Bibelen på hverdagsdansk

Aabenbaringen 22

1Så viste englen mig en flod med livgivende vand, rent og klart som krystal. Den udsprang fra Guds og Lammets trone, som står i byen, og floden fortsatte ned midt gennem byens hovedgade. På hver side af floden voksede livgivende træer. Det er træer, der bærer frugt 12 gange om året, en gang hver måned, og bladene er til lægedom for folkeslagene.[a] Intet i byen er under forbandelse, for den er under ledelse af Gud selv og Lammet, og Guds tjenere er altid parate til at tjene ham. De får lov til at se hans ansigt, og de går rundt med hans navn på panden. Der skal ikke være nat mere, og de vil ikke have brug for nogen lampe eller for solens lys, for Gud Herren vil lyse for dem, og de skal være hans medregenter i al evighed.

Afsluttende ord

Derpå sagde englen til mig: „Det, du har hørt og set, er troværdigt og sandt. Gud, Herren, som giver profeterne sin Ånd, sendte sin engel for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske. Hør efter! Jeg kommer snart! Velsignet er den, der tager de profetiske ord i denne bog til sig.”

Jeg, Johannes, er den, som hørte og så disse ting. Da jeg havde hørt og set det hele, kastede jeg mig ned for fødderne af englen for at hylde ham. Men han sagde til mig: „Nej, gør det ikke! Jeg er Guds tjener ligesom du og de andre profeter og alle dem, der tager ordene i denne bog til sig. Giv al ære til Gud!” 10 Han fortsatte: „Du skal ikke holde de profetiske ord i denne bog hemmelige, for tiden er nær.”

11 Lad dem, der gør det onde, fortsætte med det. Lad dem, der lever et urent liv, fortsætte med det. Lad dem, der gør det gode, fortsætte med det. Lad dem, der lever et rent liv, fortsætte med det. 12 „Ja, jeg kommer snart,” siger Jesus. „Jeg vil belønne alle i forhold til deres handlinger. 13 Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste, begyndelsen og afslutningen.”

14 Velsignede er de, som har gjort deres dragter rene,[b] så de har lov til at spise af frugten fra livets træ og gå ind gennem byens porte. 15 Men de andre hører ikke til i byen: De perverse,[c] de okkulte og de, der lever i seksuel synd, voldsmændene, afgudsdyrkerne, ja alle, der hellere vil leve på en løgn.

16 „Jeg sendte min engel,” sagde Jesus, „for at du skal fortælle det her til menighederne. Jeg er Davids rodskud[d] og efterkommer, den strålende morgenstjerne.”

17 Ånden og bruden siger: „Kom!” Lad dem, der hører det, sige: „Kom!” De, som er tørstige, må komme. Enhver, som ønsker det, kan drikke så meget, de vil, af det livgivende vand.

18 Jeg understreger kraftigt for enhver, som hører de profetiske ord i denne bog: Hvis I lægger noget til, vil Gud lægge alle de plager på jer, som er beskrevet i denne bog. 19 Og hvis I tager noget væk, vil Gud fratage jer retten til livets træ og den hellige by, som der er skrevet om i denne bog.

20 Han, som fortæller de her ting, siger: „Jeg kommer snart!”

Ja, Herre Jesus, kom snart!

21 Herren Jesu nåde være med jer alle.

Notas al pie

  1. 22,2 Den græske tekst er uklar, så det vides ikke med sikkerhed, om der er et eller flere træer, og hvor de står i forhold til floden. Jf. Ez. 47,1.7.12.
  2. 22,14 Jf. 7,14.
  3. 22,15 Eller: „hundene”. Det er uklart, hvad der sigtes til, måske mandlige prostituerede, jf. 5.Mos. 23,18, hvor den hebraiske tekst taler om „hundeløn”.
  4. 22,16 „Davids Rodskud” er en titel for Messias, som går tilbage til Es. 11,1.10, og det hebraiske ord ligger til grund for titlen „Nazaræer”. Morgenstjernen indvarsler en ny dag, her en helt ny tidsalder.

Nádej pre kazdého

Zjavenie Apoštola Jána 22

Blaženosť nebeského Jeruzalema

1 Potom mi ukázal rieku živej vody, čírej ako krištáľ, ktorá vyvierala pri Božom a Baránkovom tróne.

Uprostred mesta na námestí, po oboch brehoch rieky, rástli stromy života, ktoré prinášali ovocie dvanásťkrát do roka. Každý mesiac dozrieva na ňom ovocie a jeho lístie má liečivú moc pre všetky národy.

A nebude tam už prekliatia. Bude tam trón Boží a Baránkov. Jeho služobníci mu budú slúžiť,

budú hľadieť na jeho tvár a na čele ponesú jeho meno.

Noci tam už nebude a nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo Pán Boh bude ich slnkom, a budú kraľovať na večné veky.

Záverečné slová

Potom mi anjel povedal: Tieto slová sú spoľahlivé a pravdivé. Pán, Boh, ktorý dáva proroctvo, poslal svojho anjela, aby oznámil svojim služobníkom, čo sa má onedlho stať.

Áno, prídem čoskoro. Šťastný je ten, kto si vezme k srdcu prorocké slová tejto knihy."

Ja Ján som toto všetko počul a videl. A keď som to počul a videl, padol som k nohám toho anjela, ktorý mi to všetko ukázal.

Ale on mi povedal: Nerob to! Veď aj ja som len služobník ako ty a tvoji bratia proroci, aj tí, čo si berú k srdcu slová tejto knihy. Bohu sa klaňaj!"

10 Potom mi povedal: Nedrž v tajnosti prorocké slová tejto knihy, lebo je blízko čas, keď sa naplnia.

11 Kto sa dopúšťa zla, nech to robí ďalej, kto sa nechce zbaviť špiny, nech v nej zostane, ale kto žije podľa Božej vôle, nech sa ešte väčšmi usiluje, a kto je svätý, nech sa ešte väčšmi posväcuje.

12 Buďte pripravení. Prídem rýchlo a nečakane a odplatím každému podľa toho, ako žil.

13 Ja som Alfa i Omega, prvý i posledný.

14 Šťastní sú tí, čo majú očistené srdcia, a tak majú prístup k stromu života a môžu prejsť cez brány mesta.

15 Vonku zostanú všetci nepriatelia Boží, traviči, nemravníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto má záľubu v podvodoch a luhá.

16 Ja Ježiš posielam svojho posla, aby to oznámil všetkým zborom. Ja som výhonok z Dávidovho koreňa a potomok Dávidov, žiarivá ranná hviezda.

17 Duch aj nevesta volajú: Príď!" A kto počúva, nech povie: Príď!" Kto je smädný, nech príde, kto túži, nech si zadarmo naberie vody života.

18 Upozorňujem každého, kto počúva prorocké slová tejto knihy: Kto by k nim niečo pridal, tomu Boh pridá pohromy opísané v tejto knihe.

19 A kto by zo slov tejto prorockej knihy niečo ubral, tomu Boh odníme podiel na strome života a zo svätého mesta, z toho, o čom sa píše v tejto knihe.

20 Ten, ktorý toto všetko dosvedčuje, hovorí: Áno, prídem skoro!"

Áno, príď, Pane Ježišu!

21 Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými.