Bibelen på hverdagsdansk

Aabenbaringen 14

Lammet og den nye sang fra de 144.000

1Derefter så jeg, at Lammet pludselig stod på Zions bjerg. Sammen med det så jeg 144.000, som havde Lammets navn og dets Fars navn skrevet på panden. Så hørte jeg en buldren fra Himlen, der lød som et mægtigt vandfald eller en vedvarende torden. Det var som en utrolig mængde af harpespillere, der spillede og sang foran Guds trone, de fire levende væsener og de 24 medregenter. Det var en ny sang, som kun de 144.000, der var blevet løskøbt fra jorden, kunne lære. Det er dem, som ikke er blevet urene ved at dyrke afguder. De er uskyldsrene som jomfruer. Det er dem, der følger Lammet, hvor det end går. De er løskøbt ud af menneskeheden som den første høst for Gud og for Lammet. Der kommer ikke et usandt ord fra deres mund, og der er intet at udsætte på dem.

De tre engles budskab til hele jordens befolkning

Derefter så jeg en engel flyve rundt på himlen. Den forkyndte det evige budskab om tro på Kristus på ethvert sprog til alle folkeslag over hele jorden. „Giv Gud den ære, der tilkommer ham,” råbte englen. „Dommens time er kommet. Bøj jer for ham, der skabte himlen og jorden, havet og alle vandkilderne.”

Endnu en engel fulgte efter. Han råbte: „Hun er faldet! Det store Babylon, som forførte alle nationerne til at drikke af sin berusende og besnærende vin, er faldet.”

En tredje engel fulgte efter, og han råbte: „De, der tilbeder uhyret og dets statue og tager imod dets mærke på panden eller på hånden, 10 vil få Guds vrede at føle i fuldt mål. De vil opleve en nådesløs straf, hvor de bliver pint i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet. 11 Røgen fra deres pinested vil i al evighed stige op, og hverken dag eller nat vil der være nogen lindring for dem, der tilbeder uhyret og dets statue, og som tager imod dets mærke.”

12 Men for alle dem, der tilhører Gud, dem, der holder fast ved hans befalinger og troen på Jesus, gælder det om at være udholdende.

13 Så hørte jeg en stemme fra Himlen sige: „Skriv: ‚Velsignede er alle de, der fra nu af dør i troen på deres Herre.’ Ja, siger Ånden, så kan de få lov til at hvile ud efter den hårde kamp, for deres gerninger taler deres sag.”

Jordens høst, et introduktionsbillede til Guds sidste strafudmåling

14 Derefter så jeg pludselig en hvid sky, og på skyen sad en skikkelse, som lignede et menneske.[a] Han havde en guldkrone på hovedet og en skarp segl i hånden. 15 En anden engel kom ud fra den himmelske helligdom og råbte til ham, der sad på skyen: „Sving din segl over jorden og høst. Tiden er inde, for kornet er klar til høst.” 16 Han, som sad på skyen, svang sin segl over jorden, og jordens korn blev høstet.

17 Bagefter kom endnu en engel ud fra helligdommen med en skarp segl i hånden. 18 En engel mere kom til syne, denne gang fra alteret, og han havde magt over ilden. Han råbte til englen med den skarpe segl: „Brug din segl og skær klaserne af jordens vinstok, for druerne er klar til høst.” 19 Så svang englen sin segl over jorden, skar druerne af jordens vinstok og kastede dem i Guds vredes mægtige persekar. 20 Druerne blev trådt i persekarret uden for byen, og fra karret strømmede der en flod af blod, der var 1.600 stadier[b] lang og så dyb, at en hest ville synke i til halsen.

Notas al pie

  1. 14,14 Eller: „en menneskesøn”. På hebraisk er „menneskesøn” et udtryk, der betyder „menneske”.
  2. 14,20 De 1.600 stadier svarer til knap 300 km. Da 4 er menneskehedens og jordens tal, er det sandsynligt, at 4x4x100 har symbolsk betydning og står for det rent menneskelige uden guddommeligt islæt. 3 er tallet for det guddommelige og himmelske.

Nya Levande Bibeln

Uppenbarelseboken 14

Lammet och de 144.000 med Guds sigill

1Sedan såg jag Lammet stå på Sions berg i Jerusalem, och tillsammans med Lammet fanns 144.000, som hade dess namn och dess Fars namn skrivna på sina pannor.

Och jag fick höra ett ljud från himlen, som lät som ett stort vattenfall eller ett kraftigt åskdunder. Det var en kör som sjöng, och det lät som när man spelar på harpor.

Denna fantastiska kör sjöng en underbar och ny sång inför Guds tron och inför de fyra väsendena och de tjugofyra äldste. Ingen kunde sjunga denna sång, utom de 144.000 som hade blivit friköpta från jorden,

för de har varit trogna mot sin Herre och de har inte tillbett avgudar, och de följer Lammet vart det än går. De har blivit friköpta bland jordens alla människor som en första skörd åt Gud och Lammet.

De kan inte anklagas för någon falskhet, utan är fläckfria.

De tre änglarna

Och jag såg en annan ängel, som flög mitt över himlen med de eviga goda nyheterna till dem som bor på jorden - till alla nationer och folk, till människor av alla språk och stammar.

Frukta Gud! ropade han, och ge honom äran, för tiden har kommit när han ska döma. Tillbe honom som skapade himlen och jorden och havet och alla dess källor.

En andra ängel följde efter honom genom skyarna, och ropade: Den stora staden, Babylon, har fallit, därför att den förförde världens folk och fick dem att dricka av sitt starka vin, fyllt av orenhet och synd.

Sedan följde en tredje ängel som ropade med hög röst: Alla som tillber vilddjuret och dess avbild, och bär hans märke på pannan eller på handen,

10 måste dricka Guds vredes vin. Detta vin har hällts upp i Guds vredes bägare utan att spädas ut. Och de ska plågas med eld och svavel i de heliga änglarnas och Lammets närvaro.

11 Röken från deras plågor ska stiga upp i evigheternas evigheter, och de kommer inte att få någon lindring vare sig dag eller natt, för de har tillbett vilddjuret och dess avbild och har blivit märkta med hans namns tal.

12 Här behövs uthållighet hos Guds folk, som håller ut till slutet, i lydnad för Guds befallningar, och i förtröstan på Jesus.

Skörden bärgas på jorden

13 Och jag hörde en röst från himlen som sa: Skriv ner detta: Lyckliga de som dör i tjänst för Herren! Ja, säger Anden, de är verkligen välsignade. Nu ska de få vila från sitt lidande och sina svårigheter, för deras goda gärningar följer dem!

14 Därefter såg jag ett vitt moln, och någon satt på det och han såg ut som en människa och han hade en krona av rent guld på sitt huvud, och en skarp lie i sin hand.

15 Och det kom en ängel från templet och ropade till honom: Nu är det dags att skörda! Ta fram din lie, för skörden är mogen på jorden.

16 Den som satt på molnet svängde då lien över jorden, och skörden bärgades.

17 Därefter kom en annan ängel från templet i himlen, och han hade också en skarp lie i sin hand.

18 Just då ropade den ängel som har makt att förgöra världen med eld till ängeln med lien: Ta din lie och skär av vinklasarna från jordens vinstock. Druvorna är mogna.

19 Då svängde ängeln lien över jorden och kastade vindruvorna i Guds stora vredes vinpress.

20 Och druvorna trampades i vinpressen utanför staden, och blodet flöt därifrån i en ström, som var trettio mil lång, och den nådde ända upp till betslen på hästarna.