Bibelen på hverdagsdansk

Første Krønikebog 7

Issakars slægt

1Issakar fik fire sønner: Tola, Pua, Jashub og Shimron. Tola fik seks sønner: Uzzi, Refaja, Jeriel, Jamaj, Jibsam og Shemuel; de blev slægtsoverhoveder for de forskellige grene af Tola-slægten. Under kong David udgjorde antallet af våbenføre mænd fra denne slægt i alt 22.600.

3-4 Uzzi fik en søn ved navn Jizrahja. Jizrahja og hans fire sønner, Mikael, Obadja, Joel og Jisshija, blev overhoveder for de forskellige grene af Uzzi-slægten. I den slægt havde de mange koner og børn, så under kong David udgjorde antallet af våbenføre mænd fra denne slægt i alt 36.000.

Ifølge slægtsbøgerne var det samlede antal våbenføre mænd fra Issakars stamme 87.000.

Benjamins slægt

Benjamin fik sønnerne Bela, Beker og Jediael.

Bela fik fem sønner: Etzbon, Uzzi, Uzziel, Jerimot og Iri, og de blev slægtsoverhoveder i Benjamins stamme. Ifølge deres slægtsbog var der 22.034 våbenføre mænd.

Beker fik ni sønner: Zemira, Joash, Eliezer, Eljoenaj, Omri, Jeremot, Abija, Anatot og Alemet. De blev slægtsoverhoveder, og ifølge deres slægtsbog var der 20.200 våbenføre mænd.

10 Jediael fik en søn, Bilhan, som fik syv sønner: Jeush, Binjamin, Ehud, Kenaʼana, Zetan, Tarshish og Ahishahar. 11 De blev slægtsoverhoveder for Jediaels slægt—alle dygtige krigere—og deres slægt kunne mønstre 17.200 våbenføre mænd.

12 Shuppim og Huppim var efterkommere af Ir. Hushim var efterkommer af Aher.[a]

Naftalis slægt

13 Naftali havde fire sønner: Jahtzeʼel, Guni, Jetzer og Shallum. De var efterkommere af Jakobs medhustru, Bilha.

Manasses slægt

14 Med sin aramæiske medhustru fik Manasse to sønner: Asriel[b] og Makir. Makir blev far til Gilead.

15 Det var Makir, der fandt koner til Huppim og Shuppim. Hans søster hed Maʼaka. En anden berømt efterkommer var Zelofhad, som udelukkende havde døtre.

16 Makirs kone, der også hed Maʼaka, fødte to sønner, som hun kaldte Peresh og Sheresh. Peresh fik to sønner: Ulam og Rekem, 17 og Ulam fik en søn ved navn Bedan. Hele denne slægt blev kaldt gileaditter efter Gilead, Makirs søn, Manasses sønnesøn.

18 Hans søster Hammoleket fødte sønnerne Ishhod, Abiezer og Mahla.

19 Shemida[c] fik fire sønner: Ahjan, Shekem, Likhi og Aniam.

Efraims slægt

20 Efraim fik en søn ved navn Shutela, som blev far til Bered. Bered fik sønnen Tahat, som blev far til Eleada, som igen fik sønnen Tahat. 21 Tahat fik sønnen Zabad, som blev far til Shutela.

To mænd fra denne slægt ved navn Ezer og Elead blev engang dræbt af filistrene i Gat, da de forsøgte at stjæle filistrenes kvæg.[d] 22 Deres far, Efraim, sørgede over dem i lang tid, mens hans slægtninge forsøgte at trøste ham. 23 Derefter gik han ind til sin kone, og hun blev gravid og fødte en søn, som han gav navnet Beria[e] for at mindes den ulykke, der var overgået deres familie. 24 Han fik også en datter ved navn Sheʼera, som grundlagde byerne Nedre og Øvre Bet-Horon og Uzzen-Sheʼera.

25-27 Efraim blev forfar til Josva gennem følgende slægtslinie: Efraim, Refa, Reshef, Tela, Tahan, Ladan, Ammihud, Elishama, Nun, Josva.

28 Efraims stamme bosatte sig i området, der indbefattede Betel og de omliggende landsbyer mod syd, og det strakte sig mod øst til Naʼaran og mod vest til Gezer og de omliggende landsbyer. Området indbefattede også byerne Sikem og Ajja med deres omliggende landsbyer mod nord.

29 Manasses stamme besad byerne Bet-Shan, Taʼanak, Megiddo og Dor med tilhørende landsbyer. Det var altså efterkommerne af Jakobs søn Josef, der boede i disse byer.

Ashers slægt

30 Asher fik sønnerne Jimna, Jishva, Jishvi og Beria samt en datter ved navn Sera. 31 Beria fik sønnerne Heber og Malkiel. Malkiel grundlagde byen Birzajit.[f]

32 Heber fik sønnerne Jaflet, Shomer og Hotam samt en datter ved navn Shua. 33 Jaflet fik sønnerne Pasak, Bimhal og Ashvat. 34 Hans bror Shomer fik sønnerne Roga, Hubba og Aram.[g] 35 Hans bror Hotam fik sønnerne Zofa, Jimna, Shelesh og Amal.

36 Zofa fik sønnerne Sua, Harnefer, Shual, Beri, Jimra, 37 Betzer, Hod, Shamma, Shilsha, Jitran og Beʼera.

38 Jeter[h] fik sønnerne Jefunne, Pispa og Ara.

39 Ulla fik sønnerne Ara, Hanniel og Ritzja.

40 Alle de mænd nævnt her var slægtsoverhoveder og dygtige, militære ledere. Ifølge deres slægtsbøger kunne slægten mønstre 26.000 våbenføre mænd.

Notas al pie

 1. 7,12 Teksten er uklar. Måske skulle der have stået Dan, jf. 1.Mos. 46,23. Ellers mangler der en fortegnelse over Dans slægt.
 2. 7,14 Teksten er uklar. Måske er Asriel en søn af Gilead, jf. 4.Mos. 26,31.
 3. 7,19 Ifølge 4.Mos. 26,32 en anden af Gileads sønner.
 4. 7,21 Teksten er uklar og meningen omstridt. Sandsynligvis skete dette, efter at israelitterne havde bosat sig i Kanaʼans land, og den omtalte Efraim i v. 22 er en anden end den første Efraim i v. 20.
 5. 7,23 Navnet minder om et hebraisk ord for „ulykke”.
 6. 7,31 Eller: „Malkiel blev far til Birzajit.”
 7. 7,34 Eller: „Shomer fik sønnerne Ahi, Roga, Hubba og Aram.” Teksten er uklar.
 8. 7,38 Sikkert en variation af Jitran.

Nova Versão Internacional

1 Crônicas 7

Os Descendentes de Issacar

1Estes foram os quatro filhos de Issacar:

Tolá, Puá, Jasube e Sinrom.

Estes foram os filhos de Tolá:

Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsão e Samuel, chefes dos seus clãs. No reinado de Davi, os descendentes de Tolá alistados em suas genealogias como homens de combate eram 22.600.

O filho de Uzi foi Israías.

Estes foram os filhos de Israías:

Micael, Obadias, Joel e Issias. Todos os cinco eram chefes que tinham muitas mulheres e muitos filhos. Por isso, conforme a genealogia de sua família, eles contavam com 36.000 homens prontos para o combate.

Incluindo seus parentes, os homens de combate de todos os clãs de Issacar, conforme alistados em sua genealogia, eram ao todo 87.000.

Os Descendentes de Benjamim

Estes foram os três filhos de Benjamim:

Belá, Bequer e Jediael.

Estes foram os filhos de Belá:

Esbom, Uzi, Uziel, Jeremote e Iri, cinco chefes de famílias. Seu registro genealógico alistava 22.034 homens de combate.

Estes foram os filhos de Bequer:

Zemira, Joás, Eliézer, Elioenai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote e Alemete. Todos esses eram filhos de Bequer. O registro genealógico deles alistava os chefes de famílias e 20.200 homens de combate.

10 O filho de Jediael foi Bilã.

Estes foram os filhos de Bilã:

Jeús, Benjamim, Eúde, Quenaaná, Zetã, Társis e Aisaar. 11 Todos esses descendentes de Jediael eram chefes de famílias que contavam com 17.200 homens de combate prontos para a guerra.

12 Supim e Hupim eram filhos de Ir; e Husim era filho de Aer.

Os Descendentes de Naftali

13 Estes foram os filhos de Naftali:

Jaziel, Guni, Jezer e Silém[a], netos de Bila.

Os Descendentes de Manassés

14 Estes foram os descendentes de Manassés:

Asriel, filho de sua concubina araméia, que também deu à luz Maquir, pai de Gileade. 15 Maquir casou-se com Maaca, irmã de Hupim e Supim.

Outro descendente de Manassés chamava-se Zelofeade, o qual só teve filhas.

16 Maaca, mulher de Maquir, deu à luz um filho, a quem deu o nome de Perez. O nome de seu irmão era Seres, cujos filhos chamavam-se Ulão e Requém.

17 O filho de Ulão foi Bedã.

Esses foram os descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. 18 Sua irmã Hamolequete deu à luz Isode, Abiezer e Maalá.

19 Estes foram os filhos de Semida:

Aiã, Siquém, Liqui e Anião.

Os Descendentes de Efraim

20 Estes foram os descendentes de Efraim:

Sutela, que foi o pai de Berede,

pai de Taate, pai de Eleada,

que foi o pai de Taate, 21 pai de Zabade, pai de Sutela.

Ézer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos deles. 22 Efraim chorou muitos dias por eles, e seus parentes vieram consolá-lo. 23 Depois ele se deitou de novo com sua mulher, ela engravidou e deu à luz um filho. Ele o chamou Berias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. 24 Sua filha chamava-se Seerá. Foi ela que fundou Bete-Horom Alta e Bete-Horom Baixa, e também Uzém-Seerá.

25 O filho de Berias foi Refa, pai de Resefe[b],

que foi o pai de Telá, pai de Taã,

26 pai de Ladã, pai de Amiúde,

que foi o pai de Elisama, 27 pai de Num, que foi o pai de Josué.

28 Suas terras e cidades incluíam Betel e os povoados ao redor, Naarã a leste, Gezer e seus povoados a oeste, e Siquém e Aiá com os seus povoados. 29 A tribo de Manassés controlava as cidades de Bete-Seã, Taanaque, Megido e Dor, com seus respectivos povoados. Os descendentes de José, filho de Israel, viviam nessas cidades.

Os Descendentes de Aser

30 Estes foram os filhos de Aser:

Imna, Isvá, Isvi e Berias. A irmã deles chamava-se Sera.

31 Estes foram os filhos de Berias:

Héber e Malquiel, que foi o pai de Birzavite.

32 Héber gerou Jaflete, Somer e Hotão, e a irmã deles, Suá.

33 Estes foram os filhos de Jaflete:

Pasaque, Bimal e Asvate.

Esses foram os filhos de Jaflete.

34 Estes foram os filhos de Somer:

Aí, Roga, Jeubá e Arã.

35 Estes foram os filhos de Helém[c], irmão de Somer:

Zofa, Imna, Seles e Amal.

36 Estes foram os filhos de Zofa:

Suá, Harnefer, Sual, Beri, Inra, 37 Bezer, Hode, Samá, Silsa, Itrã e Beera.

38 Estes foram os filhos de Jéter:

Jefoné, Pispa e Ara.

39 Estes foram os filhos de Ula:

Ara, Haniel e Rizia.

40 Todos esses foram descendentes de Aser. Eram chefes de famílias, homens escolhidos, soldados valentes e líderes de destaque. O número dos alistados para combate no exército deles foi 26.000.

Notas al pie

 1. 7.13 Muitos manuscritos dizem Salum. Veja Gn 46.24 e Nm 26.49.
 2. 7.25 Conforme alguns manuscritos da Septuaginta. O Texto Massorético não traz pai de.
 3. 7.35 Chamado Hotão no versículo 32.