Bibelen på hverdagsdansk

Første Krønikebog 24

Præsternes opdeling i skiftehold

11-2 Arons slægt, præsterne, blev opdelt i to afdelinger, som havde navn efter Arons sønner Eleazar og Itamar. Aron havde to sønner mere, Nadab og Abihu, men de døde før deres far og efterlod sig ingen børn. Derfor blev det Eleazar og Itamar, der blev præster og førte slægten videre.

3-4 I samråd med Zadok, der var overhoved for Eleazar-slægten, og Ahimelek, der var overhoved for Itamar-slægten, inddelte David nu Arons efterkommere i 24 skiftehold. Eleazars slægt blev inddelt i 16 hold og Itamars i 8, for Eleazars slægt var den største.

I hvilken rækkefølge holdene skulle gøre tjeneste blev afgjort ved lodtrækning, så den ene slægt ikke blev foretrukket frem for den anden. Der var nemlig kvalificerede ledere i begge slægter. Eleazars og Itamars efterkommere skiftedes til at trække lod, sådan at hver gang Itamar trak én gang, trak Eleazar to gange,[a] mens Shemaja, der var søn af levitten Netanel, skrev holdledernes navne ned i overværelse af kongen og hans officerer, præsten Zadok, Ebjatars søn Ahimelek, og præsternes og levitternes slægtsoverhoveder.

7-18 Lodtrækningen gav følgende resultat: Jojarib blev nr. 1, Jedaja nr. 2, Harim nr. 3, Seorim nr. 4, Malkija nr. 5, Mijjamin nr. 6, Hakkotz nr. 7, Abija nr. 8, Jeshua nr. 9, Shekanja nr. 10, Eljashib nr. 11, Jakim nr. 12, Huppa nr. 13, Jeshebab nr. 14, Bilga nr. 15, Immer nr. 16, Hezir nr. 17, Happizetz nr. 18, Petahja nr. 19, Ezekiel nr. 20, Jakin nr. 21, Gamul nr. 22, Delaja nr. 23 og Maʼazja nr. 24. 19 Hvert af disse skiftehold udførte deres opgaver i Herrens, Israels Guds, Hus efter de forordninger, Herren havde givet gennem deres forfar Aron.

Slægtsoverhoveder blandt levitterne og lodtrækningen

20-21 Følgende efterkommere af Levi var slægtsoverhoveder:[b]

Jehdeja fra Shubael-slægten og Jisshija fra Rehabja-slægten, der begge var en del af Amram-slægten; 22 Jahat fra Shelomot-slægten, der var en del af Jitzhar-slægten; 23 Jerija, Amarja, Jahaziel og Jekamam, der alle var fra Hebron-slægten; 24 Shamir fra Mika-slægten, der var en del af Uzziel-slægten; 25 Zekarja fra den slægt, der stammede fra Mikas bror Jisshija.

26-27 Beno, Shoham, Zakkur og Ibri var efterkommere af Jaʼazija, der nedstammede fra Mushi, en søn af Merari; 28-29 Jerahmeʼel var efterkommer af Kish, der var søn af Mahli, Meraris anden søn. (Eleazar, som var bror til Kish, havde ingen sønner). 30 Desuden var der slægtsoverhoveder, der nedstammede fra Mushis tre sønner: Mahli, Eder og Jerimot. Det var Levis slægt, optalt efter deres slægtsoverhoveder.

31 I lighed med præsterne blev det afgjort ved lodtrækning i hvilken rækkefølge de forskellige hold[c] skulle udføre deres arbejde i templet uden hensyntagen til, hvilke overhoveder der blev anset for de fornemste. Kong David, Zadok, Ahimelek og slægtsoverhovederne for både præsterne og levitterne var vidner til lodtrækningen.

Notas al pie

  1. 24,6 Teksten uklar.
  2. 24,20-21 Teksten er meget uklar, men der er tilsyneladende tale om levitiske ledere, der stammer fra to af Levis sønner, Kehat og Merari. Kehat havde fire sønner: Amram (forfar til Moses og Aron), Jitzhar, Hebron og Uzziel, og denne slægt omtales i vers 20-25. Merari havde to sønner, Mahli og Mushi, og denne slægt omtales i vers 26-30.
  3. 24,31 Teksten er uklar, men formodentlig var der 24 skiftehold.

Nova Versão Internacional

1 Crônicas 24

O Serviço dos Sacerdotes

1Os filhos de Arão foram assim agrupados:

Os filhos de Arão foram Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadabe e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos; apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Com a ajuda de Zadoque, descendente de Eleazar, e de Aimeleque, descendente de Itamar, Davi os dividiu em grupos para que cumprissem as suas responsabilidades. Havia um número maior de chefes de família entre os descendentes de Eleazar do que entre os de Itamar, e por isso eles foram assim divididos: dezesseis chefes de famílias dentre os descendentes de Eleazar, e oito dentre os descendentes de Itamar. Eles foram divididos de maneira imparcial mediante sorteio, pois havia líderes do santuário e líderes de Deus tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar.

O escriba Semaías, filho do levita Natanael, registrou os nomes deles na presença do rei, dos líderes, dos sacerdotes Zadoque e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas; as famílias de Eleazar e de Itamar foram sorteadas alternadamente.

A primeira sorte caiu para Jeoiaribe,

a segunda para Jedaías,

a terceira para Harim,

a quarta para Seorim,

a quinta para Malquias,

a sexta para Miamim,

10 a sétima para Hacoz,

a oitava para Abias,

11 a nona para Jesua,

a décima para Secanias,

12 a décima primeira para Eliasibe,

a décima segunda para Jaquim,

13 a décima terceira para Hupá,

a décima quarta para Jesebeabe,

14 a décima quinta para Bilga,

a décima sexta para Imer,

15 a décima sétima para Hezir,

a décima oitava para Hapises,

16 a décima nona para Petaías,

a vigésima para Jeezquel,

17 a vigésima primeira para Jaquim,

a vigésima segunda para Gamul,

18 a vigésima terceira para Delaías,

e a vigésima quarta para Maazias.

19 Conforme essa ordem eles deveriam ministrar quando entrassem no templo do Senhor, de acordo com as prescrições deixadas por Arão, antepassado deles, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia lhe ordenado.

O Restante dos Levitas

20 Estes foram os chefes

dos outros levitas:

dos descendentes de Anrão: Subael;

dos descendentes de Subael: Jedias.

21 Quanto a Reabias,

Issias foi o chefe dos seus filhos.

22 Dos descendentes de Isar: Selomote;

dos filhos de Selomote: Jaate.

23 Dos descendentes de Hebrom:

Jerias, o primeiro[a],

Amarias, o segundo,

Jaaziel, o terceiro,

e Jecameão, o quarto.

24 Dos descendentes de Uziel: Mica;

dos filhos de Mica: Samir.

25 Dos descendentes de Issias,

irmão de Mica, Zacarias.

26 Dos filhos de Merari: Mali e Musi.

Dos filhos de Jaazias: Beno.

27 Os descendentes de Merari, por Jaazias:

Beno, Soão, Zacur e Ibri.

28 De Mali: Eleazar, que não teve filhos.

29 De Quis: Jerameel.

30 E foram estes os filhos de Musi:

Mali, Éder e Jeremote.

Esses foram os levitas, de acordo com as suas famílias. 31 Eles também tiraram sortes na presença do rei Davi, de Zadoque, de Aimeleque, e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas, assim como fizeram seus irmãos, os descendentes de Arão. As famílias dos irmãos mais velhos foram tratadas da mesma maneira que as dos mais novos.

Notas al pie

  1. 24.23 Muitos manuscritos dizem Os filhos de Jerias. Veja 1Cr 23.19.