Bibelen på hverdagsdansk

Josua 21

Levitternes byer

1De levitiske klaners overhoveder kom nu til Shilo med en anmodning til ypperstepræsten Eleazar, Josva og overhovederne for de øvrige stammer.

„Herren talte til Moses om, at vi skulle have nogle byer at bo i og have græsmarker til vores husdyr,” sagde de.

Derfor gav de øvrige stammer afkald på et antal byer med opland, som ved lodtrækning blev fordelt mellem levitterne. Det første lod faldt på Kehat-klanen. Arons slægt, som hørte til denne klan,[a] fik 13 byer, der oprindelig var blevet tildelt Judas, Simeons og Benjamins stammer. De øvrige slægter blandt kehattitterne fik 10 byer fra Efraims, Dans og Manasses halve stammes områder, mens Issakars, Ashers, Naftalis og Manasses halve stamme i Bashan overgav 13 byer til Gershon-klanen. Merari-klanen fik 12 byer af Rubens, Gads og Zebulons stammer. Herrens befaling til Moses var dermed fulgt. Alle disse byer med tilhørende græsmarker blev ved lodtrækning fordelt blandt levitterne.

9-16 Af de 13 byer, som Arons slægt fik, var de ni fra Judas og Simeons områder. Først fik de Hebron med tilhørende græsmarker i Judas højland—tilflugtsbyen, som også kaldes Kirjat-Arba efter anakitten Anaks far. Men Kaleb af Judas stamme fik lov at beholde de øvrige marker,[b] som hørte til byen, samt de omliggende landsbyer. Arons slægt fik også Libna, Jattir, Eshtemoa, Holon, Debir, Ajin, Jutta og Bet-Shemesh—alle med tilhørende græsmarker.

17-18 De øvrige fire byer var i Benjamins stammeområde: Gibeon, Geba, Anatot og Alemet. 19 Præsterne, Arons efterkommere, fik altså i alt 13 byer med tilhørende græsmarker til deres husdyr.

20-22 De øvrige familier fra Kehat-klanen fik af Efraims stamme følgende fire byer med tilhørende græsmarker: tilflugtsbyen Sikem i Efraims højland, Gezer, Kibsajim og Bet-Horon.

23-24 Dans stamme afstod følgende fire byer med tilhørende græsmarker: Elteke, Gibbeton, Ajjalon og Gat-Rimmon.

25 Manasses halve stamme afstod byerne Taʼanak og Jibleam.[c] 26 Det var i alt 10 byer med tilhørende græsmarker, som blev afstået til resten af Kehat-klanen.

27 De 13 byer med tilhørende græsmarker, som Gershon-klanen fik, lå i følgende stammeområder: Manasses halve stamme i Bashan afstod to byer: tilflugtsbyen Golan og Ashtarot.

28-29 Issakars stamme afstod fire byer: Kishjon, Daberat, Jarmut og En-Gannim.

30-31 Ashers stamme afstod også fire byer: Mishal, Abdon, Helkat og Rehob.

32-33 Naftalis stamme afstod tre byer: tilflugtsbyen Kedesh i Galilæa, Hammot-Dor og Kartan.

34-35 De 12 byer, som ved lodtrækning tilfaldt den sidste af levitternes klaner, Merari-klanen, lå i følgende stammeområder: Zebulons stamme afstod fire byer: Jokneam, Karta, Rimmona og Nahalal.

36-37 Rubens stamme afstod også fire byer: Betzer, Jahatz, Kedemot og Mefaʼat. 38-40 Gads stamme afstod også fire byer: tilflugtsbyen Ramot i Gilead, Mahanajim, Heshbon og Jazer.

41-42 På denne måde fik Levitterne i alt 48 byer med tilhørende græsmarker.

43 Således fordelte Herren hele landet mellem Israels stammer, sådan som han havde lovet deres forfædre; og de slog sig ned i landet, efter at de havde taget det i besiddelse. 44 Derefter gav Herren dem fred og ro i landet, sådan som han havde lovet; ingen kunne klare sig imod dem, for Herren overgav deres fjender til dem. 45 Herren opfyldte alle de gode løfter, han havde givet sit folk. Det var ikke tomme ord, han havde talt!

Notas al pie

  1. 21,4 Levi havde tre sønner: Gershon, Kehat og Merari (se 1.Mos. 46,11), og Aron var sønnesøn af Kehat (se 2.Mos. 6,18-20). Eleazar var søn af Aron.
  2. 21,9-16 Præsterne måtte ikke dyrke jorden, men måtte gerne holde køer, får og geder. Derfor havde de brug for græsmarker, men ikke de øvrige marker, som kunne dyrkes med korn, vindruer eller frugttræer.
  3. 21,25 Den hebraiske kopi af teksten har fejlagtigt gentaget navnet Gat-Rimmon.

La Bible du Semeur

Josué 21

Le tirage au sort de l’ordre d’attribution de villes aux lévites

1Les chefs de groupe familial des lévites vinrent trouver le prêtre Eléazar, Josué, fils de Noun, et les chefs de groupe familial des autres tribus d’Israël à Silo, dans le pays de Canaan. Ils leur dirent: L’Eternel a ordonné par l’intermédiaire de Moïse de nous donner des villes pour que nous y habitions, avec leurs terres attenantes pour que nous y fassions paître notre bétail.

Les Israélites prélevèrent donc sur leur patrimoine un certain nombre de villes avec leurs terres attenantes pour les donner aux lévites, conformément à l’ordre de l’Eternel[a].

Le tirage au sort désigna en premier lieu les familles des Qehatites[b]. Parmi eux, les lévites qui descendaient du prêtre Aaron reçurent par tirage au sort treize villes situées dans les territoires de Juda, de Siméon et de Benjamin. Les autres Qehatites obtinrent par tirage au sort dix villes dans les territoires des familles de la tribu d’Ephraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Les Guershonites obtinrent par tirage au sort treize villes dans les territoires des familles des tribus d’Issacar, d’Aser, de Nephtali et de la demi-tribu de Manassé établie dans le Basan. Les Merarites reçurent pour leurs familles douze villes situées dans les territoires des tribus de Ruben, de Gad et de Zabulon. Les Israélites attribuèrent ces villes et leurs terres attenantes par le sort aux lévites, comme l’Eternel l’avait ordonné par l’intermédiaire de Moïse.

Les villes des descendants d’Aaron

Ils attribuèrent les villes suivantes désignées par leur nom et situées dans le territoire des tribus de Juda et de Siméon 10 aux descendants d’Aaron appartenant aux familles des Qehatites, descendants de Lévi, auxquels fut attribué par le sort le premier lot: 11 Qiryath-Arba, c’est-à-dire la ville d’Arba, l’ancêtre d’Anaq, appelée Hébron. Cette ville est située dans la région montagneuse de Juda et fut donnée avec ses terres attenantes, 12 mais les champs et les villages qui dépendaient de la ville furent donnés à Caleb, fils de Yephounné. 13 On donna aux descendants du prêtre Aaron les villes suivantes, avec leurs terres attenantes: Hébron, la ville de refuge pour les meurtriers, Libna, 14 Yattir, Eshtemoa, 15 Holôn, Debir, 16 Aïn[c], Youtta et Beth-Shémesh; soit neuf villes avec leurs terres attenantes situées dans le territoire des tribus de Juda et de Siméon. 17 Dans le territoire de la tribu de Benjamin, ils reçurent avec leurs terres attenantes: Gabaon, Guéba, 18 Anatoth, Almôn, soit quatre villes. 19 Au total treize villes et leurs terres attenantes pour les descendants du prêtre Aaron.

Les villes des Qehatites

20 Les autres lévites, appartenant aux familles des Qehatites[d], obtinrent par tirage au sort des villes dans le territoire de la tribu d’Ephraïm 21 avec leurs terres attenantes: Sichem, la ville de refuge, dans la région montagneuse d’Ephraïm, Guézer, 22 Qibtsaïm, Beth-Horôn, soit quatre villes. 23 Dans le territoire de la tribu de Dan, ils eurent, avec leurs terres attenantes: Elteqé, Guibbetôn, 24 Ayalôn, Gath-Rimmôn, soit quatre villes. 25 Dans le territoire de la demi-tribu de Manassé, ils reçurent, avec leurs terres attenantes: Taanak, Gath-Rimmôn[e], soit deux villes. 26 Les autres familles des descendants de Qehath reçurent donc en tout dix villes avec leurs terres attenantes.

Les villes des descendants de Guershôn

27 Les familles de lévites issus de Guershôn reçurent, dans le territoire de la demi-tribu de Manassé, les villes suivantes avec leurs terres attenantes: Golân, la ville de refuge, dans le Basan, et Beéshtra, soit deux villes. 28 Dans le territoire de la tribu d’Issacar, ils reçurent, avec leurs terres attenantes: Qishyôn, Dobrath, 29 Yarmouth, Eyn-Gannim, soit quatre villes. 30 Dans le territoire de la tribu d’Aser, avec les terres attenantes: Misheal, Abdôn, 31 Helqath, Rehob, soit quatre villes. 32 Et dans le territoire de la tribu de Nephtali: Qédesh en Galilée, la ville de refuge, Hammoth-Dor et les terres attenantes, Qartân et les terres attenantes, soit trois villes. 33 Les familles guershonites reçurent donc en tout treize villes avec leurs terres attenantes.

Les villes des descendants de Merari

34 Les familles des descendants de Merari reçurent, dans le territoire de la tribu de Zabulon, les villes suivantes avec leurs terres attenantes: Yoqneam, Qarta, 35 Dimna, Nahalal, soit quatre villes. 36 En Transjordanie, dans le territoire de la tribu de Ruben, ils reçurent avec leurs terres attenantes: Bétser, la ville de refuge, Yahats[f], 37 Qedémoth, Méphaath, soit quatre villes. 38 Et dans le territoire de la tribu de Gad, avec leurs terres attenantes: Ramoth en Galaad, la ville de refuge, Mahanaïm, 39 Heshbôn, Yaezer, soit quatre villes. 40 Les descendants de Merari reçurent donc en tout par tirage au sort pour leurs familles, appartenant aux familles des lévites, douze villes.

41 Au total les lévites reçurent quarante-huit villes avec les terres attenantes dans les territoires des autres Israélites. 42 Chacune de ces villes comprenait des terres attenantes servant de pâturages.

Dieu tient ses promesses

43 L’Eternel donna aux Israélites tout le pays qu’il avait promis par serment à leurs ancêtres. Ils en prirent possession et s’y établirent. 44 L’Eternel leur accorda de vivre sans être inquiétés par aucun ennemi autour d’eux, comme il l’avait promis par serment à leurs ancêtres; il leur donna la victoire sur tous leurs ennemis, aucun d’eux ne put leur résister. 45 Ainsi toutes les promesses de bienfaits que l’Eternel avait données au peuple d’Israël s’accomplirent: aucune d’elles ne resta sans effet.

Notas al pie

  1. 21.3 Voir Nb 35.1-8.
  2. 21.4 Voir Ex 6.16-25; Nb 3.17-19, 27-32.
  3. 21.16 Au lieu d’Aïn, l’ancienne version grecque a: Achan.
  4. 21.20 Qui n’étaient pas prêtres puisqu’ils ne descendaient pas d’Aaron.
  5. 21.25 Au lieu de Gath-Rimmôn, déjà mentionnée au v. 24, l’ancienne version grecque a: Ibléam.
  6. 21.36 Les v. 36 et 37 manquent dans les manuscrits hébreux les plus anciens mais ils se trouvent dans l’ancienne version grecque et la Vulgate, et ils ont leur parallèle en 1 Ch 6.62-66.