Bibelen på hverdagsdansk

5 Mosebog 19

Tilflugtsbyerne

1Når Herren, jeres Gud, har udryddet landets befolkning, og I slår jer ned i deres byer og huse, 2-3 skal I udvælge tre tilflugtsbyer, hvor drabsmænd kan søge tilflugt. Opdel landet i tre distrikter med en tilflugtsby i hvert distrikt, og sørg for, at vejene dertil er farbare.

Hvis nogen ved et uheld kommer til at slå et andet menneske ihjel, og der altså ikke er tale om en fjendtlig handling, kan vedkommende bringe sig i sikkerhed i en tilflugtsby. Hvis to mænd f.eks. er ved at fælde et træ i skoven, og den enes øksehoved ryger af og slår den anden ihjel, kan drabsmanden flygte til nærmeste tilflugtsby, 6-7 og den dødes slægtning, som ønsker hævn, må ikke røre drabsmanden, så længe han befinder sig i tilflugtsbyen. Byerne skal ligge centralt i de tre distrikter, så man let og uhindret kan nå dem, ellers kan drabsmanden undervejs risikere at blive indhentet og dræbt af den dødes slægtning, på trods af at han ikke er skyldig i mord.

8-9 Hvis I fremover vil adlyde de befalinger, jeg pålægger jer i dag, så I elsker Herren, jeres Gud og holder jer til ham, vil han udvide jeres grænser, som han har lovet jeres forfædre, og da bliver der behov for endnu tre tilflugtsbyer, 10 hvor drabsmænd kan søge i sikkerhed. Derved undgår I, at uskyldige mennesker bliver dræbt ved et hævnmord.

11 Men hvis nogen af had til sin næste lægger sig på lur og slår ham ihjel med vilje, og morderen så bagefter søger sikkerhed i tilflugtsbyen, 12 skal byrådet i hans hjemby hente ham og udlevere ham til den myrdedes slægtninge, så de kan hævne mordet og slå morderen ihjel. 13 I så fald skal I ikke vise barmhjertighed, men I skal sørge for at rense landet for mordere, hvis I vil sikre dets fremtid.

Om retssikkerheden

14 Når I har slået jer ned i det land, Herren giver jer, må I ikke stjæle jord fra hinanden ved at flytte de oprindelige markskel.

15 Fæld aldrig dom over nogen på et enkelt vidneudsagn. Der skal to eller tre samstemmende vidnesbyrd til, før en sag kan afgøres. 16 Hvis nogen aflægger falsk vidnesbyrd og anklager en anden for en forbrydelse, han ikke har begået, 17 skal både anklageren og den anklagede krydsforhøres af de dommere og præster, der på det tidspunkt gør tjeneste ved helligdommen. 18 Hvis det så viser sig, at anklageren lyver, 19 skal han idømmes den straf, den anklagede skulle have haft for den påståede forbrydelse. På den måde skal I udrydde det onde fra jeres midte 20 og derved forebygge, at andre vidner falsk. 21 I må ikke vise medlidenhed med den skyldige. Princippet er liv for liv, øje for øje, tand for tand, hånd for hånd og fod for fod.

Nya Levande Bibeln

5 Mosebok 19

Fristäder

1När Herren, din Gud, har utrotat folken i det land han ska ge dig, och när du slagit dig ner i deras städer och hus,

2-3 ska du avskilja tre fristäder, så att den som genom en olyckshändelse råkar döda någon kan fly dit och vara trygg. Dela upp landet i tre områden med en av dessa städer i varje, och se till att vägarna dit är i gott skick.

Här är ett exempel på avsikten med dessa städer:

Om en man går till skogen för att hugga ved tillsammans med sin granne, och hans yxa lossnar från skaftet och dödar grannen, kan han fly till en av dessa städer och känna sig trygg.

6-7 Ingen kan där ta hämnd på honom för den döde.Dessa städer måste vara spridda, så att alla har nära till någon av dem. Annars kan någon hinna hämnas och döda en oskyldig, fastän denne inte skulle ha dödats, eftersom han inte gjort något ont med avsikt.

Om Herren utvidgar dina gränser, som han har lovat dina förfäder, och ger dig hela det område han har sagt,

därför att du lyder alla de bud jag ger dig i dag att älska Herren, din Gud, och vandrar på hans vägar, då ska du avskilja ytterligare tre fristäder.

10 På så sätt ska du kunna förhindra att oskyldiga människor dödas, och du kommer inte att hållas ansvarig för onödig blodsutgjutelse.

11 Men om någon hatar sin medmänniska och ligger i bakhåll och dödar henne och därefter flyr in i någon av fristäderna,

12 ska de äldste i hans hemstad hämta honom och föra honom hem igen. Där ska han överlämnas till den som har rätt att hämnas på honom och dödas.

13 Ha inget förbarmande med en sådan! Se till att alla mördare rensas ut ur Israel för att det ska gå er väl.

14 När du kommer in i landet som Herren, din Gud ger dig, ska du komma ihåg att du inte får stjäla mark från din granne genom att flytta en gränssten.

15 Döm aldrig någon efter bara en persons vittnesmål. Det måste finnas åtminstone två eller tre vittnen.

16 Om ord står mot ord

17 ska båda parter föras fram inför prästerna och domarna.

18 De ska utfrågas närmare, och om det visar sig att någon ljuger

19 ska han själv få det straff som han menade att motparten borde få. Ondskan ska hållas borta från Israel

20 genom att man ser konsekvenserna av falska vittnesmål.

21 Du ska inte visa någon barmhärtighet mot falska vittnen. Liv för liv, öga för öga, tand för tand, hand för hand och fot för fot ska råda i sådana fall.