Bibelen på hverdagsdansk

Første Krønikebog 4

Flere detaljer af Judas slægt

1Juda fik følgende berømte efterkommere: Peretz, Hetzron, Karmi, Hur og Shobal.[a]

Shobals søn Reaja blev far til Jahat, der blev far til Ahumaj og Lahad. Denne gren af slægten blev til zoratitterne.

3-4 Hur var ældste søn af Kaleb og Efrat. Det var hans slægt, der grundlagde Betlehem. Blandt Hurs sønner var Etam, Penuel og Ezer. Etam fik tre sønner: Jizreʼel, Jishma og Jidbash—samt en datter ved navn Hatzlelponi. Penuel grundlagde byen Gedor, og Ezer grundlagde Husha.

Ashur, der grundlagde Tekoa, havde to koner: Hela og Naʼara. Naʼara fødte Ahuzzam, Hefer, Temeni og Ahashtari. Hela fødte Zeret, Jitzhar, Etnan og Kotz.

Kotz blev far til Anub og Hazobeba—og stamfar til den slægt, der var opkaldt efter Aharhel, Harums søn.

Jabetz var en højt respekteret mand i sin samtid. Hans mor havde givet ham navnet Jabetz, der hentydede til den sorg og smerte, hun gennemgik ved hans fødsel.[b] 10 Men Jabetz bad til Israels Gud: „Velsign mig og gør mine besiddelser store. Grib ind i mit liv og beskyt mig mod sorg og smerte.” Og Gud gjorde, hvad han bad om.

11 Kelub, Shuhas bror, fik en søn ved navn Mehir. Mehir fik en søn, Eshton, 12 der blev far til sønnerne Bet-Rafa, Pasea og Tehinna. Tehinna grundlagde byen Nahash. Denne gren af slægten boede i Reka.

13 Kenaz fik to sønner, Otniel og Seraja. Otniel fik sønnerne Hatat og Meonotaj. 14 Meonotaj blev far til Ofra. Seraja blev far til Joab, der blev stamfar til håndværkernes slægt, som boede i Håndværkerdalen.

15 Kaleb, Jefunnes søn, fik følgende sønner: Iru, Ela og Naʼam. Ela fik sønnen Kenaz.

16 Jehallelels sønner hed Zif, Zifa, Tirja og Asarel.

17-18 Ezra fik følgende sønner: Jeter, Mered, Efer og Jalon. Mered blev gift med Bitja, en egyptisk prinsesse, som fødte Mirjam, Shammaj og Jishba, som grundlagde byen Eshtemoa. Mered havde endnu en kone, en kvinde af Juda stamme, og hun fødte ham tre sønner: Jered, der grundlagde byen Gedor; Heber, der grundlagde byen Soko, og Jekutiel, der grundlagde byen Zanoa.

19 Hodija blev gift med en søster til Naham, og en af deres sønner blev stamfar til garmitterne i Keila, en anden blev stamfar til maʼakatitterne i Eshtemoa.[c]

20 Amnon, Rinna, Ben-Hanan og Tilon nedstammede fra Shimon.

Zohet og Ben-Zohet nedstammede fra Jishi.

21 Fra Judas søn Shela nedstammede Er, der grundlagde byen Leka; Lada, der grundlagde byen Maresha; linnedvæver-familierne fra Bet-Ashbea; 22 Jokim og folkene i Kozeba, samt Joash og Saraf, der slog sig ned i Moab, men vendte tilbage til Betlehem.[d] Disse navne står optegnet i de gamle slægtsbøger. 23 Det var alle slægter, som var dygtige pottemagere i Netaim og Gedera, og som arbejdede i kongens tjeneste.

Simeons slægt

24 Simeon fik fem sønner: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach og Shaul. 25 Shaul fik sønnen Shallum, som blev far til Mibsam, som igen blev far til Mishma.

26 Mishma fik sønnen Hammuel, som blev far til Zakkur, som igen blev far til Shimi. 27 Shimi fik 16 sønner og seks døtre, men hans brødre havde ikke mange efterkommere. Simeons stamme var langtfra så talrig som Judas stamme.

28-33 Indtil kong Davids tid boede Simeons stamme i følgende byer med tilhørende landsbyer helt op til Baʼal: Beʼersheba, Molada, Hatzar-Shual, Bilha, Etzem, Tolad, Betuel, Horma, Ziklag, Bet-Markabot, Hatzar-Susim, Bet-Biri og Shaʼarajim. Desuden havde de landsbyerne Etam, Ajin, Rimmon, Token og Ashan. Alt dette er optegnet i stammens slægtsbøger.

34-39 Nogle slægter inden for stammen blev meget talrige og havde store flokke af får og geder. For at finde nye græsgange til deres får og geder flyttede følgende slægtsoverhoveder vestpå i retning af Gerar[e] og slog sig ned i den østlige side af sletten: Meshobab; Jamlek; Josha, søn af Amatzja; Joel; Jehu, der var søn af Joshibja, som var søn af Seraja, som var søn af Asiel; Eljoenaj; Jaʼakoba; Jeshohaja; Asaja; Adiel; Jesimiel; Benaja; og Ziza, der var søn af Shifi, som var søn af Allon, søn af Jedaja, søn af Shimri, søn af Shemaja. 40 På sletten ved Gerar fandt de rigeligt med græs, og det var tillige et vidtstrakt, roligt og fredeligt sted.

Nogle af Kams efterkommere havde bosat sig der, 41 men på kong Hizkijas af Judas tid invaderede de nævnte slægter af Simeons stamme området og ødelagde kamitternes og meunitternes telte og huse, hvorefter de slog dem ihjel og overtog deres land.

42 500 mænd fra Simeons stamme drog østpå til Seirs bjerge, anført af Jishis sønner Pelatja, Nearja, Refaja og Uzziel. 43 De udryddede de amalekitter, der var tilbage, og de har beboet det område lige siden.

Notas al pie

  1. 4,1 Judas slægt er organiseret i en femdelt kiasme struktur (ABCBA): 2,3 Shela, 2,4-8 Peretz, 2,9–3,24 Hetzron, 4,1-20 Peretz, 4,21-23 Shela. Det betyder, at der sættes fokus på Hetzron, og det skyldes, at David stammer fra Hetzrons gren af Judas slægt.
  2. 4,9 Det hebraiske ord for „smerte” eller „sorg” minder om navnet „Jabetz”.
  3. 4,17-19 Teksten er uklar.
  4. 4,22 Teksten i 22 og 23 er uklar.
  5. 4,34-39 Ifølge LXX. Hebraisk siger: „Gedor”.

New International Reader's Version

1 Chronicles 4

Other Family Groups of Judah

1The family line of Judah included

Perez, Hezron, Karmi, Hur and Shobal.

Reaiah was the son of Shobal and the father of Jahath. Jahath was the father of Ahumai and Lahad. These were the family groups of the people of Zorah.

The sons of Etam were

Jezreel, Ishma and Idbash. Their sister was named Hazzelelponi. Penuel was the father of Gedor. Ezer was the father of Hushah.

These people belonged to the family line of Hur. He was the oldest son of Ephrathah and the father of Bethlehem.

Ashhur was the father of Tekoa. Ashhur had two wives. Their names were Helah and Naarah.

Naarah had Ahuzzam, Hepher, Temeni and Haahashtari by Ashhur. They belonged to the family line of Naarah.

The sons of Helah were

Zereth, Zohar, Ethnan and Koz. Koz was the father of Anub and Hazzobebah. He was also the father of the family groups of Aharhel. Aharhel was the son of Harum.

Jabez was more respected than his brothers. His mother had named him Jabez. She had said, “I was in a lot of pain when he was born.” 10 Jabez cried out to the God of Israel. He said, “I wish you would bless me. I wish you would give me more territory. Let your power protect me. Keep me from harm. Then I won’t have any pain.” God gave him what he asked for.

11 Kelub was the brother of Shuhah and the father of Mehir. Mehir was the father of Eshton. 12 Eshton was the father of Beth Rapha, Paseah and Tehinnah. Tehinnah was the father of Ir Nahash. These were the men of Rekah.

13 The sons of Kenaz were

Othniel and Seraiah.

The sons of Othniel were

Hathath and Meonothai. 14 Meonothai was the father of Ophrah.

Seraiah was the father of Joab.

Joab was the father of Ge Harashim. Ge Harashim was called by that name because all its people were skilled workers.

15 The sons of Caleb were

Iru, Elah and Naam. Caleb was the son of Jephunneh.

The son of Elah was

Kenaz.

16 The sons of Jehallelel were

Ziph, Ziphah, Tiria and Asarel.

17 The sons of Ezrah were

Jether, Mered, Epher and Jalon.

One of Mered’s wives had Miriam, Shammai and Ishbah by him. Ishbah was the father of Eshtemoa. 18 These were the children of Pharaoh’s daughter Bithiah. Mered had married her.

His wife from the tribe of Judah had Jered, Heber and Jekuthiel by him. Jered was the father of Gedor. Heber was the father of Soko. Jekuthiel was the father of Zanoah.

19 Hodiah’s wife was the sister of Naham. Her sons were

the father of Keilah the Garmite and Eshtemoa the Maakathite.

20 The sons of Shimon were

Amnon, Rinnah, Ben-Hanan and Tilon.

The family line of Ishi included

Zoheth and Ben-Zoheth.

21 Shelah was the son of Judah. The sons of Shelah were

Er and Laadah. Er was the father of Lekah. Laadah was the father of Mareshah. He was also the father of the family groups of the linen workers who lived in Beth Ashbea.

22 Other sons of Shelah were Jokim, Joash, Saraph and the men of Kozeba. Moab and Jashubi Lehem were ruled by sons of Shelah. The records of all these matters are very old. 23 Some of Shelah’s sons were potters who lived in Netaim and Gederah. They stayed there and worked for the king.

The Family Line of Simeon

24 The family line of Simeon included

Nemuel, Jamin, Jarib, Zerah and Shaul. 25 Shallum was Shaul’s son. Mibsam was Shallum’s son. Mishma was Mibsam’s son.

26 The family line of Mishma included Hammuel. Hammuel was Mishma’s son. Zakkur was Hammuel’s son. Shimei was Zakkur’s son.

27 Shimei had 16 sons and six daughters. But his brothers didn’t have many children. So their whole family group didn’t have as many people as Judah had. 28 Shimei’s family group lived in Beersheba, Moladah, Hazar Shual, 29 Bilhah, Ezem, Tolad, 30 Bethuel, Hormah, Ziklag, 31 Beth Markaboth, Hazar Susim, Beth Biri and Shaaraim. These were their towns until David became king. 32 Five of the villages around these towns were Etam, Ain, Rimmon, Token and Ashan. 33 The territory of all the villages around these towns reached all the way to Baalath. These were their settlements.

The tribe of Simeon kept its own family history.

34 Simeon’s family line included Meshobab, Jamlech and Joshah. Joshah was the son of Amaziah.

35 Simeon’s family line also included Joel and Jehu. Jehu was the son of Joshibiah. Joshibiah was the son of Seraiah. Seraiah was the son of Asiel.

36 And the family line included Elioenai, Jaakobah, Jeshohaiah,

Asaiah, Adiel, Jesimiel, Benaiah

37 and Ziza. Ziza was the son of Shiphi. Shiphi was the son of Allon. Allon was the son of Jedaiah. Jedaiah was the son of Shimri. And Shimri was the son of Shemaiah.

38 The men whose names are listed above were leaders of their family groups.

Their families greatly increased their numbers. 39 They spread out all the way to the edge of Gedor east of the valley. They looked for grasslands for their flocks. 40 They found grasslands that were rich and good. The land had plenty of room. It was peaceful and quiet. Some of the people of Ham had lived there before.

41 The men whose names are listed lived at the time when Hezekiah was king of Judah. They came and attacked the Hamites in their homes. They also attacked the Meunites who were there. And they completely destroyed them. What happened to them is clear even to this day. The men of Simeon made their homes where the Meunites had lived. That’s because in that place there were enough grasslands for their flocks. 42 Five hundred of these men came into the hill country of Seir and attacked it. They were led by Pelatiah, Neariah, Rephaiah and Uzziel. These four men were the sons of Ishi. 43 They killed the rest of the Amalekites who had escaped. And they still live there to this day.