Bibelen på hverdagsdansk

Aabenbaringen 14

Lammet og den nye sang fra de 144.000

1Derefter så jeg, at Lammet pludselig stod på Zions bjerg. Sammen med det så jeg 144.000, som havde Lammets navn og dets Fars navn skrevet på panden. Så hørte jeg en buldren fra Himlen, der lød som et mægtigt vandfald eller en vedvarende torden. Det var som en utrolig mængde af harpespillere, der spillede og sang foran Guds trone, de fire levende væsener og de 24 medregenter. Det var en ny sang, som kun de 144.000, der var blevet løskøbt fra jorden, kunne lære. Det er dem, som ikke er blevet urene ved at dyrke afguder. De er uskyldsrene som jomfruer. Det er dem, der følger Lammet, hvor det end går. De er løskøbt ud af menneskeheden som den første høst for Gud og for Lammet. Der kommer ikke et usandt ord fra deres mund, og der er intet at udsætte på dem.

De tre engles budskab til hele jordens befolkning

Derefter så jeg en engel flyve rundt på himlen. Den forkyndte det evige budskab om tro på Kristus på ethvert sprog til alle folkeslag over hele jorden. „Giv Gud den ære, der tilkommer ham,” råbte englen. „Dommens time er kommet. Bøj jer for ham, der skabte himlen og jorden, havet og alle vandkilderne.”

Endnu en engel fulgte efter. Han råbte: „Hun er faldet! Det store Babylon, som forførte alle nationerne til at drikke af sin berusende og besnærende vin, er faldet.”

En tredje engel fulgte efter, og han råbte: „De, der tilbeder uhyret og dets statue og tager imod dets mærke på panden eller på hånden, 10 vil få Guds vrede at føle i fuldt mål. De vil opleve en nådesløs straf, hvor de bliver pint i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet. 11 Røgen fra deres pinested vil i al evighed stige op, og hverken dag eller nat vil der være nogen lindring for dem, der tilbeder uhyret og dets statue, og som tager imod dets mærke.”

12 Men for alle dem, der tilhører Gud, dem, der holder fast ved hans befalinger og troen på Jesus, gælder det om at være udholdende.

13 Så hørte jeg en stemme fra Himlen sige: „Skriv: ‚Velsignede er alle de, der fra nu af dør i troen på deres Herre.’ Ja, siger Ånden, så kan de få lov til at hvile ud efter den hårde kamp, for deres gerninger taler deres sag.”

Jordens høst, et introduktionsbillede til Guds sidste strafudmåling

14 Derefter så jeg pludselig en hvid sky, og på skyen sad en skikkelse, som lignede et menneske.[a] Han havde en guldkrone på hovedet og en skarp segl i hånden. 15 En anden engel kom ud fra den himmelske helligdom og råbte til ham, der sad på skyen: „Sving din segl over jorden og høst. Tiden er inde, for kornet er klar til høst.” 16 Han, som sad på skyen, svang sin segl over jorden, og jordens korn blev høstet.

17 Bagefter kom endnu en engel ud fra helligdommen med en skarp segl i hånden. 18 En engel mere kom til syne, denne gang fra alteret, og han havde magt over ilden. Han råbte til englen med den skarpe segl: „Brug din segl og skær klaserne af jordens vinstok, for druerne er klar til høst.” 19 Så svang englen sin segl over jorden, skar druerne af jordens vinstok og kastede dem i Guds vredes mægtige persekar. 20 Druerne blev trådt i persekarret uden for byen, og fra karret strømmede der en flod af blod, der var 1.600 stadier[b] lang og så dyb, at en hest ville synke i til halsen.

Notas al pie

  1. 14,14 Eller: „en menneskesøn”. På hebraisk er „menneskesøn” et udtryk, der betyder „menneske”.
  2. 14,20 De 1.600 stadier svarer til knap 300 km. Da 4 er menneskehedens og jordens tal, er det sandsynligt, at 4x4x100 har symbolsk betydning og står for det rent menneskelige uden guddommeligt islæt. 3 er tallet for det guddommelige og himmelske.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 14

144.000 sellashcacunami Malta Ovejapaj ñaupajpi cantashca

1Chaita ricushca q'uipaca, Malta Ovejataca Sion shuti urcu jahuapi 144.000 runacunata pushashca shayacujtami ricurcani. Paihuan shayacujcunaca, Malta Ovejapaj shutitapish, Paipaj Yayapaj shutitapish frentepi quillcashcami carca. Jahua pachapica, shuj rimashcatami, tauca jatun yacucuna huajyacuj shinatapish, jatunta c'ulun nij shinatapish uyarcani. Ñuca uyajta rimajca, arpapi taucapura tocacuj shinami uyarirca. Paicunaca, jatun tiyarina ñaupajpipish, chuscu causaiyujcunapaj ñaupajpipish, yuyajcunapaj ñaupajpipishmi, shuj mushuj cantota cantarcacuna. Chai cantotaca, pi mana yachai tucurcacunachu. Cai pachamanta 144.000 quishpichishcacunallami, chai cantotaca yachai tucurcacuna. Paicunallami, huarmicunapi mana chayarishca, chuyacuna carca. Paicunaca, Malta Oveja maita rijpipish, Paihuanmi purincuna. Paicunaca, Taita Diospajpish, Malta Ovejapajpish cai pacha runacunamanta punta quishpichishcacunami. Paicunapaj shimipica, ima llulla mana japi tucurcachu. Taita Diospaj jatun tiyarina ñaupajpica, chashna ima mapa illajcunami.

Quimsa angelcunami alli huillaita huillashca

Chai q'uipaca, chaupi jahua pachata shujtaj ángel volacujtami ricurcani. Chai angelca, cai pachapi tucui causacujcunaman, tucui llajtacunaman, shujtaj shujtaj gentecunaman, ch'ican ch'ican rimaita rimajcunamanpish, pueblocunamanpish huiñaipaj quishpirina alli huillaitami huillangapaj charicurca. Chai angelca: «Taita Diosta manchaichij, Paita sumajyachichij. Dios llaquichina punllaca, ñamari chayamushca. Chaimanta jahua pachatapish, cai pachatapish, mama cucha yacutapish, puricuj yacucunatapish Rurajta adoraichij» nishpami, sinchita caparishpa huillarca.

Cutin shujtaj angelpish, cashna nishpami caticurca: «¡Babilonia shuti jatun puebloca, tucui llajtacunapi causacujcunata vinota ubyachishpami machachirca! Chashna rurashpa llajtacunahuan huainayashcamantaca urmashcamari, urmashcamari» nishpami huillarca.

Cutin chai ishqui angelpaj q'uipa shamuj angelpish, cashna nishpami sinchita huillashpa catirca: «Chai manchanana animaltapish, paiman rijchajta rurashcatapish adorashpa, chaipaj marcata maquipi cashpa, frentepi cashpa chasquijpish, 10 Taita Dios p'iñarishpa cachashca jatun llaquitaca, vinota ubyaj shina apangatajmi. Diosca, Pai p'iñarishpa cachashca llaquitaca, imahuan mana chagrushca vinota copapi churaj shinami cachashca. Diospajlla angelcunapaj ñaupajpipish, paicunaca Malta Ovejapaj ñaupajpipishmi, azufrehuan rupacuj ninahuan jatunta llaquichishca cangacuna. 11 Paicuna rupacun ninamantaca, cushnica huiñaita llujshicungallami. Manchanana animaltapish, chaiman rijchajta rurashcatapish adorajcunapaj, chai animalpaj shutita ricuchij marcata churachijcunapajca, tutapish punllapish manataj samarina tiyangachu. Llaquitaca apacungallacunami. 12 ¡Chashna cana cashcamantami, Taita Diospajlla cajcunapajca, Pai mandashcata caźushpa, Jesusta alli crishpa, mana p'iñarij alli shunguhuan catina punllacuna canga!» nircami.

13 Chai q'uipaca, jahua pachamanta ñucata cashna nijtami uyarcani: «Cashna quillcai: “Apunchij Jesusta crij cashcamanta huañujcunaca, cunanmantapacha cushicunmi.”»

Diospaj Espiritupish: «Ari, paicuna imata ruracushcamantaca samaringacunami. Paicuna imalla rurashcacunapish paicunahuanmi ringa» ninmi.

Cai pacha gentecunataca granota tandaj shinami tandashca

14 Chai q'uipaca, ñapish yuraj p'uyutami ricurcani. Chai yuraj p'uyu jahuapica, «Runa Aichayuj tucushcaman rijchajmi» tiyacurca. Paica, curi coronata umapi churashca, maquipica quirusapa hocesta aisashcami carca. 15 Diospaj huasimanta shujtaj ángel llujshishpaca, p'uyu jahuapi Tiyacujtaca: «Ñami tandanalla tucushca, cai pacha chagracunaca ña p'ucushca, tandanallami. Cambaj hoceshuan chai chagrata tandailla» nishpami, sinchita caparirca. 16 Shina nijpica, chai p'uyu jahuapi Tiyacujca, Paipaj hoceshuanmi cai pachamanta chagracunata tandarca.

17 Chai q'uipaca, shujtaj angelpishmi, jahua pachapi tiyaj Diospaj huasimanta, paipish quirusapa hoces aisashca llujshirca. 18 Shinallataj Diospaj altarpi caj ninata rupachij shujtaj angelmi llujshirca. Paimi, chai quirusapa hoces aisashcataca: «Cai pachapi uvasca p'ucushca, tandanallamari. Cambaj quirusapa hoceshuan tandailla» nishpami, sinchita caparirca.

19 Shina nijpi chai angelca, paipaj hocesta satishcahuan cai pacha uvasta tandarcallami. Tandashca uvastaca, Taita Dios p'iñarishpa sarushpa capina jatun tanquepimi shitarca. 20 Chai tanqueca, pueblomanta canllaman cajpimi, chaipi capirca. Sarushpa capicun chai tanquemantaca, manchanayaj yahuar llujshishpami, caballocunapaj frenoman pajtajta jundashpa, 300 kilometrocama yahuar callparca.