Bibelen på hverdagsdansk

Galaterbrevet 5:1-26

1Kristus har sat os i frihed, for at vi skulle blive ved med at leve i frihed. Derfor skal I stå fast på jeres frihed og ikke lade jer skubbe tilbage til en slavetilværelse.

At blive omskåret betyder at blive afskåret fra Kristus

2Hør hvad jeg, Paulus, siger til jer: Hvis I lader jer omskære for at få Gud til at acceptere jer, så gavner Kristi død jer ikke. 3Jeg vil sige det helt klart til ethvert menneske, som lader sig omskære for at blive som jøderne: Så er du også nødt til at overholde alle de jødiske lovregler! 4I, der søger at blive accepteret af Gud ved at følge de jødiske love, har afbrudt forbindelsen med Kristus. I har sagt nej til Guds nåde! 5Vi, der tror på Kristus, ser med stor forventning og forvisning frem til at blive accepteret af Gud på grund af vores tro. Den overbevisning har vi fra Helligånden. 6For os, der tilhører Jesus Kristus, gør det ingen forskel, om et menneske er omskåret eller ej. Det eneste, der betyder noget, er den tro, der leves ud i kærlighed.

7Det gik ellers så godt med jeres liv som kristne. Hvem har overtalt jer til at forlade sandheden? 8En sådan overtalelse kommer bestemt ikke fra ham, der kaldte jer til at leve i nåden. 9Pas på! En smule surdej kan gennemsyre hele dejen! 10Men jeg tror nu alligevel på, at I vil være enige med mig. Så megen tiltro har jeg til Herren. Og de, der skaber forvirring iblandt jer, vil komme til at bøde for det, hvem de end er.

11Kære venner, hvis jeg stadig forkyndte, at man skulle omskæres for at blive accepteret af Gud, så ville jøderne straks holde op med at forfølge mig. Så behøvede jeg heller ikke at forkynde det budskab om korset, der er dem så meget imod. 12Gid de, der forvirrer jer med deres snak om omskærelse, ville lemlæste sig selv.

Opfyld kærlighedsbudet—i Helligåndens kraft

13Kære venner, I er kaldet til et liv i frihed fra lovgerninger. Men misbrug ikke friheden. Gør den ikke til en undskyldning for at handle selvisk. Nej, I skal tjene hinanden i kærlighed. 14Hele loven er samlet i én befaling, nemlig kærlighedsbudet: Du skal elske din næste som dig selv.

15Hvis I altid kritiserer og bagtaler hinanden, så ender det med, at I ødelægger hinanden. 16Nej, I skal leve jeres liv efter Helligåndens vejledning, siger jeg. På den måde kan I undgå at føre jeres selviske tilbøjeligheder ud i livet. 17Jeres selviske vilje og Guds Ånds vilje trækker jo i hver sin retning. De ligger altid i konflikt med hinanden, så I risikerer at blive lammet i jeres handlinger. 18Men hvis I virkelig er ledt af Helligånden, behøver I ikke loven til at holde styr på jer.

19-21Folks ugudelige og egoistiske handlinger er velkendte, som for eksempel: Seksuel synd, umoral og perversitet; afgudsdyrkelse og okkultisme; had, skænderier og misundelse; hidsighed og selviske ambitioner; klikedannelse og jalousi; drukkenskab og orgier. Jeg har sagt det før, men siger det gerne igen: De, der lever på den måde, vil ikke få adgang til det kommende Guds rige.

22-23Men det, Helligånden frembringer i os, er: Kærlighed, glæde og fred; tålmodighed og hjælpsomhed; godhed og troskab; nænsomhed og selvbeherskelse. Ingen lov forbyder den slags ting.

24De, som lever deres liv med Kristus som Herre, har korsfæstet det gamle liv med dets egoisme og begær. 25Da Guds Ånd har givet os et nyt liv, må vi også følge Åndens vejledning.

26Lad os ikke være selvglade. Det provokerer og skaber misundelse.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Gálatas 5:1-26

Cristomantami cacharirina tiyan

1Cristomi ñucanchijtaca, huatashca shinamanta cacharichirca. Chashna cacharichishcamantaca, cʼari cʼarita catiraichij. Ama cutin chai yugopi huatarinaman tigraichijchu.

2Uyahuaichij, Pablomari cancunamanca cashna nini: Cancuna charishca aicha punta carata pʼitichishpaca, Cristomantaca ima allita mana japinguichijchu. 3Cutintaj alli uyaichij: Pipish charishca aicha punta carata pʼitichishpaca, Mandashcapi nishcataca callarishpami, tucuita pajtachina tucun. 4Cancunapuramanta maijancunaca, Mandashcata pajtachishpalla, ima juchachina illaj tucunatami yuyarcanguichij. Chashna yuyashpamari, Cristomanta chʼicanyashcanguichij. Mana cʼuyaipaj cajpipish Dios cʼuyashcamantapishmi urmashcanguichij. 5Ñucanchijca, Diospaj Espíritu yuyachijpimi, crishcallamanta ima juchachina illaj tucushcanchij. Chaitamari japina yuyai shuyacunchij. 6Cristo Jesus-huan shujlla cajpica, charishca aicha punta carata pʼitichishca cashcapish, chaita mana rurashca cashcapish, ima mana canchu. Ashtahuanpish crishcamantaca, cʼuyashpa allita ruranamari alli.

7Cancunaca, allimari caticurcanguichij. Cashcatataj yachachishcataca, ¿pitaj mana caźunata yachachircari? 8Chai mana caźuna yuyaitaca, cancunata cayaj Diosca mana curcachu.

9«Ashalla levadurami, tucui chapushcata pʼunguillichin.» 10Ñucaca tucui shunguhuanmi, cancunataca, ‘Apunchij Jesucristoca, mana pandarishpa catichun saquingachu’ yuyani. Shina cajpipish chai pandachishpa purij runataca pi cajpipish, Paimari jatunta llaquichinga. 11Huauquicuna, cʼari charishca aicha punta carata pʼitichinamanta cunancama huillacushcalla cajpica, israelcunaca mana cashna pʼiñashpa llaquichicunmanchu carca. Cristota chacatashpa huañuchishcata huillashcapish, mana paicunataca pʼiñachinmanchu carca. 12¡‘Quishpirinapajca, charishca aicha punta carata pʼitishcami cana canguichij’ nishpa, cancunata pʼiñachijcunaca, paicunapajtaca tucui pʼitirishpachari alli canman!

13Huauquicuna, cancunaca mana huatashcallataj catichun Dios cayashca canguichijchu. ‘Huatashcamanta Dios cacharishcami canchij’ nishpa, ama aicha munashcata ruranataca yuyaichijchu. Ashtahuanpish cʼuyanacushpa, caishuj chaishujpaj allita ruraichij. 14Tucui Mandashcatami, cai shimicunallapi tandachishca: «Can quiquinta cʼuyarij shinallataj, shujtajcunatapish cʼuyangui» nishcami. 15Ashtahuanpish cancunaca, caishuj chaishuj caninacushpamari micunacucunguichij. Chashnalla catishpaca, ñataj caishuj chaishuj tucuchinacunguichijman.

Diospaj Espirituta caźushpa causaichij

16Chaimantami cancunataca, cashna nini: Diospaj Espíritu yuyachishcapi purichij. Chashnami quiquin aicha munashcataca, ña mana ruranguichij. 17Aichaca, Diospaj Espíritu pʼiñashcatami mashcan. Cutin Diospaj Espirituca, aicha munashcatami jarcan. Chashna caishuj chaishuj quichunacui tiyajpimi, quiquinllamantatajca ima allita ruraiman yuyashpapish, mana rurai tucunguichij. 18Ashtahuanpish Diospaj Espíritu yuyaita cushcata cancuna catijpica, Mandashcaca ña mana ima ricunata charinchu.

19Quiquin aicha munaicunaca, rijsinallami: Caźarashcacuna huainayana, manaraj caźarashpa chayarinacuna, ima mapatapish rurana, cacharishca cana, 20rurashcalla dioscunata adorana, brujiana, pʼiñana, cʼaminacuna, quichunacuna, imamantapish pʼiñarijlla cana, quiquinlla ashtahuan alli cashcata yuyana, pʼiñarina, macanacuna, 21shujtajcunapajta munana, huañuchina, machana, mashnatapish micuna, chai shina shujtaj mana alli ruraicunapishmi. Cancunataca, ña nishca cashpapish, cutinllatajmi yuyachini: Chashna mana alli ruraicunapi causajcunaca, Taita Dios mandacunpica, imata mana charingacunachu.

22Ashtahuanpish Diospaj Espirituca, cashna canatami cun: Cʼuyaj canata, cushi canata, sumajta causanata, mana pʼiñarij alli shungu canata, llaquij canata, cuj canata, imatapish pajtachij canata, 23mana jatun tucushca canata, quiquinllataj jarcarij canatapishmi cun. Tucui caicunata rurajcunataca, mandashcacunapish mana jarcanchu. 24Cristopaj cajcunaca, quiquin aichataca, tucui millai munaicunandijtami ña chacatashcacuna. 25Diospaj Espiritumanta ñucanchij causacushpaca, Diospaj Espiritullataj ñucanchijta yachachichun saquishunchigri.

26Ama imamantapish jatun tucushpa, caishuj chaishuj llaquichinacushunchu. Ama caishuj chaishuj ima charishcacunata munanacushpa huañuricushunchu.