Bibelen på hverdagsdansk

Første Krønikebog 27

Hærens øverste officerer

1Den israelitiske hær var inddelt i 12 divisioner med 24.000 soldater i hver. Hver division havde en øverstkommanderende, en næstkommanderende og en række officerer af forskellig rang. Hver division blev indkaldt til aktiv tjeneste en måned om året.

2-3 Det følgende er en liste over cheferne for de 12 divisioner, samt deres tjenestemåned: I årets første måned: Jashobeam, Zabdiels søn, der tilhørte Peretzʼ slægt. Anden måned: Dodaj, en efterkommer af Ahoa. Hans næstkommanderende var Miklot. 5-6 Tredje måned: Benaja, ypperstepræsten Jojadas søn, der var den mest ansete blandt „De Tredive”. Hans søn Ammizabad var næstkommanderende. Fjerde måned: Asael, Joabs bror. Hans søn Zebadja overtog ledelsen efter sin fars død. Femte måned: Shamhut fra Jizrachs[a] slægt. Sjette måned: Ira, Ikkeshʼ søn fra Tekoa. 10 Syvende måned: Heletz fra Pelon, af Efraims slægt. 11 Ottende måned: Sibbekaj fra Husha, af Zerachs slægt. 12 Niende måned: Abiezer fra Anatot i Benjamins stammeområde. 13 Tiende måned: Maharaj fra Netofa, også af Zerachs slægt. 14 Ellevte måned: Benaja fra Piraton, af Efraims stamme. 15 Tolvte måned: Heldaj fra Netofa, af Otniels slægt.

Stammelederne

16-22 De øverste ledere i de forskellige stammer i Israel var følgende: For Rubens stamme: Eliezer, søn af Zikri; for Simeons stamme: Shefatja, søn af Maʼaka; for Levis stamme: Hashabja, søn af Kemuel; for Arons slægt: Zadok; for Judas stamme: Elihu, en bror til kong David; for Issakars stamme: Omri, søn af Mikael; for Zebulons stamme: Jishmaja, søn af Obadja; for Naftalis stamme: Jerimot, søn af Azriel; for Efraims stamme: Hosea, søn af Azazja; for Manasses halve stamme mod vest: Joel, søn af Pedaja; for Manasses halve stamme i Gilead: Jiddo, søn af Zekarja; for Benjamins stamme: Jaʼasiel, søn af Abner; for Dans stamme: Azarel, søn af Jeroham.

Den famøse mønstring af hæren

23 Da David i sin tid mønstrede hæren, medregnede han ikke mændene fra 20 år og nedefter. Herren havde jo lovet at gøre sit folk talrigt som himlens stjerner. 24 Joab begyndte mønstringen, men fuldførte den ikke, fordi Herrens vrede kom over Israel på grund af mønstringen. Resultatet blev derfor aldrig indført i beretningen om kong Davids bedrifter.

Administratorerne af kongens ejendom

25-31 Det følgende er en liste over de mænd, der administrerede kongens ejendom:

Azmavet, søn af Adiel, havde ansvaret for de kongelige skatkamre; Jonatan, søn af Uzzija, administrerede forrådskamrene på landet, i alle byer, landsbyer og fæstninger; Ezri, søn af Kelub, havde opsyn med hoveriarbejderne, som dyrkede de kongelige marker; Shimi fra Rama havde opsyn med vingårdene, mens Zabdi fra Shefam havde ansvar for vinlagrene i vingårdene. Baʼal-Hanan fra Geder havde opsyn med oliven- og morbærfigenlundene på de vestlige bakkeskråninger, mens Joash havde ansvar for olivenolielagrene; Shitraj fra Saron havde ansvaret for kvæget, der græssede på Saronsletten; Shafat, søn af Adlaj, havde ansvaret for kvæget, der græssede i dalene; ishmaelitten Obil havde opsyn med kamelerne, Jehdeja fra Meronot med æslerne, og hagritten Jaziz med fårene og gederne.

Kongens nærmeste rådgivere

32 En farbror til kong David ved navn Jonatan var en vis og skriftlærd rådgiver. Jehiel, søn af Hakmoni, var ansvarlig for kongesønnernes opdragelse.

33 Kongens officielle rådgiver hed Ahitofel, og hans personlige vejleder var arkitten Hushaj. 34 Efter Ahitofel blev Jojada, søn af Benaja, og Ebjatar kongelige rådgivere. Joab var øverstbefalende for den israelitiske hær.

Notas al pie

  1. 27,8 Som så mange andre steder er der flere varianter af det samme navn. Jizrach er det samme som Zerach af Judas slægt, og Shamhut er det samme som Shamma og Shammot. På dansk ser navnene mere forskellige ud, end de er på hebraisk. Se også kap. 11.

New International Version

1 Chronicles 27

Army Divisions

1This is the list of the Israelites—heads of families, commanders of thousands and commanders of hundreds, and their officers, who served the king in all that concerned the army divisions that were on duty month by month throughout the year. Each division consisted of 24,000 men.

In charge of the first division, for the first month, was Jashobeam son of Zabdiel. There were 24,000 men in his division. He was a descendant of Perez and chief of all the army officers for the first month.

In charge of the division for the second month was Dodai the Ahohite; Mikloth was the leader of his division. There were 24,000 men in his division.

The third army commander, for the third month, was Benaiah son of Jehoiada the priest. He was chief and there were 24,000 men in his division. This was the Benaiah who was a mighty warrior among the Thirty and was over the Thirty. His son Ammizabad was in charge of his division.

The fourth, for the fourth month, was Asahel the brother of Joab; his son Zebadiah was his successor. There were 24,000 men in his division.

The fifth, for the fifth month, was the commander Shamhuth the Izrahite. There were 24,000 men in his division.

The sixth, for the sixth month, was Ira the son of Ikkesh the Tekoite. There were 24,000 men in his division.

10 The seventh, for the seventh month, was Helez the Pelonite, an Ephraimite. There were 24,000 men in his division.

11 The eighth, for the eighth month, was Sibbekai the Hushathite, a Zerahite. There were 24,000 men in his division.

12 The ninth, for the ninth month, was Abiezer the Anathothite, a Benjamite. There were 24,000 men in his division.

13 The tenth, for the tenth month, was Maharai the Netophathite, a Zerahite. There were 24,000 men in his division.

14 The eleventh, for the eleventh month, was Benaiah the Pirathonite, an Ephraimite. There were 24,000 men in his division.

15 The twelfth, for the twelfth month, was Heldai the Netophathite, from the family of Othniel. There were 24,000 men in his division.

Leaders of the Tribes

16 The leaders of the tribes of Israel:

over the Reubenites: Eliezer son of Zikri;

over the Simeonites: Shephatiah son of Maakah;

17 over Levi: Hashabiah son of Kemuel;

over Aaron: Zadok;

18 over Judah: Elihu, a brother of David;

over Issachar: Omri son of Michael;

19 over Zebulun: Ishmaiah son of Obadiah;

over Naphtali: Jerimoth son of Azriel;

20 over the Ephraimites: Hoshea son of Azaziah;

over half the tribe of Manasseh: Joel son of Pedaiah;

21 over the half-tribe of Manasseh in Gilead: Iddo son of Zechariah;

over Benjamin: Jaasiel son of Abner;

22 over Dan: Azarel son of Jeroham.

These were the leaders of the tribes of Israel.

23 David did not take the number of the men twenty years old or less, because the Lord had promised to make Israel as numerous as the stars in the sky. 24 Joab son of Zeruiah began to count the men but did not finish. God’s wrath came on Israel on account of this numbering, and the number was not entered in the book[a] of the annals of King David.

The King’s Overseers

25 Azmaveth son of Adiel was in charge of the royal storehouses.

Jonathan son of Uzziah was in charge of the storehouses in the outlying districts, in the towns, the villages and the watchtowers.

26 Ezri son of Kelub was in charge of the workers who farmed the land.

27 Shimei the Ramathite was in charge of the vineyards.

Zabdi the Shiphmite was in charge of the produce of the vineyards for the wine vats.

28 Baal-Hanan the Gederite was in charge of the olive and sycamore-fig trees in the western foothills.

Joash was in charge of the supplies of olive oil.

29 Shitrai the Sharonite was in charge of the herds grazing in Sharon.

Shaphat son of Adlai was in charge of the herds in the valleys.

30 Obil the Ishmaelite was in charge of the camels.

Jehdeiah the Meronothite was in charge of the donkeys.

31 Jaziz the Hagrite was in charge of the flocks.

All these were the officials in charge of King David’s property.

32 Jonathan, David’s uncle, was a counselor, a man of insight and a scribe. Jehiel son of Hakmoni took care of the king’s sons.

33 Ahithophel was the king’s counselor.

Hushai the Arkite was the king’s confidant. 34 Ahithophel was succeeded by Jehoiada son of Benaiah and by Abiathar.

Joab was the commander of the royal army.

Notas al pie

  1. 1 Chronicles 27:24 Septuagint; Hebrew number