Bibelen på hverdagsdansk

Hoseasʼ Bog 9:1-17

Hoseas forklarer baggrunden for Israels straf

1Israels folk, hold op med jeres høstfester. I må ikke holde larmende fester og ofre til afguderne på tærskepladserne for at få en god høst eller takke for høsten, sådan som de andre folkeslag gør. I har forladt jeres Gud for at give jer hen til en afgud og tage imod hans gaver. 2Men jeres tærskepladser og vinperser vil ikke give tilstrækkeligt med korn og druesaft.

3I får ikke lov at blive i det land, Herren gav jer. Efraim skal igen i fangenskab som dengang i Egypten, og I kommer til at spise uren mad i Assyrien. 4Dér kan I hverken bringe slagtofre eller drikofre til Herren, for de ville ikke være ham til behag. Al den mad, I spiser dér, vil være uren som ved en begravelse. I kan godt spise det, men det kan ikke bruges som et offer til Herren. 5Hvordan vil I da fejre Herrens højtider og festdage?

6Nogle af dem, der undslipper, vil flygte til Egypten og blive begravet ved Memfis. Jeres tidligere huse med deres sølvskatte bliver overgroet med tjørn og tidsel. 7Straffens og gengældelsens dag er nær, og Israel vil erkende det. I håner mig og siger: „Profeten er en tåbe. Manden, der har Guds Ånd, er blevet gal!” Men jeres fjendtlighed skyldes jeres mange synder. 8Som profet står jeg ved min Guds side og ser fremtiden for Efraim. Men folk sætter fælder for mig hele tiden, og jeg møder fjendskab fra Guds eget folk. 9Folket er sunket lige så dybt som ved massakren i Gibea. Men Gud ser deres ondskab, og han vil straffe dem for deres synder.

Konsekvensen af synd og oprør

10Herren siger: „Da jeg først mødte jeres forfædre, var det som at finde vindruer i ørkenen. Jeg glædede mig over dem, som man glæder sig over de allerførste figener på træet. Men da de så kom til Ba’al Peor, begyndte de at dyrke den afskyelige afgud Ba’al og blev efterhånden selv lige så afskyelige. 11Derfor forsvinder Israels herlighed som en fugl, der flyver væk. I vil opleve, at jeres børn dør ved fødslen eller før, ja mange kan slet ikke få børn. 12Selv hvis jeres børn bliver voksne, vil mange af dem miste livet. Det bliver frygteligt for jer, når jeg vender jer ryggen. 13Jeg så Efraim for mig som en palme,9,13 Meningen er omstridt. plantet i frugtbar jord, men snart bliver han tvunget til at føre sine egne børn i døden.”

14Herre, hvad skal jeg bede dig gøre for dette folk? Jo, lad deres kvinder abortere eller deres bryster give for lidt mælk til at holde børnene i live!

15Herren siger: „Jeg så al deres ondskab ved Gilgal. Dér begyndte jeg for alvor at få afsky for dem. På grund af deres onde handlinger vil jeg jage dem ud af mit land. Jeg kan ikke gøre mere for dem, for deres ledere er oprørske imod mig. 16Israel bliver ramt som et træ, hvor rødderne er tørret ind, så der ingen frugt kommer. Selv om de sætter børn i verden, dræber jeg deres dyrebare afkom.”

17Min Gud forkaster sit folk, fordi de ikke vil lytte til ham og adlyde ham. De bliver flygtninge i et fremmed land.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Hoseya 9:1-17

Chilango cha Israeli

1Iwe Israeli, usakondwere;

monga imachitira mitundu ina.

Pakuti wakhala wosakhulupirika kwa Mulungu wako;

umakonda malipiro a chiwerewere

pa malo aliwonse opunthira tirigu.

2Malo opunthira tirigu ndi malo opsinyira mphesa sadzadyetsa anthu;

adzasowa vinyo watsopano.

3Sadzakhalanso mʼdziko la Yehova.

Efereimu adzabwerera ku Igupto

ndipo mudzadya chakudya chodetsedwa ku Asiriya.

4Iwo sadzaperekanso chopereka cha chakumwa kwa Yehova,

kapena nsembe zawo kuti akondweretse Yehovayo.

Nsembe zotere zidzakhala kwa iwo ngati chakudya cha anamfedwa;

onse akudya chakudya chimenechi adzakhala odetsedwa.

Chakudya ichi chidzakhala chodya okha,

sichidzalowa mʼnyumba ya Yehova.

5Kodi mudzachita chiyani pa tsiku la maphwando anu oyikika;

pa masiku a zikondwerero za Yehova?

6Ngakhale iwo atathawa chiwonongeko,

Igupto adzawasonkhanitsa,

ndipo Mefisi adzawayika mʼmanda.

Khwisa adzamera pa ziwiya zawo zasiliva,

ndipo minga idzamera mʼmatenti awo.

7Masiku achilango akubwera,

masiku obwezera ali pafupi.

Israeli adziwe zimenezi.

Chifukwa machimo anu ndi ochuluka kwambiri

ndipo udani wanu pa Mulungu ndi waukulu kwambiri.

Mneneri amamuyesa chitsiru,

munthu wanzeru za kwa Mulungu ngati wamisala.

8Mneneri pamodzi ndi Mulungu wanga

ndiwo alonda a Efereimu,

koma mneneri amutchera misampha mʼnjira zake zonse,

ndipo udani ukumudikira mʼnyumba ya Mulungu wake.

9Iwo azama mu zachinyengo

monga masiku a Gibeya.

Mulungu adzakumbukira zolakwa zawo

ndipo adzawalanga chifukwa cha machimo awo.

10“Pamene ndinamupeza Israeli

zinali ngati kupeza mphesa mʼchipululu.

Nditaona makolo anu,

zinali ngati ndikuona nkhuyu zoyambirira kupsa.

Koma atafika ku Baala Peori,

anadzipereka ku fano lija lochititsa manyazi

ndipo anakhala onyansa ngati chinthu chimene anachikondacho.

11Ulemerero wa Efereimu udzawuluka ngati mbalame.

Sipadzakhalanso kubereka ana, kuyembekezera kapena kutenga pathupi.

12Ngakhale atalera ana

ndidzachititsa kuti mwana aliyense amwalire.

Tsoka kwa anthuwo

pamene Ine ndidzawafulatira!

13Ndaona Efereimu ngati Turo,

atadzalidwa pa nthaka ya chonde.

Koma Efereimu adzatsogolera

ana ake kuti akaphedwe.”

14Inu Yehova, muwapatse.

Kodi mudzawapatsa chiyani?

Apatseni mimba yomangopita padera

ndi mawere owuma.

15“Chifukwa cha zoyipa zawo zonse ku Giligala,

Ine ndinawada kumeneko.

Chifukwa cha machitidwe awo auchimo,

ndidzawapirikitsa mʼnyumba yanga.

Sindidzawakondanso;

atsogoleri awo onse ndi owukira.

16Efereimu wathedwa,

mizu yake yauma

sakubalanso zipatso.

Ngakhale atabereka ana,

Ine ndidzapha ana awo okondedwawo.”

17Mulungu wanga adzawakana

chifukwa sanamumvere Iye;

adzakhala oyendayenda pakati pa anthu a mitundu ina.