Bibelen på hverdagsdansk

Johannes 1

Messias som Ordet fra Gud

1I begyndelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.[a] Ordet var til fra begyndelsen, sammen med Gud. Alt blev til gennem det Ord, ja uden det blev intet af det til, som nu findes. Ordet havde Livet i sig, og det Liv blev menneskenes Lys. Lyset strålede midt i mørket, og mørket fik ikke bugt med det.

Et menneske stod frem, sendt fra Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for at pege på Lyset, for at alle derigennem kunne komme til tro. Han var ikke selv Lyset, men skulle aflægge vidnesbyrd om Lyset. Det sande Lys var på vej ind i verden. Det bringer lys til ethvert menneske.

10 Ordet kom til denne verden, en verden, han selv havde skabt, men verden ville ikke kendes ved ham. 11 Han kom til sit eget folk, men de tog ikke imod ham. 12 Men dem, der tog imod ham, dem, der troede på ham, dem gav han ret til at kalde sig Guds børn. 13 De blev født på ny. Det er ikke en almindelig menneskelig fødsel forårsaget af menneskers beslutning og handling. Det er en guddommelig fødsel.

14 Ordet blev menneske og slog sig ned iblandt os. Vi fik lov at se hans herlighed—en herlighed, som den fuldkomne[b] Søn har fra sin Far, fuld af nåde og sandhed.

15 (Og Johannes Døber vidnede om ham. Han råbte sit budskab ud: „Det var ham, jeg mente, da jeg sagde: ‚Han, som skal træde frem efter mig, er større end mig, for han var til, før jeg blev født.’ ”)

16 Vi har jo alle fået del i Guds søns herlighed, og vi har oplevet Guds nåde, som overgår alle tidligere udtryk for hans nåde,[c] 17 for Moses bragte os Toraen, men Jesus, den ventede Messias, bragte os den fuldkomne nåde og sandhed.

18 Intet menneske har nogensinde set Gud. Men den fuldkomne Søn,[d] som sidder ved Faderens side, har vist os, hvem han er.

Johannes Døber

19 Johannes kom med følgende vidnesbyrd om Jesus, da de jødiske ledere i Jerusalem sendte en gruppe præster og levitter[e] ud til ham i ødemarken. De spurgte ham ud om, hvem han var, 20 men han svarede uden omsvøb: „Jeg er ikke Messias.”

21 „Jamen, hvem er du så?” spurgte de. „Er du profeten Elias, som er vendt tilbage?”[f]

„Nej,” svarede han.

„Er du den store Profet, vi venter på?”[g]

„Nej.”

22 „Jamen, hvem er du så? Sig os det! Vi skal jo have et svar med til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv?”

23 Han svarede: „Jeg er den, som Esajas profeterede om, da han sagde:

‚Der lyder en stemme i ødemarken:
    Gør vejen klar til Herrens komme!’[h]

24 Gruppen var blevet sendt derud af farisæerne,[i] 25 og derfor spurgte de Johannes: „Hvis du hverken er Messias eller Elias eller Profeten, hvorfor døber du så?”

26 Jeg døber kun med vand,” svarede han, „men iblandt jer står der en, I ikke kender. 27 Det er ham, jeg baner vej for, og han har større autoritet, end jeg har. Jeg er ikke engang værdig til at hjælpe ham sandalerne af.”

28 Det her fandt sted ved Betania øst for Jordanfloden,[j] hvor Johannes opholdt sig og døbte.

Johannes Døber udpeger Jesus som Guds offerlam

29 Den følgende dag kom Jesus gående hen mod Johannes, der var omgivet af en gruppe af sine disciple. „Se dér!” sagde Johannes, „dér kommer Guds Lam! Det er ham, der skal tage hele verdens synd på sig. 30 Det var ham, jeg hentydede til, da jeg sagde: ‚Han, som skal træde frem efter mig, er større end mig, for han var til, før jeg blev født.’ 31 I begyndelsen vidste jeg ikke, hvem Messias var, men jeg døber jer, for at Israels folk må få øjnene op for, hvem han er.”

32 Johannes kom derefter med følgende vidnesbyrd om Jesus: „Jeg så Helligånden komme ned fra himlen ligesom en due og blive over ham. 33 Indtil da vidste jeg ikke, hvem der var Messias, men da Gud sendte mig for at døbe med vand, sagde han til mig: ‚Ham du ser Ånden komme ned over og blive over, ham er det! Det er ham, der døber med Helligåndens kraft.’ 34 Det har jeg nu set, og derfor kan jeg give jer det vidnesbyrd, at han virkelig er Guds Søn!”

Jesus møder sine første disciple

35 Dagen efter stod Johannes der igen sammen med to af sine disciple. 36 Da han så Jesus komme gående, sagde han: „Se! Det er Guds Lam!”

37 Da de to disciple hørte det, fulgte de efter Jesus. 38 Han lagde mærke til, at de fulgte efter ham, og vendte sig om mod dem. „Hvad vil I?” spurgte han.

„Mester, hvor bor du?”

39 „Kom og se,” svarede han. Så gik de med ham hen til det sted, hvor han boede. Klokken var ca. 10 om formiddagen,[k] og de blev hos ham resten af dagen.

40 En af de to mænd, som fulgte med Jesus, hed Andreas. Han var bror til Simon Peter. 41 Det første Andreas derefter gjorde, var at finde sin bror og sige til ham: „Vi har mødt Messias!” 42 Og han tog ham med hen til Jesus. Jesus så Simon i øjnene og sagde: „Du er Simon, Johannesʼ søn,[l] men fra nu af skal du hedde Kefas.” (Det er det samme som Peter).[m]

Jesus inviterer flere til at blive hans disciple

43-44 Næste dag besluttede Jesus at begynde rejsen tilbage til Galilæa. Han mødte da Filip, der var fra Betsajda ligesom Andreas og Peter, og han sagde til ham: „Kom med mig og bliv min discipel.” 45 Filip gik straks hen for at finde Natanael. „Vi har mødt Messias,” fortalte han, „ham, som Moses og profeterne har skrevet om. Han hedder Jesus og er søn af en, der hedder Josef fra Nazaret.”

46 „Nazaret?” udbrød Natanael. „Kan noget godt komme fra Nazaret?”

„Kom selv og se,” svarede Filip.

47 Da Jesus så Natanael komme, sagde han: „Dér kommer en israelit, som er helt igennem ærlig.”

48 „Hvor kender du mig fra?” spurgte Natanael.

„Jeg så dig under figentræet, inden Filip kaldte på dig.”

49 „Mester, så må du være Guds Søn, Israels konge!”

50 „Tror du, bare fordi jeg sagde, at jeg så dig under figentræet? Du skal komme til at se større ting end det.”

51 Så fortsatte han: „Det siger jeg jer: I skal få lov at se himlen åben og engle bevæge sig op og ned mellem Gud og Menneskesønnen.”[n]

Notas al pie

 1. 1,1 Kan også oversættes: Ordet var, hvad Gud var; Ordet var guddommeligt, var lig Gud, var som Gud eller var ét med Gud. Det græske ord logos kan betyde både ord og fornuft, og herfra har vi fået ordet logisk. I græsk tankegang var logos den fornuft, viden og samlende kraft, der lå bag skaberværket, mens det i jødisk tankegang henviste til skaberkraften, som den beskrives i 1.Mos. 1 ved at „Gud talte, og det blev skabt.”
 2. 1,14 Eller: „enbåren”, dvs. enebarn. En søn, som var enebarn, var arving og havde en ganske særlig stilling i forhold til sin far. Det samme græske ord forekommer i vers 18.
 3. 1,16 Mere ordret: „…del i hans fylde, ja, nåde i stedet for nåde”.
 4. 1,18 Nogle håndskrifter siger „Gud” i stedet for „Søn”, men i begge tilfælde refererer udtrykket til Jesus. Se også noten til v. 14.
 5. 1,19 Levitterne er de voksne mænd fra Levis stamme, som fra Mosesʼ tid havde haft til opgave at sørge for det praktiske i forbindelse med åbenbaringsteltet og senere templet i Jerusalem.
 6. 1,21 Se Mal. 3,23-24.
 7. 1,21 Jøderne ventede på en ny „Moses”, der skulle være en stor profet som Moses, jf. løftet i 5.Mos. 18,15.
 8. 1,23 Es. 40,3 LXX.
 9. 1,24 Farisæerne var den mest konservative gruppe blandt de religiøse jøder. De lagde stor vægt på rettroenhed og overholdelse af den jødiske lov, Toraen, ned til mindste detalje. De praktiserede dåb af deres tilhængere, og de så nok Johannes som en konkurrent.
 10. 1,28 Nogle håndskrifter har „Betabara” og enkelte har „Betaraba”. Det er et andet Betania end landsbyen nær Jerusalem.
 11. 1,39 Der var to måder at angive dagens tidspunkter på. Den første måde er den normale, dagligdags måde, som stadig bruges i Mellemøsten, Afrika og i andre lande, hvor dagene stort set har 12 timer året rundt. Ved den måde regner man fra solopgang, så dagens tiende time bliver kl. 16. Den anden måde blev brugt i Romerriget i historiske og officielle dokumenter. Ved den måde regner man dagens timer fra midnat, så den tiende time bliver kl. 10. Mattæus, Markus og Lukas brugte den normale, jødiske tidsregning. Johannes brugte efter al sandsynlighed den officielle romerske tidsregning. Derfor er det græske udtryk „det var omkring den tiende time” her oversat med „ca. kl. 10.” Det samme gør sig gældende de tre andre steder, hvor Johannes har en tidsangivelse, nemlig 4,6; 4,52 og 19,14.
 12. 1,42 En del håndskrifter siger „Jonasʼ søn” både her og i 21,15-17, jf. Matt. 16,17.
 13. 1,42 Det græske navn Petros betyder „sten” og minder om petra, der betyder klippe(grund). Ordene svarer til det aramæiske ord kefa.
 14. 1,51 Jesus bruger udtrykket „Menneskesønnen” som en skjult henvisning til Dan. 7,13-14, som er en profeti om den Messias, der skulle komme som Frelser og Befrier. Dér omtales en person, der så ud som en „menneskesøn”. Det aramæiske ord i Daniel 7 betyder egentlig blot menneske. Det græske ord for „engel” er angelos, og det betyder sendebud.

Amplified Bible

John 1

The Deity of Jesus Christ

1In the beginning [before all time] was the Word ([a]Christ), and the Word was with God, and [b]the Word was God Himself. He was [continually existing] in the beginning [co-eternally] with God. All things were made and came into existence through Him; and without Him not even one thing was made that has come into being. In Him was life [and the power to bestow life], and the life was the Light of men. The Light shines on in the [c]darkness, and the darkness did not understand it or overpower it or appropriate it or absorb it [and is unreceptive to it].

The Witness of John the Baptist

There came a man commissioned and sent from God, whose name was [d]John. This man came as a witness, to testify about the Light, so that all might believe [in Christ, the Light] through him. John was not the Light, but came to testify about the Light.

There it was—the true Light [the genuine, perfect, steadfast Light] which, coming into the world, enlightens everyone. 10 He (Christ) was in the world, and though the world was made through Him, the world did not recognize Him. 11 He came to that which was His own [that which belonged to Him—His world, His creation, His possession], and those who were His own [people—the Jewish nation] did not receive and welcome Him. 12 But to as many as did receive and welcome Him, He gave the right [the authority, the privilege] to become children of God, that is, to those who believe in (adhere to, trust in, and rely on) His name— 13 who were born, not of blood [natural conception], nor of the will of the flesh [physical impulse], nor of the will of man [that of a natural father], but of God [that is, a divine and supernatural birth—they are born of God—spiritually transformed, renewed, sanctified].

The Word Made Flesh

14 And the Word (Christ) became flesh, and lived among us; and we [actually] saw His glory, glory as belongs to the [One and] only begotten Son of the Father, [the Son who is truly unique, the only One of His kind, who is] full of grace and truth (absolutely free of deception). 15 John testified [repeatedly] about Him and [e]has cried out [testifying officially for the record, with validity and relevance], “This was He of whom I said, ‘He who comes after me [f]has a higher rank than I and has priority over me, for He existed before me.’” 16 For out of His fullness [the superabundance of His grace and truth] we have all received grace upon grace [spiritual blessing upon spiritual blessing, favor upon favor, and gift heaped upon gift]. 17 For the Law was given through Moses, but grace [the unearned, undeserved favor of God] and truth came through Jesus Christ. 18 No one has seen God [His essence, His divine nature] at any time; the [One and] only begotten God [that is, the unique Son] who is in the intimate presence of the Father, He has explained Him [and interpreted and revealed the awesome wonder of the Father].

The Testimony of John

19 This is the testimony of John [the Baptist] when the Jews sent priests and Levites to him from Jerusalem to ask him, “Who are you?” 20 And he confessed [truthfully] and did not deny [that he was only a man], but acknowledged, “I am not the Christ (the Messiah, the Anointed)!” 21 They asked him, “What then? Are you Elijah?” And he said, “I am not.” “Are you the [promised] Prophet?” And he answered, “No.” 22 Then they said to him, “Who are you? Tell us, so that we may give an answer to those who sent us. What do you say about yourself?” 23 He said, “I am the voice of one shouting in the wilderness, ‘Make straight the way of the Lord,’ as the prophet Isaiah said.”

24 Now they had been sent from the Pharisees. 25 They asked him, “Why then are you baptizing, if you are not the Christ, nor Elijah, nor the Prophet?” 26 John answered them, “I baptize [only] [g]in water, but among you there stands One whom you do not recognize and of whom you know nothing. 27 It is He [the preeminent One] who comes after me, the [h]strap of whose sandal I am not worthy to untie [even as His slave].” 28 These things occurred in Bethany across the Jordan [at the Jordan River crossing], where John was baptizing.

29 The next day he saw Jesus coming to him and said, “Look! The Lamb of God [i]who takes away the sin of the world! 30 This is He on behalf of whom I said, ‘After me comes a Man who has a higher rank than I and has priority over me, for He existed before me.’ 31 [j]I did not recognize Him [as the Messiah]; but I came baptizing [k]in water so that He would be [publicly] revealed to Israel.” 32 John gave [further] evidence [testifying officially for the record, with validity and relevance], saying, “I have seen the [l]Spirit descending as a dove out of heaven, and He remained upon Him. 33 I did not recognize Him [as the Messiah], but He who sent me to baptize [m]in water said to me, ‘He upon whom you see the Spirit descend and remain, this One is He who baptizes with the Holy Spirit.’ 34 I myself have [actually] seen [that happen], and my testimony is that this is the Son of God!”

Jesus’ Public Ministry, First Converts

35 Again the next day John was standing with two of his disciples, 36 and he looked at Jesus as He walked along, and said, “Look! The Lamb of God!” 37 The two disciples heard him say this, and they [n]followed Jesus. 38 And Jesus turned and saw them following Him, and asked them, “What do you want?” They answered Him, “Rabbi (which translated means Teacher), where are You staying?” 39 He said to them, “Come, and you will see.” So they went [with Him] and saw where He was staying; and they stayed with Him that day, for it was about the [o]tenth hour. 40 One of the two who heard what John said and [as a result] followed Jesus was Andrew, Simon Peter’s brother. 41 He first looked for and found his own brother Simon and told him, “We have found the [p]Messiah” (which translated means the Christ). 42 Andrew brought Simon to Jesus. Jesus looked at him and said, “You are Simon the son of John. You shall be called Cephas (which is translated [q]Peter).”

43 The next day Jesus decided to go into Galilee, and He found Philip and said to him, “Follow Me [as My disciple, accepting Me as your Master and Teacher, and walking the same path of life that I walk].” 44 Now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter. 45 Philip found Nathanael and told him, “We have found the One Moses in the Law and also the Prophets wrote about—Jesus from Nazareth, the son of Joseph [according to public record].” 46 Nathanael answered him, “Can anything good come out of Nazareth?” Philip replied, “Come and see.” 47 Jesus saw Nathanael coming toward Him, and said of him, “Here is an Israelite indeed [a true descendant of Jacob], in whom there is no guile nor deceit nor duplicity!” 48 Nathanael said to Jesus, “How do You know [these things about] me?” Jesus answered, “Before Philip called you, when you were still under the fig tree, I saw you.” 49 Nathanael answered, “Rabbi (Teacher), You are the Son of God; You are the King of Israel.” 50 Jesus replied, “Because I said to you that I saw you under the fig tree, do you believe [in Me]? You will see greater things than this.” 51 Then He said to him, “I assure you and most solemnly say to you, you will see heaven opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man [the bridge between heaven and earth].”

Notas al pie

 1. John 1:1 In John the Apostle’s vision (Rev 19), he sees Christ returning as Warrior-Messiah-King, and “...His name is called The Word of God...and LORD OF LORDS.” (Rev 19:13, 16).
 2. John 1:1 In this phrase, “God” appears first in the Greek word order, emphasizing the fact that “the Word” (Christ) was God—so “God Himself.”
 3. John 1:5 I.e. the world immersed in sin: all that stands in opposition to God and biblical truth.
 4. John 1:6 The births of both John the Baptist and Jesus were foretold by the angel, Gabriel (Luke 1:5-80). This passage is about John the Baptist, the son of Zacharias the priest and his wife, Elizabeth. Elizabeth was related to Mary the mother of Jesus (Luke 1:36). John the Baptist is considered to be the last of the OT prophets, and is not to be confused with John the Apostle who wrote this Gospel, three brief letters (1 John, 2 John, 3 John) and Revelation.
 5. John 1:15 Here John the writer uses the Greek perfect tense (“has cried out”), emphasizing the truth and continuing importance of John the Baptist’s testimony.
 6. John 1:15 Lit has become before (in front of) me, because He was first of me. The Greek is difficult because John the Baptist was making a word-play on the adverbs/adjective “after” (or “behind”), “before,” and “first.” The playful wording assumes the form of a riddle which, like some of Jesus’ parables, conceals the speaker’s meaning from those who are hostile toward him and have neither the patience nor the spiritual inclination to learn from him.
 7. John 1:26 The Greek here can be translated in, with or by.
 8. John 1:27 During this era it was customary for a household servant to remove a guest’s sandals and wash the dust from his feet. John is saying that he is not worthy even to remove Christ’s sandal, let alone to touch His feet.
 9. John 1:29 John is referring to the fulfillment of the need for the OT Passover lambs which was now fulfilled in Christ’s sacrifice, the ultimate and final sacrifice for sins.
 10. John 1:31 John the Baptist and Jesus were related through their mothers, Elizabeth and Mary, but He was unknown as the Messiah until God revealed it to John at the beginning of Jesus’ ministry.
 11. John 1:31 The Greek here can be translated in, with or by.
 12. John 1:32 The descent of the Holy Spirit identified Jesus in His humanity for His ministry as the Messiah.
 13. John 1:33 The Greek here can be translated in, with or by.
 14. John 1:37 The concept of “follow” can represent three separate possibilities: in the early stages of His ministry (1) walking with Him physically (literally), that is merely being in His presence regardless of personal belief or commitment; (2) accepting and identifying with the salvation He offered; and later on (3) being identified with Him by being subject to the scorn and rejection of unbelievers because of personal belief and commitment to Him.
 15. John 1:39 The Romans reckoned time from midnight, so in Roman time the tenth hour would be 10:00 a.m. The Jews reckoned daytime from sunrise (about 6:00 a.m.), so in their system the tenth hour would be 4:00 p.m. Here, either time is possible, though the Roman reckoning may be more likely because if it were 4:00 p.m. the disciples might have felt compelled to go home before evening set in.
 16. John 1:41 The words “Messiah” and “Christ” are not personal names, but titles derived respectively from Hebrew and Greek verbs meaning “to anoint.”
 17. John 1:42 I.e. rock or stone in Greek.