Bibelen på hverdagsdansk

Første Krønikebog 1

Slægtsregistre fra Adam til Jakob

1Adam blev far til Set, som blev far til Enosh. Enosh blev far til Kenan, som blev far til Mahalalel. Mahalalel blev far til Jered, som blev far til Enok. Enok blev far til Metusalem og Metusalem til Lemek, som blev far til Noa. Noa fik tre sønner: Sem, Kam og Jafet.

Jafets sønner[a] hed Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Meshek og Tiras. Gomers sønner hed Ashkenaz, Rifat og Togarma. Javans sønner hed Elisha, Tarshish, Kittim og Rodanim.[b]

Kams sønner hed Kush, Mitzrajim, Put og Kanaʼan.[c] Kush fik sønnerne Seba, Havila, Sabta, Rama og Sabteka. Ramas sønner hed Saba og Dedan.

10 Kush havde også en efterkommer ved navn Nimrod. Han var en heltemodig kriger.

11 Mitzrajim blev stamfar til luditterne, anamitterne, lehabitterne, naftuhitterne, 12 patrusitterne, kasluhitterne og kaftoritterne (som filistrene stammer fra).

13 Kanaʼans ældste søn hed Sidon og blev stamfar til sidonitterne. Kanaʼan blev også stamfar til hittitterne, 14 jebusitterne, amoritterne, girgashitterne, 15 hivvitterne, arkitterne, sinitterne, 16 arvaditterne, zemaritterne og hamatitterne.

17 Sems sønner var Elam, Ashur, Arpakshad, Lud og Aram. Arams sønner hed[d] Utz, Hul, Geter og Mash. 18 Arpakshad blev far til Shela, som blev far til Eber. 19 Eber fik to sønner. Den første søn hed Peleg,[e] for det var på hans tid, at jordens befolkning adskiltes i forskellige sproggrupper og spredtes ud over jorden. Den anden søn hed Joktan.

20 Joktan blev far[f] til Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, 21 Hadoram, Uzal, Dikla, 22 Obal,[g] Abimael, Saba, 23 Ofir, Havila og Jobab.

24 Hele slægtslinien fra Sem til Abram er som følger: Sem, Arpakshad, Shela, 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Nakor, Tera 27 og Abram, der fik navneforandring til Abraham.

28 Abraham fik sønnerne Isak og Ishmael. 29 Ishmael fik sønnerne Nebajot, Kedar, Adbeʼel, Mibsam, 30 Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Nafish og Kedma.

32 Abraham fik desuden følgende sønner med sin anden kone, Ketura: Zimran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak og Shua. Jokshan fik sønnerne Saba og Dedan. 33 Midjan blev far til Efa, Efer, Enok, Abida og Eldaʼa. De var alle sammen efterkommere af Ketura.

34 Abrahams søn Isak fik to sønner, Esau og Jakob.[h]

35 Esau fik sønnerne Elifaz, Reuel, Jeush, Jalam og Kora. 36 Elifaz fik sønnerne Teman, Omar, Zefo, Gatam og Kenaz. Med sin kone Timna fik han desuden Amalek. 37 Reuels sønner hed Nahat, Zerach, Shamma og Mizza.

38-39 Seir fik sønnerne Lotan, Shobal, Zibon, Ana, Dishon, Etzer, Dishan og datteren Timna. Lotan fik to sønner: Hori og Homam.

40 Shobal fik sønnerne Alvan, Manahat, Ebal, Shefo og Onam. Zibon fik sønnerne Ajja og Ana. 41 Ana fik sønnen Dishon, som igen fik sønnerne Hemdan, Eshban, Jitran og Keran. 42 Etzer fik sønnerne Bilhan, Zaʼavan og Akan. Dishan fik sønnerne Utz og Aran.

43 Endnu før der var konger i Israel, herskede følgende konger i det, der nu hedder Edom: Først Bela, Beors søn fra byen Dinhaba. 44 Da han døde, efterfulgtes han af Jobab, Zerachs søn fra Botzra. 45 Da Jobab døde, efterfulgtes han af Husham fra temanitternes område. 46 Da Husham døde, blev Hadad konge. Han var søn af Bedad og kom fra byen Avit. Det var ham, der besejrede midjanitternes hær i Moabs land. 47 Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka konge. 48 Da han døde, blev Shaul fra flodbyen Rehobot konge. 49 Da han døde, blev Baʼal-Hanan, Ahbors søn, konge. 50 Da han døde, blev Hadar fra Pau konge. Hans kone hed Mehetabel og var datter af Matred, som igen var datter af Mezahab.

51 Slægtsoverhovederne i Esaus slægt hed Timna, Alva, Jetet, 52 Oholibama, Ela, Pinon, 53 Kenaz, Teman, Mibzar, 54 Magdiel og Iram.

Notas al pie

 1. 1,5 Det hebraiske ord for „sønner” kan også henvise til slægter, idet slægten fik navn efter den person, der startede slægten. Nogle af disse navne er klart navne på en hel slægt eller et helt folk. Jf. 1.Mos. 10,2-31.
 2. 1,7 Muligvis stamfædre til spanierne, cyprioterne og dem, som bor på Rhodos.
 3. 1,8 Stamfædre til kushitterne (nubierne), egypterne, libyerne og kanaʼanæerne.
 4. 1,17 Ordene, som er oversat: „Arams sønner hed:” er faldet ud af en del af de hebraiske og græske manuskripter. Se 1.Mos. 10,23.
 5. 1,19 Det betyder: „splittelse”. Det var på hans tid, at jordens befolkning adskiltes og spredtes.
 6. 1,20 På hebraisk skelnes der ikke mellem „far” og „stamfar”.
 7. 1,22 Stavemåden korrigeret efter 1.Mos. 10,28.
 8. 1,34 Teksten bruger her og i 2,1 hans andet navn, Israel.

Nova Versão Internacional

1 Crônicas 1

A Descendência de Adão

1Adão, Sete, Enos,

Cainã, Maalaleel, Jarede,

Enoque, Matusalém, Lameque, Noé.

Estes foram os filhos de Noé[a]:

Sem, Cam e Jafé.

Os Descendentes dos Filhos de Noé

Estes foram os filhos[b] de Jafé:

Gômer, Magogue, Madai, Javã,

Tubal, Meseque e Tirás.

Estes foram os filhos de Gômer:

Asquenaz, Rifate[c] e Togarma.

Estes foram os filhos de Javã:

Elisá, Társis, Quitim e Rodanim[d].

Estes foram os filhos de Cam:

Cuxe, Mizraim[e], Fute e Canaã.

Estes foram os filhos de Cuxe:

Sebá, Havilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá.

Estes foram os filhos de Raamá:

Sabá e Dedã.

10 Cuxe gerou[f] Ninrode,

o primeiro homem poderoso na terra.

11 Mizraim gerou os luditas, os anamitas,

os leabitas, os naftuítas,

12 os patrusitas, os casluítas,

dos quais se originaram os filisteus

e os caftoritas.

13 Canaã gerou Sidom,

seu filho mais velho[g], e Hete[h],

14 como também os jebuseus,

os amorreus, os girgaseus,

15 os heveus, os arqueus, os sineus,

16 os arvadeus, os zemareus

e os hamateus.

17 Estes foram os filhos de Sem:

Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã.

Estes foram os filhos de Arã:[i]

Uz, Hul, Géter e Meseque.

18 Arfaxade gerou Salá,

e este gerou Héber.

19 A Héber nasceram dois filhos:

um deles se chamou Pelegue[j],

porque em sua época

a terra foi dividida;

seu irmão chamou-se Joctã.

20 Joctã gerou Almodá, Salefe,

Hazarmavé, Jerá,

21 Adorão, Uzal, Dicla,

22 Obal[k], Abimael, Sabá,

23 Ofir, Havilá e Jobabe.

Todos esses foram filhos de Joctã.

A Descendência de Sem

24 Sem, Arfaxade[l], Salá,

25 Héber, Pelegue, Reú,

26 Serugue, Naor, Terá

27 e Abrão, que é Abraão.

Os Descendentes de Abraão

28 Estes foram os filhos de Abraão:

Isaque e Ismael.

29 Foram estes os seus descendentes:

Nebaiote, o filho mais velho de Ismael,

Quedar, Adbeel, Mibsão,

30 Misma, Dumá, Massá, Hadade, Temá,

31 Jetur, Nafis e Quedemá.

Esses foram os filhos de Ismael.

32 Estes foram os filhos de Abraão

com sua concubina Quetura:

Zinrã, Jocsã, Medã, Midiã,

Isbaque e Suá.

Foram estes os filhos de Jocsã:

Sabá e Dedã.

33 Foram estes os filhos de Midiã:

Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda.

Todos esses foram

descendentes de Quetura.

34 Abraão gerou Isaque.

Estes foram os filhos de Isaque:

Esaú e Israel.

Os Descendentes de Esaú

35 Estes foram os filhos de Esaú:

Elifaz, Reuel, Jeús, Jalão e Corá.

36 Estes foram os filhos de Elifaz:

Temã, Omar, Zefô[m], Gaetã e Quenaz;

e Amaleque, de Timna,

sua concubina[n].

37 Estes foram os filhos de Reuel:

Naate, Zerá, Samá e Mizá.

Os Descendentes de Seir

38 Estes foram os filhos de Seir:

Lotã, Sobal, Zibeão, Aná,

Disom, Ézer e Disã.

39 Estes foram os filhos de Lotã:

Hori e Homã.

Lotã tinha uma irmã chamada Timna.

40 Estes foram os filhos de Sobal:

Alvã[o], Manaate, Ebal, Sefô e Onã.

Estes foram os filhos de Zibeão:

Aiá e Aná.

41 Este foi o filho de Aná: Disom.

Estes foram os filhos de Disom:

Hendã[p], Esbã, Itrã e Querã.

42 Estes foram os filhos de Ézer:

Bilã, Zaavã e Acã[q].

Estes foram os filhos de Disã[r]:

Uz e Arã.

Os Reis e os Chefes de Edom

43 Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes que os israelitas tivessem um rei:

Belá, filho de Beor. Sua cidade chamava-se Dinabá.

44 Belá morreu, e Jobabe, filho de Zerá, de Bozra, foi o seu sucessor.

45 Jobabe morreu, e Husã, da terra dos temanitas, foi o seu sucessor.

46 Husã morreu, e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite.

47 Hadade morreu, e Samlá de Masreca foi o seu sucessor.

48 Samlá morreu, e Saul, de Reobote, próxima ao Eufrates[s], foi o seu sucessor.

49 Saul morreu, e Baal-Hanã, filho de Acbor, foi o seu sucessor.

50 Baal-Hanã morreu, e Hadade foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú[t], e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matrede e neta de Mezaabe.

51 Após a morte de Hadade, Edom foi governada pelos seguintes chefes:

Timna, Alva, Jetete, 52 Oolibama, Elá, Pinom, 53 Quenaz, Temã, Mibzar, 54 Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom.

Notas al pie

 1. 1.4 Conforme a Septuaginta. O Texto Massorético não traz os filhos de Noé.
 2. 1.5 Filhos pode significar descendentes ou sucessores ou nações; também nos versículos 6.9,17 e 23.
 3. 1.6 Muitos manuscritos dizem Difate.
 4. 1.7 Muitos manuscritos dizem Dodanim.
 5. 1.8 Isto é, Egito; também no versículo 11.
 6. 1.10 Gerar pode ter o sentido de ser ancestral ou ser predecessor; também nos versículos 11, 13, 18, 20.
 7. 1.13 Ou os sidônios, os primeiros
 8. 1.13 Ou e os hititas
 9. 1.17 Muitos manuscritos não trazem essa linha. Veja Gn 10.23.
 10. 1.19 Pelegue significa divisão.
 11. 1.22 Muitos manuscritos dizem Ebal.
 12. 1.24 Conforme o Texto Massorético. Alguns manuscritos da Septuaginta dizem Arfaxade, Cainã. Veja Gn 11.12,13.
 13. 1.36 Muitos manuscritos dizem Zefi. Veja Gn 36.11.
 14. 1.36 Muitos manuscritos dizem Gaetã, Quenaz, Timna e Amaleque. Veja Gn 36.12.
 15. 1.40 Muitos manuscritos dizem Aliã. Veja Gn 36.23.
 16. 1.41 Muitos manuscritos dizem Hanrão. Veja Gn 36.26.
 17. 1.42 Muitos manuscritos dizem Jaacã. Veja Gn 36.27.
 18. 1.42 Hebraico: Disom, variante de Disã.
 19. 1.48 Hebraico: ao Rio.
 20. 1.50 Muitos manuscritos dizem Paí. Veja Gn 36.39.