Bibelen på hverdagsdansk

Første Krønikebog 1

Slægtsregistre fra Adam til Jakob

1Adam blev far til Set, som blev far til Enosh. Enosh blev far til Kenan, som blev far til Mahalalel. Mahalalel blev far til Jered, som blev far til Enok. Enok blev far til Metusalem og Metusalem til Lemek, som blev far til Noa. Noa fik tre sønner: Sem, Kam og Jafet.

Jafets sønner[a] hed Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Meshek og Tiras. Gomers sønner hed Ashkenaz, Rifat og Togarma. Javans sønner hed Elisha, Tarshish, Kittim og Rodanim.[b]

Kams sønner hed Kush, Mitzrajim, Put og Kanaʼan.[c] Kush fik sønnerne Seba, Havila, Sabta, Rama og Sabteka. Ramas sønner hed Saba og Dedan.

10 Kush havde også en efterkommer ved navn Nimrod. Han var en heltemodig kriger.

11 Mitzrajim blev stamfar til luditterne, anamitterne, lehabitterne, naftuhitterne, 12 patrusitterne, kasluhitterne og kaftoritterne (som filistrene stammer fra).

13 Kanaʼans ældste søn hed Sidon og blev stamfar til sidonitterne. Kanaʼan blev også stamfar til hittitterne, 14 jebusitterne, amoritterne, girgashitterne, 15 hivvitterne, arkitterne, sinitterne, 16 arvaditterne, zemaritterne og hamatitterne.

17 Sems sønner var Elam, Ashur, Arpakshad, Lud og Aram. Arams sønner hed[d] Utz, Hul, Geter og Mash. 18 Arpakshad blev far til Shela, som blev far til Eber. 19 Eber fik to sønner. Den første søn hed Peleg,[e] for det var på hans tid, at jordens befolkning adskiltes i forskellige sproggrupper og spredtes ud over jorden. Den anden søn hed Joktan.

20 Joktan blev far[f] til Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, 21 Hadoram, Uzal, Dikla, 22 Obal,[g] Abimael, Saba, 23 Ofir, Havila og Jobab.

24 Hele slægtslinien fra Sem til Abram er som følger: Sem, Arpakshad, Shela, 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Nakor, Tera 27 og Abram, der fik navneforandring til Abraham.

28 Abraham fik sønnerne Isak og Ishmael. 29 Ishmael fik sønnerne Nebajot, Kedar, Adbeʼel, Mibsam, 30 Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Nafish og Kedma.

32 Abraham fik desuden følgende sønner med sin anden kone, Ketura: Zimran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak og Shua. Jokshan fik sønnerne Saba og Dedan. 33 Midjan blev far til Efa, Efer, Enok, Abida og Eldaʼa. De var alle sammen efterkommere af Ketura.

34 Abrahams søn Isak fik to sønner, Esau og Jakob.[h]

35 Esau fik sønnerne Elifaz, Reuel, Jeush, Jalam og Kora. 36 Elifaz fik sønnerne Teman, Omar, Zefo, Gatam og Kenaz. Med sin kone Timna fik han desuden Amalek. 37 Reuels sønner hed Nahat, Zerach, Shamma og Mizza.

38-39 Seir fik sønnerne Lotan, Shobal, Zibon, Ana, Dishon, Etzer, Dishan og datteren Timna. Lotan fik to sønner: Hori og Homam.

40 Shobal fik sønnerne Alvan, Manahat, Ebal, Shefo og Onam. Zibon fik sønnerne Ajja og Ana. 41 Ana fik sønnen Dishon, som igen fik sønnerne Hemdan, Eshban, Jitran og Keran. 42 Etzer fik sønnerne Bilhan, Zaʼavan og Akan. Dishan fik sønnerne Utz og Aran.

43 Endnu før der var konger i Israel, herskede følgende konger i det, der nu hedder Edom: Først Bela, Beors søn fra byen Dinhaba. 44 Da han døde, efterfulgtes han af Jobab, Zerachs søn fra Botzra. 45 Da Jobab døde, efterfulgtes han af Husham fra temanitternes område. 46 Da Husham døde, blev Hadad konge. Han var søn af Bedad og kom fra byen Avit. Det var ham, der besejrede midjanitternes hær i Moabs land. 47 Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka konge. 48 Da han døde, blev Shaul fra flodbyen Rehobot konge. 49 Da han døde, blev Baʼal-Hanan, Ahbors søn, konge. 50 Da han døde, blev Hadar fra Pau konge. Hans kone hed Mehetabel og var datter af Matred, som igen var datter af Mezahab.

51 Slægtsoverhovederne i Esaus slægt hed Timna, Alva, Jetet, 52 Oholibama, Ela, Pinon, 53 Kenaz, Teman, Mibzar, 54 Magdiel og Iram.

Notas al pie

  1. 1,5 Det hebraiske ord for „sønner” kan også henvise til slægter, idet slægten fik navn efter den person, der startede slægten. Nogle af disse navne er klart navne på en hel slægt eller et helt folk. Jf. 1.Mos. 10,2-31.
  2. 1,7 Muligvis stamfædre til spanierne, cyprioterne og dem, som bor på Rhodos.
  3. 1,8 Stamfædre til kushitterne (nubierne), egypterne, libyerne og kanaʼanæerne.
  4. 1,17 Ordene, som er oversat: „Arams sønner hed:” er faldet ud af en del af de hebraiske og græske manuskripter. Se 1.Mos. 10,23.
  5. 1,19 Det betyder: „splittelse”. Det var på hans tid, at jordens befolkning adskiltes og spredtes.
  6. 1,20 På hebraisk skelnes der ikke mellem „far” og „stamfar”.
  7. 1,22 Stavemåden korrigeret efter 1.Mos. 10,28.
  8. 1,34 Teksten bruger her og i 2,1 hans andet navn, Israel.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

歷代志上 1

從亞當到亞伯拉罕

1亞當生塞特,塞特生以挪士, 以挪士生該南,該南生瑪勒列,瑪勒列生雅列, 雅列生以諾,以諾生瑪土撒拉,瑪土撒拉生拉麥, 拉麥生挪亞,挪亞生閃、含、雅弗。

雅弗的兒子是歌篾、瑪各、瑪代、雅完、土巴、米設、提拉。 歌篾的兒子是亞實基拿、低法、陀迦瑪。 雅完的兒子是以利沙、他施、基提、多單。

含的兒子是古實、麥西、弗、迦南。 古實的兒子是西巴、哈腓拉、撒弗他、拉瑪、撒弗提迦。拉瑪的兒子是示巴、底但。 10 古實也是寧錄之父,寧錄是世上第一位勇士。 11 麥西[a]的後代有路低人、亞拿米人、利哈比人、拿弗土希人、 12 帕斯魯細人、迦斯路希人、迦斐托人。非利士人是迦斐托人的後代。

13 迦南生長子西頓和次子赫。 14 他的後代還有耶布斯人、亞摩利人、革迦撒人、 15 希未人、亞基人、西尼人、 16 亞瓦底人、洗瑪利人和哈馬人。

17 閃的兒子是以攔、亞述、亞法撒、路德、亞蘭、烏斯、戶勒、基帖、米設。 18 亞法撒生沙拉,沙拉生希伯。 19 希伯有兩個兒子,一個名叫法勒[b],因為那時,世人分地而居;法勒的兄弟叫約坍。 20 約坍生亞摩答、沙列、哈薩瑪非、耶拉、 21 哈多蘭、烏薩、德拉、 22 以巴錄、亞比瑪利、示巴、 23 阿斐、哈腓拉、約巴。這些都是約坍的兒子。 24 閃生亞法撒,亞法撒生沙拉, 25 沙拉生希伯,希伯生法勒,法勒生拉吳, 26 拉吳生西鹿,西鹿生拿鶴,拿鶴生他拉, 27 他拉生亞伯蘭——又名亞伯拉罕。

從亞伯拉罕到雅各

28 亞伯拉罕的兒子是以撒和以實瑪利。 29 以下是他們的後代:

以實瑪利的長子是尼拜約,其餘的兒子是基達、押德別、米比衫、 30 米施瑪、度瑪、瑪撒、哈達、提瑪、 31 伊突、拿非施、基底瑪。這些人都是以實瑪利的兒子。 32 亞伯拉罕的妾基土拉所生的兒子是心蘭、約珊、米但、米甸、伊施巴、書亞。約珊的兒子是示巴和底但。 33 米甸的兒子是以法、以弗、哈諾、亞比大和以勒大。這些都是基土拉的子孫。

34 亞伯拉罕的兒子以撒生以掃和以色列。 35 以掃的兒子是以利法、流珥、耶烏施、雅蘭、可拉。 36 以利法的兒子是提幔、阿抹、洗玻、迦坦、基納斯、亭納、亞瑪力。 37 流珥的兒子是拿哈、謝拉、沙瑪、米撒。

以東地區的原住民

38 西珥的兒子是羅坍、朔巴、祭便、亞拿、底順、以察、底珊。 39 羅坍的兒子是何利和荷幔,羅坍的妹妹是亭納。 40 朔巴的兒子是亞勒文、瑪拿轄、以巴錄、示非、阿南。祭便的兒子是亞雅、亞拿。 41 亞拿的兒子是底順。底順的兒子是哈默蘭、伊是班、益蘭、基蘭。 42 以察的兒子是辟罕、撒番、亞干。底珊的兒子是烏斯和亞蘭。

以東諸王

43 以色列人還沒有君王統治之前,在以東做王的人如下:

比珥的兒子比拉,他定都亭哈巴。 44 比拉死後,波斯拉人謝拉的兒子約巴繼位。 45 約巴死後,提幔地區的戶珊繼位。 46 戶珊死後,比達的兒子哈達繼位,定都亞未得,他曾在摩押地區擊敗米甸人。 47 哈達死後,瑪士利加人桑拉繼位。 48 桑拉死後,大河邊的利河伯人掃羅繼位。 49 掃羅死後,亞革波的兒子巴勒·哈南繼位。 50 巴勒·哈南死後,哈達繼位,定都巴伊,他的妻子名叫米希她別,是米·薩合的孫女、瑪特列的女兒。

51 哈達死後,在以東做族長的人有亭納、亞勒瓦、耶帖、 52 亞何利巴瑪、以拉、比嫩、 53 基納斯、提幔、米比薩、 54 瑪基疊、以蘭。這些人都是以東的族長。

Notas al pie

  1. 1·11 麥西」意思是「埃及」。
  2. 1·19 「法勒」意思是「分開」。