Bibelen på hverdagsdansk

Første Krønikebog 27

Hærens øverste officerer

1Den israelitiske hær var inddelt i 12 divisioner med 24.000 soldater i hver. Hver division havde en øverstkommanderende, en næstkommanderende og en række officerer af forskellig rang. Hver division blev indkaldt til aktiv tjeneste en måned om året.

2-3 Det følgende er en liste over cheferne for de 12 divisioner, samt deres tjenestemåned: I årets første måned: Jashobeam, Zabdiels søn, der tilhørte Peretzʼ slægt. Anden måned: Dodaj, en efterkommer af Ahoa. Hans næstkommanderende var Miklot. 5-6 Tredje måned: Benaja, ypperstepræsten Jojadas søn, der var den mest ansete blandt „De Tredive”. Hans søn Ammizabad var næstkommanderende. Fjerde måned: Asael, Joabs bror. Hans søn Zebadja overtog ledelsen efter sin fars død. Femte måned: Shamhut fra Jizrachs[a] slægt. Sjette måned: Ira, Ikkeshʼ søn fra Tekoa. 10 Syvende måned: Heletz fra Pelon, af Efraims slægt. 11 Ottende måned: Sibbekaj fra Husha, af Zerachs slægt. 12 Niende måned: Abiezer fra Anatot i Benjamins stammeområde. 13 Tiende måned: Maharaj fra Netofa, også af Zerachs slægt. 14 Ellevte måned: Benaja fra Piraton, af Efraims stamme. 15 Tolvte måned: Heldaj fra Netofa, af Otniels slægt.

Stammelederne

16-22 De øverste ledere i de forskellige stammer i Israel var følgende: For Rubens stamme: Eliezer, søn af Zikri; for Simeons stamme: Shefatja, søn af Maʼaka; for Levis stamme: Hashabja, søn af Kemuel; for Arons slægt: Zadok; for Judas stamme: Elihu, en bror til kong David; for Issakars stamme: Omri, søn af Mikael; for Zebulons stamme: Jishmaja, søn af Obadja; for Naftalis stamme: Jerimot, søn af Azriel; for Efraims stamme: Hosea, søn af Azazja; for Manasses halve stamme mod vest: Joel, søn af Pedaja; for Manasses halve stamme i Gilead: Jiddo, søn af Zekarja; for Benjamins stamme: Jaʼasiel, søn af Abner; for Dans stamme: Azarel, søn af Jeroham.

Den famøse mønstring af hæren

23 Da David i sin tid mønstrede hæren, medregnede han ikke mændene fra 20 år og nedefter. Herren havde jo lovet at gøre sit folk talrigt som himlens stjerner. 24 Joab begyndte mønstringen, men fuldførte den ikke, fordi Herrens vrede kom over Israel på grund af mønstringen. Resultatet blev derfor aldrig indført i beretningen om kong Davids bedrifter.

Administratorerne af kongens ejendom

25-31 Det følgende er en liste over de mænd, der administrerede kongens ejendom:

Azmavet, søn af Adiel, havde ansvaret for de kongelige skatkamre; Jonatan, søn af Uzzija, administrerede forrådskamrene på landet, i alle byer, landsbyer og fæstninger; Ezri, søn af Kelub, havde opsyn med hoveriarbejderne, som dyrkede de kongelige marker; Shimi fra Rama havde opsyn med vingårdene, mens Zabdi fra Shefam havde ansvar for vinlagrene i vingårdene. Baʼal-Hanan fra Geder havde opsyn med oliven- og morbærfigenlundene på de vestlige bakkeskråninger, mens Joash havde ansvar for olivenolielagrene; Shitraj fra Saron havde ansvaret for kvæget, der græssede på Saronsletten; Shafat, søn af Adlaj, havde ansvaret for kvæget, der græssede i dalene; ishmaelitten Obil havde opsyn med kamelerne, Jehdeja fra Meronot med æslerne, og hagritten Jaziz med fårene og gederne.

Kongens nærmeste rådgivere

32 En farbror til kong David ved navn Jonatan var en vis og skriftlærd rådgiver. Jehiel, søn af Hakmoni, var ansvarlig for kongesønnernes opdragelse.

33 Kongens officielle rådgiver hed Ahitofel, og hans personlige vejleder var arkitten Hushaj. 34 Efter Ahitofel blev Jojada, søn af Benaja, og Ebjatar kongelige rådgivere. Joab var øverstbefalende for den israelitiske hær.

Notas al pie

  1. 27,8 Som så mange andre steder er der flere varianter af det samme navn. Jizrach er det samme som Zerach af Judas slægt, og Shamhut er det samme som Shamma og Shammot. På dansk ser navnene mere forskellige ud, end de er på hebraisk. Se også kap. 11.

O Livro

1 Crônicas 27

As divisões do exército

1O exército israelita estava dividido em doze regimentos, cada um com 24.000 militares, incluindo oficiais e corpo administrativo. Estas unidades eram chamadas para um serviço activo um mês em cada ano. Esta é a lista das unidades e dos seus comandantes:

2/3 O comandante da primeira divisão era Jasobeão, filho de Zabediel, descendente de Peres. Tinha sob o seu comando 24.000 militares que estavam em actividade no primeiro mês de cada ano.

O comandante da segunda divisão era Dodai, um descendente de Aoí. Tinha sob o seu comando 24.000 homens. O seu serviço activo era executado no segundo mês de cada ano. Miclote era o seu oficial executivo.

5/6 O comandante da terceira divisão era Benaia. Tinha sob o seu comando uma tropa de 24.000 homens, em serviço activo no terceiro mês de cada ano. (O comandante era filho de Jeoiada, o sumo sacerdote, e era o chefe do grupo dos trinta oficiais de elite do exército de David.) O seu filho Amizabade sucedeu-lhe no comando desta divisão.

O comandante da quarta divisão era Asael, irmão de Joabe, que foi mais tarde substituído pelo seu filho Zebadias. Tinha 24.000 soldados, em serviço activo no quarto mês.

O comandante da quinta divisão era Samute, de Izra, com 24.000 homens, no activo durante o quinto mês.

O comandante da sexta divisão era Ira, o filho de Iques, de Tecoa; tinha 24.000 militares, no activo durante o sexto mês.

10 O comandante da sétima divisão era Helez, de Pelona em Efraim, com 24.000 homens, em serviço activo durante o sétimo mês.

11 O comandante da oitava divisão era Sibecai, do clã Husita de Zera, que tinha 24.000 soldados, em serviço no oitavo mês.

12 O comandante da nona divisão era Abiezer, de Anatote, na tribo de Benjamim, que comandava 24.000 homens, em serviço no nono mês.

13 O comandante da décima divisão era Maarai, de Netofa em Zera, com 24.000, em serviço no décimo mês.

14 O comandante da décima primeira divisão era Benaia, de Piraton em Efraim, com 24.000 soldados, em serviço no décimo primeiro mês, de cada ano.

15 O comandante da décima segunda divisão era Heldai, de Netofa, na área de Otniel, que tinha sob o comando 24.000 homens, em serviço no décimo segundo mês.

Os oficiais das tribos

16/22 Os oficiais mais graduados, das tribos de Israel, eram os seguintes:

sobre a tribo de Rúben estava Eliezer (filho de Zicri);
sobre Simeão, Sefatias (filho de Maaca);
sobre Levi, Hasabias (filho de Quemuel);
sobre os descendentes de Arão, Zadoque;
sobre Judá, Eliu (um irmão do rei David);
sobre Issacar, Omri (filho de Micael);
sobre Zebulão, Ismaías (filho de Obadias);
sobre Naftali, Jeremote (filho de Azriel);
sobre Efraim, Oséias (filho de Azarias);
sobre a meia-tribo de Manassés, Joel (filho de Pedaías);
sobre a outra meia-tribo de Manassés, em Gileade, Ido (filho de Zacarias);
sobre Benjamim, Jaasiel (filho de Abner);
sobre Dan, Azarel (filho de Jeroão).

23 Quando David os recenseou, não incluiu os de vinte anos e mais novos, porque o Senhor prometera multiplicar o seu povo como as estrelas do céu. 24 Joabe iniciou o recenseamento, mas nunca chegou a acabá-lo, porque a ira do Senhor caiu sobre Israel; o total nunca foi inscrito nos anais do rei David.

Os administradores do rei

25 Azmavete (filho de Adiel) era o tesoureiro do palácio real, e Jónatas (filho de Uzias) era o guarda dos armazéns, em cada região, nas cidades, aldeias e fortalezas de Israel.

26/31 Ezri (filho de Quelube) era o chefe do pessoal ao serviço do rei. Simei de Ramate era responsável por todas as vinhas do rei; e Zabdi de Sifma encarregava-se da produção vinícola e do seu armazenamento. Baal-Hamã de Gedera tinha o cargo dos olivedos, dos pomares de sicómoros, nas campinas próximo das fronteiras com os filisteus, enquanto que Joás se encarregava do armazenamento do azeite. Sitrai de Sarom superintendia sobre o gado, nas planícies de Sarom, e Safate (filho de Adlai) tinha o cargo do gado, também, mas nos vales. Obil, do território de Ismael, tinha a seu cargo os camelos; e Jedaías de Meronote, os burros. As ovelhas estavam sob os cuidados de Jaziz, o hagrita. Estes eram os superintendentes do rei David.

32 Jónatas, tio de David, estava encarregado dos cuidados a ter com os filhos de David; era um sábio conselheiro e um homem muito instruído. Jeiel (filho de Hacmoni) era o tutor dos príncipes.

33/34 Aitofel era conselheiro oficial do rei, e Husai o arquita era o seu consultor pessoal. Aitofel era assistido por Jeoiada (filho de Benaia) e por Abiatar. Joabe era o comandante do exército israelita.