Bibelen på hverdagsdansk

Første Krønikebog 27

Hærens øverste officerer

1Den israelitiske hær var inddelt i 12 divisioner med 24.000 soldater i hver. Hver division havde en øverstkommanderende, en næstkommanderende og en række officerer af forskellig rang. Hver division blev indkaldt til aktiv tjeneste en måned om året.

2-3 Det følgende er en liste over cheferne for de 12 divisioner, samt deres tjenestemåned: I årets første måned: Jashobeam, Zabdiels søn, der tilhørte Peretzʼ slægt. Anden måned: Dodaj, en efterkommer af Ahoa. Hans næstkommanderende var Miklot. 5-6 Tredje måned: Benaja, ypperstepræsten Jojadas søn, der var den mest ansete blandt „De Tredive”. Hans søn Ammizabad var næstkommanderende. Fjerde måned: Asael, Joabs bror. Hans søn Zebadja overtog ledelsen efter sin fars død. Femte måned: Shamhut fra Jizrachs[a] slægt. Sjette måned: Ira, Ikkeshʼ søn fra Tekoa. 10 Syvende måned: Heletz fra Pelon, af Efraims slægt. 11 Ottende måned: Sibbekaj fra Husha, af Zerachs slægt. 12 Niende måned: Abiezer fra Anatot i Benjamins stammeområde. 13 Tiende måned: Maharaj fra Netofa, også af Zerachs slægt. 14 Ellevte måned: Benaja fra Piraton, af Efraims stamme. 15 Tolvte måned: Heldaj fra Netofa, af Otniels slægt.

Stammelederne

16-22 De øverste ledere i de forskellige stammer i Israel var følgende: For Rubens stamme: Eliezer, søn af Zikri; for Simeons stamme: Shefatja, søn af Maʼaka; for Levis stamme: Hashabja, søn af Kemuel; for Arons slægt: Zadok; for Judas stamme: Elihu, en bror til kong David; for Issakars stamme: Omri, søn af Mikael; for Zebulons stamme: Jishmaja, søn af Obadja; for Naftalis stamme: Jerimot, søn af Azriel; for Efraims stamme: Hosea, søn af Azazja; for Manasses halve stamme mod vest: Joel, søn af Pedaja; for Manasses halve stamme i Gilead: Jiddo, søn af Zekarja; for Benjamins stamme: Jaʼasiel, søn af Abner; for Dans stamme: Azarel, søn af Jeroham.

Den famøse mønstring af hæren

23 Da David i sin tid mønstrede hæren, medregnede han ikke mændene fra 20 år og nedefter. Herren havde jo lovet at gøre sit folk talrigt som himlens stjerner. 24 Joab begyndte mønstringen, men fuldførte den ikke, fordi Herrens vrede kom over Israel på grund af mønstringen. Resultatet blev derfor aldrig indført i beretningen om kong Davids bedrifter.

Administratorerne af kongens ejendom

25-31 Det følgende er en liste over de mænd, der administrerede kongens ejendom:

Azmavet, søn af Adiel, havde ansvaret for de kongelige skatkamre; Jonatan, søn af Uzzija, administrerede forrådskamrene på landet, i alle byer, landsbyer og fæstninger; Ezri, søn af Kelub, havde opsyn med hoveriarbejderne, som dyrkede de kongelige marker; Shimi fra Rama havde opsyn med vingårdene, mens Zabdi fra Shefam havde ansvar for vinlagrene i vingårdene. Baʼal-Hanan fra Geder havde opsyn med oliven- og morbærfigenlundene på de vestlige bakkeskråninger, mens Joash havde ansvar for olivenolielagrene; Shitraj fra Saron havde ansvaret for kvæget, der græssede på Saronsletten; Shafat, søn af Adlaj, havde ansvaret for kvæget, der græssede i dalene; ishmaelitten Obil havde opsyn med kamelerne, Jehdeja fra Meronot med æslerne, og hagritten Jaziz med fårene og gederne.

Kongens nærmeste rådgivere

32 En farbror til kong David ved navn Jonatan var en vis og skriftlærd rådgiver. Jehiel, søn af Hakmoni, var ansvarlig for kongesønnernes opdragelse.

33 Kongens officielle rådgiver hed Ahitofel, og hans personlige vejleder var arkitten Hushaj. 34 Efter Ahitofel blev Jojada, søn af Benaja, og Ebjatar kongelige rådgivere. Joab var øverstbefalende for den israelitiske hær.

Notas al pie

  1. 27,8 Som så mange andre steder er der flere varianter af det samme navn. Jizrach er det samme som Zerach af Judas slægt, og Shamhut er det samme som Shamma og Shammot. På dansk ser navnene mere forskellige ud, end de er på hebraisk. Se også kap. 11.

Священное Писание (Восточный Перевод)

1 Летопись 27

Войсковое деление

1Вот перечень исраильтян – глав семейств, тысячников, и сотников, и их чиновников, которые служили царю во всём, что относилось к войсковым отделениям, нёсшим службу по месяцу в течение года. В каждом отделении было 24 000 воинов.

Во главе первого отделения для первого месяца стоял Иашовеам, сын Завдиила. В его отделении было 24 000 воинов. Он был потомком Фареца и главой всех военачальников в первый месяц.

Во главе отделения для второго месяца стоял ахохитянин Додай, чьим помощником был Миклот. В его отделении было 24 000 воинов.

Третьим военачальником для третьего месяца был Беная, сын священнослужителя Иодая. Он был вождём и в его отделении было 24 000 воинов. Это тот Беная, который был могучим воином среди Тридцатки и начальником над ней.[a] Его сын Аммизавад стоял над его отделением.

Четвёртым для четвёртого месяца был Асаил, брат Иоава; его сын Зевадия был его преемником. В его отделении было 24 000 воинов.

Пятым для пятого месяца был военачальник Шамма[b], потомок Израхии. В его отделении было 24 000 воинов.

Шестым для шестого месяца был Ира, сын Иккеша, из Текоа. В его отделении было 24 000 воинов.

10 Седьмым для седьмого месяца был ефраимит Хелец из Пелона. В его отделении было 24 000 воинов.

11 Восьмым для восьмого месяца был хушатянин Сиббехай, потомок Зераха. В его отделении было 24 000 воинов.

12 Девятым для девятого месяца был вениамитянин Авиезер из Анатота. В его отделении было 24 000 воинов.

13 Десятым для десятого месяца был Махарай, потомок Зераха, из Нетофы. В его отделении было 24 000 воинов.

14 Одиннадцатым для одиннадцатого месяца был ефраимит Беная из Пирафона. В его отделении было 24 000 воинов.

15 Двенадцатым для двенадцатого месяца был Хелед, потомок Отниила, из Нетофы. В его отделении было 24 000 воинов.

Вожди исраильских родов

16 Вождями родов Исраила были:

у Рувима – Элиезер, сын Зихри;

у Шимона – Шефатия, сын Маахи;

17 у Леви – Хашавия, сын Кемуила;

у Харуна – Цадок;

18 у Иуды – Элиху, брат Давуда;

у Иссахара – Омри, сын Микаила;

19 у Завулона – Ишмая, сын Авдия;

у Неффалима – Иеремот, сын Азриила;

20 у Ефраима – Осия, сын Азазии;

у половины рода Манассы – Иоиль, сын Педаи;

21 у половины рода Манассы в Галааде – Иддо, сын Закарии;

у Вениамина – Иасиил, сын Авнера;

22 у Дана – Азарил, сын Иерохама.

Это вожди родов Исраила.

23 Давуд не считал тех, кому было двадцать лет или меньше, потому что Вечный обещал сделать Исраил многочисленным, как звёзды на небе. 24 Иоав, сын Церуи, начал пересчитывать народ, но не закончил: гнев за эту перепись постиг Исраил, и её результат не был вписан в «Летопись царя Давуда».

Царские сановники

25 Азмавету, сыну Адиила, было поручено смотреть за царскими кладовыми.

Ионафану, сыну Уззии, – за кладовыми в провинции, в городах, поселениях и сторожевых башнях.

26 Езри, сыну Хелува, – за работниками на поле, которые возделывали землю.

27 Раматитянину Шимею – за виноградниками.

Шифмитянину Завди – за запасами вина в винных погребах.

28 Гедеритянину Баал-Ханану – за маслинами и тутовыми деревьями в западных предгорьях.

Иоашу – за запасами оливкового масла.

29 Шаронитянину Шитраю – за крупным скотом, пасущимся в районе Шарон, а Шафату, сыну Адлая, – за крупным скотом в долинах.

30 Исмаильтянину Овилу – за верблюдами.

Меронотянину Иехдии – за ослами.

31 Агритянину Иазизу – за мелким скотом.

Это сановники, которым было поручено смотреть за добром царя Давуда.

Советники Давуда

32 Ионафан, дядя Давуда, проницательный человек и писарь, был советником. Иехиил, сын Ахмони, воспитывал царских сыновей. 33 Ахитофел был царским советником. Аркитянин Хушай был другом царя. 34 Преемниками Ахитофела были Иодай, сын Бенаи, и Авиатар. Иоав стоял во главе царского войска.

Notas al pie

  1. 27:6 См. 11:22-25.
  2. 27:8 Букв.: «Шамхут» – вариант имени Шамма (см. 11:27 и 2 Цар. 23:25).