Bibelen på hverdagsdansk

1 Mosebog 10

Noas slægt

1Efter oversvømmelsen fik Noas tre sønner, Sem, Kam og Jafet, selv sønner. Det følgende er en liste over disse sønner og deres efterkommere.

Jafets sønner hed Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Meshek og Tiras. Gomers sønner hed Ashkenaz, Rifat og Togarma. Javans sønner hed Elisha, Tarshish, Kittim og Rodanim. Fra Jafets efterkommere nedstammer de folkeslag, som bosatte sig i kystlandet og på øerne, hver med deres eget område og sprog.

Kams sønner hed Kush, Mitzrajim, Put og Kanaʼan,[a] Kush fik sønnerne Seba, Havila, Sabta, Rama og Sabteka. Ramas sønner hed Saba og Dedan.

Kush havde også en efterkommer ved navn Nimrod. Han var en heltemodig kriger og en enestående jæger. Det er fra ham, man har udtrykket: „En mægtig jæger som Nimrod.” 10 Nimrods rige bestod først af byerne Babel,[b] Erek, Akkad og Kalne i landet Shinar. 11 Senere erobrede han Assyrien, hvor han byggede byerne Nineve, Rehobot-Ir, Kala 12 og Resen, som blev rigets hovedstad og ligger mellem Nineve og Kala.

13 Mitzrajim blev stamfar til luditterne, anamitterne, lehabitterne, naftuhitterne, 14 patrusitterne, kasluhitterne (som filistrene stammer fra) og kaftoritterne. 15 Kanaʼans ældste søn hed Sidon og blev stamfar til sidonitterne. Han blev også stamfar til hittitterne, 16 jebusitterne, amoritterne, girgashitterne, 17 hivvitterne, arkitterne, sinitterne, 18 arvaditterne, zemaritterne og hamatitterne. 19 Kanaʼanæernes slægter bredte sig efterhånden, så deres grænser nåede fra Sidon i nord til Gerar og Gaza i syd—og østpå til Sodoma, Gomorra, Adma og Sebojim ved Lasha. 20 Alle disse folk er Kams efterkommere, opregnet efter deres slægter, sprog og territorier.

21 Sem, der var storebror til Jafet,[c] fik også en række sønner, og han blev gennem Eber stamfar til hebræerne. 22 Sems sønner var Elam, Ashur, Arpakshad, Lud og Aram. 23 Arams sønner hed Utz, Hul, Geter og Mash. 24 Arpakshad blev far til Shela, som blev far til Eber. 25 Eber fik to sønner. Den første søn hed Peleg,[d] for det var på hans tid, at jordens befolkning adskiltes i forskellige sproggrupper og spredtes ud over jorden. Den anden søn hed Joktan, 26 og han blev far[e] til Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, 27 Hadoram, Uzal, Dikla, 28 Obal, Abimael, Saba, 29 Ofir, Havila og Jobab. 30 Joktans efterkommeres område strækker sig fra Mesha til Sefar i bjergene mod øst. 31 Disse folk er Sems efterkommere, opregnet efter deres slægter, sprog og territorier.

32 Alle disse etniske grupper nedstammer altså fra Noas sønner. Efter oversvømmelsen blev jorden befolket med disse folkeslag.

Notas al pie

  1. 10,6 Stamfædre til kushitterne (nubierne), egypterne, libyerne og kanaʼanæerne.
  2. 10,10 Eller Babylon. Babel er den hebraiske form og Babylon den græske form for den samme by.
  3. 10,21 Nogle fortolker den hebraiske tekst (ordret: bror til Jafet, den store), som om Jafet var ældst, men de fleste mener, at Sem var storebror til Jafet. Sådan har den græske oversættelse, Septuaginta (LXX), også forstået teksten.
  4. 10,25 Det betyder „splittelse”.
  5. 10,26 På hebraisk skelnes der ikke mellem „far” og „stamfar”.

New International Reader's Version

Genesis 10

A List of Nations

1Here is the story of Shem, Ham and Japheth. They were Noah’s sons. After the flood, they also had sons.

The Sons of Japheth

The sons of Japheth were

Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek and Tiras.

The sons of Gomer were

Ashkenaz, Riphath and Togarmah.

The sons of Javan were

Elishah, Tarshish, the Kittites and the Rodanites. From these people came the families who lived near the Mediterranean Sea. Each tribe and nation then spread out into its own territory and had its own language.

The Sons of Ham

The sons of Ham were

Cush, Egypt, Put and Canaan.

The sons of Cush were

Seba, Havilah, Sabtah, Raamah and Sabteka.

The sons of Raamah were

Sheba and Dedan.

Cush was the father of Nimrod. Nimrod became a mighty hero on the earth. He was a mighty hunter in the Lord’s eyes. That’s why people sometimes compare others with Nimrod. They say, “They are like Nimrod, who was a mighty hunter in the Lord’s eyes.” 10 The first capital cities of Nimrod’s kingdom were Babylon, Uruk, Akkad and Kalneh. These cities were in the land of Babylon. 11 From that land he went to Assyria. There he built Nineveh, Rehoboth Ir and Calah. 12 He also built Resen, which is between Nineveh and Calah. Nineveh is the most famous city.

13 Egypt was the father of

the Ludites, Anamites, Lehabites, Naphtuhites, 14 Pathrusites, Kasluhites and Caphtorites. The Philistines came from the Kasluhites.

15 Canaan was the father of Sidon.

Sidon was his oldest son. Canaan was also the father of the Hittites, 16 Jebusites, Amorites and Girgashites. 17 And he was the father of the Hivites, Arkites, Sinites, 18 Arvadites, Zemarites and Hamathites.

Later the Canaanite tribes scattered. 19 The borders of Canaan reached from Sidon toward Gerar all the way to Gaza. Then they continued toward Sodom, Gomorrah, Admah and Zeboyim all the way to Lasha.

20 These are the sons of Ham. They are listed by their tribes and languages in their territories and nations.

The Sons of Shem

21 Sons were also born to Shem, Japheth’s younger brother. All the sons of Eber belonged to Shem’s family line.

22 The sons of Shem were

Elam, Ashur, Arphaxad, Lud and Aram.

23 The sons of Aram were

Uz, Hul, Gether and Meshek.

24 Arphaxad was the father of Shelah.

Shelah was the father of Eber.

25 Eber had two sons.

One was named Peleg. That’s because the earth was divided up in his time. His brother was named Joktan.

26 Joktan was the father of

Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah, 27 Hadoram, Uzal, Diklah, 28 Obal, Abimael, Sheba, 29 Ophir, Havilah and Jobab. They were all sons of Joktan.

30 The area where they lived stretched from Mesha toward Sephar. It was in the eastern hill country.

31 These are the sons of Shem. They are listed by their tribes and languages in their territories and nations.

32 These are the tribes of Noah’s sons. They are listed by their family lines within their nations. From them the nations spread out over the earth after the flood.