Bibelen på hverdagsdansk

Første Krønikebog 27

Hærens øverste officerer

1Den israelitiske hær var inddelt i 12 divisioner med 24.000 soldater i hver. Hver division havde en øverstkommanderende, en næstkommanderende og en række officerer af forskellig rang. Hver division blev indkaldt til aktiv tjeneste en måned om året.

2-3 Det følgende er en liste over cheferne for de 12 divisioner, samt deres tjenestemåned: I årets første måned: Jashobeam, Zabdiels søn, der tilhørte Peretzʼ slægt. Anden måned: Dodaj, en efterkommer af Ahoa. Hans næstkommanderende var Miklot. 5-6 Tredje måned: Benaja, ypperstepræsten Jojadas søn, der var den mest ansete blandt „De Tredive”. Hans søn Ammizabad var næstkommanderende. Fjerde måned: Asael, Joabs bror. Hans søn Zebadja overtog ledelsen efter sin fars død. Femte måned: Shamhut fra Jizrachs[a] slægt. Sjette måned: Ira, Ikkeshʼ søn fra Tekoa. 10 Syvende måned: Heletz fra Pelon, af Efraims slægt. 11 Ottende måned: Sibbekaj fra Husha, af Zerachs slægt. 12 Niende måned: Abiezer fra Anatot i Benjamins stammeområde. 13 Tiende måned: Maharaj fra Netofa, også af Zerachs slægt. 14 Ellevte måned: Benaja fra Piraton, af Efraims stamme. 15 Tolvte måned: Heldaj fra Netofa, af Otniels slægt.

Stammelederne

16-22 De øverste ledere i de forskellige stammer i Israel var følgende: For Rubens stamme: Eliezer, søn af Zikri; for Simeons stamme: Shefatja, søn af Maʼaka; for Levis stamme: Hashabja, søn af Kemuel; for Arons slægt: Zadok; for Judas stamme: Elihu, en bror til kong David; for Issakars stamme: Omri, søn af Mikael; for Zebulons stamme: Jishmaja, søn af Obadja; for Naftalis stamme: Jerimot, søn af Azriel; for Efraims stamme: Hosea, søn af Azazja; for Manasses halve stamme mod vest: Joel, søn af Pedaja; for Manasses halve stamme i Gilead: Jiddo, søn af Zekarja; for Benjamins stamme: Jaʼasiel, søn af Abner; for Dans stamme: Azarel, søn af Jeroham.

Den famøse mønstring af hæren

23 Da David i sin tid mønstrede hæren, medregnede han ikke mændene fra 20 år og nedefter. Herren havde jo lovet at gøre sit folk talrigt som himlens stjerner. 24 Joab begyndte mønstringen, men fuldførte den ikke, fordi Herrens vrede kom over Israel på grund af mønstringen. Resultatet blev derfor aldrig indført i beretningen om kong Davids bedrifter.

Administratorerne af kongens ejendom

25-31 Det følgende er en liste over de mænd, der administrerede kongens ejendom:

Azmavet, søn af Adiel, havde ansvaret for de kongelige skatkamre; Jonatan, søn af Uzzija, administrerede forrådskamrene på landet, i alle byer, landsbyer og fæstninger; Ezri, søn af Kelub, havde opsyn med hoveriarbejderne, som dyrkede de kongelige marker; Shimi fra Rama havde opsyn med vingårdene, mens Zabdi fra Shefam havde ansvar for vinlagrene i vingårdene. Baʼal-Hanan fra Geder havde opsyn med oliven- og morbærfigenlundene på de vestlige bakkeskråninger, mens Joash havde ansvar for olivenolielagrene; Shitraj fra Saron havde ansvaret for kvæget, der græssede på Saronsletten; Shafat, søn af Adlaj, havde ansvaret for kvæget, der græssede i dalene; ishmaelitten Obil havde opsyn med kamelerne, Jehdeja fra Meronot med æslerne, og hagritten Jaziz med fårene og gederne.

Kongens nærmeste rådgivere

32 En farbror til kong David ved navn Jonatan var en vis og skriftlærd rådgiver. Jehiel, søn af Hakmoni, var ansvarlig for kongesønnernes opdragelse.

33 Kongens officielle rådgiver hed Ahitofel, og hans personlige vejleder var arkitten Hushaj. 34 Efter Ahitofel blev Jojada, søn af Benaja, og Ebjatar kongelige rådgivere. Joab var øverstbefalende for den israelitiske hær.

Notas al pie

  1. 27,8 Som så mange andre steder er der flere varianter af det samme navn. Jizrach er det samme som Zerach af Judas slægt, og Shamhut er det samme som Shamma og Shammot. På dansk ser navnene mere forskellige ud, end de er på hebraisk. Se også kap. 11.

New International Reader's Version

1 Chronicles 27

The Groups of Fighting Men in the Army

1Here is the list of the Israelites who served in the king’s army. They included leaders of families. They included commanders of thousands of men and commanders of hundreds. They also included other officers. All of them served the king in everything concerning the army’s fighting groups. These groups were on duty month by month all through the year. The total number of men in each group was 24,000.

Jashobeam was in charge of the first fighting group for the first month. He was the son of Zabdiel. The total number of men in Jashobeam’s group was 24,000. He belonged to the family line of Perez. He was chief of all the army officers for the first month.

Dodai was in charge of the second fighting group for the second month. He belonged to the family line of Ahoah. Mikloth was the leader of Dodai’s group. The total number of men in Dodai’s group was 24,000.

The third army commander for the third month was Benaiah the priest, the son of Jehoiada. Benaiah was the chief. The total number of men in Benaiah’s fighting group was 24,000. That same Benaiah was a mighty warrior among the 30 chiefs. In fact, he was leader over the 30 chiefs. His son Ammizabad was in charge of Benaiah’s group.

The fourth commander for the fourth month was Joab’s brother Asahel. Asahel’s son Zebadiah was the next commander after him. The total number of men in Asahel’s fighting group was 24,000.

The fifth commander for the fifth month was Shamhuth. He was an Izrahite. The total number of men in Shamhuth’s fighting group was 24,000.

The sixth commander for the sixth month was Ira. He was the son of Ikkesh from Tekoa. The total number of men in Ira’s fighting group was 24,000.

10 The seventh commander for the seventh month was Helez. He was a Pelonite from Ephraim. The total number of men in Helez’s fighting group was 24,000.

11 The eighth commander for the eighth month was Sibbekai. He was a Hushathite from Zerah. The total number of men in Sibbekai’s fighting group was 24,000.

12 The ninth commander for the ninth month was Abiezer. He was from Anathoth in Benjamin. The total number of men in Abiezer’s fighting group was 24,000.

13 The tenth commander for the tenth month was Maharai. He was a Netophathite from Zerah. The total number of men in Maharai’s fighting group was 24,000.

14 The 11th commander for the 11th month was Benaiah. He was from Pirathon in Ephraim. The total number of men in Benaiah’s fighting group was 24,000.

15 The 12th commander for the 12th month was Heldai. He was a Netophathite from the family line of Othniel. The total number of men in Heldai’s fighting group was 24,000.

The Leaders of the Tribes

16 Here are the leaders of the tribes of Israel.

Over the tribe of Reuben was Eliezer, the son of Zikri.

Over Simeon was Shephatiah, the son of Maakah.

17 Over Levi was Hashabiah, the son of Kemuel.

Over Aaron was Zadok.

18 Over Judah was Elihu. He was David’s brother.

Over Issachar was Omri, the son of Michael.

19 Over Zebulun was Ishmaiah, the son of Obadiah.

Over Naphtali was Jerimoth, the son of Azriel.

20 Over Ephraim was Hoshea, the son of Azaziah.

Over half of the tribe of Manasseh was Joel, the son of Pedaiah.

21 Over the half of the tribe of Manasseh in Gilead was Iddo, the son of Zechariah.

Over Benjamin was Jaasiel, the son of Abner.

22 Over Dan was Azarel, the son of Jeroham.

These were the leaders of the tribes of Israel.

23 David didn’t count the men who were 20 years old or less. That’s because the Lord had promised to make the people of Israel as many as the stars in the sky. 24 Joab, the son of Zeruiah, began to count the men. But he didn’t finish. The Lord was angry with Israel because David had begun to count the men. So the number wasn’t written down in the official records of King David.

Other Officials of the King

25 Azmaveth was in charge of the royal storerooms. He was the son of Adiel.

Jonathan was in charge of the storerooms in the fields, towns, villages and lookout towers. He was the son of Uzziah.

26 Ezri was in charge of the workers who farmed the land. He was the son of Kelub.

27 Shimei was in charge of the vineyards. He was from Ramah.

Zabdi was in charge of the grapes from the vineyards. He was also in charge of storing the wine. He was a Shiphmite.

28 Baal-Hanan was in charge of the olive trees and sycamore-fig trees in the western hills. He was from Geder.

Joash was in charge of storing the olive oil.

29 Shitrai was in charge of the herds that ate grass in Sharon. He was from Sharon.

Shaphat was in charge of the herds in the valleys. He was the son of Adlai.

30 Obil was in charge of the camels. He was from the family line of Ishmael.

Jehdeiah was in charge of the donkeys. He was from Meronoth.

31 Jaziz was in charge of the flocks. He was a Hagrite.

All these men were the officials in charge of King David’s property.

32 Jonathan was David’s uncle. He gave good advice. He was a man of understanding. He was also a secretary.

Jehiel took care of the king’s sons. He was the son of Hakmoni.

33 Ahithophel was the king’s adviser.

Hushai was the king’s trusted friend. He was an Arkite.

34 Jehoiada and Abiathar became the next advisers after Ahithophel. Jehoiada was the son of Benaiah.

Joab was the commander of the royal army.