Bibelen på hverdagsdansk

Første Krønikebog 24

Præsternes opdeling i skiftehold

11-2 Arons slægt, præsterne, blev opdelt i to afdelinger, som havde navn efter Arons sønner Eleazar og Itamar. Aron havde to sønner mere, Nadab og Abihu, men de døde før deres far og efterlod sig ingen børn. Derfor blev det Eleazar og Itamar, der blev præster og førte slægten videre.

3-4 I samråd med Zadok, der var overhoved for Eleazar-slægten, og Ahimelek, der var overhoved for Itamar-slægten, inddelte David nu Arons efterkommere i 24 skiftehold. Eleazars slægt blev inddelt i 16 hold og Itamars i 8, for Eleazars slægt var den største.

I hvilken rækkefølge holdene skulle gøre tjeneste blev afgjort ved lodtrækning, så den ene slægt ikke blev foretrukket frem for den anden. Der var nemlig kvalificerede ledere i begge slægter. Eleazars og Itamars efterkommere skiftedes til at trække lod, sådan at hver gang Itamar trak én gang, trak Eleazar to gange,[a] mens Shemaja, der var søn af levitten Netanel, skrev holdledernes navne ned i overværelse af kongen og hans officerer, præsten Zadok, Ebjatars søn Ahimelek, og præsternes og levitternes slægtsoverhoveder.

7-18 Lodtrækningen gav følgende resultat: Jojarib blev nr. 1, Jedaja nr. 2, Harim nr. 3, Seorim nr. 4, Malkija nr. 5, Mijjamin nr. 6, Hakkotz nr. 7, Abija nr. 8, Jeshua nr. 9, Shekanja nr. 10, Eljashib nr. 11, Jakim nr. 12, Huppa nr. 13, Jeshebab nr. 14, Bilga nr. 15, Immer nr. 16, Hezir nr. 17, Happizetz nr. 18, Petahja nr. 19, Ezekiel nr. 20, Jakin nr. 21, Gamul nr. 22, Delaja nr. 23 og Maʼazja nr. 24. 19 Hvert af disse skiftehold udførte deres opgaver i Herrens, Israels Guds, Hus efter de forordninger, Herren havde givet gennem deres forfar Aron.

Slægtsoverhoveder blandt levitterne og lodtrækningen

20-21 Følgende efterkommere af Levi var slægtsoverhoveder:[b]

Jehdeja fra Shubael-slægten og Jisshija fra Rehabja-slægten, der begge var en del af Amram-slægten; 22 Jahat fra Shelomot-slægten, der var en del af Jitzhar-slægten; 23 Jerija, Amarja, Jahaziel og Jekamam, der alle var fra Hebron-slægten; 24 Shamir fra Mika-slægten, der var en del af Uzziel-slægten; 25 Zekarja fra den slægt, der stammede fra Mikas bror Jisshija.

26-27 Beno, Shoham, Zakkur og Ibri var efterkommere af Jaʼazija, der nedstammede fra Mushi, en søn af Merari; 28-29 Jerahmeʼel var efterkommer af Kish, der var søn af Mahli, Meraris anden søn. (Eleazar, som var bror til Kish, havde ingen sønner). 30 Desuden var der slægtsoverhoveder, der nedstammede fra Mushis tre sønner: Mahli, Eder og Jerimot. Det var Levis slægt, optalt efter deres slægtsoverhoveder.

31 I lighed med præsterne blev det afgjort ved lodtrækning i hvilken rækkefølge de forskellige hold[c] skulle udføre deres arbejde i templet uden hensyntagen til, hvilke overhoveder der blev anset for de fornemste. Kong David, Zadok, Ahimelek og slægtsoverhovederne for både præsterne og levitterne var vidner til lodtrækningen.

Notas al pie

  1. 24,6 Teksten uklar.
  2. 24,20-21 Teksten er meget uklar, men der er tilsyneladende tale om levitiske ledere, der stammer fra to af Levis sønner, Kehat og Merari. Kehat havde fire sønner: Amram (forfar til Moses og Aron), Jitzhar, Hebron og Uzziel, og denne slægt omtales i vers 20-25. Merari havde to sønner, Mahli og Mushi, og denne slægt omtales i vers 26-30.
  3. 24,31 Teksten er uklar, men formodentlig var der 24 skiftehold.

New Living Translation

1 Chronicles 24

Duties of the Priests

1This is how Aaron’s descendants, the priests, were divided into groups for service. The sons of Aaron were Nadab, Abihu, Eleazar, and Ithamar. But Nadab and Abihu died before their father, and they had no sons. So only Eleazar and Ithamar were left to carry on as priests.

With the help of Zadok, who was a descendant of Eleazar, and of Ahimelech, who was a descendant of Ithamar, David divided Aaron’s descendants into groups according to their various duties. Eleazar’s descendants were divided into sixteen groups and Ithamar’s into eight, for there were more family leaders among the descendants of Eleazar.

All tasks were assigned to the various groups by means of sacred lots so that no preference would be shown, for there were many qualified officials serving God in the sanctuary from among the descendants of both Eleazar and Ithamar. Shemaiah son of Nethanel, a Levite, acted as secretary and wrote down the names and assignments in the presence of the king, the officials, Zadok the priest, Ahimelech son of Abiathar, and the family leaders of the priests and Levites. The descendants of Eleazar and Ithamar took turns casting lots.

The first lot fell to Jehoiarib.
The second lot fell to Jedaiah.
The third lot fell to Harim.
The fourth lot fell to Seorim.
The fifth lot fell to Malkijah.
The sixth lot fell to Mijamin.
10 The seventh lot fell to Hakkoz.
The eighth lot fell to Abijah.
11 The ninth lot fell to Jeshua.
The tenth lot fell to Shecaniah.
12 The eleventh lot fell to Eliashib.
The twelfth lot fell to Jakim.
13 The thirteenth lot fell to Huppah.
The fourteenth lot fell to Jeshebeab.
14 The fifteenth lot fell to Bilgah.
The sixteenth lot fell to Immer.
15 The seventeenth lot fell to Hezir.
The eighteenth lot fell to Happizzez.
16 The nineteenth lot fell to Pethahiah.
The twentieth lot fell to Jehezkel.
17 The twenty-first lot fell to Jakin.
The twenty-second lot fell to Gamul.
18 The twenty-third lot fell to Delaiah.
The twenty-fourth lot fell to Maaziah.

19 Each group carried out its appointed duties in the house of the Lord according to the procedures established by their ancestor Aaron in obedience to the commands of the Lord, the God of Israel.

Family Leaders among the Levites

20 These were the other family leaders descended from Levi:

From the descendants of Amram, the leader was Shebuel.[a]
From the descendants of Shebuel, the leader was Jehdeiah.
21 From the descendants of Rehabiah, the leader was Isshiah.
22 From the descendants of Izhar, the leader was Shelomith.[b]
From the descendants of Shelomith, the leader was Jahath.
23 From the descendants of Hebron, Jeriah was the leader,[c] Amariah was second, Jahaziel was third, and Jekameam was fourth.
24 From the descendants of Uzziel, the leader was Micah.
From the descendants of Micah, the leader was Shamir, 25 along with Isshiah, the brother of Micah.
From the descendants of Isshiah, the leader was Zechariah.
26 From the descendants of Merari, the leaders were Mahli and Mushi.
From the descendants of Jaaziah, the leader was Beno.
27 From the descendants of Merari through Jaaziah, the leaders were Beno, Shoham, Zaccur, and Ibri.
28 From the descendants of Mahli, the leader was Eleazar, though he had no sons.
29 From the descendants of Kish, the leader was Jerahmeel.
30 From the descendants of Mushi, the leaders were Mahli, Eder, and Jerimoth.

These were the descendants of Levi in their various families. 31 Like the descendants of Aaron, they were assigned to their duties by means of sacred lots, without regard to age or rank. Lots were drawn in the presence of King David, Zadok, Ahimelech, and the family leaders of the priests and the Levites.

Notas al pie

  1. 24:20 Hebrew Shubael (also in 24:20b), a variant spelling of Shebuel; compare 23:16 and 26:24.
  2. 24:22 Hebrew Shelomoth (also in 24:22b), a variant spelling of Shelomith; compare 23:18.
  3. 24:23 Hebrew From the descendants of Jeriah; compare 23:19.