Bibelen på hverdagsdansk

Første Krønikebog 7

Issakars slægt

1Issakar fik fire sønner: Tola, Pua, Jashub og Shimron. Tola fik seks sønner: Uzzi, Refaja, Jeriel, Jamaj, Jibsam og Shemuel; de blev slægtsoverhoveder for de forskellige grene af Tola-slægten. Under kong David udgjorde antallet af våbenføre mænd fra denne slægt i alt 22.600.

3-4 Uzzi fik en søn ved navn Jizrahja. Jizrahja og hans fire sønner, Mikael, Obadja, Joel og Jisshija, blev overhoveder for de forskellige grene af Uzzi-slægten. I den slægt havde de mange koner og børn, så under kong David udgjorde antallet af våbenføre mænd fra denne slægt i alt 36.000.

Ifølge slægtsbøgerne var det samlede antal våbenføre mænd fra Issakars stamme 87.000.

Benjamins slægt

Benjamin fik sønnerne Bela, Beker og Jediael.

Bela fik fem sønner: Etzbon, Uzzi, Uzziel, Jerimot og Iri, og de blev slægtsoverhoveder i Benjamins stamme. Ifølge deres slægtsbog var der 22.034 våbenføre mænd.

Beker fik ni sønner: Zemira, Joash, Eliezer, Eljoenaj, Omri, Jeremot, Abija, Anatot og Alemet. De blev slægtsoverhoveder, og ifølge deres slægtsbog var der 20.200 våbenføre mænd.

10 Jediael fik en søn, Bilhan, som fik syv sønner: Jeush, Binjamin, Ehud, Kenaʼana, Zetan, Tarshish og Ahishahar. 11 De blev slægtsoverhoveder for Jediaels slægt—alle dygtige krigere—og deres slægt kunne mønstre 17.200 våbenføre mænd.

12 Shuppim og Huppim var efterkommere af Ir. Hushim var efterkommer af Aher.[a]

Naftalis slægt

13 Naftali havde fire sønner: Jahtzeʼel, Guni, Jetzer og Shallum. De var efterkommere af Jakobs medhustru, Bilha.

Manasses slægt

14 Med sin aramæiske medhustru fik Manasse to sønner: Asriel[b] og Makir. Makir blev far til Gilead.

15 Det var Makir, der fandt koner til Huppim og Shuppim. Hans søster hed Maʼaka. En anden berømt efterkommer var Zelofhad, som udelukkende havde døtre.

16 Makirs kone, der også hed Maʼaka, fødte to sønner, som hun kaldte Peresh og Sheresh. Peresh fik to sønner: Ulam og Rekem, 17 og Ulam fik en søn ved navn Bedan. Hele denne slægt blev kaldt gileaditter efter Gilead, Makirs søn, Manasses sønnesøn.

18 Hans søster Hammoleket fødte sønnerne Ishhod, Abiezer og Mahla.

19 Shemida[c] fik fire sønner: Ahjan, Shekem, Likhi og Aniam.

Efraims slægt

20 Efraim fik en søn ved navn Shutela, som blev far til Bered. Bered fik sønnen Tahat, som blev far til Eleada, som igen fik sønnen Tahat. 21 Tahat fik sønnen Zabad, som blev far til Shutela.

To mænd fra denne slægt ved navn Ezer og Elead blev engang dræbt af filistrene i Gat, da de forsøgte at stjæle filistrenes kvæg.[d] 22 Deres far, Efraim, sørgede over dem i lang tid, mens hans slægtninge forsøgte at trøste ham. 23 Derefter gik han ind til sin kone, og hun blev gravid og fødte en søn, som han gav navnet Beria[e] for at mindes den ulykke, der var overgået deres familie. 24 Han fik også en datter ved navn Sheʼera, som grundlagde byerne Nedre og Øvre Bet-Horon og Uzzen-Sheʼera.

25-27 Efraim blev forfar til Josva gennem følgende slægtslinie: Efraim, Refa, Reshef, Tela, Tahan, Ladan, Ammihud, Elishama, Nun, Josva.

28 Efraims stamme bosatte sig i området, der indbefattede Betel og de omliggende landsbyer mod syd, og det strakte sig mod øst til Naʼaran og mod vest til Gezer og de omliggende landsbyer. Området indbefattede også byerne Sikem og Ajja med deres omliggende landsbyer mod nord.

29 Manasses stamme besad byerne Bet-Shan, Taʼanak, Megiddo og Dor med tilhørende landsbyer. Det var altså efterkommerne af Jakobs søn Josef, der boede i disse byer.

Ashers slægt

30 Asher fik sønnerne Jimna, Jishva, Jishvi og Beria samt en datter ved navn Sera. 31 Beria fik sønnerne Heber og Malkiel. Malkiel grundlagde byen Birzajit.[f]

32 Heber fik sønnerne Jaflet, Shomer og Hotam samt en datter ved navn Shua. 33 Jaflet fik sønnerne Pasak, Bimhal og Ashvat. 34 Hans bror Shomer fik sønnerne Roga, Hubba og Aram.[g] 35 Hans bror Hotam fik sønnerne Zofa, Jimna, Shelesh og Amal.

36 Zofa fik sønnerne Sua, Harnefer, Shual, Beri, Jimra, 37 Betzer, Hod, Shamma, Shilsha, Jitran og Beʼera.

38 Jeter[h] fik sønnerne Jefunne, Pispa og Ara.

39 Ulla fik sønnerne Ara, Hanniel og Ritzja.

40 Alle de mænd nævnt her var slægtsoverhoveder og dygtige, militære ledere. Ifølge deres slægtsbøger kunne slægten mønstre 26.000 våbenføre mænd.

Notas al pie

  1. 7,12 Teksten er uklar. Måske skulle der have stået Dan, jf. 1.Mos. 46,23. Ellers mangler der en fortegnelse over Dans slægt.
  2. 7,14 Teksten er uklar. Måske er Asriel en søn af Gilead, jf. 4.Mos. 26,31.
  3. 7,19 Ifølge 4.Mos. 26,32 en anden af Gileads sønner.
  4. 7,21 Teksten er uklar og meningen omstridt. Sandsynligvis skete dette, efter at israelitterne havde bosat sig i Kanaʼans land, og den omtalte Efraim i v. 22 er en anden end den første Efraim i v. 20.
  5. 7,23 Navnet minder om et hebraisk ord for „ulykke”.
  6. 7,31 Eller: „Malkiel blev far til Birzajit.”
  7. 7,34 Eller: „Shomer fik sønnerne Ahi, Roga, Hubba og Aram.” Teksten er uklar.
  8. 7,38 Sikkert en variation af Jitran.

Nya Levande Bibeln

1 Krönikeboken 7

Isaskars ättlingar

1Isaskars söner hette:Tola, Pua, Jasib och Simron.

Tolas söner, huvudmän för sina familjer:Ussi, Refaja, Jeriel, Jamai, Jibsam och Samuel. På kung Davids tid fanns det totalt 22.600 krigsmän från dessa familjer.

Ussis son hette Jisraja.Jisrajas söner var alla huvudmän i sina familjer:Mikael, Obadja, Joel och Jissia.

Enligt mönstringen under kung David uppgick deras stridsdugliga män till 36.000, för det var vanligt bland dem med flera hustrur och många barn.

Det totala antalet stridsdugliga män från alla familjer i Isaskars stam uppgick till 87.000 enligt deras släkt-register.

Benjamins ättlingar

Benjamins söner hette:Bela, Beker och Jediael.

Belas söner hette:Esbon, Ussi, Ussiel, Jerimot och Iri. Dessa fem modiga stridsmän var huvudmän för sina släkter, och tillsammans hade de 22.034 stridsdugliga män i sitt släktregister.

Bekers söner hette:Semira, Joas, Elieser, Eljoenai, Omri, Jerimot, Abia, Anatot och Alemet.

Enligt släktregistret hade de tillsammans 22.200 stridsdugliga män.

10 Jediaels son hette Bilhan.Bilhans söner hette:Jeus, Benjamin, Ehud, Kenaana, Setan, Tarsis och Ahisahar.

11 De var huvudmän för släkterna i Jediael och hade 17.200 stridsdugliga män.

12 Suppiterna och huppiterna härstammade från Ir och husiterna från Aher.

Naftalis ättlingar

13 Naftalis söner, ättlingar till Jakobs bihustru Bilha hette:Jahasiel, Gani, Jeser och Sallum.

Manasses ättlingar

14 Manasses ättlingar var:Asriel, genom hans arameiska bihustru, som födde Makir, Gileads far.

15 Makir tog sig en hustru bland huppiterna och suppiterna. Han hade en syster som hette Maaka. En annan ättling var Selofhad, som bara hade döttrar.

16 Makirs hustru, som också hette Maaka, födde honom en son som fick namnet Peres. Hans brors namn var Seres, och denne fick sönerna Ulam och Rekem.

17 Ulams son hette Bedan.Dessa var alltså söner till Gilead, sonsöner till Makir och sonsons söner till Manasse.

18 Hammoleket, hans syster, födde Is-Hod, Abieser och Mahela.

19 Semidas söner hette:Ajan, Sekem, Likhi och Aniam.

Efraims ättlingar

20-21 Efraims ättlingar i rakt nedstigande led från sonen Sutela hette:Bered, Tahat, Eleada, Tahat, Sabad, och Sutela.Efraims söner Eser och Elead försökte ta boskapshjordar i Gat men blev dödade av ortsbefolkningen.

22 Deras far Efraim sörjde dem en lång tid, och hans närmaste försökte trösta honom.

23 Han låg igen med sin hustru och hon födde honom sonen Beria. Det betyder olyckstid, och han kallade honom så på grund av den sorg som hade drabbat honom.

24 Efraims dotter Seera byggde Nedre och Övre Bet-Horon och Ussen-Seera.

25-27 Berias ättlingar i rakt nedstigande led var:Refa, Resef, Tela, Tahan, Laedan, Ammihud, Elisama, Nun och Josua.

28 Deras område innefattade Betel med kringliggande byar, Naaran österut, Geser och dess byar västerut och Sikem och dess byar ända bort till Aja och dess städer.

29 Längs gränsen till Manasse låg städerna Bet-Sean, Taanak, Megiddo och Dor med kringliggande byar.

Asers ättlingar

30 Asers söner hette:Jimna, Jisva, Jisvi och Beria. Sera var deras syster.

31 Berias söner hette:Heber och Malkiel, Birsaits far.

32 Hebers söner hette:Jaflet, Somer och Hotam. Sua var deras syster.

33 Jaflets söner hette:Pasak, Bimhal och Asvat.

34 Semers söner hette:Ahi, Rohaga, Jaba och Aram.

35 Hans bror Helems söner hette:Sofa, Jimna, Seles och Amal.

36-37 Sofas söner hette:Sua, Harnefet, Sual, Beli, Jimra, Beser, Hod, Samma, Silsa, Jeter och Beera.

38 Jeters söner hette:Jefunne, Pispa och Ara.

39 Ullas söner hette:Ara, Hanniel och Risja.

40 Dessa ättlingar till Aser var huvudmän för sina släkter och var allesammans skickliga krigare och utmärkta ledare. I släktregistret fanns 26.000 stridsdugliga män noterade.