Bibelen på hverdagsdansk

Første Krønikebog 7

Issakars slægt

1Issakar fik fire sønner: Tola, Pua, Jashub og Shimron. Tola fik seks sønner: Uzzi, Refaja, Jeriel, Jamaj, Jibsam og Shemuel; de blev slægtsoverhoveder for de forskellige grene af Tola-slægten. Under kong David udgjorde antallet af våbenføre mænd fra denne slægt i alt 22.600.

3-4 Uzzi fik en søn ved navn Jizrahja. Jizrahja og hans fire sønner, Mikael, Obadja, Joel og Jisshija, blev overhoveder for de forskellige grene af Uzzi-slægten. I den slægt havde de mange koner og børn, så under kong David udgjorde antallet af våbenføre mænd fra denne slægt i alt 36.000.

Ifølge slægtsbøgerne var det samlede antal våbenføre mænd fra Issakars stamme 87.000.

Benjamins slægt

Benjamin fik sønnerne Bela, Beker og Jediael.

Bela fik fem sønner: Etzbon, Uzzi, Uzziel, Jerimot og Iri, og de blev slægtsoverhoveder i Benjamins stamme. Ifølge deres slægtsbog var der 22.034 våbenføre mænd.

Beker fik ni sønner: Zemira, Joash, Eliezer, Eljoenaj, Omri, Jeremot, Abija, Anatot og Alemet. De blev slægtsoverhoveder, og ifølge deres slægtsbog var der 20.200 våbenføre mænd.

10 Jediael fik en søn, Bilhan, som fik syv sønner: Jeush, Binjamin, Ehud, Kenaʼana, Zetan, Tarshish og Ahishahar. 11 De blev slægtsoverhoveder for Jediaels slægt—alle dygtige krigere—og deres slægt kunne mønstre 17.200 våbenføre mænd.

12 Shuppim og Huppim var efterkommere af Ir. Hushim var efterkommer af Aher.[a]

Naftalis slægt

13 Naftali havde fire sønner: Jahtzeʼel, Guni, Jetzer og Shallum. De var efterkommere af Jakobs medhustru, Bilha.

Manasses slægt

14 Med sin aramæiske medhustru fik Manasse to sønner: Asriel[b] og Makir. Makir blev far til Gilead.

15 Det var Makir, der fandt koner til Huppim og Shuppim. Hans søster hed Maʼaka. En anden berømt efterkommer var Zelofhad, som udelukkende havde døtre.

16 Makirs kone, der også hed Maʼaka, fødte to sønner, som hun kaldte Peresh og Sheresh. Peresh fik to sønner: Ulam og Rekem, 17 og Ulam fik en søn ved navn Bedan. Hele denne slægt blev kaldt gileaditter efter Gilead, Makirs søn, Manasses sønnesøn.

18 Hans søster Hammoleket fødte sønnerne Ishhod, Abiezer og Mahla.

19 Shemida[c] fik fire sønner: Ahjan, Shekem, Likhi og Aniam.

Efraims slægt

20 Efraim fik en søn ved navn Shutela, som blev far til Bered. Bered fik sønnen Tahat, som blev far til Eleada, som igen fik sønnen Tahat. 21 Tahat fik sønnen Zabad, som blev far til Shutela.

To mænd fra denne slægt ved navn Ezer og Elead blev engang dræbt af filistrene i Gat, da de forsøgte at stjæle filistrenes kvæg.[d] 22 Deres far, Efraim, sørgede over dem i lang tid, mens hans slægtninge forsøgte at trøste ham. 23 Derefter gik han ind til sin kone, og hun blev gravid og fødte en søn, som han gav navnet Beria[e] for at mindes den ulykke, der var overgået deres familie. 24 Han fik også en datter ved navn Sheʼera, som grundlagde byerne Nedre og Øvre Bet-Horon og Uzzen-Sheʼera.

25-27 Efraim blev forfar til Josva gennem følgende slægtslinie: Efraim, Refa, Reshef, Tela, Tahan, Ladan, Ammihud, Elishama, Nun, Josva.

28 Efraims stamme bosatte sig i området, der indbefattede Betel og de omliggende landsbyer mod syd, og det strakte sig mod øst til Naʼaran og mod vest til Gezer og de omliggende landsbyer. Området indbefattede også byerne Sikem og Ajja med deres omliggende landsbyer mod nord.

29 Manasses stamme besad byerne Bet-Shan, Taʼanak, Megiddo og Dor med tilhørende landsbyer. Det var altså efterkommerne af Jakobs søn Josef, der boede i disse byer.

Ashers slægt

30 Asher fik sønnerne Jimna, Jishva, Jishvi og Beria samt en datter ved navn Sera. 31 Beria fik sønnerne Heber og Malkiel. Malkiel grundlagde byen Birzajit.[f]

32 Heber fik sønnerne Jaflet, Shomer og Hotam samt en datter ved navn Shua. 33 Jaflet fik sønnerne Pasak, Bimhal og Ashvat. 34 Hans bror Shomer fik sønnerne Roga, Hubba og Aram.[g] 35 Hans bror Hotam fik sønnerne Zofa, Jimna, Shelesh og Amal.

36 Zofa fik sønnerne Sua, Harnefer, Shual, Beri, Jimra, 37 Betzer, Hod, Shamma, Shilsha, Jitran og Beʼera.

38 Jeter[h] fik sønnerne Jefunne, Pispa og Ara.

39 Ulla fik sønnerne Ara, Hanniel og Ritzja.

40 Alle de mænd nævnt her var slægtsoverhoveder og dygtige, militære ledere. Ifølge deres slægtsbøger kunne slægten mønstre 26.000 våbenføre mænd.

Notas al pie

 1. 7,12 Teksten er uklar. Måske skulle der have stået Dan, jf. 1.Mos. 46,23. Ellers mangler der en fortegnelse over Dans slægt.
 2. 7,14 Teksten er uklar. Måske er Asriel en søn af Gilead, jf. 4.Mos. 26,31.
 3. 7,19 Ifølge 4.Mos. 26,32 en anden af Gileads sønner.
 4. 7,21 Teksten er uklar og meningen omstridt. Sandsynligvis skete dette, efter at israelitterne havde bosat sig i Kanaʼans land, og den omtalte Efraim i v. 22 er en anden end den første Efraim i v. 20.
 5. 7,23 Navnet minder om et hebraisk ord for „ulykke”.
 6. 7,31 Eller: „Malkiel blev far til Birzajit.”
 7. 7,34 Eller: „Shomer fik sønnerne Ahi, Roga, Hubba og Aram.” Teksten er uklar.
 8. 7,38 Sikkert en variation af Jitran.

New International Version - UK

1 Chronicles 7

Issachar

1The sons of Issachar:

Tola, Puah, Jashub and Shimron – four in all.

The sons of Tola:

Uzzi, Rephaiah, Jeriel, Jahmai, Ibsam and Samuel – heads of their families. During the reign of David, the descendants of Tola listed as fighting men in their genealogy numbered 22,600.

The son of Uzzi:

Izrahiah.

The sons of Izrahiah:

Michael, Obadiah, Joel and Ishiah. All five of them were chiefs. According to their family genealogy, they had 36,000 men ready for battle, for they had many wives and children.

The relatives who were fighting men belonging to all the clans of Issachar, as listed in their genealogy, were 87,000 in all.

Benjamin

Three sons of Benjamin:

Bela, Beker and Jediael.

The sons of Bela:

Ezbon, Uzzi, Uzziel, Jerimoth and Iri, heads of families – five in all. Their genealogical record listed 22,034 fighting men.

The sons of Beker:

Zemirah, Joash, Eliezer, Elioenai, Omri, Jeremoth, Abijah, Anathoth and Alemeth. All these were the sons of Beker. Their genealogical record listed the heads of families and 20,200 fighting men.

10 The son of Jediael:

Bilhan.

The sons of Bilhan:

Jeush, Benjamin, Ehud, Kenaanah, Zethan, Tarshish and Ahishahar. 11 All these sons of Jediael were heads of families. There were 17,200 fighting men ready to go out to war.

12 The Shuppites and Huppites were the descendants of Ir, and the Hushites[a] the descendants of Aher.

Naphtali

13 The sons of Naphtali:

Jahziel, Guni, Jezer and Shillem[b] – the descendants of Bilhah.

Manasseh

14 The descendants of Manasseh:

Asriel was his descendant through his Aramean concubine. She gave birth to Makir the father of Gilead. 15 Makir took a wife from among the Huppites and Shuppites. His sister’s name was Maakah.

Another descendant was named Zelophehad, who had only daughters.

16 Makir’s wife Maakah gave birth to a son and named him Peresh. His brother was named Sheresh, and his sons were Ulam and Rakem.

17 The son of Ulam:

Bedan.

These were the sons of Gilead son of Makir, the son of Manasseh. 18 His sister Hammoleketh gave birth to Ishhod, Abiezer and Mahlah.

19 The sons of Shemida were:

Ahian, Shechem, Likhi and Aniam.

Ephraim

20 The descendants of Ephraim:

Shuthelah, Bered his son,

Tahath his son, Eleadah his son,

Tahath his son, 21 Zabad his son

and Shuthelah his son.

Ezer and Elead were killed by the native-born men of Gath, when they went down to seize their livestock. 22 Their father Ephraim mourned for them many days, and his relatives came to comfort him. 23 Then he made love to his wife again, and she became pregnant and gave birth to a son. He named him Beriah,[c] because there had been misfortune in his family. 24 His daughter was Sheerah, who built Lower and Upper Beth Horon as well as Uzzen Sheerah.

25 Rephah was his son, Resheph his son,[d]

Telah his son, Tahan his son,

26 Ladan his son, Ammihud his son,

Elishama his son, 27 Nun his son

and Joshua his son.

28 Their lands and settlements included Bethel and its surrounding villages, Naaran to the east, Gezer and its villages to the west, and Shechem and its villages all the way to Ayyah and its villages. 29 Along the borders of Manasseh were Beth Shan, Taanach, Megiddo and Dor, together with their villages. The descendants of Joseph son of Israel lived in these towns.

Asher

30 The sons of Asher:

Imnah, Ishvah, Ishvi and Beriah. Their sister was Serah.

31 The sons of Beriah:

Heber and Malkiel, who was the father of Birzaith.

32 Heber was the father of Japhlet, Shomer and Hotham and of their sister Shua.

33 The sons of Japhlet:

Pasak, Bimhal and Ashvath.

These were Japhlet’s sons.

34 The sons of Shomer:

Ahi, Rohgah,[e] Hubbah and Aram.

35 The sons of his brother Helem:

Zophah, Imna, Shelesh and Amal.

36 The sons of Zophah:

Suah, Harnepher, Shual, Beri, Imrah, 37 Bezer, Hod, Shamma, Shilshah, Ithran[f] and Beera.

38 The sons of Jether:

Jephunneh, Pispah and Ara.

39 The sons of Ulla:

Arah, Hanniel and Rizia.

40 All these were descendants of Asher – heads of families, choice men, brave warriors and outstanding leaders. The number of men ready for battle, as listed in their genealogy, was 26,000.

Notas al pie

 1. 1 Chronicles 7:12 Or Ir. The sons of Dan: Hushim, (see Gen. 46:23); Hebrew does not have The sons of Dan.
 2. 1 Chronicles 7:13 Some Hebrew and Septuagint manuscripts (see also Gen. 46:24 and Num. 26:49); most Hebrew manuscripts Shallum
 3. 1 Chronicles 7:23 Beriah sounds like the Hebrew for misfortune.
 4. 1 Chronicles 7:25 Some Septuagint manuscripts; Hebrew does not have his son.
 5. 1 Chronicles 7:34 Or of his brother Shomer: Rohgah
 6. 1 Chronicles 7:37 Possibly a variant of Jether