Bibelen på hverdagsdansk

Ezekiel 43

Guds herlighed vender tilbage til templet

1Derefter førte manden mig tilbage til den ydre østport. Pludselig så jeg Israels Guds herlighed komme fra øst med en lyd som et mægtigt vandfald, og hele landskabet lyste op i skæret fra hans herlighed. Det mindede om det syn af Herren, jeg modtog ved Kebarfloden, og senere ved synet af Jerusalems ødelæggelse. Jeg kastede mig ned med ansigtet mod jorden foran ham. Imens bevægede Herrens herlighed sig ind gennem østporten og videre ind i templet.

Så løftede Ånden mig op og førte mig ind i den indre forgård. Herrens herlighed fyldte hele templet. Manden, som havde foretaget opmålingerne, stod stadig ved siden af mig, og nu hørte jeg Herren tale til mig inde fra templet: „Du menneske, her er min trone, hvor jeg kan sidde midt iblandt mit folk Israel for altid. De og deres konger skal ikke længere vanære mit hellige navn ved åndelig utroskab og ved at tilbede deres livløse afguder på højene.[a] De byggede deres afgudstempler side om side med mit tempel, så der kun var en mur imellem, og de tilsmudsede mit hellige navn ved de afskyelige ting, de foretog sig der. Derfor tilintetgjorde jeg dem i min vrede. Men nu skal de tage afstand fra deres åndelige utroskab og de livløse afguder, som de bøjede knæ for. Derefter vil jeg bo midt iblandt dem for altid.

10 Du menneske, giv Israels folk en beskrivelse af templet, dets udseende og grundplan, så de må skamme sig over alle deres synder. 11 Når de så af hjertet angrer det onde, de har gjort, skal du forklare dem templets indretning i detaljer, også de forskellige døre og indgange, så de kan danne sig et billede af det. Forklar dem også alle forskrifterne og reglerne. Skriv det op for dem, så de kan få overblik over det alt sammen, og så de kan overholde mine forskrifter. 12 Templets vigtigste lov er hellighed. Hele toppen af tempelbjerget skal holdes helligt.”

Det nye brændofferalter

13 Det følgende er alterets mål:[b] Rundt om alteret var der en slags rendesten nede i jorden, som var en halv m dyb og en halv m bred med en kant på 25 cm. 14-17 Selve alteret var bygget op i tre sektioner. Den nederste sektion var 1 m høj med et grundareal på 8 gange 8 m og en afsats på en halv meter hele vejen rundt ind til mellemsektionen. Mellemsektionen var 2 m høj med et grundareal på 7 gange 7 m og en afsats på en halv meter hele vejen rundt ind til øverste sektion. Den havde også en bort rundt om på 25 cm. Den øverste sektion var selve ildstedet, der var 6 m i kvadrat og 2 m høj. I dens hjørner var der horn, der ragede op over ildstedet. På alterets østside var der en trappe.

18 Herren sagde: „Du menneske, når alteret er bygget, skal det indvies med brændofre, og der skal stænkes offerblod på det. 19 Til den tid skal Zadoks efterkommere af Levis stamme, som er mine offerpræster, ofre en ungtyr som syndoffer. 20 De skal tage noget af blodet og smøre det på alterets horn samt på de fire hjørner af midtersektionen og borten udenom. På den måde bliver alteret renset og gjort helligt. 21 Derefter skal de tage syndoffertyren og brænde den på det dertil bestemte sted i den ydre forgård.

22 Næste dag skal de ofre en ung gedebuk uden fysiske defekter af nogen art. Den skal også ofres som et syndoffer, og dens blod vil ligesom ungtyrens blod være med til at rense alteret og gøre det helligt. 23 Når de har fuldført denne renselsesceremoni, skal de ofre endnu en ungtyr og en vædder, begge uden fysiske defekter. 24 De skal bringes hen foran templet, så præsterne kan gnide salt på dem og ofre dem som brændofre til Herren.

25-26 I syv dage skal der dagligt som syndoffer ofres en gedebuk, en ungtyr og en vædder uden defekter, så alteret kan blive renset og gjort helligt. 27 På den ottende dag, og hver dag fremover, skal præsterne ofre de normale brændofre og takofre på alteret. Så vil jeg acceptere jer og anerkende jer som mit folk, siger Gud Herren.”

Notas al pie

  1. 43,7 Ordret: „kongernes lig”. Vi formoder, at „lig” her står for de livløse afguder, som kongerne tilbad, jf. 3.Mos. 26,30 og Jer. 16,18.
  2. 43,13 Teksten tilføjer: „angivet efter den lange alen, som er en håndsbred længere end den korte.”

Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 43

Slava lui Dumnezeu se întoarce în Templu

1M-a dus apoi la poartă, poarta care dădea înspre răsărit. Şi iată că slava Dumnezeului lui Israel venea dinspre răsărit. Glasul Lui era ca vuietul unor ape mari, iar pământul strălucea de slava Lui. Vedenia aceasta era ca vedenia pe care am văzut-o înainte, ca vedenia pe care am avut-o când a[a] venit să distrugă cetatea şi ca vedeniile pe care le-am avut la râul Chebar. Atunci am căzut cu faţa la pământ. Slava Domnului a intrat în Casă pe poarta de răsărit. Atunci Duhul m-a ridicat şi m-a dus în curtea interioară. Şi iată că slava Domnului a umplut Casa.

În timp ce omul stătea lângă mine, am auzit pe Cineva vorbindu-mi din Casă.

El mi-a zis: „Fiul omului, acesta este locul tronului Meu, locul unde stă talpa piciorului Meu! Aici voi locui în mijlocul israeliţilor pe vecie. Cei din Casa lui Israel şi regii lor nu vor mai profana Numele Meu cel sfânt prin prostituţia[b] lor şi prin trupurile moarte ale regilor lor la moartea lor.[c] Când îşi puneau pragul lângă pragul Meu şi uşorii alături de uşorii Mei, nefiind decât un zid între Mine şi ei, Îmi profanau Numele Meu cel sfânt prin urâciunile pe care le săvârşeau. De aceea i-am mistuit în mânia Mea. Acum, să îndepărteze dinaintea Mea prostituţia lor şi trupurile moarte ale regilor lor, iar Eu voi locui în mijlocul lor pe vecie.

10 Tu, fiul omului, vorbeşte-le celor din Casa lui Israel despre Casa acesta pentru ca să le fie ruşine din pricina fărădelegilor lor! Lasă-i să-i măsoare planul! 11 Dacă le va fi ruşine de tot ce au făcut, fă-le cunoscut planul Casei cu întocmirea ei, cu ieşirile ei, cu intrările ei – întregul plan cu toate reglementările lui, întregul plan cu toate legile lui. Aşterne toate acestea în scris, de faţă cu ei, ca să respecte întocmai întregul plan şi toate reglementările lui!

12 Aceasta este Legea cu privire la Casă: toată zona de jur împrejurul muntelui este preasfântă. Iată, aceasta este Legea cu privire la Casă.

Altarul şi consacrarea sa

13 Iată care sunt măsurile în coţi ale altarului, cotul acesta fiind mai mare cu un lat de palmă decât cotul obişnuit[d]: jgheabul[e] este de un cot adâncime şi un cot lăţime, cu o margine, de jur împrejur, de o palmă[f]. Iată care este înălţimea altarului: 14 de la jgheabul aşezat pe pământ până la pervazul de jos este o înălţime de doi coţi, cu o lăţime de un cot. De la pervazul cel mic până la pervazul de sus este o înălţime de patru coţi, cu o lăţime de un cot. 15 Vatra altarului este de patru coţi înălţime, iar din vatră se înalţă patru coarne. 16 Vatra este de doisprezece coţi lungime şi doisprezece coţi lăţime, având patru laturi şi alcătuind astfel un pătrat. 17 Pervazul superior este de paisprezece coţi lungime şi paisprezece coţi lăţime şi are patru laturi, cu o margine de jur împrejur largă de o jumătate de cot şi cu un jgheab de jur împrejur de un cot. Treptele altarului sunt în partea lui de răsărit.“

18 El mi-a mai zis: „Fiul omului, aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Iată care sunt reglementările cu privire la altar pentru ziua când va fi construit ca să fie aduse pe el arderi de tot şi să se stropească pe el sânge: 19 Să le dai preoţilor un viţel tânăr ca să aducă o jertfă pentru păcat, şi anume leviţilor care sunt urmaşii lui Ţadok şi care au dreptul să se apropie de Mine ca să-Mi slujească, zice Stăpânul Domn. 20 Să iei din sângele lui şi să ungi cele patru coarne ale altarului, cele patru colţuri ale pervazului de sus şi marginea, de jur împrejur. Să cureți astfel altarul şi să faci ispăşire pentru el. 21 Să iei viţelul adus ca jertfă pentru păcat şi să-l arzi în locul anume rânduit de lângă Casă, în afara Lăcaşului.

22 A doua zi să aduci ca jertfă pentru păcat un ţap fără meteahnă. Să cureţe astfel altarul cum l-au curăţit şi cu sângele viţelului. 23 După ce vei termina curăţirea, să aduci un viţel tânăr şi un berbec din turmă, amândoi fără meteahnă. 24 Să-i aduci înaintea Domnului, iar preoţii să arunce pe ei sare şi să-i aducă Domnului ca ardere de tot.

25 Şapte zile la rând să aduci câte un ţap pe zi ca jertfă pentru păcat, precum şi câte un viţel tânăr şi câte un berbec din turmă, toţi fără meteahnă. 26 Timp de şapte zile, preoţii să facă ispăşire pentru altar şi să-l cureţe; astfel îl vor dedica pentru slujbă. 27 Când se vor încheia aceste zile, începând din ziua a opta, preoţii să aducă pe altar arderile voastre de tot şi jertfele voastre de pace[g] şi Eu vă voi accepta, zice Stăpânul Domn.»“

Notas al pie

  1. Ezechiel 43:3 Câteva mss TM, VUL; cele mai multe mss TM: am
  2. Ezechiel 43:7 Termenul se poate referi la prostituţia sacră, parte a unor ritualuri canaanite, sau la adulterul spiritual; şi în v. 9
  3. Ezechiel 43:7 Sau: şi prin jertfele aduse regilor lor la moartea lor; sau: prin stâlpii sacri închinaţi regilor lor la moartea lor; sau: prin idolii de pe înălţimi ai regilor lor; şi în v. 9
  4. Ezechiel 43:13 Vezi nota de la 40:5
  5. Ezechiel 43:13 Sau: temelia, care avea, probabil, un jgheab
  6. Ezechiel 43:13 O palmă întinsă, mai mare decât latul de palmă; aproximativ 0,22 m
  7. Ezechiel 43:27 Adesea tradus prin jertfă de comuniune sau jertfă de mulţumire, deoarece poartă şi aceste sensuri