Bibelen på hverdagsdansk

Første Krønikebog 1

Slægtsregistre fra Adam til Jakob

1Adam blev far til Set, som blev far til Enosh. Enosh blev far til Kenan, som blev far til Mahalalel. Mahalalel blev far til Jered, som blev far til Enok. Enok blev far til Metusalem og Metusalem til Lemek, som blev far til Noa. Noa fik tre sønner: Sem, Kam og Jafet.

Jafets sønner[a] hed Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Meshek og Tiras. Gomers sønner hed Ashkenaz, Rifat og Togarma. Javans sønner hed Elisha, Tarshish, Kittim og Rodanim.[b]

Kams sønner hed Kush, Mitzrajim, Put og Kanaʼan.[c] Kush fik sønnerne Seba, Havila, Sabta, Rama og Sabteka. Ramas sønner hed Saba og Dedan.

10 Kush havde også en efterkommer ved navn Nimrod. Han var en heltemodig kriger.

11 Mitzrajim blev stamfar til luditterne, anamitterne, lehabitterne, naftuhitterne, 12 patrusitterne, kasluhitterne og kaftoritterne (som filistrene stammer fra).

13 Kanaʼans ældste søn hed Sidon og blev stamfar til sidonitterne. Kanaʼan blev også stamfar til hittitterne, 14 jebusitterne, amoritterne, girgashitterne, 15 hivvitterne, arkitterne, sinitterne, 16 arvaditterne, zemaritterne og hamatitterne.

17 Sems sønner var Elam, Ashur, Arpakshad, Lud og Aram. Arams sønner hed[d] Utz, Hul, Geter og Mash. 18 Arpakshad blev far til Shela, som blev far til Eber. 19 Eber fik to sønner. Den første søn hed Peleg,[e] for det var på hans tid, at jordens befolkning adskiltes i forskellige sproggrupper og spredtes ud over jorden. Den anden søn hed Joktan.

20 Joktan blev far[f] til Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, 21 Hadoram, Uzal, Dikla, 22 Obal,[g] Abimael, Saba, 23 Ofir, Havila og Jobab.

24 Hele slægtslinien fra Sem til Abram er som følger: Sem, Arpakshad, Shela, 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Nakor, Tera 27 og Abram, der fik navneforandring til Abraham.

28 Abraham fik sønnerne Isak og Ishmael. 29 Ishmael fik sønnerne Nebajot, Kedar, Adbeʼel, Mibsam, 30 Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Nafish og Kedma.

32 Abraham fik desuden følgende sønner med sin anden kone, Ketura: Zimran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak og Shua. Jokshan fik sønnerne Saba og Dedan. 33 Midjan blev far til Efa, Efer, Enok, Abida og Eldaʼa. De var alle sammen efterkommere af Ketura.

34 Abrahams søn Isak fik to sønner, Esau og Jakob.[h]

35 Esau fik sønnerne Elifaz, Reuel, Jeush, Jalam og Kora. 36 Elifaz fik sønnerne Teman, Omar, Zefo, Gatam og Kenaz. Med sin kone Timna fik han desuden Amalek. 37 Reuels sønner hed Nahat, Zerach, Shamma og Mizza.

38-39 Seir fik sønnerne Lotan, Shobal, Zibon, Ana, Dishon, Etzer, Dishan og datteren Timna. Lotan fik to sønner: Hori og Homam.

40 Shobal fik sønnerne Alvan, Manahat, Ebal, Shefo og Onam. Zibon fik sønnerne Ajja og Ana. 41 Ana fik sønnen Dishon, som igen fik sønnerne Hemdan, Eshban, Jitran og Keran. 42 Etzer fik sønnerne Bilhan, Zaʼavan og Akan. Dishan fik sønnerne Utz og Aran.

43 Endnu før der var konger i Israel, herskede følgende konger i det, der nu hedder Edom: Først Bela, Beors søn fra byen Dinhaba. 44 Da han døde, efterfulgtes han af Jobab, Zerachs søn fra Botzra. 45 Da Jobab døde, efterfulgtes han af Husham fra temanitternes område. 46 Da Husham døde, blev Hadad konge. Han var søn af Bedad og kom fra byen Avit. Det var ham, der besejrede midjanitternes hær i Moabs land. 47 Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka konge. 48 Da han døde, blev Shaul fra flodbyen Rehobot konge. 49 Da han døde, blev Baʼal-Hanan, Ahbors søn, konge. 50 Da han døde, blev Hadar fra Pau konge. Hans kone hed Mehetabel og var datter af Matred, som igen var datter af Mezahab.

51 Slægtsoverhovederne i Esaus slægt hed Timna, Alva, Jetet, 52 Oholibama, Ela, Pinon, 53 Kenaz, Teman, Mibzar, 54 Magdiel og Iram.

Notas al pie

  1. 1,5 Det hebraiske ord for „sønner” kan også henvise til slægter, idet slægten fik navn efter den person, der startede slægten. Nogle af disse navne er klart navne på en hel slægt eller et helt folk. Jf. 1.Mos. 10,2-31.
  2. 1,7 Muligvis stamfædre til spanierne, cyprioterne og dem, som bor på Rhodos.
  3. 1,8 Stamfædre til kushitterne (nubierne), egypterne, libyerne og kanaʼanæerne.
  4. 1,17 Ordene, som er oversat: „Arams sønner hed:” er faldet ud af en del af de hebraiske og græske manuskripter. Se 1.Mos. 10,23.
  5. 1,19 Det betyder: „splittelse”. Det var på hans tid, at jordens befolkning adskiltes og spredtes.
  6. 1,20 På hebraisk skelnes der ikke mellem „far” og „stamfar”.
  7. 1,22 Stavemåden korrigeret efter 1.Mos. 10,28.
  8. 1,34 Teksten bruger her og i 2,1 hans andet navn, Israel.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

历代志上 1

从亚当到亚伯拉罕

1亚当生塞特,塞特生以挪士, 以挪士生该南,该南生玛勒列,玛勒列生雅列, 雅列生以诺,以诺生玛土撒拉,玛土撒拉生拉麦, 拉麦生挪亚,挪亚生闪、含、雅弗。

雅弗的儿子是歌篾、玛各、玛代、雅完、土巴、米设、提拉。 歌篾的儿子是亚实基拿、低法、陀迦玛。 雅完的儿子是以利沙、他施、基提、多单。

含的儿子是古实、麦西、弗、迦南。 古实的儿子是西巴、哈腓拉、撒弗他、拉玛、撒弗提迦。拉玛的儿子是示巴、底但。 10 古实也是宁录之父,宁录是世上第一位勇士。 11 麦西[a]的后代有路低人、亚拿米人、利哈比人、拿弗土希人、 12 帕斯鲁细人、迦斯路希人、迦斐托人。非利士人是迦斐托人的后代。

13 迦南生长子西顿和次子赫。 14 他的后代还有耶布斯人、亚摩利人、革迦撒人、 15 希未人、亚基人、西尼人、 16 亚瓦底人、洗玛利人和哈马人。

17 闪的儿子是以拦、亚述、亚法撒、路德、亚兰、乌斯、户勒、基帖、米设。 18 亚法撒生沙拉,沙拉生希伯。 19 希伯有两个儿子,一个名叫法勒[b],因为那时,世人分地而居;法勒的兄弟叫约坍。 20 约坍生亚摩答、沙列、哈萨玛非、耶拉、 21 哈多兰、乌萨、德拉、 22 以巴录、亚比玛利、示巴、 23 阿斐、哈腓拉、约巴。这些都是约坍的儿子。 24 闪生亚法撒,亚法撒生沙拉, 25 沙拉生希伯,希伯生法勒,法勒生拉吴, 26 拉吴生西鹿,西鹿生拿鹤,拿鹤生他拉, 27 他拉生亚伯兰——又名亚伯拉罕。

从亚伯拉罕到雅各

28 亚伯拉罕的儿子是以撒和以实玛利。 29 以下是他们的后代:

以实玛利的长子是尼拜约,其余的儿子是基达、押德别、米比衫、 30 米施玛、度玛、玛撒、哈达、提玛、 31 伊突、拿非施、基底玛。这些人都是以实玛利的儿子。 32 亚伯拉罕的妾基土拉所生的儿子是心兰、约珊、米但、米甸、伊施巴、书亚。约珊的儿子是示巴和底但。 33 米甸的儿子是以法、以弗、哈诺、亚比大和以勒大。这些都是基土拉的子孙。

34 亚伯拉罕的儿子以撒生以扫和以色列。 35 以扫的儿子是以利法、流珥、耶乌施、雅兰、可拉。 36 以利法的儿子是提幔、阿抹、洗玻、迦坦、基纳斯、亭纳、亚玛力。 37 流珥的儿子是拿哈、谢拉、沙玛、米撒。

以东地区的原住民

38 西珥的儿子是罗坍、朔巴、祭便、亚拿、底顺、以察、底珊。 39 罗坍的儿子是何利和荷幔,罗坍的妹妹是亭纳。 40 朔巴的儿子是亚勒文、玛拿辖、以巴录、示非、阿南。祭便的儿子是亚雅、亚拿。 41 亚拿的儿子是底顺。底顺的儿子是哈默兰、伊是班、益兰、基兰。 42 以察的儿子是辟罕、撒番、亚干。底珊的儿子是乌斯和亚兰。

以东诸王

43 以色列人还没有君王统治之前,在以东做王的人如下:

比珥的儿子比拉,他定都亭哈巴。 44 比拉死后,波斯拉人谢拉的儿子约巴继位。 45 约巴死后,提幔地区的户珊继位。 46 户珊死后,比达的儿子哈达继位,定都亚未得,他曾在摩押地区击败米甸人。 47 哈达死后,玛士利加人桑拉继位。 48 桑拉死后,大河边的利河伯人扫罗继位。 49 扫罗死后,亚革波的儿子巴勒·哈南继位。 50 巴勒·哈南死后,哈达继位,定都巴伊,他的妻子名叫米希她别,是米·萨合的孙女、玛特列的女儿。

51 哈达死后,在以东做族长的人有亭纳、亚勒瓦、耶帖、 52 亚何利巴玛、以拉、比嫩、 53 基纳斯、提幔、米比萨、 54 玛基叠、以兰。这些人都是以东的族长。

Notas al pie

  1. 1:11 麦西”意思是“埃及”。
  2. 1:19 “法勒”意思是“分开”。