Bibelen på hverdagsdansk

5 Mosebog 26

Høstofre og tiende

1Når I har taget det land i besiddelse, som Herren har lovet jer, og er begyndt at dyrke jorden, 2-3 skal I hver især bringe den første del af hvert års høst i en kurv til præsten, der gør tjeneste i Herrens helligdom, og sige til ham: ‚Denne gave er min påskønnelse af, at Herren har ført os til det land, han lovede vores forfædre.’ Præsten skal bringe din kurv hen til Herrens alter, efter at du har givet udtryk for din taknemmelighed til Herren ved at sige: ‚Jeg nedstammer fra en omvandrende aramæer, der med sin familie søgte tilflugt i Egypten. De var kun få dengang, men mens de boede som fremmede i landet, blev de til et stort og mægtigt folk. Egypterne gjorde os til slaver og mishandlede os, men vi råbte til dig, vores fædres Gud, og du hørte os og så vores lidelse og elendighed. Da greb du ind og sendte frygtelige plager over Egypten, og du førte os ud med magt og vælde og førte os til dette land, som „flyder med mælk og honning”. 10 Derfor kommer jeg nu til dig, Herre, med noget af den første høst fra den jord, du har givet mig.’ Efter denne bøn skal du stille kurven ned for Herrens ansigt og tilbede ham. 11 Du og din familie skal glæde jer sammen med levitterne og de fremmede, der bor i landet, mens I nyder frugten af den velsignelse, Herren har givet jer.

12 Hvert tredje år skal I tage en tiendedel af jeres afgrøder og give den til levitterne, de fremmede, enkerne og de forældreløse, så de kan spise sig mætte. 13 Når det er gjort, skal I bede følgende bøn til Herren, jeres Gud: ‚Nu har jeg givet den del, som er helliget dig, til de trængende, sådan som du har befalet. Jeg har ikke glemt eller overtrådt nogen af dine befalinger. 14 Jeg har ikke rørt ved tienden, mens jeg var i sorg eller var uren. Jeg har heller ikke ofret noget til de døde, men jeg har adlydt Herren, min Gud, og gjort, hvad han har befalet mig. 15 Se derfor i nåde til os fra din hellige bolig i Himlen. Velsign dit folk og det land, du har givet os, et land, der „flyder med mælk og honning”, sådan som du lovede vores forfædre.’

Påmindelse om pagten mellem Herren og hans folk

16 Herren, jeres Gud, pålægger jer i dag at adlyde hans love og bestemmelser af hele jeres hjerte og hele jeres sjæl. 17 I har i dag bekræftet jeres pagt med Herren. Det betyder, at han vil være jeres Gud, og at I vil holde jer til hans veje, lytte til hans røst og følge hans love og forskrifter. 18 Det betyder, at I vil være hans ejendomsfolk, som han har udvalgt, og at I derfor vil overholde alle hans befalinger. 19 Gør I det, vil han gøre jer til en mægtig nation, større end nogen anden nation, han har skabt, så I kan bringe ham ære og lovsang og være et helligt folk, indviet til Herren, sådan som han har sagt.”

New Living Translation

Deuteronomy 26

Harvest Offerings and Tithes

1“When you enter the land the Lord your God is giving you as a special possession and you have conquered it and settled there, put some of the first produce from each crop you harvest into a basket and bring it to the designated place of worship—the place the Lord your God chooses for his name to be honored. Go to the priest in charge at that time and say to him, ‘With this gift I acknowledge to the Lord your God that I have entered the land he swore to our ancestors he would give us.’ The priest will then take the basket from your hand and set it before the altar of the Lord your God.

“You must then say in the presence of the Lord your God, ‘My ancestor Jacob was a wandering Aramean who went to live as a foreigner in Egypt. His family arrived few in number, but in Egypt they became a large and mighty nation. When the Egyptians oppressed and humiliated us by making us their slaves, we cried out to the Lord, the God of our ancestors. He heard our cries and saw our hardship, toil, and oppression. So the Lord brought us out of Egypt with a strong hand and powerful arm, with overwhelming terror, and with miraculous signs and wonders. He brought us to this place and gave us this land flowing with milk and honey! 10 And now, O Lord, I have brought you the first portion of the harvest you have given me from the ground.’ Then place the produce before the Lord your God, and bow to the ground in worship before him. 11 Afterward you may go and celebrate because of all the good things the Lord your God has given to you and your household. Remember to include the Levites and the foreigners living among you in the celebration.

12 “Every third year you must offer a special tithe of your crops. In this year of the special tithe you must give your tithes to the Levites, foreigners, orphans, and widows, so that they will have enough to eat in your towns. 13 Then you must declare in the presence of the Lord your God, ‘I have taken the sacred gift from my house and have given it to the Levites, foreigners, orphans, and widows, just as you commanded me. I have not violated or forgotten any of your commands. 14 I have not eaten any of it while in mourning; I have not handled it while I was ceremonially unclean; and I have not offered any of it to the dead. I have obeyed the Lord my God and have done everything you commanded me. 15 Now look down from your holy dwelling place in heaven and bless your people Israel and the land you swore to our ancestors to give us—a land flowing with milk and honey.’

A Call to Obey the Lord’s Commands

16 “Today the Lord your God has commanded you to obey all these decrees and regulations. So be careful to obey them wholeheartedly. 17 You have declared today that the Lord is your God. And you have promised to walk in his ways, and to obey his decrees, commands, and regulations, and to do everything he tells you. 18 The Lord has declared today that you are his people, his own special treasure, just as he promised, and that you must obey all his commands. 19 And if you do, he will set you high above all the other nations he has made. Then you will receive praise, honor, and renown. You will be a nation that is holy to the Lord your God, just as he promised.”