Bibelen på hverdagsdansk

Første Krønikebog 7

Issakars slægt

1Issakar fik fire sønner: Tola, Pua, Jashub og Shimron. Tola fik seks sønner: Uzzi, Refaja, Jeriel, Jamaj, Jibsam og Shemuel; de blev slægtsoverhoveder for de forskellige grene af Tola-slægten. Under kong David udgjorde antallet af våbenføre mænd fra denne slægt i alt 22.600.

3-4 Uzzi fik en søn ved navn Jizrahja. Jizrahja og hans fire sønner, Mikael, Obadja, Joel og Jisshija, blev overhoveder for de forskellige grene af Uzzi-slægten. I den slægt havde de mange koner og børn, så under kong David udgjorde antallet af våbenføre mænd fra denne slægt i alt 36.000.

Ifølge slægtsbøgerne var det samlede antal våbenføre mænd fra Issakars stamme 87.000.

Benjamins slægt

Benjamin fik sønnerne Bela, Beker og Jediael.

Bela fik fem sønner: Etzbon, Uzzi, Uzziel, Jerimot og Iri, og de blev slægtsoverhoveder i Benjamins stamme. Ifølge deres slægtsbog var der 22.034 våbenføre mænd.

Beker fik ni sønner: Zemira, Joash, Eliezer, Eljoenaj, Omri, Jeremot, Abija, Anatot og Alemet. De blev slægtsoverhoveder, og ifølge deres slægtsbog var der 20.200 våbenføre mænd.

10 Jediael fik en søn, Bilhan, som fik syv sønner: Jeush, Binjamin, Ehud, Kenaʼana, Zetan, Tarshish og Ahishahar. 11 De blev slægtsoverhoveder for Jediaels slægt—alle dygtige krigere—og deres slægt kunne mønstre 17.200 våbenføre mænd.

12 Shuppim og Huppim var efterkommere af Ir. Hushim var efterkommer af Aher.[a]

Naftalis slægt

13 Naftali havde fire sønner: Jahtzeʼel, Guni, Jetzer og Shallum. De var efterkommere af Jakobs medhustru, Bilha.

Manasses slægt

14 Med sin aramæiske medhustru fik Manasse to sønner: Asriel[b] og Makir. Makir blev far til Gilead.

15 Det var Makir, der fandt koner til Huppim og Shuppim. Hans søster hed Maʼaka. En anden berømt efterkommer var Zelofhad, som udelukkende havde døtre.

16 Makirs kone, der også hed Maʼaka, fødte to sønner, som hun kaldte Peresh og Sheresh. Peresh fik to sønner: Ulam og Rekem, 17 og Ulam fik en søn ved navn Bedan. Hele denne slægt blev kaldt gileaditter efter Gilead, Makirs søn, Manasses sønnesøn.

18 Hans søster Hammoleket fødte sønnerne Ishhod, Abiezer og Mahla.

19 Shemida[c] fik fire sønner: Ahjan, Shekem, Likhi og Aniam.

Efraims slægt

20 Efraim fik en søn ved navn Shutela, som blev far til Bered. Bered fik sønnen Tahat, som blev far til Eleada, som igen fik sønnen Tahat. 21 Tahat fik sønnen Zabad, som blev far til Shutela.

To mænd fra denne slægt ved navn Ezer og Elead blev engang dræbt af filistrene i Gat, da de forsøgte at stjæle filistrenes kvæg.[d] 22 Deres far, Efraim, sørgede over dem i lang tid, mens hans slægtninge forsøgte at trøste ham. 23 Derefter gik han ind til sin kone, og hun blev gravid og fødte en søn, som han gav navnet Beria[e] for at mindes den ulykke, der var overgået deres familie. 24 Han fik også en datter ved navn Sheʼera, som grundlagde byerne Nedre og Øvre Bet-Horon og Uzzen-Sheʼera.

25-27 Efraim blev forfar til Josva gennem følgende slægtslinie: Efraim, Refa, Reshef, Tela, Tahan, Ladan, Ammihud, Elishama, Nun, Josva.

28 Efraims stamme bosatte sig i området, der indbefattede Betel og de omliggende landsbyer mod syd, og det strakte sig mod øst til Naʼaran og mod vest til Gezer og de omliggende landsbyer. Området indbefattede også byerne Sikem og Ajja med deres omliggende landsbyer mod nord.

29 Manasses stamme besad byerne Bet-Shan, Taʼanak, Megiddo og Dor med tilhørende landsbyer. Det var altså efterkommerne af Jakobs søn Josef, der boede i disse byer.

Ashers slægt

30 Asher fik sønnerne Jimna, Jishva, Jishvi og Beria samt en datter ved navn Sera. 31 Beria fik sønnerne Heber og Malkiel. Malkiel grundlagde byen Birzajit.[f]

32 Heber fik sønnerne Jaflet, Shomer og Hotam samt en datter ved navn Shua. 33 Jaflet fik sønnerne Pasak, Bimhal og Ashvat. 34 Hans bror Shomer fik sønnerne Roga, Hubba og Aram.[g] 35 Hans bror Hotam fik sønnerne Zofa, Jimna, Shelesh og Amal.

36 Zofa fik sønnerne Sua, Harnefer, Shual, Beri, Jimra, 37 Betzer, Hod, Shamma, Shilsha, Jitran og Beʼera.

38 Jeter[h] fik sønnerne Jefunne, Pispa og Ara.

39 Ulla fik sønnerne Ara, Hanniel og Ritzja.

40 Alle de mænd nævnt her var slægtsoverhoveder og dygtige, militære ledere. Ifølge deres slægtsbøger kunne slægten mønstre 26.000 våbenføre mænd.

Notas al pie

  1. 7,12 Teksten er uklar. Måske skulle der have stået Dan, jf. 1.Mos. 46,23. Ellers mangler der en fortegnelse over Dans slægt.
  2. 7,14 Teksten er uklar. Måske er Asriel en søn af Gilead, jf. 4.Mos. 26,31.
  3. 7,19 Ifølge 4.Mos. 26,32 en anden af Gileads sønner.
  4. 7,21 Teksten er uklar og meningen omstridt. Sandsynligvis skete dette, efter at israelitterne havde bosat sig i Kanaʼans land, og den omtalte Efraim i v. 22 er en anden end den første Efraim i v. 20.
  5. 7,23 Navnet minder om et hebraisk ord for „ulykke”.
  6. 7,31 Eller: „Malkiel blev far til Birzajit.”
  7. 7,34 Eller: „Shomer fik sønnerne Ahi, Roga, Hubba og Aram.” Teksten er uklar.
  8. 7,38 Sikkert en variation af Jitran.

Het Boek

1 Kronieken 7

Vervolg op de stamboom van de zonen van Israël

1De vier zonen van Issachar waren Tola, Pua, Jasib en Simron. De zonen van Tola, ieder het hoofd van een familie, waren Uzzi, Refaja, Jeriël, Jahmai, Jibsam en Samuël. In de tijd van koning David bedroeg het totaal aantal strijdbare mannen van deze families tweeëntwintigduizend zeshonderd. Uzziʼs zoon was Jizrahja, onder wiens vijf zonen zich Michaël, Obadja, Joël en Jissia bevonden. Ieder van hen stond aan het hoofd van een familie. In de tijd van koning David konden hun nakomelingen zesendertigduizend mannen in het strijdperk brengen. De mannen van deze bevolkingsgroep hadden namelijk meer dan één vrouw en dus nogal wat zonen. De families van de stam van Issachar konden samen zevenentachtigduizend heldhaftige mannen leveren voor het leger. Allen waren ingeschreven in de officiële geslachtsregisters.

De zonen van Benjamin waren Bela, Becher en Jediaël. De zonen van Bela waren Esbon, Uzzi, Uzziël, Jerimoth en Iri. Deze vijf geduchte strijders waren familiehoofden. Hun families telden 22.034 mannen. Ook deze kwamen weer allemaal voor in de officiële registers. De zonen van Becher waren Zemira, Joas, Eliëzer, Eljoënai, Omri, Jeremoth, Abia, Anathoth en Alemeth. In de tijd van David telden hun nakomelingen 20.200 geharde soldaten, die onder bevel stonden van hun familiehoofden. 10 De zoon van Jediaël heette Bilhan en deze Bilhan had de volgende zonen: Jeüs, Benjamin, Ehud, Kenaäna, Zethan, Tarsis en Ahisahar. 11 Zij waren de hoofden van de families van Jediaël en in de tijd van koning David bevonden zich 17.200 weerbare mannen onder hun nakomelingen. 12 De zonen van Ir heetten Suppim en Chuppim. Husim was de zoon van Aher.

13 De zonen van Naftali, en dus nakomelingen van Jakobs vrouw Bilha, waren Jahziël, Guni, Jeser en Sallum.

14 De zonen van Manasse, kinderen van zijn Aramese bijvrouw, waren Asriël en Machir. Deze laatste werd de vader van Gilead. 15 Het was Machir die vrouwen vond voor Suppim en Chuppim. Machirs zuster was Maächa. Een andere nakomeling was Selofchad, die alleen maar dochters had. 16 Machirs vrouw, die ook Maächa heette, bracht een zoon ter wereld, die zij Peres noemde. Peresʼ broer heette Seres en hij noemde zijn zonen Ulam en Rekem. 17 Ulams zoon heette Bedan. Dit waren dus de zonen van Gilead, de kleinzonen van Machir en de achterkleinzonen van Manasse. 18 Machirs zuster Molecheth bracht Ishod, Abiëzer en Machla ter wereld. 19 De zonen van Semida waren Ahjan, Sechem, Likhi en Aniam.

20,21 De nakomelingen van Efraïm waren Suthelah, zijn zoon Bered, Bereds zoon Tachat, diens zoon Elada, Eladaʼs zoon Tachat, diens zoon Zabad, Zabads zoon Suthelah, en Efraïms zonen Ezer en Elad. Elad en Ezer trachtten in de buurt van Gath vee te roven, maar werden daarbij gedood door de mannen van Gath. 22 Hun vader Efraïm rouwde lange tijd om hen en zijn broers probeerden hem te troosten. 23 Kort daarop raakte zijn vrouw in verwachting en bracht een kind ter wereld, dat hij Beria (wat ‘ellende’ betekent) noemde om wat er was gebeurd. 24 Efraïms dochter heette Seëra. Zij bouwde Beneden-Bet-Horon, Boven-Bet-Horon en Uzzen-Seëra. 25-27 Hier volgt Efraïms stamboom: Refah, de broer van Resef, de vader van Telah, de vader van Tachan, de vader van Ladan, de vader van Ammihud, de vader van Elisama, de vader van Nun, de vader van Jozua. 28 Zij woonden in een gebied dat werd begrensd door Betel en de omringende dorpen, in het oosten door Naäram, in het westen door Gezer en de bijbehorende dorpen en ten slotte door Sichem met zijn voorsteden tot aan Ajja, met de omliggende dorpen.

29 De stam van Manasse, nakomelingen van Israëls zoon Jozef, beheersten de volgende steden en de gebieden daaromheen: Bet-Sean, Taänach, Megiddo en Dor.

30 De zonen van Aser waren Jimna, Jiswa, Jiswi, Beria en hun zuster Serach. 31 De zonen van Beria waren Eber en Malkiël, de vader van Birzavith. 32 Ebers kinderen waren Jaflet, Somer, Hotham en hun zuster Sua. 33 Jaflets zonen waren Pasach, Bimhal en Asvath. 34 De zonen van zijn broer Somer waren Ahi, Rohega, Jehubba en Aram. 35 De zonen van zijn broer Hotham waren Zofah, Jimna, Seles en Amal. 36,37 De zonen van Zofah waren Suach, Harnefer, Sual, Beri, Jimra, Beser, Hod, Samma, Silsa, Jitran en Beëra. 38 De zonen van Jether waren Jefunne, Pispa en Ara. 39 De zonen van Ulla waren Arah, Hanniël en Rizja. 40 Deze nakomelingen van Aser waren hoofden van de diverse families en zeer bedreven in het voeren van oorlog en het leiding geven. Hun nakomelingen in de officiële registers telden zesentwintigduizend weerbare mannen.