Bibelen på hverdagsdansk

Galaterbrevet 5:1-26

1Kristus har sat os i frihed, for at vi skulle blive ved med at leve i frihed. Derfor skal I stå fast på jeres frihed og ikke lade jer skubbe tilbage til en slavetilværelse.

At blive omskåret betyder at blive afskåret fra Kristus

2Hør hvad jeg, Paulus, siger til jer: Hvis I lader jer omskære for at få Gud til at acceptere jer, så gavner Kristi død jer ikke. 3Jeg vil sige det helt klart til ethvert menneske, som lader sig omskære for at blive som jøderne: Så er du også nødt til at overholde alle de jødiske lovregler! 4I, der søger at blive accepteret af Gud ved at følge de jødiske love, har afbrudt forbindelsen med Kristus. I har sagt nej til Guds nåde! 5Vi, der tror på Kristus, ser med stor forventning og forvisning frem til at blive accepteret af Gud på grund af vores tro. Den overbevisning har vi fra Helligånden. 6For os, der tilhører Jesus Kristus, gør det ingen forskel, om et menneske er omskåret eller ej. Det eneste, der betyder noget, er den tro, der leves ud i kærlighed.

7Det gik ellers så godt med jeres liv som kristne. Hvem har overtalt jer til at forlade sandheden? 8En sådan overtalelse kommer bestemt ikke fra ham, der kaldte jer til at leve i nåden. 9Pas på! En smule surdej kan gennemsyre hele dejen! 10Men jeg tror nu alligevel på, at I vil være enige med mig. Så megen tiltro har jeg til Herren. Og de, der skaber forvirring iblandt jer, vil komme til at bøde for det, hvem de end er.

11Kære venner, hvis jeg stadig forkyndte, at man skulle omskæres for at blive accepteret af Gud, så ville jøderne straks holde op med at forfølge mig. Så behøvede jeg heller ikke at forkynde det budskab om korset, der er dem så meget imod. 12Gid de, der forvirrer jer med deres snak om omskærelse, ville lemlæste sig selv.

Opfyld kærlighedsbudet—i Helligåndens kraft

13Kære venner, I er kaldet til et liv i frihed fra lovgerninger. Men misbrug ikke friheden. Gør den ikke til en undskyldning for at handle selvisk. Nej, I skal tjene hinanden i kærlighed. 14Hele loven er samlet i én befaling, nemlig kærlighedsbudet: Du skal elske din næste som dig selv.

15Hvis I altid kritiserer og bagtaler hinanden, så ender det med, at I ødelægger hinanden. 16Nej, I skal leve jeres liv efter Helligåndens vejledning, siger jeg. På den måde kan I undgå at føre jeres selviske tilbøjeligheder ud i livet. 17Jeres selviske vilje og Guds Ånds vilje trækker jo i hver sin retning. De ligger altid i konflikt med hinanden, så I risikerer at blive lammet i jeres handlinger. 18Men hvis I virkelig er ledt af Helligånden, behøver I ikke loven til at holde styr på jer.

19-21Folks ugudelige og egoistiske handlinger er velkendte, som for eksempel: Seksuel synd, umoral og perversitet; afgudsdyrkelse og okkultisme; had, skænderier og misundelse; hidsighed og selviske ambitioner; klikedannelse og jalousi; drukkenskab og orgier. Jeg har sagt det før, men siger det gerne igen: De, der lever på den måde, vil ikke få adgang til det kommende Guds rige.

22-23Men det, Helligånden frembringer i os, er: Kærlighed, glæde og fred; tålmodighed og hjælpsomhed; godhed og troskab; nænsomhed og selvbeherskelse. Ingen lov forbyder den slags ting.

24De, som lever deres liv med Kristus som Herre, har korsfæstet det gamle liv med dets egoisme og begær. 25Da Guds Ånd har givet os et nyt liv, må vi også følge Åndens vejledning.

26Lad os ikke være selvglade. Det provokerer og skaber misundelse.

Ang Pulong Sang Dios

Galacia 5:1-26

Indi Kamo Magpaulipon Liwat sa Kasuguan

1Ginhilway kita ni Cristo agod indi na kita pag-ulipunon sang Kasuguan ni Moises. Gani magpakalig-on kita sa aton pagtuo kag indi na kita magpaulipon pa liwat.

2Dumduma ninyo ini, kag ako mismo si Pablo ang nagahambal sini sa inyo. Kon magpatuli pa kamo bilang pagtuman sa Kasuguan, ginabaliwala ninyo ang ginhimo ni Cristo agod maluwas kamo. 3Kag ipaathag ko liwat sa inyo nga ang mga tawo nga nagapati nga kinahanglan nga magpatuli agod maluwas, kinahanglan man nga tumanon nila ang tanan nga ginasiling sang Kasuguan. 4Kon nagasalig kamo nga pakamatarungon kamo sang Dios paagi sa inyo pagtuman sa Kasuguan, ti nagakahulugan lang nga nahamulag kamo kay Cristo, kag nagpalayo na kamo sa bugay sang Dios. 5Pero kita nga ara kay Cristo nagasalig kag nagapaabot nga pakamatarungon kita paagi sa aton pagtuo kag sa gahom sang Espiritu Santo. 6Tungod nga kon ara na kita kay Cristo Jesus, indi na importante kon bala natuli na kita ukon wala. Ang aton pagtuo amo ang importante, ang pagtuo nga makita paagi sa aton paghigugma sa aton isigkatawo.

7Maayo ang inyo ginahimo sang una. Sin-o ang nagpauntat sa inyo sa pagsunod sa kamatuoran? 8Indi mahimo nga ang Dios nga nagtawag sa inyo amo man ang nagpauntat sa inyo sa pagsunod sa kamatuoran. 9Inang mga tawo nga nagapatalang sa inyo pareho sang inugpahabok5:9 inugpahabok: ukon, lebadura. Sa English, yeast. nga bisan diutay lang makapahabok sang bug-os nga ginamasa nga harina. 10Pero may pagsalig gid ako sa Ginoo nga ang akon gintudlo sa inyo amo ang inyo nga sundon. Kag ina nga mga tawo nga ara dira nga nagagamo sa inyo, bisan sin-o man ina sila, pagasilutan sila sang Dios.

11May nagasiling nga nagatudlo ako nga ang tawo dapat tulion agod maluwas. Mga utod, indi kamo magpati sina. Tungod nga kon matuod ina, ngaa ginahingabot pa nila ako? Kag kon nagatudlo ako sina, ti wala sing pulos ang akon pagtudlo nga ang tawo maluwas paagi sa kamatayon ni Cristo sa krus, nga para sa iban kabuangan. 12Maayo pa nga ang mga tawo nga nagagamo sa inyo nga nagatudlo nga dapat kamo magpatuli indi lamang magpatuli kundi magpakapon man sang ila kaugalingon!

13Kamo, mga utod, gintawag sang Dios agod mangin hilway sa Kasuguan. Pero indi ninyo paggamiton ang inyo kahilwayan sa paghimo sang gusto sang inyo tawhanon nga kinaugali. Ang inyo himuon, maghigugmaanay kamo kag magbinuligay. 14Tungod nga ang bug-os nga Kasuguan natingob sa isa lang ka sugo: “Higugmaon mo ang imo isigkatawo pareho sang paghigugma mo sa imo kaugalingon.”5:14 Lev. 19:18. 15Pero kon nagainaway kamo pareho sa mapintas nga mga sapat, mag-andam kamo kay basi kon gub-on ninyo ang pagtuo sang isa kag isa.

Ang Handom sang Espiritu Santo Lain sang sa Tawo

16Ang akon buot silingon, sundon ninyo ang Espiritu Santo agod indi ninyo mahimo ang mga malain nga handom sang inyo tawhanon nga kinaugali. 17Tungod nga ang gusto sang aton tawhanon nga kinaugali kontra sa gusto sang Espiritu Santo, kag ang gusto sang Espiritu Santo kontra man sa gusto sang aton tawhanon nga kinaugali. Ining duha nagakontrahanay, gani indi ta mahimo ang aton gusto nga himuon. 18Kag kon nagapasakop kita sa Espiritu Santo, wala kita sa idalom sang Kasuguan.

19Ang mga tawo nga ang ila lang tawhanon nga kinaugali ang ila ginasunod mahibaluan gid paagi sa ila ginahimo: nagahimo sila sang imoral nga pagpakigrelasyon kag mahigko nga mga buhat, kag nagapagusto sila himo sang kalautan. 20Nagasimba sila sa mga dios-dios, mga babaylan, nagakontrahanay, nagailinaway, maimon, maakigon, dalok, nagabinahin-bahin kag nagagrupo-grupo, 21nagahisaay, palahubog, maluyagon sa mga kalibutanon nga kasadyahan, kag kon ano pa ang ila mga ginahimo nga mahigko. Ginsilingan ko na kamo sang una kag subong ginapaandaman ko kamo liwat, nga ang mga tawo nga nagahimo sining mga butang indi masakop sa paghari sang Dios.

22Pero ari ang bunga nga makita sa kabuhi sang tawo kon ang Espiritu Santo amo ang nagagahom sa iya: mahigugmaon siya, malipayon, malinong ang iya pagkabuhi, mainantuson, malulo, maalwan, masaligan, 23mabuot kag makapugong sang iya kaugalingon. Kon amo ini ang aton himuon indi ta malapas ang mga sugo sang Dios sa aton. 24Ang mga tawo nga iya na ni Cristo Jesus, ginlansang na nila ang ila tawhanon nga mga balatyagon kag handom didto sa krus. 25Kag tungod nga nagakabuhi na kita sa idalom sang paggahom sang Espiritu Santo, kinahanglan magsunod kita sa iya. 26Indi kita magpabugal ukon magpakig-away; kag likawan ta ang paghinisaay.