Bibelen på hverdagsdansk

Første Krønikebog 27

Hærens øverste officerer

1Den israelitiske hær var inddelt i 12 divisioner med 24.000 soldater i hver. Hver division havde en øverstkommanderende, en næstkommanderende og en række officerer af forskellig rang. Hver division blev indkaldt til aktiv tjeneste en måned om året.

2-3 Det følgende er en liste over cheferne for de 12 divisioner, samt deres tjenestemåned: I årets første måned: Jashobeam, Zabdiels søn, der tilhørte Peretzʼ slægt. Anden måned: Dodaj, en efterkommer af Ahoa. Hans næstkommanderende var Miklot. 5-6 Tredje måned: Benaja, ypperstepræsten Jojadas søn, der var den mest ansete blandt „De Tredive”. Hans søn Ammizabad var næstkommanderende. Fjerde måned: Asael, Joabs bror. Hans søn Zebadja overtog ledelsen efter sin fars død. Femte måned: Shamhut fra Jizrachs[a] slægt. Sjette måned: Ira, Ikkeshʼ søn fra Tekoa. 10 Syvende måned: Heletz fra Pelon, af Efraims slægt. 11 Ottende måned: Sibbekaj fra Husha, af Zerachs slægt. 12 Niende måned: Abiezer fra Anatot i Benjamins stammeområde. 13 Tiende måned: Maharaj fra Netofa, også af Zerachs slægt. 14 Ellevte måned: Benaja fra Piraton, af Efraims stamme. 15 Tolvte måned: Heldaj fra Netofa, af Otniels slægt.

Stammelederne

16-22 De øverste ledere i de forskellige stammer i Israel var følgende: For Rubens stamme: Eliezer, søn af Zikri; for Simeons stamme: Shefatja, søn af Maʼaka; for Levis stamme: Hashabja, søn af Kemuel; for Arons slægt: Zadok; for Judas stamme: Elihu, en bror til kong David; for Issakars stamme: Omri, søn af Mikael; for Zebulons stamme: Jishmaja, søn af Obadja; for Naftalis stamme: Jerimot, søn af Azriel; for Efraims stamme: Hosea, søn af Azazja; for Manasses halve stamme mod vest: Joel, søn af Pedaja; for Manasses halve stamme i Gilead: Jiddo, søn af Zekarja; for Benjamins stamme: Jaʼasiel, søn af Abner; for Dans stamme: Azarel, søn af Jeroham.

Den famøse mønstring af hæren

23 Da David i sin tid mønstrede hæren, medregnede han ikke mændene fra 20 år og nedefter. Herren havde jo lovet at gøre sit folk talrigt som himlens stjerner. 24 Joab begyndte mønstringen, men fuldførte den ikke, fordi Herrens vrede kom over Israel på grund af mønstringen. Resultatet blev derfor aldrig indført i beretningen om kong Davids bedrifter.

Administratorerne af kongens ejendom

25-31 Det følgende er en liste over de mænd, der administrerede kongens ejendom:

Azmavet, søn af Adiel, havde ansvaret for de kongelige skatkamre; Jonatan, søn af Uzzija, administrerede forrådskamrene på landet, i alle byer, landsbyer og fæstninger; Ezri, søn af Kelub, havde opsyn med hoveriarbejderne, som dyrkede de kongelige marker; Shimi fra Rama havde opsyn med vingårdene, mens Zabdi fra Shefam havde ansvar for vinlagrene i vingårdene. Baʼal-Hanan fra Geder havde opsyn med oliven- og morbærfigenlundene på de vestlige bakkeskråninger, mens Joash havde ansvar for olivenolielagrene; Shitraj fra Saron havde ansvaret for kvæget, der græssede på Saronsletten; Shafat, søn af Adlaj, havde ansvaret for kvæget, der græssede i dalene; ishmaelitten Obil havde opsyn med kamelerne, Jehdeja fra Meronot med æslerne, og hagritten Jaziz med fårene og gederne.

Kongens nærmeste rådgivere

32 En farbror til kong David ved navn Jonatan var en vis og skriftlærd rådgiver. Jehiel, søn af Hakmoni, var ansvarlig for kongesønnernes opdragelse.

33 Kongens officielle rådgiver hed Ahitofel, og hans personlige vejleder var arkitten Hushaj. 34 Efter Ahitofel blev Jojada, søn af Benaja, og Ebjatar kongelige rådgivere. Joab var øverstbefalende for den israelitiske hær.

Notas al pie

  1. 27,8 Som så mange andre steder er der flere varianter af det samme navn. Jizrach er det samme som Zerach af Judas slægt, og Shamhut er det samme som Shamma og Shammot. På dansk ser navnene mere forskellige ud, end de er på hebraisk. Se også kap. 11.

La Bible du Semeur

1 Chroniques 27

L’organisation de l’armée

1Voici la liste des Israélites, chefs de groupe familial qui furent les commandants des «milliers» ou des «centaines» et les administrateurs qui assistaient le roi pour tout ce qui concernait les divisions militaires appelées tour à tour à prendre mensuellement leur service. Chaque division comptait 24 000 hommes[a].

A la tête de la première division affectée au premier mois[b] se trouvait Yashobeam, fils de Zabdiel. Sa division comptait 24 000 hommes. Il était de la lignée de Pérets et commandait tous les chefs d’armée du premier mois. A la tête de la division du second mois comprenant également 24 000 hommes se trouvait Dodaï l’Ahohite. Miqloth était le chef de sa division. Le commandant de la troisième armée pour le troisième mois était Benaya, fils du grand-prêtre Yehoyada. Il avait dans sa division 24 000 hommes. Ce Benaya était l’un des guerriers du groupe des trente, il était à sa tête. Son fils Ammizadab avait sa division sous ses ordres. Le quatrième commandant affecté au quatrième mois était Asaël, frère de Joab. Son fils Zebadia lui succéda. Sa division comprenait 24 000 hommes. Le cinquième, pour le cinquième mois, était le commandant Shamehouth de la famille d’Yizrah. Sa division comptait 24 000 hommes. Pour le sixième mois: Ira fils d’Iqqesh, le Teqoïte. Sa division comptait 24 000 hommes. 10 Le septième, pour le septième mois: Hélets le Pelonite, des descendants d’Ephraïm. Sa division comptait 24 000 hommes. 11 Le huitième, pour le huitième mois: Sibbekaï, le Houshatite, de la famille des Zérahites. Sa division comptait 24 000 hommes. 12 Le neuvième, pour le neuvième mois: Abiézer, d’Anatoth, des Benjaminites. Sa division comptait 24 000 hommes. 13 Le dixième, pour le dixième mois: Maharaï, de Netopha, de la famille des Zérahites. Sa division comptait 24 000 hommes. 14 Le onzième, pour le onzième mois: Benaya, de Piratôn, des Ephraïmites. Sa division comptait 24 000 hommes. 15 Le douzième, pour le douzième mois: Heldaï, de Netopha, descendant d’Otniel. Sa division comptait 24 000 hommes.

Les chefs des tribus

16 Voici les chefs des tribus d’Israël: les Rubénites avaient comme chef Eliézer, fils de Zikri; les Siméonites: Shephatia, fils de Maaka. 17 Pour Lévi, c’était Hashabia, fils de Qemouel; pour Aaron, Tsadoq; 18 pour Juda: Elihou, frère de David; pour Issacar: Omri, fils de Michaël; 19 pour Zabulon: Yishmaya, fils d’Abdias; pour Nephtali: Yerimoth, fils d’Azriel; 20 pour les descendants d’Ephraïm: Osée, fils d’Azazia; pour la demi-tribu de Manassé: Joël, fils de Pedaya; 21 pour la demi-tribu de Manassé en Galaad: Yiddo, fils de Zacharie; pour Benjamin: Yaasiel, fils d’Abner; 22 pour Dan: Azaréel, fils de Yeroham. Ce sont là les chefs des tribus d’Israël.

23 David ne comptait pas dans le dénombrement les moins de vingt ans, car l’Eternel avait promis de rendre Israël aussi nombreux que les étoiles du ciel[c]. 24 Joab, fils de Tserouya, avait commencé le recensement; mais il ne l’acheva pas. D’ailleurs, à cause de ce recensement, l’Eternel se mit en colère contre Israël. C’est pourquoi les chiffres de ce recensement n’ont pas été reportés dans les Annales du roi David[d].

Les administrateurs des biens du roi

25 Le responsable des trésors du roi était Azmaveth, fils d’Adiel. Le responsable des trésors entreposés à la campagne, dans les villes, les villages, et les tours, était Jonathan, fils d’Ozias. 26 Le responsable des ouvriers agricoles qui cultivaient la terre était Ezri, fils de Keloub. 27 Le responsable des vignobles était Shimeï, de Rama; celui des réserves de vin dans les vignes était Zabdi, de Shepham. 28 Le responsable des plantations d’oliviers et de sycomores du Bas-Pays[e] était Baal-Hanân, de Guéder; celui des réserves d’huile était Joas. 29 Le responsable des troupeaux de bétail qui avaient leur pâture dans la plaine du Saron[f] était Shitraï, de Saron; celui du bétail qui se trouvait dans les vallées était Shaphath, fils d’Adlaï. 30 Le responsable des chameaux était Obil, l’Ismaélite[g]; celui des ânesses était Yéhdeya, de Méronoth. 31 Le responsable des troupeaux de moutons et de chèvres était Yaziz, l’Agarénien. Tous ceux-là étaient les intendants des biens du roi David.

Les conseillers privés de David

32 Jonathan, oncle de David, et son conseiller, un homme intelligent, qui était secrétaire, avait la charge, avec Yehiel, fils de Hakmoni, de l’éducation des fils du roi. 33 Ahitophel était conseiller du roi. Houshaï, l’Arkien, était son confident. 34 Après Ahitophel, il y eut Yehoyada, fils de Benaya, et Abiatar. Joab était chef des armées du roi.

Notas al pie

  1. 27.1 Comme dans de nombreux autres textes, il pourrait s’agir de vingt-quatre «milliers» d’hommes. Un «millier» était peut-être un corps d’armée comprenant quelques centaines d’hommes.
  2. 27.2 Mois de la Pâque (Ex 12.2; Esd 6.19).
  3. 27.23 Voir Gn 15.5; 22.17; 26.4.
  4. 27.24 Voir 1 Ch 21.
  5. 27.28 C’est-à-dire la plaine côtière du littoral méditerranéen, célèbre pour sa fertilité. Les sycomores ne doivent pas être confondus avec les arbres portant ce nom dans nos régions: ce sont des figuiers aux feuilles semblables à celle du mûrier qui croissent en abondance de l’Egypte à la Syrie (voir Lc 19.4).
  6. 27.29 Partie nord de la plaine côtière qui s’étend de Jaffa au pied du mont Carmel.
  7. 27.30 Donc un descendant d’Ismaël (voir Gn 16.11-12; 25.12-18).