Bibelen på hverdagsdansk

Første Krønikebog 27

Hærens øverste officerer

1Den israelitiske hær var inddelt i 12 divisioner med 24.000 soldater i hver. Hver division havde en øverstkommanderende, en næstkommanderende og en række officerer af forskellig rang. Hver division blev indkaldt til aktiv tjeneste en måned om året.

2-3 Det følgende er en liste over cheferne for de 12 divisioner, samt deres tjenestemåned: I årets første måned: Jashobeam, Zabdiels søn, der tilhørte Peretzʼ slægt. Anden måned: Dodaj, en efterkommer af Ahoa. Hans næstkommanderende var Miklot. 5-6 Tredje måned: Benaja, ypperstepræsten Jojadas søn, der var den mest ansete blandt „De Tredive”. Hans søn Ammizabad var næstkommanderende. Fjerde måned: Asael, Joabs bror. Hans søn Zebadja overtog ledelsen efter sin fars død. Femte måned: Shamhut fra Jizrachs[a] slægt. Sjette måned: Ira, Ikkeshʼ søn fra Tekoa. 10 Syvende måned: Heletz fra Pelon, af Efraims slægt. 11 Ottende måned: Sibbekaj fra Husha, af Zerachs slægt. 12 Niende måned: Abiezer fra Anatot i Benjamins stammeområde. 13 Tiende måned: Maharaj fra Netofa, også af Zerachs slægt. 14 Ellevte måned: Benaja fra Piraton, af Efraims stamme. 15 Tolvte måned: Heldaj fra Netofa, af Otniels slægt.

Stammelederne

16-22 De øverste ledere i de forskellige stammer i Israel var følgende: For Rubens stamme: Eliezer, søn af Zikri; for Simeons stamme: Shefatja, søn af Maʼaka; for Levis stamme: Hashabja, søn af Kemuel; for Arons slægt: Zadok; for Judas stamme: Elihu, en bror til kong David; for Issakars stamme: Omri, søn af Mikael; for Zebulons stamme: Jishmaja, søn af Obadja; for Naftalis stamme: Jerimot, søn af Azriel; for Efraims stamme: Hosea, søn af Azazja; for Manasses halve stamme mod vest: Joel, søn af Pedaja; for Manasses halve stamme i Gilead: Jiddo, søn af Zekarja; for Benjamins stamme: Jaʼasiel, søn af Abner; for Dans stamme: Azarel, søn af Jeroham.

Den famøse mønstring af hæren

23 Da David i sin tid mønstrede hæren, medregnede han ikke mændene fra 20 år og nedefter. Herren havde jo lovet at gøre sit folk talrigt som himlens stjerner. 24 Joab begyndte mønstringen, men fuldførte den ikke, fordi Herrens vrede kom over Israel på grund af mønstringen. Resultatet blev derfor aldrig indført i beretningen om kong Davids bedrifter.

Administratorerne af kongens ejendom

25-31 Det følgende er en liste over de mænd, der administrerede kongens ejendom:

Azmavet, søn af Adiel, havde ansvaret for de kongelige skatkamre; Jonatan, søn af Uzzija, administrerede forrådskamrene på landet, i alle byer, landsbyer og fæstninger; Ezri, søn af Kelub, havde opsyn med hoveriarbejderne, som dyrkede de kongelige marker; Shimi fra Rama havde opsyn med vingårdene, mens Zabdi fra Shefam havde ansvar for vinlagrene i vingårdene. Baʼal-Hanan fra Geder havde opsyn med oliven- og morbærfigenlundene på de vestlige bakkeskråninger, mens Joash havde ansvar for olivenolielagrene; Shitraj fra Saron havde ansvaret for kvæget, der græssede på Saronsletten; Shafat, søn af Adlaj, havde ansvaret for kvæget, der græssede i dalene; ishmaelitten Obil havde opsyn med kamelerne, Jehdeja fra Meronot med æslerne, og hagritten Jaziz med fårene og gederne.

Kongens nærmeste rådgivere

32 En farbror til kong David ved navn Jonatan var en vis og skriftlærd rådgiver. Jehiel, søn af Hakmoni, var ansvarlig for kongesønnernes opdragelse.

33 Kongens officielle rådgiver hed Ahitofel, og hans personlige vejleder var arkitten Hushaj. 34 Efter Ahitofel blev Jojada, søn af Benaja, og Ebjatar kongelige rådgivere. Joab var øverstbefalende for den israelitiske hær.

Notas al pie

  1. 27,8 Som så mange andre steder er der flere varianter af det samme navn. Jizrach er det samme som Zerach af Judas slægt, og Shamhut er det samme som Shamma og Shammot. På dansk ser navnene mere forskellige ud, end de er på hebraisk. Se også kap. 11.

Hoffnung für Alle

1 Chronik 27

Die Abteilungen des Heeres

1Es folgt ein Verzeichnis der Sippenoberhäupter, der Offiziere, Hauptleute und Beamten, die im Dienst des Königs standen.

Das Heer bestand aus zwölf Abteilungen zu je 24.000 Mann. Jede Abteilung hatte einen Monat im Jahr Dienst. Sie lösten einander ab. Den Oberbefehl über die zwölf Abteilungen mit je 24.000 Soldaten hatten folgende Hauptleute:

1. Monat: Joschobam, der Sohn von Sabdiël; er kam aus der Sippe Perez und hatte den Oberbefehl über die Abteilung, die im 1. Monat Dienst hatte.

2. Monat: Dodai aus Ahoach. Der oberste Offizier seiner Abteilung hieß Miklot.

3. Monat: Benaja, der Sohn des Priesters Jojada. Er war auch der Anführer der dreißig Elitesoldaten Davids, ein besonders mutiger Mann. Der oberste Offizier seiner Abteilung war sein Sohn Ammisabad.

4. Monat: Asaël, Joabs Bruder. Nach seinem Tod übernahm sein Sohn Sebadja die Abteilung.

5. Monat: Schamhut aus der Sippe Serach.

6. Monat: Ira, der Sohn von Ikkesch, aus Tekoa.

10 7. Monat: Helez aus Pelet,[a] vom Stamm Ephraim.

11 8. Monat: Sibbechai aus Huscha, von der Sippe Serach.

12 9. Monat: Abiëser aus Anatot, vom Stamm Benjamin.

13 10. Monat: Mahrai aus Netofa, von der Sippe Serach.

14 11. Monat: Benaja aus Piraton, vom Stamm Ephraim.

15 12. Monat: Heldai aus Netofa, ein Nachkomme von Otniël.

Die Stammesoberhäupter

16 Folgende zwölf Männer führten die israelitischen Stämme:

Stamm Ruben: Eliëser, ein Sohn von Sichri;

Stamm Simeon: Schefatja, ein Sohn von Maacha;

17 Stamm Levi: Haschabja, ein Sohn von Kemuël; Nachkommen von Aaron: der Priester Zadok;

18 Stamm Juda: Elihu, ein Bruder von David;

Stamm Issachar: Omri, ein Sohn von Michael;

19 Stamm Sebulon: Jischmaja, ein Sohn von Obadja;

Stamm Naftali: Jeremot, ein Sohn von Asriël;

20 Stamm Ephraim: Hoschea, ein Sohn von Asasja;

West-Manasse: Joel, ein Sohn von Pedaja;

21 Ost-Manasse: Jiddo, ein Sohn von Secharja;

Stamm Benjamin: Jaasiël, ein Sohn von Abner;

22 Stamm Dan: Asarel, ein Sohn von Jeroham.

Dies waren die Oberhäupter der Stämme Israels.

23 Die Israeliten unter 20 Jahren nahm David nicht in die Volkslisten auf. Denn der Herr hatte ihm versprochen, Israel so zahlreich werden zu lassen wie die Sterne am Himmel. 24 Joab, Zerujas Sohn, hatte mit der Volkszählung begonnen, sie aber nie zu Ende geführt, denn ihretwegen war Gottes Zorn über Israel hereingebrochen. Daher wurde nie die genaue Zahl der Israeliten in die Chronik von König David aufgenommen.

Die Verwalter des königlichen Besitzes

25 Asmawet, der Sohn von Adiël, war verantwortlich für die Schätze des Königs in Jerusalem.

Jonatan, der Sohn von Usija, verwaltete die Vorräte auf dem Land, in den Städten, Dörfern und Vorratstürmen.

26 Esri, der Sohn von Kelub, hatte die Aufsicht über die Feldarbeiter, die den Boden bestellten.

27 Schimi aus Rama war für die Weinberge verantwortlich und Sabdi aus Schefam für alle Weinvorräte, die bei den Weinbergen gelagert wurden.

28 Baal-Hanan aus Gedera beaufsichtigte die Plantagen mit Oliven- und Maulbeerfeigenbäumen in dem Hügelgebiet, das an die philistäische Ebene angrenzte. Joasch verwaltete die Ölvorräte.

29 Schitrai aus Scharon hatte die Aufsicht über die Rinderherden in der Scharon-Ebene und Schafat, der Sohn von Adlai, über die Rinderherden in den Tälern. 30 Der Ismaeliter Obil war verantwortlich für die Kamele, Jechdeja aus Meronot für die Eselinnen und 31 der Hagariter Jasis für die Schaf- und Ziegenherden.

Sie alle waren Verwalter des königlichen Besitzes.

Die engsten Berater des Königs

32 Jonatan, Davids Onkel, war zugleich einer seiner Berater. Er war ein sehr weiser und gelehrter Mann. Jehiël, dem Sohn von Hachmoni, hatte man die Erziehung der Königssöhne übertragen. 33 Der Arkiter Huschai war ein Freund und enger Vertrauter von David; Ahitofel diente dem König ebenfalls als Berater. 34 Ahitofels Nachfolger hießen Jojada, ein Sohn von Benaja, und Abjatar. Joab hatte den Oberbefehl über das Heer.

Notas al pie

  1. 27,10 So mit 2. Samuel 23,26. Der hebräische Text lautet: Helez aus Palon.