Bibelen på hverdagsdansk

Første Krønikebog 7

Issakars slægt

1Issakar fik fire sønner: Tola, Pua, Jashub og Shimron. Tola fik seks sønner: Uzzi, Refaja, Jeriel, Jamaj, Jibsam og Shemuel; de blev slægtsoverhoveder for de forskellige grene af Tola-slægten. Under kong David udgjorde antallet af våbenføre mænd fra denne slægt i alt 22.600.

3-4 Uzzi fik en søn ved navn Jizrahja. Jizrahja og hans fire sønner, Mikael, Obadja, Joel og Jisshija, blev overhoveder for de forskellige grene af Uzzi-slægten. I den slægt havde de mange koner og børn, så under kong David udgjorde antallet af våbenføre mænd fra denne slægt i alt 36.000.

Ifølge slægtsbøgerne var det samlede antal våbenføre mænd fra Issakars stamme 87.000.

Benjamins slægt

Benjamin fik sønnerne Bela, Beker og Jediael.

Bela fik fem sønner: Etzbon, Uzzi, Uzziel, Jerimot og Iri, og de blev slægtsoverhoveder i Benjamins stamme. Ifølge deres slægtsbog var der 22.034 våbenføre mænd.

Beker fik ni sønner: Zemira, Joash, Eliezer, Eljoenaj, Omri, Jeremot, Abija, Anatot og Alemet. De blev slægtsoverhoveder, og ifølge deres slægtsbog var der 20.200 våbenføre mænd.

10 Jediael fik en søn, Bilhan, som fik syv sønner: Jeush, Binjamin, Ehud, Kenaʼana, Zetan, Tarshish og Ahishahar. 11 De blev slægtsoverhoveder for Jediaels slægt—alle dygtige krigere—og deres slægt kunne mønstre 17.200 våbenføre mænd.

12 Shuppim og Huppim var efterkommere af Ir. Hushim var efterkommer af Aher.[a]

Naftalis slægt

13 Naftali havde fire sønner: Jahtzeʼel, Guni, Jetzer og Shallum. De var efterkommere af Jakobs medhustru, Bilha.

Manasses slægt

14 Med sin aramæiske medhustru fik Manasse to sønner: Asriel[b] og Makir. Makir blev far til Gilead.

15 Det var Makir, der fandt koner til Huppim og Shuppim. Hans søster hed Maʼaka. En anden berømt efterkommer var Zelofhad, som udelukkende havde døtre.

16 Makirs kone, der også hed Maʼaka, fødte to sønner, som hun kaldte Peresh og Sheresh. Peresh fik to sønner: Ulam og Rekem, 17 og Ulam fik en søn ved navn Bedan. Hele denne slægt blev kaldt gileaditter efter Gilead, Makirs søn, Manasses sønnesøn.

18 Hans søster Hammoleket fødte sønnerne Ishhod, Abiezer og Mahla.

19 Shemida[c] fik fire sønner: Ahjan, Shekem, Likhi og Aniam.

Efraims slægt

20 Efraim fik en søn ved navn Shutela, som blev far til Bered. Bered fik sønnen Tahat, som blev far til Eleada, som igen fik sønnen Tahat. 21 Tahat fik sønnen Zabad, som blev far til Shutela.

To mænd fra denne slægt ved navn Ezer og Elead blev engang dræbt af filistrene i Gat, da de forsøgte at stjæle filistrenes kvæg.[d] 22 Deres far, Efraim, sørgede over dem i lang tid, mens hans slægtninge forsøgte at trøste ham. 23 Derefter gik han ind til sin kone, og hun blev gravid og fødte en søn, som han gav navnet Beria[e] for at mindes den ulykke, der var overgået deres familie. 24 Han fik også en datter ved navn Sheʼera, som grundlagde byerne Nedre og Øvre Bet-Horon og Uzzen-Sheʼera.

25-27 Efraim blev forfar til Josva gennem følgende slægtslinie: Efraim, Refa, Reshef, Tela, Tahan, Ladan, Ammihud, Elishama, Nun, Josva.

28 Efraims stamme bosatte sig i området, der indbefattede Betel og de omliggende landsbyer mod syd, og det strakte sig mod øst til Naʼaran og mod vest til Gezer og de omliggende landsbyer. Området indbefattede også byerne Sikem og Ajja med deres omliggende landsbyer mod nord.

29 Manasses stamme besad byerne Bet-Shan, Taʼanak, Megiddo og Dor med tilhørende landsbyer. Det var altså efterkommerne af Jakobs søn Josef, der boede i disse byer.

Ashers slægt

30 Asher fik sønnerne Jimna, Jishva, Jishvi og Beria samt en datter ved navn Sera. 31 Beria fik sønnerne Heber og Malkiel. Malkiel grundlagde byen Birzajit.[f]

32 Heber fik sønnerne Jaflet, Shomer og Hotam samt en datter ved navn Shua. 33 Jaflet fik sønnerne Pasak, Bimhal og Ashvat. 34 Hans bror Shomer fik sønnerne Roga, Hubba og Aram.[g] 35 Hans bror Hotam fik sønnerne Zofa, Jimna, Shelesh og Amal.

36 Zofa fik sønnerne Sua, Harnefer, Shual, Beri, Jimra, 37 Betzer, Hod, Shamma, Shilsha, Jitran og Beʼera.

38 Jeter[h] fik sønnerne Jefunne, Pispa og Ara.

39 Ulla fik sønnerne Ara, Hanniel og Ritzja.

40 Alle de mænd nævnt her var slægtsoverhoveder og dygtige, militære ledere. Ifølge deres slægtsbøger kunne slægten mønstre 26.000 våbenføre mænd.

Notas al pie

 1. 7,12 Teksten er uklar. Måske skulle der have stået Dan, jf. 1.Mos. 46,23. Ellers mangler der en fortegnelse over Dans slægt.
 2. 7,14 Teksten er uklar. Måske er Asriel en søn af Gilead, jf. 4.Mos. 26,31.
 3. 7,19 Ifølge 4.Mos. 26,32 en anden af Gileads sønner.
 4. 7,21 Teksten er uklar og meningen omstridt. Sandsynligvis skete dette, efter at israelitterne havde bosat sig i Kanaʼans land, og den omtalte Efraim i v. 22 er en anden end den første Efraim i v. 20.
 5. 7,23 Navnet minder om et hebraisk ord for „ulykke”.
 6. 7,31 Eller: „Malkiel blev far til Birzajit.”
 7. 7,34 Eller: „Shomer fik sønnerne Ahi, Roga, Hubba og Aram.” Teksten er uklar.
 8. 7,38 Sikkert en variation af Jitran.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Лет 7

Потомки Иссокора

1Сыновья Иссокора:

Тола, Пуа, Иашув и Шимрон – всего четверо.

Сыновья Толы:

Уззий, Рефая, Иериил, Иахмай, Ивсам и Самуил – главы своих семейств. Во время царствования Довуда, потомков Толы, исчисленных в их родословии как воинов, было двадцать две тысячи шестьсот человек.

Сын Уззия:

Израхия.

Сыновья Израхии:

Микаил, Авдий, Иоиль и Ишшия. Все пятеро были вождями. По их родословию у них было тридцать шесть тысяч мужчин, готовых к сражению, потому что у этих вождей было много жён и сыновей.

Их родичей, храбрых воинов, во всех кланах Иссокора, по исчислению родословия, было всего восемьдесят семь тысяч человек.

Потомки Вениамина

У Вениамина было три сына:

Бела, Бехер и Иедиаил.

Сыновья Белы:

Эцбон, Уззий, Узиил, Иеримот и Ири – главы семейств – всего пятеро. В их родословии значатся двадцать две тысячи тридцать четыре храбрых воина.

Сыновья Бехера:

Змира, Иоаш, Элиезер, Элиоенай, Омри, Иеремот, Авия, Анатот и Алемет – все они сыновья Бехера. В их родословии значатся главы семейств и двадцать тысяч двести храбрых воинов.

10 Сын Иедиаила:

Билган.

Сыновья Билгана:

Иеуш, Вениамин, Ехуд, Кенаана, Зетан, Фарсис и Ахишахар. 11 Все эти сыновья Иедиаила были главами семейств. Храбрых воинов, готовых идти на войну, было семнадцать тысяч двести человек.

12 Шуппим и Хуппим были сыновьями Ира, а Хушим – сыном Ахера.

Потомки Неффалима

13 Сыновья Неффалима:

Иахцеил, Гуни, Иецер и Шиллем – потомки Билхи.

Потомки Манассы

14 Потомки Манассы:

Асриил был одним из его потомков по линии его сирийской наложницы. Она родила Махира, отца Галаада. 15 Махир взял себе в жёны Мааху, сестру Хуппима и Шуппима.

Другого потомка Манассы звали Целофхад; у него были только дочери.[a]

16 Мааха, жена Махира, родила сына и назвала его Переш. Его брата назвали Шереш, а его сыновей – Улам и Ракем.

17 Сын Улама:

Бедан.

Это сыновья Галаада, сына Махира, внука Манассы. 18 Его сестра Аммолехет родила Ишода, Авиезера и Махлу.

19 Сыновьями Шемиды были:

Ахиан, Шахем, Ликхи и Аниам.

Потомки Ефраима

20 Сыновья Ефраима:

Шутелах, сыном которого был Беред, сыном которого был Тахат, сыном которого был Элеада, сыном которого был Тахат, 21 сыном которого был Завад, сыном которого был Шутелах.

Езер и Элеад были убиты при попытке угнать скот у коренных жителей Гата. 22 Их отец Ефраим оплакивал их много дней, и его родичи приходили утешать его. 23 Он лёг со своей женой, и она зачала и родила сына. Он назвал его Брия («несчастье»), потому что несчастье пришло в его дом. 24 Его дочерью была Шеэра, которая построила Нижний и Верхний Бет-Хорон и Уззен-Шеэру.

25 Рефах был его сыном, сыном которого был Решеф, сыном которого был Телах, сыном которого был Тахан, 26 сыном которого был Ладан, сыном которого был Аммихуд, сыном которого был Элишама, 27 сыном которого был Нун, сыном которого был Иешуа.

28 Их земли и поселения включали Вефиль с окрестными поселениями, Нааран на востоке, Гезер с окрестными поселениями на западе и Шахем с окрестными поселениями до самого Гая и его окрестных поселений. 29 На границах земель манасситов находились Бет-Шеан, Таанах, Мегиддо и Дор с их окрестными поселениями. В этих городах жили потомки Юсуфа, сына Исроила.

Потомки Ошера

30 Сыновья Ошера:

Имна, Ишва, Ишви и Брия. Их сестрой была Серах.

31 Сыновья Брии:

Хевер и Малкиил, который был отцом Бирзаита.

32 Хевер был отцом Иафлета, Шомера, Хотама и их сестры Шуа.

33 Сыновья Иафлета:

Пасах, Бимгал и Ашват. Это сыновья Иафлета.

34 Сыновья Шомера:

Ахи, Рохга,[b] Иехубба и Арам.

35 Сыновья Хелема[c], его брата:

Цофах, Имна, Шелеш и Амал.

36 Сыновья Цофаха:

Суах, Харнефер, Шуал, Бери, Имра, 37 Бецер, Год, Шамма, Шилша, Ифран[d] и Беэра.

38 Сыновья Иетера:

Иефонния, Фиспа и Ара.

39 Сыновья Уллы:

Арах, Ханниил и Риция.

40 Все они были потомками Ошера – главы семейств, избранные, храбрые воины, великие вожди. По родословным спискам у них насчитывалось двадцать шесть тысяч мужчин, готовых для битвы.

Notas al pie

 1. 1 Лет 7:15 См. Чис. 36:1-12.
 2. 1 Лет 7:34 Или: «Сыновья его брата Шемера: Рохга…»
 3. 1 Лет 7:35 Хелем – возможно другое имя Хотама (см. ст. 32).
 4. 1 Лет 7:37 Ифран – возможно вариант имени Иетер (см. ст. 38).