Bibelen på hverdagsdansk

Første Krønikebog 5

Rubens slægt

1Ruben var Jakobs ældste søn. (Men fordi han vanærede sin far ved at stå i forhold til en af faderens koner, blev hans førstefødselsret overdraget til hans halvbror Josef og dennes to sønner. Det er derfor Rubens slægt ikke bliver nævnt først i slægtsbøgerne. Og selv om Judas stamme blev den største, og kong David kom fra den stamme, så var det Josef, der fik den dobbelte arvelod, som den førstefødte ellers skulle have haft).

Ruben fik følgende sønner: Hanok, Pallu, Hetzron og Karmi.

Til Rubens slægt hørte også Joel, som blev far til Shemaja, som igen blev far til Gog. Gog blev far til Shimi, som blev far til Mika. Mika blev far til Reaja, som blev far til Baʼal. Baʼal blev far til Beʼera, som blev ført i eksil af assyrerkongen Tiglat-Pileser, for han var på det tidspunkt leder for Rubens stamme.

7-8 Slægtsbøgerne nævner følgende slægtsoverhoveder som værende i familie med Beʼera: Jeiel, Zekarja og Bela, der var søn af Azaz, som var søn af Shema, som igen var søn af Joel.

Disse rubenitter boede i Aroer og i området nord for, helt op til Nebobjerget og Baʼal-Meon. De havde store kvægflokke i Gileads land, og deres territorium nåede ud til ørkenen, der strækker sig i retning af Eufratfloden. 10 Under kong Saul besejrede de hagritterne og overtog deres områder i det østlige Gilead.

Gads slægt

11 Gads stamme bosatte sig nord for rubenitternes område, og Gads stammeområde strakte sig langt ind i Bashan og østpå helt til Salka.

12 Slægtsoverhovederne for Gads stamme var først og fremmest Joel, dernæst Shafam, Janaj og Shafat i Bashan. 13 Desuden var de syv brødre Mikael, Meshullam, Sheba, Joraj, Jakan, Zia og Eber ledere for hver deres gren af slægten. 14 De var sønner af Abihajil, som var søn af Huri, søn af Jaroa, søn af Gilead, søn af Mikael, søn af Jeshishaj, søn af Jahdo, søn af Buz. 15 Ahi, der var søn af Abdiel, søn af Guni, var overhoved for deres slægter. 16 Gads stamme boede i det nordlige Gilead, i Bashan med alle småbyerne og videre ud over Sarons græsmarker.

17 Disse slægtsoplysninger stammer fra kong Jotam af Judas og kong Jeroboam af Israels tid.

De østlige stammers hærstyrker

18 Rubens, Gads og Manasses halve stamme mønstrede 44.760 dygtige, veltrænede krigere—alle bevæbnet med bue, skjold og sværd— 19 og de erklærede hagritterne, jeturitterne, nafishitterne og nodabitterne krig. 20-22 De bad til Gud, og han hjalp dem, fordi de stolede på ham. Hagritterne og deres allierede led et knusende nederlag. Mange af dem blev dræbt, og 100.000 taget til fange. Blandt krigsbyttet var der 50.000 kameler, 250.000 får og 2000 æsler. De overtog derefter hagritternes land og blev boende der, indtil de blev ført i eksil.

23 Manasses halve stamme blev til et stort folk, og de spredtes ud over Bashans land helt til Baʼal-Hermon, Senir og Hermonbjerget. 24 Følgende mænd var deres slægtsoverhoveder: Efer, Jishi, Eliel, Azriel, Jirmeja, Hodavja og Jahdiel—alle sammen mænd, der var kendt for deres militære lederegenskaber.

25 De viste imidlertid ikke troskab mod deres fædres Gud, men tilbad afguderne hos de folk, som Gud havde hjulpet dem med at besejre. 26 Derfor sørgede Gud for, at kong Pul af Assyrien (han kaldes også Tiglat-Pileser), indtog hele det område, hvor Rubens, Gads og Manasses halve stamme boede, og deporterede dem til Halach, Habor, Hara og Gozanfloden, hvor de bor den dag i dag.

Ypperstepræsterne fra Arons slægt af Levis stamme

27 Levi fik tre sønner: Gershon, Kehat og Merari.

28 Kehats sønner hed Amram, Jitzhar, Hebron og Uzziel. 29 Amrams børn hed Aron, Moses og Mirjam. Arons sønner hed Nadab, Abihu, Eleazar og Itamar. 30-40 Rækken af ypperstepræster fra Arons søn Eleazar indtil bortførelsen til Babylonien er som følger: Eleazar, Pinehas, Abishua, Bukki, Uzzi, Zerahja, Merajot, Amarja, Ahitub, Zadok, Ahimaʼatz, Azarja, Johanan, Azarja (som var præst ved Salomons tempel i Jerusalem), Amarja, Ahitub, Zadok, Shallum, Hilkija, Azarja, Seraja og Jehotzadak. 41 Herren lod kong Nebukadnezar føre den sidstnævnte i eksil sammen med Judas og Jerusalems befolkning.

New Living Translation

1 Chronicles 5

Descendants of Reuben

1The oldest son of Israel[a] was Reuben. But since he dishonored his father by sleeping with one of his father’s concubines, his birthright was given to the sons of his brother Joseph. For this reason, Reuben is not listed in the genealogical records as the firstborn son. The descendants of Judah became the most powerful tribe and provided a ruler for the nation,[b] but the birthright belonged to Joseph.

The sons of Reuben, the oldest son of Israel, were Hanoch, Pallu, Hezron, and Carmi.

The descendants of Joel were Shemaiah, Gog, Shimei, Micah, Reaiah, Baal, and Beerah. Beerah was the leader of the Reubenites when they were taken into captivity by King Tiglath-pileser[c] of Assyria.

Beerah’s[d] relatives are listed in their genealogical records by their clans: Jeiel (the leader), Zechariah, and Bela son of Azaz, son of Shema, son of Joel.

The Reubenites lived in the area that stretches from Aroer to Nebo and Baal-meon. And since they had so many livestock in the land of Gilead, they spread east toward the edge of the desert that stretches to the Euphrates River.

10 During the reign of Saul, the Reubenites defeated the Hagrites in battle. Then they moved into the Hagrite settlements all along the eastern edge of Gilead.

Descendants of Gad

11 Next to the Reubenites, the descendants of Gad lived in the land of Bashan as far east as Salecah. 12 Joel was the leader in the land of Bashan, and Shapham was second-in-command, followed by Janai and Shaphat.

13 Their relatives, the leaders of seven other clans, were Michael, Meshullam, Sheba, Jorai, Jacan, Zia, and Eber. 14 These were all descendants of Abihail son of Huri, son of Jaroah, son of Gilead, son of Michael, son of Jeshishai, son of Jahdo, son of Buz. 15 Ahi son of Abdiel, son of Guni, was the leader of their clans.

16 The Gadites lived in the land of Gilead, in Bashan and its villages, and throughout all the pasturelands of Sharon. 17 All of these were listed in the genealogical records during the days of King Jotham of Judah and King Jeroboam of Israel.

The Tribes East of the Jordan

18 There were 44,760 capable warriors in the armies of Reuben, Gad, and the half-tribe of Manasseh. They were all skilled in combat and armed with shields, swords, and bows. 19 They waged war against the Hagrites, the Jeturites, the Naphishites, and the Nodabites. 20 They cried out to God during the battle, and he answered their prayer because they trusted in him. So the Hagrites and all their allies were defeated. 21 The plunder taken from the Hagrites included 50,000 camels, 250,000 sheep and goats, 2,000 donkeys, and 100,000 captives. 22 Many of the Hagrites were killed in the battle because God was fighting against them. The people of Reuben, Gad, and Manasseh lived in their land until they were taken into exile.

23 The half-tribe of Manasseh was very large and spread through the land from Bashan to Baal-hermon, Senir, and Mount Hermon. 24 These were the leaders of their clans: Epher,[e] Ishi, Eliel, Azriel, Jeremiah, Hodaviah, and Jahdiel. These men had a great reputation as mighty warriors and leaders of their clans.

25 But these tribes were unfaithful to the God of their ancestors. They worshiped the gods of the nations that God had destroyed. 26 So the God of Israel caused King Pul of Assyria (also known as Tiglath-pileser) to invade the land and take away the people of Reuben, Gad, and the half-tribe of Manasseh as captives. The Assyrians exiled them to Halah, Habor, Hara, and the Gozan River, where they remain to this day.

Notas al pie

  1. 5:1 Israel is the name that God gave to Jacob.
  2. 5:2 Or and from Judah came a prince.
  3. 5:6 Hebrew Tilgath-pilneser, a variant spelling of Tiglath-pileser; also in 5:26.
  4. 5:7 Hebrew His.
  5. 5:24 As in Greek version and Latin Vulgate; Hebrew reads and Epher.