Bibelen på hverdagsdansk

4. Mosebog 26:1-65

1sagde Herren til Moses og præsten Eleazar, Arons søn: 2„Lav en optælling over samtlige israelitiske mænd over 20 år, så I ved, hvor mange våbenføre mænd hver enkelt stamme og slægt kan bidrage med.” 3-4Så optalte Moses og Eleazar folket, mens de lå i lejr på Moabs sletter ved Jordanfloden over for Jeriko. Her følger resultatet af denne anden mønstring, stamme for stamme, slægt for slægt:

5Først Rubens stamme (Ruben var jo Jakobs førstefødte søn): Stammen bestod af følgende slægter, opkaldt efter Rubens sønner: hanokitterne opkaldt efter Hanok; palluitterne opkaldt efter Pallu; 6hesronitterne opkaldt efter Hesron; karmitterne opkaldt efter Karmi. 7Fra Rubens slægter mønstredes der 43.730 våbenføre mænd.

8Eliab, der var søn af Pallu, 9havde tre sønner: Nemuel, Datan og Abiram. Det var Datan og Abiram, der sammen med Kora gjorde oprør imod Moses og Aron—ja, imod Herren selv. 10Derfor åbnede jorden sit gab og opslugte dem, så de sammen med de 250 mænd, der blev brændt op af Herrens ild, blev til skræk og advarsel for hele folket. 11Koras slægt uddøde dog ikke.

12Dernæst Simeons stamme, som bestod af følgende slægter, opkaldt efter Simeons sønner: nemuelitterne opkaldt efter Nemuel; jaminitterne opkaldt efter Jamin; jakinitterne opkaldt efter Jakin; 13zerahitterne opkaldt efter Zerach; shaulitterne opkaldt efter Shaul. 14Fra Simeons slægter mønstredes i alt 22.200 mand.

15Gads stamme bestod af følgende slægter, opkaldt efter Gads sønner: zefonitterne opkaldt efter Zefon; haggitterne opkaldt efter Haggi; shunitterne opkaldt efter Shuni; 16oznitterne opkaldt efter Ozni; eritterne opkaldt efter Eri; 17aroditterne opkaldt efter Arod; arelitterne opkaldt efter Areli. 18Fra Gads slægter i alt 40.500 mand.

19Dernæst Judas stamme: Judas sønner Er og Onan, der døde i Kana’an, er ikke medregnet. 20Stammens slægter er opkaldt efter Judas øvrige sønner: shelanitterne opkaldt efter Shela; peretzitterne opkaldt efter Peretz; zerahitterne opkaldt efter Zerach. 21Peretzitterne var yderligere opdelt i hesronitterne, opkaldt efter Hesron, og hamulitterne, opkaldt efter Hamul, begge sønner af Peretz. 22Fra Judas slægter i alt 76.500 mand.

23Issakars stamme bestod af følgende slægter, opkaldt efter Issakars sønner: tolaitterne opkaldt efter Tola; punitterne opkaldt efter Pua; 24jashubitterne opkaldt efter Jashub; shimronitterne opkaldt efter Shimron. 25Fra Issakars slægter i alt 64.300 mand.

26Zebulons stamme bestod af følgende slægter, opkaldt efter Zebulons sønner: sereditterne opkaldt efter Sered; elonitterne opkaldt efter Elon; jale’elitterne opkaldt efter Jale’el. 27Fra Zebulons slægter i alt 60.500 mand.

28To stammer udsprang fra Josefs to sønner: Manasse og Efraim. 29Manasses stamme bestod af makiritterne, opkaldt efter Manasses søn Makir, og gileaditterne, opkaldt efter Makirs søn Gilead. 30Gileaditterne var opdelt i følgende slægter: iezritterne opkaldt efter Iezer; helekitterne opkaldt efter Helek; 31asrielitterne opkaldt efter Asriel; shekemitterne opkaldt efter Shekem; 32shemidaitterne opkaldt efter Shemida; heferitterne opkaldt efter Hefer. 33Hefers søn Zelofhad havde ingen sønner, men fem døtre ved navn Mala, Noa, Hogla, Milka og Tirtza. 34Fra Manasses slægter var der i alt 52.700 mand.

35Efraims stamme bestod af følgende slægter, opkaldt efter Efraims sønner: shutelaitterne opkaldt efter Shutela; bekeritterne opkaldt efter Beker; tahanitterne opkaldt efter Tahan. 36Shutela fik sønnen Eran, hvorfra eranitterne stammer. 37Fra Efraims slægter var der i alt 32.500 mand.

38Benjamins stamme bestod af følgende slægter, opkaldt efter Benjamins sønner: belaitterne opkaldt efter Bela; ashbelitterne opkaldt efter Ashbel; ahiramitterne opkaldt efter Ahiram; 39shufamitterne opkaldt efter Shufam; hufamitterne opkaldt efter Hufam. 40Bela fik sønnerne Ard og Na’aman, hvorfra arditterne og na’amitterne stammer. 41Fra Benjamins slægter var der i alt 45.600 mand.

42-43Dans stamme bestod af shuhamitterne, opkaldt efter Shuham,26,42-43 Også kaldet Hushim, se 1.Mos. 46,23. Dans søn. Fra Dans stamme var der 64.400 mand.

44Ashers stamme bestod af følgende slægter, opkaldt efter Ashers sønner: jimnitterne opkaldt efter Jimna; jishvitterne opkaldt efter Jishvi; beriaitterne opkaldt efter Beria. 45Følgende slægter stammer fra Berias sønner Heber og Malkiel: heberitterne og malkielitterne. 46Asher havde en datter ved navn Sera. 47Fra Ashers slægter var der i alt 53.400 mand.

48Naftalis stamme bestod af følgende slægter, opkaldt efter Naftalis sønner: jahtze’elitterne opkaldt efter Jahtze’el; gunitterne opkaldt efter Guni; 49jetzeritterne opkaldt efter Jetzer; shillemitterne opkaldt efter Shillem. 50Fra Naftalis slægter i alt 45.400 mand.

51Det samlede antal våbenføre israelitiske mænd over 20 år var altså 601.730.

52-54Derefter sagde Herren til Moses: „Du skal fordele landet mellem stammerne i forhold til stammernes størrelse, således at de store stammer vil få et stort landområde, og de mindre stammer vil få et mindre landområde. 55Der skal kastes lod om rækkefølgen af fordelingen mellem stammerne. 56Nogle vil få et stort område, andre et mindre område, alt sammen ved lodkastning.”

57Levis stamme bestod af følgende slægter: gershonitterne opkaldt efter Gershon; kehatitterne opkaldt efter Kehat; meraritterne opkaldt efter Merari. 58-59Under dem hørte følgende slægter: libnitterne, hebronitterne, mahlitterne, mushitterne og koraitterne.

En af Kehats efterkommere hed Amram, som i Egypten blev gift med Jokebed af Levis stamme, hvorefter hun fødte Aron, Moses og Mirjam. 60Aron fik sønnerne Nadab, Abihu, Eleazar og Itamar. 61Nadab og Abihu døde, fordi de bragte et røgelsesoffer, der var i modstrid med Herrens befalinger.

62Det samlede antal levitter af hankøn fra en måned og opefter var 23.000. Levitterne blev imidlertid ikke regnet med i folketællingen, for de fik ikke arvelod i landet sammen med de øvrige stammer.

63Det var så resultatet af den folketælling, som Moses og præsten Eleazar holdt på Moabs sletter ved Jordanfloden over for Jeriko. 64-65Ikke en eneste af alle disse mennesker var med i den første folketælling, som Moses og præsten Aron havde foretaget i Sinaiørkenen; alle, der havde været med i den første optælling, var døde i mellemtiden, sådan som Herren havde sagt: „De skal alle dø i ørkenen.” De eneste, der var tilbage fra dengang, var Kaleb og Josva.

La Bible du Semeur

Nombres 26:1-65

1l’Eternel dit à Moïse et à Eléazar, fils du prêtre Aaron : 2Faites le recensement de toute la communauté d’Israël ; vous dénombrerez, par groupes familiaux, tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée d’Israël26.2 Le premier recensement avait eu lieu trente-huit ans plus tôt (voir Nb 1 à 3). A l’exception de Caleb et de Josué, les hommes du premier recensement sont tous morts (voir 26.64-65)..

3Moïse et le prêtre Eléazar s’adressèrent au peuple dans les plaines de Moab au bord du Jourdain à la hauteur de Jéricho. Ils leur dirent : 4Nous allons faire le recensement de tous les hommes de vingt ans et plus, comme l’Eternel l’a ordonné à Moïse. Voici les descendants d’Israël sortis d’Egypte.

5Fils de Ruben, premier-né d’Israël : Hénok, de qui est issue la famille des Hénokites ; de Pallou, la famille des Pallouites ; 6de Hetsrôn, celle des Hetsronites ; de Karmi, celle des Karmites26.6 Voir Gn 46.9..

7Telles étaient les familles de Ruben. Leur effectif était de 43 730 hommes. 8Eliab, fils de Pallou, 9eut pour fils : Nemouel, Datan et Abiram. Ce sont ces deux derniers, membres du conseil de la communauté, qui s’en prirent à Moïse et Aaron avec les partisans de Qoré, lorsque ceux-ci se rebellèrent contre l’Eternel26.9 Voir le chapitre 16.. 10La terre se fendit et les engloutit avec Qoré le jour où tous ses partisans périrent par le feu qui dévora les deux cent cinquante hommes. Ils servirent ainsi d’exemple. 11Par contre, les fils de Qoré ne moururent pas.

12Descendants de Siméon, classés par familles : issue de Nemouel, la famille des Nemouélites ; de Yamîn, celle des Yaminites ; de Yakîn, celle des Yakinites ; 13de Zérah, celle des Zérahites ; de Saül, celle des Saülites. 14Telles étaient les familles de Siméon. Leur effectif était de 22 200 hommes.

15Descendants de Gad, classés par familles : de Tsephôn, la famille des Tsephonites ; de Haggui, celle des Hagguites ; de Shouni, celle des Shounites ; 16d’Ozni, celle des Oznites ; d’Eri, celle des Erites ; 17d’Arod26.17 Selon le texte hébreu traditionnel. Le Pentateuque samaritain, la version syriaque et Gn 46.16 ont : Arodi., celle des Arodites ; d’Areéli, celle des Areélites. 18Telles étaient les familles de Gad. Leur effectif était de 40 500 hommes.

19Descendants de Juda : deux d’entre eux, Er et Onân, moururent dans le pays de Canaan. 20Autres descendants de Juda, classés par familles : de Shéla, la famille des Shélanites ; de Pérets, celle des Partsites ; de Zérah, celle des Zérahites. 21Pérets eut deux fils : Hetsrôn, de qui est issue la famille des Hetsronites, et Hamoul, de qui est issue la famille des Hamoulites. 22Telles étaient les familles de Juda. Leur effectif était de 76 500 hommes.

23Descendants d’Issacar, classés par familles : de Tola, la famille des Tolaïtes ; de Pouva, celle des Pouvites26.23 Le Pentateuque samaritain, l’ancienne version grecque, la Vulgate et 1 Ch 7.1 ont : Poua … Pouites. ; 24de Yashoub, celle des Yashoubites ; de Shimrôn, celle des Shimronites. 25Telles étaient les familles d’Issacar. Leur effectif était de 64 300 hommes.

26Descendants de Zabulon, classés par familles : de Séred, la famille des Sardites ; d’Elôn, celle des Elonites ; de Yahléel, celle des Yahleélites. 27Telles étaient les familles de Zabulon. Leur effectif était de 60 500 hommes.

28Joseph eut pour fils Manassé et Ephraïm. 29Fils de Manassé : Makir, de qui est issue la famille des Makirites et qui eut pour fils Galaad, de qui sont issus les Galaadites. 30Voici les descendants de Galaad : Yézer, de qui est issue la famille des Yézérites ; Héleq avec la famille des Hélqites ; 31Asriel avec la famille des Asriélites ; Sichem avec la famille des Sichémites ; 32Shemida avec la famille des Shemidaïtes ; Hépher avec la famille des Héphrites. 33Tselophhad, fils de Hépher, n’eut pas de fils, mais il eut pour filles : Mahla, Noa, Hogla, Milka et Tirtsa. 34Telles étaient les familles de Manassé. Leur effectif était de 52 700 hommes.

35Voici les descendants d’Ephraïm classés par familles : de Shoutélah, la famille des Shoutalhites ; de Béker, celle des Bakrites ; de Tahân, celle des Tahanites. 36Shoutélah eut pour fils Erân de qui est issue la famille des Eranites. 37Telles étaient les familles d’Ephraïm. Leur effectif était de 32 500 hommes. Tels sont les descendants de Joseph selon leurs familles.

38Descendants de Benjamin, classés par familles : de Béla, la famille des Balites ; d’Ashbel, celle des Ashbélites ; d’Ahiram, celle des Ahiramites ; 39de Shoupham26.39 D’après quelques manuscrits du texte hébreu traditionnel, le Pentateuque samaritain, la version syriaque et la Vulgate. La plupart des manuscrits du texte hébreu traditionnel ont : Shephoupham., celle des Shouphamites ; de Houpham, celle des Houphamites. 40Béla eut deux fils : Ard26.40 D’après le Pentateuque samaritain et la version syriaque. Manque dans le texte hébreu traditionnel., de qui est issue la famille des Ardites, et Naaman, de qui est issue la famille des Naamanites. 41Telles étaient les familles de Benjamin. Leur effectif était de 45 600 hommes.

42Voici les descendants de Dan classés par familles : de Shouham est issue la famille des Shouhamites. Les familles de Dan sont les familles des Shouhamites. 43L’ensemble des familles des Shouhamites était de 64 400 hommes.

44Descendants d’Aser, classés par familles : de Yimna la famille des Yimnites ; de Yishvi, celle des Yishvites ; de Beria, celle des Beriites. 45De ce dernier sont issues la famille des Hébrites de Héber et celle des Malkiélites de Malkiel. 46Aser avait aussi une fille appelée Sérah. 47Telles étaient les familles d’Aser. Leur effectif était de 53 400 hommes.

48Descendants de Nephtali, classés par familles : de Yahtséel, la famille des Yahtseélites ; de Gouni, celle des Gounites ; 49de Yétser, celle des Yitsrites ; de Shillem, celle des Shillémites. 50Telles étaient les familles de Nephtali. Leur effectif était de 45 400 hommes.

51L’effectif total des Israélites recensés était de 601 730 hommes.

52L’Eternel parla à Moïse, en ces termes26.52 Pour les v. 52-56, voir Nb 33.54 ; 34.13 ; Jos 14.1-2. : 53C’est entre ceux-là que le pays sera partagé, et donné en possession en se basant sur le nombre de personnes. 54Aux tribus plus nombreuses, tu donneras un patrimoine plus grand, et aux moins nombreuses, un plus petit ; à chacun sera donné un territoire proportionné à son effectif. 55Toutefois, c’est par tirage au sort que se fera le partage du pays ; chaque tribu recevra sa part d’après le nombre de ses ressortissants. 56C’est le sort qui décidera du territoire attribué aux plus nombreux et à ceux qui le sont moins.

Le recensement des lévites

57Voici les effectifs des lévites recensés par familles : de Guershôn est issue la famille des Guershonites ; de Qehath, celle des Qehatites ; de Merari, celle des Merarites. 58Voici les familles issues de Lévi : celle des Libnites, des Hébronites, des Mahlites, des Moushites et des Qoréites. Qehath eut pour fils Amram26.58 Voir Ex 6.17-19, 24. 59qui épousa Yokébed, fille de Lévi, née en Egypte. Ils eurent pour enfants Aaron, Moïse et leur sœur Miryam. 60Aaron eut pour fils : Nadab, Abihou, Eléazar et Itamar26.60 Voir Ex 6.23 ; Nb 3.2.. 61Nadab et Abihou moururent pour avoir présenté devant l’Eternel un feu profane26.61 Voir Lv 10.1-7 ; Nb 3.4..

62L’effectif des lévites de sexe masculin âgés d’un mois et plus était de 23 000. Les lévites ne furent pas compris dans le recensement des Israélites, car ils ne devaient pas recevoir de patrimoine comme ceux-ci.

Conclusion

63Tel fut le résultat du recensement des Israélites effectué par Moïse et le prêtre Eléazar dans les plaines de Moab au bord du Jourdain, en face de Jéricho. 64Parmi eux, il ne restait plus personne de ceux que Moïse et Aaron avaient recensés dans le désert du Sinaï26.64 Voir Nb 1 ; 3., 65car l’Eternel leur avait déclaré qu’ils mourraient dans le désert. Il ne subsistait donc aucun d’entre eux, excepté Caleb, fils de Yephounné, et Josué, fils de Noun26.65 Voir 14.26-38..