Bibelen på hverdagsdansk

Første Krønikebog 5

Rubens slægt

1Ruben var Jakobs ældste søn. (Men fordi han vanærede sin far ved at stå i forhold til en af faderens koner, blev hans førstefødselsret overdraget til hans halvbror Josef og dennes to sønner. Det er derfor Rubens slægt ikke bliver nævnt først i slægtsbøgerne. Og selv om Judas stamme blev den største, og kong David kom fra den stamme, så var det Josef, der fik den dobbelte arvelod, som den førstefødte ellers skulle have haft).

Ruben fik følgende sønner: Hanok, Pallu, Hetzron og Karmi.

Til Rubens slægt hørte også Joel, som blev far til Shemaja, som igen blev far til Gog. Gog blev far til Shimi, som blev far til Mika. Mika blev far til Reaja, som blev far til Baʼal. Baʼal blev far til Beʼera, som blev ført i eksil af assyrerkongen Tiglat-Pileser, for han var på det tidspunkt leder for Rubens stamme.

7-8 Slægtsbøgerne nævner følgende slægtsoverhoveder som værende i familie med Beʼera: Jeiel, Zekarja og Bela, der var søn af Azaz, som var søn af Shema, som igen var søn af Joel.

Disse rubenitter boede i Aroer og i området nord for, helt op til Nebobjerget og Baʼal-Meon. De havde store kvægflokke i Gileads land, og deres territorium nåede ud til ørkenen, der strækker sig i retning af Eufratfloden. 10 Under kong Saul besejrede de hagritterne og overtog deres områder i det østlige Gilead.

Gads slægt

11 Gads stamme bosatte sig nord for rubenitternes område, og Gads stammeområde strakte sig langt ind i Bashan og østpå helt til Salka.

12 Slægtsoverhovederne for Gads stamme var først og fremmest Joel, dernæst Shafam, Janaj og Shafat i Bashan. 13 Desuden var de syv brødre Mikael, Meshullam, Sheba, Joraj, Jakan, Zia og Eber ledere for hver deres gren af slægten. 14 De var sønner af Abihajil, som var søn af Huri, søn af Jaroa, søn af Gilead, søn af Mikael, søn af Jeshishaj, søn af Jahdo, søn af Buz. 15 Ahi, der var søn af Abdiel, søn af Guni, var overhoved for deres slægter. 16 Gads stamme boede i det nordlige Gilead, i Bashan med alle småbyerne og videre ud over Sarons græsmarker.

17 Disse slægtsoplysninger stammer fra kong Jotam af Judas og kong Jeroboam af Israels tid.

De østlige stammers hærstyrker

18 Rubens, Gads og Manasses halve stamme mønstrede 44.760 dygtige, veltrænede krigere—alle bevæbnet med bue, skjold og sværd— 19 og de erklærede hagritterne, jeturitterne, nafishitterne og nodabitterne krig. 20-22 De bad til Gud, og han hjalp dem, fordi de stolede på ham. Hagritterne og deres allierede led et knusende nederlag. Mange af dem blev dræbt, og 100.000 taget til fange. Blandt krigsbyttet var der 50.000 kameler, 250.000 får og 2000 æsler. De overtog derefter hagritternes land og blev boende der, indtil de blev ført i eksil.

23 Manasses halve stamme blev til et stort folk, og de spredtes ud over Bashans land helt til Baʼal-Hermon, Senir og Hermonbjerget. 24 Følgende mænd var deres slægtsoverhoveder: Efer, Jishi, Eliel, Azriel, Jirmeja, Hodavja og Jahdiel—alle sammen mænd, der var kendt for deres militære lederegenskaber.

25 De viste imidlertid ikke troskab mod deres fædres Gud, men tilbad afguderne hos de folk, som Gud havde hjulpet dem med at besejre. 26 Derfor sørgede Gud for, at kong Pul af Assyrien (han kaldes også Tiglat-Pileser), indtog hele det område, hvor Rubens, Gads og Manasses halve stamme boede, og deporterede dem til Halach, Habor, Hara og Gozanfloden, hvor de bor den dag i dag.

Ypperstepræsterne fra Arons slægt af Levis stamme

27 Levi fik tre sønner: Gershon, Kehat og Merari.

28 Kehats sønner hed Amram, Jitzhar, Hebron og Uzziel. 29 Amrams børn hed Aron, Moses og Mirjam. Arons sønner hed Nadab, Abihu, Eleazar og Itamar. 30-40 Rækken af ypperstepræster fra Arons søn Eleazar indtil bortførelsen til Babylonien er som følger: Eleazar, Pinehas, Abishua, Bukki, Uzzi, Zerahja, Merajot, Amarja, Ahitub, Zadok, Ahimaʼatz, Azarja, Johanan, Azarja (som var præst ved Salomons tempel i Jerusalem), Amarja, Ahitub, Zadok, Shallum, Hilkija, Azarja, Seraja og Jehotzadak. 41 Herren lod kong Nebukadnezar føre den sidstnævnte i eksil sammen med Judas og Jerusalems befolkning.

New International Reader's Version

1 Chronicles 5

The Family Line of Reuben

1Reuben was the oldest son of Israel. But he slept with his father’s concubine. By doing that, he made his father’s bed “unclean.” That’s why his rights as the oldest son were given to the sons of Joseph, the son of Israel. So Reuben isn’t listed in the family history as the one who had the rights of the oldest son. Judah also did not have the rights of the oldest son. Judah didn’t have them even though he was the leader among his brothers. And a ruler came from his family line. But the rights of the oldest son belonged to Joseph. Reuben was the oldest son of Israel. Reuben’s sons were

Hanok, Pallu, Hezron and Karmi.

The family line of Joel includes

his son Shemaiah. Gog was the son of Shemaiah.

Shimei was the son of Gog. Micah was the son of Shimei.

Reaiah was the son of Micah. Baal was the son of Reaiah.

And Beerah was the son of Baal. Beerah was a leader of the people of Reuben. Tiglath-Pileser took Beerah as a prisoner to another country. Tiglath-Pileser was the king of Assyria.

Here are the relatives of the family groups of Reuben. They are listed in their family history.

They include Chief Jeiel, Zechariah and Bela. Bela was the son of Azaz. Azaz was the son of Shema. Shema was the son of Joel.

All of them made their homes in the area from Aroer to Nebo and Baal Meon. To the east they made their homes in the land up to the edge of the desert. That desert reaches all the way to the Euphrates River. They made their homes there because their livestock had increased in Gilead.

10 While Saul was king, the people of Reuben went to war against the Hagrites. They won the battle over them. Then they lived in the houses of the Hagrites. The people of Reuben lived in the entire area east of Gilead.

The Family Line of Gad

11 The people of Gad lived next to the people of Reuben in Bashan. They spread out all the way to Salekah.

12 Joel was their chief. Shapham was next. Then came Janai and Shaphat in Bashan.

13 Here are their relatives family by family. They included

Michael, Meshullam, Sheba, Jorai, Jakan, Zia and Eber. The total number of them was seven.

14 These were the sons of Abihail. Abihail was the son of Huri. Huri was the son of Jaroah. Jaroah was the son of Gilead. Gilead was the son of Michael. Michael was the son of Jeshishai. Jeshishai was the son of Jahdo. And Jahdo was the son of Buz.

15 Ahi was the leader of some of the families of Gad. Ahi was the son of Abdiel. Abdiel was the son of Guni.

16 The people of Gad lived in the land of Gilead. They lived in the villages of Bashan. They also lived on all the grasslands of Sharon as far as they reached.

17 All these names were written down in the family history. They were written during the time when Jotham was king of Judah and Jeroboam was king of Israel.

18 The tribes of Reuben, Gad and half the tribe of Manasseh had 44,760 men able to serve in the army. Each one was able to handle a shield and sword. Each was also able to use a bow. Each was trained for battle. 19 They went to war against the Hagrites, Jetur, Naphish and Nodab. 20 God helped his people fight against the Hagrites and all who were helping them. He handed over all those enemies to his people. That’s because they cried out to him during the battle. He answered their prayers, because they trusted in him. 21 They captured the livestock of the Hagrites. They captured 50,000 camels, 250,000 sheep and 2,000 donkeys. They also took 100,000 people as prisoners. 22 Many others were killed, because God won the battle over them. His people lived in the land until they themselves were taken as prisoners to other countries.

The Family Line of Half of the Tribe of Manasseh

23 The people in half of the tribe of Manasseh became a very large group. They made their homes in the land from Bashan to Baal Hermon. Baal Hermon is also called Senir. Another name for it is Mount Hermon.

24 Here are the leaders of their families. They included Epher, Ishi, Eliel, Azriel, Jeremiah, Hodaviah and Jahdiel. They were brave fighting men. They were also famous and were leaders of their families. 25 But they weren’t faithful to the God of their people. They joined themselves to the gods of the nations of the land and worshiped them. God had destroyed those nations to make room for his people. 26 So the God of Israel stirred up the spirit of Pul. He was king of Assyria. He was also called Tiglath-Pileser. He took the tribes of Reuben and Gad and half of the tribe of Manasseh to other countries as his prisoners. He took them to Halah, Habor, Hara and the river of Gozan. And that’s where they still are to this day.