Bibelen på hverdagsdansk

Ezra 10

Folket bekender deres synd

1Mens jeg lå grædende på jorden foran templet og fremsagde denne syndsbekendelse, samledes en stor flok mænd, kvinder og børn omkring mig for at sørge og græde sammen med mig.

Da sagde Shekanja, en søn af Jehiel af Elams slægt, til mig: „Vi erkender, at vi har været troløse over for vores Gud ved at gifte os med kvinder fra gudløse folkeslag. Men der er alligevel håb for Israels folk. Lad os give Gud det løfte, at vi vil sende de fremmede kvinder og deres børn bort, sådan som du og andre gudfrygtige mænd har rådet os til. Fra nu af vil vi gøre som Toraen byder. Rejs dig nu op, for det er dig, der skal organisere det. Vi er med dig. Så fat mod og kom i gang!”

Derpå rejste jeg mig op og bad alle præsterne, levitterne og folkets ledere om at sværge på, at de ville gøre, som Shekanja havde sagt. Det gjorde de. Derefter forlod jeg pladsen foran Herrens hus og gik ind i Johanans, Eljashibs søns, værelse i templet, hvor jeg overnattede. Jeg hverken spiste eller drak, for jeg sørgede over de hjemvendte judæeres utroskab.

Nu blev det bekendtgjort ud over hele Judas land og i Jerusalem, at alle de mænd, som havde været i eksil, skulle komme til Jerusalem inden tre dage, og at folkets ledere havde besluttet, at enhver som udeblev, ville blive frataget sin arvelod og udstødt af de hjemvendtes samfund. Tre dage efter, den 20. dag i den niende måned, var alle Judas og Benjamins mænd samlet på den åbne plads foran templet. De rystede af kulde på grund af regnen og af angst på grund af sagens alvor.

10 Så rejste jeg mig og råbte til mængden: „I har været ulydige mod Herren ved at gifte jer med kvinder fra fremmede folkeslag og således øget vores skyld overfor Gud. 11 Bekend derfor jeres synd for Herren, jeres fædres Gud, og gør hvad han forlanger af jer: Skil jer ud fra de fremmede omkring jer og skaf jer af med de kvinder, I har giftet jer med.”

12 „Vi vil gøre, som du siger!” svarede hele forsamlingen. 13 „Men det problem kan ikke løses på en dag eller to, for der er mange af os, der har gjort det. Og vi kan ikke blive stående her ude i regnen. 14 Det må være en sag for folkets ledere. Lad dem, der har giftet sig med fremmede kvinder, komme til lederne på et nærmere aftalt tidspunkt sammen med deres bys ledere og dommere, så hver enkelt kan få deres sag gjort i orden, og vi kan afværge Guds vrede.”

15 Kun Jonatan, søn af Asael, Jahzeja, søn af Tikva, Meshullam og levitten Shabbetaj modsatte sig forslaget. 16 Alle de andre tilsluttede sig. Jeg pålagde så overhovederne for de enkelte slægter at tage sig af sagen. De mødtes den første dag i den tiende måned for at undersøge de enkelte sager og sørge for, at beslutningen blev gennemført. 17 Den første dag i den første måned var de færdige med at behandle alle sagerne angående de mænd, der havde giftet sig med fremmede kvinder.

Listen over de skyldige

18 Her følger listen over de præster, som havde giftet sig med fremmede kvinder: Af Jeshuas slægt: Maʼaseja, Eliezer, Jarib og Gedalja. 19 De svor på, at de ville sende deres koner bort, og hver enkelt af dem måtte bringe en vædder som skyldoffer. 20 Af Immers slægt: Hanani og Zebadja. 21 Af Harims slægt: Maʼaseja, Elija, Shemaja, Jehiel og Uzzija. 22 Af Pashhurs slægt: Eljoenaj, Maʼaseja, Ishmael, Netanel, Jozabad og Elasa.

23 Følgende levitter var skyldige: Jozabad, Shimi, Kelaja (også kaldet Kelita), Petahja, Juda og Eliezer.

24 Blandt tempelsangerne var Eljashib skyldig. Af tempelvagterne var følgende skyldige: Shallum, Telem og Uri.

25 Af folket i almindelighed var følgende skyldige: Af Paroshʼ slægt: Ramja, Jizzija, Malkija, Mijjamin, Eleazar, Malkija og Benaja. 26 Af Elams slægt: Mattanja, Zekarja, Jehiel, Abdi, Jeremot og Elija. 27 Af Zattus slægt: Eljoenaj, Eljashib, Mattanja, Jeremot, Zabad og Aziza. 28 Af Bebajs slægt: Johanan, Hananja, Zabbaj og Atlaj. 29 Af Banis slægt: Meshullam, Malluk, Adaja, Jashub, Sheal og Jeramot. 30 Af Pahat-Moabs slægt: Adna, Kelal, Benaja, Maʼaseja, Mattanja, Betzalel, Binnuj og Manasse. 31 Af Harims slægt: Eliezer, Jishija, Malkija, Shemaja, Simeon, 32 Benjamin, Malluk og Shemarja. 33 Af Hashums slægt: Mattenaj, Mattatta, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manasse og Shimi. 34 Af Banis slægt: Maʼadaj, Amram, Uel, 35 Benaja, Bedja, Keluhu, 36 Vanja, Meremot, Eljashib, 37 Mattanja, Mattenaj og Jaʼasaj. 38 Af Binnujs slægt: Shimi, 39 Shelemja, Natan, Adaja, 40 Maknadbaj, Shashaj, Sharaj, 41 Azarel, Shelemja, Shemarja, 42 Shallum, Amarja og Josef. 43 Af Nebos slægt: Jeiel, Mattitja, Zabad, Zebina, Jaddaj, Joel og Benaja.

44 Alle disse mænd havde giftet sig med fremmede kvinder, men de sendte nu dem og deres børn bort.

New Russian Translation

Ezra 10

Покаяние народа и расторжение смешанных браков

1Пока Ездра молился и открыто признавался в грехах, плача и повергаясь перед Божьим домом, вокруг него собралась большая толпа израильтян: мужчин, женщин и детей. Они тоже горько плакали. 2Шекания, сын Иехиила, один из потомков Елама, обратился к Ездре, сказав:

– Мы нарушили верность нашему Богу, женившись на чужеземках из народов, что вокруг нас. Но даже теперь у Израиля еще есть надежда. 3Итак, давайте заключим с нашим Богом завет, чтобы удалить от себя всех этих женщин и их детей, по совету моего господина и тех, кто благоговеет перед повелениями нашего Бога. Пусть все будет по Закону. 4Поднимись, это дело в твоих руках. Мы поддержим тебя, соберись с духом и действуй.

5Ездра поднялся и заставил главных священников, левитов и весь Израиль поклясться сделать так, как было предложено. И они поклялись.

6Ездра удалился от Божьего дома и пошел в комнату Иоханана, сына Элиашива. Пока он был там, он не ел хлеба и не пил воды, потому что скорбел о неверности переселенцев.

7И в Иудее, и Иерусалиме объявили, что все переселенцы должны собраться в Иерусалиме, 8а если кто-нибудь не придет в течение трех дней, у того – по решению вождей и старейшин – будет отобрано[a] все его имущество, а сам он будет изгнан из общины переселенцев.

9В течение трех дней все мужчины Иуды и Вениамина собрались в Иерусалиме. На двадцатый день девятого месяца[b] весь народ сидел на площади перед Божьим домом, дрожа из-за этого дела и из-за ливня. 10Священник Ездра встал и сказал им:

– Вы совершили предательство: вы женились на чужеземках, увеличив вину Израиля. 11Итак, открыто признайтесь Господу, Богу ваших отцов, в своих грехах и исполните Его волю. Отделитесь от народов, что вокруг вас, и от ваших иноплеменных жен.

12Все собрание ответило громким криком:

– Ты прав! Мы должны сделать, как ты сказал. 13Но здесь много людей, и сейчас время дождей, так что мы не можем стоять на улице. Да и дело это не на день и не на два, потому что мы в этом сильно согрешили. 14Пусть наши вожди представляют все собрание. И пусть все в наших городах, кто женился на иноземках, приходят в установленное время вместе со старейшинами и судьями каждого города, пока от нас не отвратится пылающий гнев нашего Бога за это дело.

15Только Ионафан, сын Асаила, и Иахзея, сын Тиквы, а с ними Мешуллам и левит Шавтай, воспротивились этому. 16Переселенцы сделали, как было предложено. Священник Ездра выбрал людей, которые были главами семейств[c], по одному из каждого семейства; все они были названы поименно. В первый день десятого месяца[d] они сели, чтобы разбирать это дело, 17и к первому дню первого месяца[e] закончили расследование относительно всех, кто женился на чужеземках.

Список женатых на чужеземках

18Среди потомков священников на чужеземках женились:

из потомков Иисуса, сына Иоседека, и его братьев:

Маасея, Элиезер, Иарив и Гедалия. 19(Они обещали развестись со своими женами, и за свою вину каждый принес барана из своей отары в жертву повинности.)

20Из потомков Иммера:

Ханани и Зевадия.

21Из потомков Харима:

Маасея, Илия, Шемая, Иехиил и Уззия.

22Из потомков Пашхура:

Элиоэнай, Маасея, Исмаил, Нафанаил, Иозавад и Эласа.

23Среди левитов:

Иозавад, Шимей, Келаия (он же Клита), Петахия, Иуда и Элиезер.

24Из певцов:

Элиашив.

Из привратников:

Шаллум, Телем и Ури.

25А среди прочих израильтян:

из потомков Пароша:

Рамия, Иззия, Малхия, Миямин, Элеазар, Малхия[f] и Бенаи.

26Из потомков Елама:

Маттания, Захария, Иехиил, Авдий, Иеримот и Илия.

27Из потомков Затту:

Элиоэнай, Элиашив, Маттания, Иеримот, Завад и Азиза.

28Из потомков Бевая:

Иоханан, Ханания, Заббай и Атлай.

29Из потомков Бани:

Мешуллам, Маллух, Адая, Иашув, Шеал и Иеремот.

30Из потомков Пахат-Моава:

Адна, Хелал, Бенаи, Маасея, Маттания, Веселеил, Биннуй и Манассия.

31Из потомков Харима:

Элиезер, Ишшия, Малхия, Шемая, Симеон, 32Вениамин, Маллух и Шемария.

33Из потомков Хашума:

Матнай, Маттфа, Завад, Элифелет, Иеремай, Манассия и Шимей.

34Из потомков Бани:

Маадай, Амрам, Уел, 35Бенаи, Бидья, Келуги, 36Ваная, Меремоф, Элиашив, 37Маттания, Матнай и Иаасай.

38Из потомков Биннуя[g]:

Шимей, 39Шелемия, Нафан, Адая, 40Махнадбай, Шашай, Шарай, 41Азариил, Шелемия, Шемария, 42Шаллум, Амария и Иосиф.

43Из потомков Нево:

Иеил, Маттифия, Завад, Зевина, Иаддай, Иоиль и Бенаи.

44Все они женились на чужеземках, и некоторые из их жен родили им детей[h].

Notas al pie

  1. 10:8 На языке оригинала стоит слово, которое говорит о полном посвящении предметов или людей Господу, часто осуществлявшемся через их уничтожение.
  2. 10:9 19 декабря 458 г. до н. э.
  3. 10:16 Так в одном из древних переводов; в нормативном еврейском тексте: «И были избраны священник Ездра, и главы семейств».
  4. 10:16 29 декабря 458 г. до н. э.
  5. 10:17 27 марта 457 г. до н. э.
  6. 10:25 В одном из древних текстов: «Хашавия».
  7. 10:37-38 Так в одном из древних текстов, приводящих этот же именной список, и в одном из древних переводов; в нормативном еврейском тексте: «Иаасу, 38 и Бани, и Биннуй».
  8. 10:44 Или: «и все они отослали своих жен вместе с их детьми».