Bibelen på hverdagsdansk

Galaterbrevet 6:1-18

Løft hinanden op, ikke jer selv

1Hvis nogen af jer kommer til at gøre et fejltrin, skal I andre, som er stærkere i Ånden, hjælpe vedkommende op igen, men gør det nænsomt. Glem ikke, at det kunne have været jer selv, som faldt for en fristelse. 2Vær med til at bære hinandens byrder. På den måde opfylder I Kristi kærlighedslov.

3Hvis I tror for meget om jer selv, bedrager I jer selv. 4I må hver især vurdere jeres egne handlinger. Er I tilfredse med dem, kan I være glade. Men lad være at sammenligne jer med hinanden. 5I må tage det ansvar på jer, som I hver især har fået.

6De, der modtager undervisning i Guds ord, bør dele alt godt med dem, der underviser dem.

Man høster, som man sår

7Bedrag ikke jer selv. Tag ikke Guds godhed for givet, for hvad et menneske sår, skal det også høste. 8De, der investerer i deres eget selviske begær, vil høste død og ødelæggelse, men de, der investerer i det, som Helligånden ønsker, vil høste evigt liv ved Helligånden. 9Lad os ikke blive trætte af at gøre det rette, for det vil resultere i en rig høst, når tiden er inde, blot vi ikke giver op. 10Lad os derfor bruge enhver anledning til at gøre godt mod alle mennesker, men især mod dem, vi hører sammen med i troen på Kristus.

Afsluttende formaninger og hilsen

11Det her skriver jeg selv.6,11 Paulus havde normalt en hjælper, der skrev brevene ned efter diktat, men denne afslutning ville han selv skrive. Se Rom. 16,22. I kan kende min håndskrift på de store bogstaver. 12De, der gerne vil gøre jøderne tilpas, prøver at tvinge jer til at blive omskåret. De ønsker nemlig ikke at blive forfulgt på grund af budskabet om, at Gud accepterer mennesker alene ved tro på Kristus, uden omskærelse. 13De jødekristne, som lægger så meget vægt på omskærelse, overholder ikke selv alle de jødiske love, men de vil gerne have jer omskåret, så de kan prale af jeres omskærelse over for andre jøder. 14Men hvis jeg skal prale af noget, bliver det kun af, at Jesus Kristus, vores Herre, døde på korset for vores skyld. På grund af hans død er verden som død for mig, og jeg er som død for verden. 15Om man er omskåret eller ej har intet at gøre med at blive accepteret af Gud. Det, der betyder noget, er, om et menneske har modtaget det nye, åndelige liv.

16Alle, som følger disse anvisninger, vil opleve Guds fred og barmhjertighed. De udgør det sande Israel, Guds folk.

17Lad ingen volde mig flere bryderier. Det er jo mig og ikke de omtalte folk, der går rundt med ar på kroppen, og det gør jeg, fordi jeg fortæller om Jesus.

18Herren Jesu Kristi nåde være med jeres ånd. Amen.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Gálatas 6:1-18

Caishuj chaishuj ayudanacuichij

1Huauqui, panicuna, cancunapuramanta maijanpish juchapi urmajpica, chai mana allita rurajtaca, Diospaj Espirituhuan sinchi cajcuna, alli shunguhuan cunashpa allichichij. Can quiquinllatajpish alli yuyaringui, ñataj canpish pai shinallataj urmanguiman. 2Caishujcunata ima llashacujtaca, cancuna aparichij. Chashna rurashpami Cristo mandashcataca pajtachinguichij.

3Maijanca, manapish ima cashpa: “Ñucatajca cashnami, chashnami cani” nirijca, paillatajmi umarin. 4Ima shina causacushcataca, tucuicunallataj alli yuyarichij. Tucuita alli ruracushpaca, pi shujtaj ima shina cashcata ama ricushpa, ashtahuanpish quiquin ima shina rurashcallahuan cushi caichijlla. 5Tucuicunami, paicuna ima shina causashca shinallataj chasquingacuna.

6Diospaj Shimita yachacujca, paita yachachijmanca tucui imalla charishcamanta cuchun.

7Ama pandarichijchu, Taita Diostaca pi mana umashpa asi tucunchu. Pi imata tarpushpapish, chaillatatajmi tandanga. 8Quiquin aicha munashcata tarpujca, aichapajlla tarpushcamantaca chingarinallatami japinga. Ashtahuanpish Diospaj Espíritu munashcata tarpujca, Diospaj Espiritumantaca huiñai causaitami japinga. 9Chaimanta, allita ruranataca, amataj shaicushunchij. Chashna mana shaicushpa allita rurashpami, tandana punlla chayamujpica allillatataj tandashun. 10Chashna cana cajpica, maipi shujtajcunapaj ima allita rurai tucushpaca, tucuicunapaj rurashunchijlla. Ashtahuanca Diospaj huahuacunapurapajmi, imatapish allita rurana canchij.

Chacatashca huañushca Jesucristollamantami cushicuni

11Riquichij, cunanca ñuca quiquin maquihuanmi, cashna racuta quillcashpa, cancunapajman cachani.

12‘Charishca aicha punta carata pʼitichinami canguichij’ nijcunaca, Cristota chacatashpa huañuchishcamanta llaquita mana apangaraicullami, shujtajcunapi alli ricuringapaj chashnaca nincuna. 13Charishca aicha punta carata pʼitichijcunapish, Mandashcapi nishcataca mana pajtachincunachu. Chashna cashpapish, cancunapaj aicha punta carata pʼitichishpaca, cancunapaj aichapi chashna rurachishcamanta jatun tucungapajllami chashnaca nincuna. 14Shina cajpipish ñucaca ima shujtajmantaca, mana cushicusha ninichu. Cruzpi huañuj Apunchij Jesucristollamantami cushicuni. Paimantaca ñucapajca, cai pachaca chacatashca illashca shinami; ñucapish cai pachapajca, chacatashca illashca shinallatajmi cani. 15Cristo Jesus-huan shujlla cashpaca, charishca aicha punta carata pʼitichishca cashpapish, chaita mana rurashca cashpapish mana ima canchu. Ashtahuanpish mushujyachishca canami allitajca. 16Cashna ñuca yachachishca shina causajcunamanpish, Taita Diospaj israeltajcunamanpish, llaquishpa sumaj causaita cushca cachun.

17Ñuca aichapi chugricuna alliyashcapish, Apu Jesuspajta ruraj cashcatami ricuchin. Chaimanta, cunanmantapacha, pi ama ashtahuan ñucataca llaquichichun.

18Huauqui, panicuna, Apunchij Jesucristoca, cancunaman Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Chashna cachun.