Bibelen på hverdagsdansk

Første Krønikebog 7

Issakars slægt

1Issakar fik fire sønner: Tola, Pua, Jashub og Shimron. Tola fik seks sønner: Uzzi, Refaja, Jeriel, Jamaj, Jibsam og Shemuel; de blev slægtsoverhoveder for de forskellige grene af Tola-slægten. Under kong David udgjorde antallet af våbenføre mænd fra denne slægt i alt 22.600.

3-4 Uzzi fik en søn ved navn Jizrahja. Jizrahja og hans fire sønner, Mikael, Obadja, Joel og Jisshija, blev overhoveder for de forskellige grene af Uzzi-slægten. I den slægt havde de mange koner og børn, så under kong David udgjorde antallet af våbenføre mænd fra denne slægt i alt 36.000.

Ifølge slægtsbøgerne var det samlede antal våbenføre mænd fra Issakars stamme 87.000.

Benjamins slægt

Benjamin fik sønnerne Bela, Beker og Jediael.

Bela fik fem sønner: Etzbon, Uzzi, Uzziel, Jerimot og Iri, og de blev slægtsoverhoveder i Benjamins stamme. Ifølge deres slægtsbog var der 22.034 våbenføre mænd.

Beker fik ni sønner: Zemira, Joash, Eliezer, Eljoenaj, Omri, Jeremot, Abija, Anatot og Alemet. De blev slægtsoverhoveder, og ifølge deres slægtsbog var der 20.200 våbenføre mænd.

10 Jediael fik en søn, Bilhan, som fik syv sønner: Jeush, Binjamin, Ehud, Kenaʼana, Zetan, Tarshish og Ahishahar. 11 De blev slægtsoverhoveder for Jediaels slægt—alle dygtige krigere—og deres slægt kunne mønstre 17.200 våbenføre mænd.

12 Shuppim og Huppim var efterkommere af Ir. Hushim var efterkommer af Aher.[a]

Naftalis slægt

13 Naftali havde fire sønner: Jahtzeʼel, Guni, Jetzer og Shallum. De var efterkommere af Jakobs medhustru, Bilha.

Manasses slægt

14 Med sin aramæiske medhustru fik Manasse to sønner: Asriel[b] og Makir. Makir blev far til Gilead.

15 Det var Makir, der fandt koner til Huppim og Shuppim. Hans søster hed Maʼaka. En anden berømt efterkommer var Zelofhad, som udelukkende havde døtre.

16 Makirs kone, der også hed Maʼaka, fødte to sønner, som hun kaldte Peresh og Sheresh. Peresh fik to sønner: Ulam og Rekem, 17 og Ulam fik en søn ved navn Bedan. Hele denne slægt blev kaldt gileaditter efter Gilead, Makirs søn, Manasses sønnesøn.

18 Hans søster Hammoleket fødte sønnerne Ishhod, Abiezer og Mahla.

19 Shemida[c] fik fire sønner: Ahjan, Shekem, Likhi og Aniam.

Efraims slægt

20 Efraim fik en søn ved navn Shutela, som blev far til Bered. Bered fik sønnen Tahat, som blev far til Eleada, som igen fik sønnen Tahat. 21 Tahat fik sønnen Zabad, som blev far til Shutela.

To mænd fra denne slægt ved navn Ezer og Elead blev engang dræbt af filistrene i Gat, da de forsøgte at stjæle filistrenes kvæg.[d] 22 Deres far, Efraim, sørgede over dem i lang tid, mens hans slægtninge forsøgte at trøste ham. 23 Derefter gik han ind til sin kone, og hun blev gravid og fødte en søn, som han gav navnet Beria[e] for at mindes den ulykke, der var overgået deres familie. 24 Han fik også en datter ved navn Sheʼera, som grundlagde byerne Nedre og Øvre Bet-Horon og Uzzen-Sheʼera.

25-27 Efraim blev forfar til Josva gennem følgende slægtslinie: Efraim, Refa, Reshef, Tela, Tahan, Ladan, Ammihud, Elishama, Nun, Josva.

28 Efraims stamme bosatte sig i området, der indbefattede Betel og de omliggende landsbyer mod syd, og det strakte sig mod øst til Naʼaran og mod vest til Gezer og de omliggende landsbyer. Området indbefattede også byerne Sikem og Ajja med deres omliggende landsbyer mod nord.

29 Manasses stamme besad byerne Bet-Shan, Taʼanak, Megiddo og Dor med tilhørende landsbyer. Det var altså efterkommerne af Jakobs søn Josef, der boede i disse byer.

Ashers slægt

30 Asher fik sønnerne Jimna, Jishva, Jishvi og Beria samt en datter ved navn Sera. 31 Beria fik sønnerne Heber og Malkiel. Malkiel grundlagde byen Birzajit.[f]

32 Heber fik sønnerne Jaflet, Shomer og Hotam samt en datter ved navn Shua. 33 Jaflet fik sønnerne Pasak, Bimhal og Ashvat. 34 Hans bror Shomer fik sønnerne Roga, Hubba og Aram.[g] 35 Hans bror Hotam fik sønnerne Zofa, Jimna, Shelesh og Amal.

36 Zofa fik sønnerne Sua, Harnefer, Shual, Beri, Jimra, 37 Betzer, Hod, Shamma, Shilsha, Jitran og Beʼera.

38 Jeter[h] fik sønnerne Jefunne, Pispa og Ara.

39 Ulla fik sønnerne Ara, Hanniel og Ritzja.

40 Alle de mænd nævnt her var slægtsoverhoveder og dygtige, militære ledere. Ifølge deres slægtsbøger kunne slægten mønstre 26.000 våbenføre mænd.

Notas al pie

 1. 7,12 Teksten er uklar. Måske skulle der have stået Dan, jf. 1.Mos. 46,23. Ellers mangler der en fortegnelse over Dans slægt.
 2. 7,14 Teksten er uklar. Måske er Asriel en søn af Gilead, jf. 4.Mos. 26,31.
 3. 7,19 Ifølge 4.Mos. 26,32 en anden af Gileads sønner.
 4. 7,21 Teksten er uklar og meningen omstridt. Sandsynligvis skete dette, efter at israelitterne havde bosat sig i Kanaʼans land, og den omtalte Efraim i v. 22 er en anden end den første Efraim i v. 20.
 5. 7,23 Navnet minder om et hebraisk ord for „ulykke”.
 6. 7,31 Eller: „Malkiel blev far til Birzajit.”
 7. 7,34 Eller: „Shomer fik sønnerne Ahi, Roga, Hubba og Aram.” Teksten er uklar.
 8. 7,38 Sikkert en variation af Jitran.

Amplified Bible

1 Chronicles 7

Descendants of Issachar

1The sons of Issachar were: Tola, Puah, Jashub, and Shimron—four in all. The sons of Tola: Uzzi, Rephaiah, Jeriel, Jahmai, Ibsam, and Samuel, heads of their fathers’ households. The sons of Tola were courageous men in their generations; their number in the days of David was 22,600. The son of Uzzi: Izrahiah. The sons of Izrahiah: Michael, Obadiah, Joel, Isshiah; all five of them were chief men. With them by their generations according to their fathers’ households were 36,000 troops of the army for war, for they had many wives and children. Their relatives among all the families of Issachar, courageous men, registered by genealogies, were 87,000 in all.

Descendants of Benjamin

The sons of Benjamin were three: Bela, Becher, and Jediael. The sons of Bela were five: Ezbon, Uzzi, Uzziel, Jerimoth, and Iri. They were heads of the households of their fathers, courageous men. By their genealogies they were 22,034. The sons of Becher: Zemirah, Joash, Eliezer, Elioenai, Omri, Jeremoth, Abijah, Anathoth, and Alemeth, all these were sons of Becher. They were registered by their genealogies according to their generations, as heads of their fathers’ households, courageous men, 20,200 in number. 10 The son of Jediael: Bilhan. The sons of Bilhan: Jeush, Benjamin, Ehud, Chenaanah, Zethan, Tarshish, and Ahishahar. 11 All these were the sons of Jediael, according to the heads of their fathers’ households, 17,200 courageous men of valor, fit for military service. 12 Shuppim and Huppim were the sons of Ir, and Hushim the son of Aher.

Sons of Naphtali

13 The sons of Naphtali: Jahziel, Guni, Jezer, and Shallum, the sons of Bilhah.

Descendants of Manasseh

14 The sons of Manasseh: Asriel, whom his Aramean [a]concubine bore; she gave birth to Machir the father of Gilead. 15 Machir took as a wife the sister of Huppim and Shuppim; her name was Maacah. The name of a second [[b]descendant, the first being Gilead], was Zelophehad; and Zelophehad had [only] daughters. 16 Maacah the wife of Machir gave birth to a son; she named him Peresh. The name of his brother was Sheresh; his sons were Ulam and Rakem. 17 The son of Ulam: Bedan. These were the sons of Gilead the son of Machir, the son of Manasseh. 18 His sister Hammolecheth gave birth to Ishhod and Abiezer and Mahlah. 19 The sons of Shemida were: Ahian, Shechem, Likhi, and Aniam.

Descendants of Ephraim

20 The sons of Ephraim: Shuthelah and Bered his son, Tahath [I] his son, Eleadah his son, Tahath [II] his son, 21 Zabad his son, Shuthelah his son, and Ezer and Elead were killed by men who were natives of Gath, because they came down to take their livestock. 22 Their father Ephraim mourned for many days, and his relatives came to comfort him. 23 Then he went in to his wife, and she conceived and gave birth to a son, and he named him Beriah (on misfortune), because tragedy had come on his house. 24 Beriah’s daughter was Sheerah, who built both Lower and Upper Beth-horon, and also Uzzen-sheerah. 25 Rephah was his son along with Resheph; Resheph’s son was Telah, Tahan his son, 26 Ladan his son, Ammihud his son, Elishama his son, 27 Non (Nun) his son, and Joshua [Moses’ successor] his son.

28 Their possessions and settlements were Bethel and its towns, and eastward Naaran, and westward Gezer, and Shechem, and as far as [c]Ayyah with all their towns, 29 and along the borders of the sons of Manasseh, Beth-shean, Taanach, Megiddo, Dor, with all their towns. In these [places] lived the sons of Joseph the son of Israel (Jacob).

Descendants of Asher

30 The sons of Asher: Imnah, Ishvah, Ishvi, and Beriah; and Serah their sister. 31 The sons of Beriah: Heber and Malchiel, who was the father of Birzaith. 32 Heber became the father of Japhlet, Shomer, Hotham, and Shua their sister. 33 The sons of Japhlet: Pasach, Bimhal, and Ashvath. These were the sons of Japhlet. 34 The sons of Shemer (Shomer) [his brother]: Ahi and Rohgah, Jehubbah, and Aram. 35 The sons of his brother Helem (Hotham): Zophah, Imna, Shelesh, and Amal. 36 The sons of Zophah: Suah, Harnepher, Shual, Beri, Imrah, 37 Bezer, Hod, Shamma, Shilshah, Ithran, and Beera. 38 The sons of Jether: Jephunneh, Pispa, and Ara. 39 The sons of Ulla: Arah, Hanniel, and Rizia. 40 All these were sons (descendants) of Asher, heads of their fathers’ houses, choice men, courageous men, chiefs of the leaders. Their number, enrolled by genealogies for service in war, was 26,000 men.

Notas al pie

 1. 1 Chronicles 7:14 See note Gen 22:24.
 2. 1 Chronicles 7:15 I.e. grandson.
 3. 1 Chronicles 7:28 Many mss read Azzah (Gaza).