Bibelen på hverdagsdansk

3. Mosebog 27:1-34

Regler for gaver til Herren og deres løskøbelse

1Herren sagde til Moses: 2„Sig til Israels folk, at hvis et menneske er blevet givet eller giver sig selv til Herrens tjeneste som følge af et særligt løfte, kan dette menneske købes fri mod følgende betaling: 350 shekel for en mand mellem 20 og 60 år, 430 shekel for en kvinde, 520 shekel for en dreng mellem 5 og 20 år, 10 shekel for en pige, 6fem shekel for en dreng mellem en måned og fem år, tre shekel for en pige, 715 shekel for en mand over 60 år; og ti shekel for en kvinde over 60 år. 8Men hvis den, der aflagde løftet, ikke har råd til at betale det forlangte beløb, skal han føre personen til præsten, og præsten skal vurdere, hvor meget den pågældende kan betale.

9Har man lovet Herren et af de dyr, der kan anvendes som offerdyr, kan det ikke købes fri. Når det først er lovet til Herren, er det blevet hans ejendom. 10Når løftet skal indfries, kan man ikke bytte det lovede dyr med et andet, hvad enten det er et ringere eller et bedre dyr. Kommer man med et andet dyr end det lovede, skal begge dyr tilfalde Herren.

11Har man lovet Herren et af de dyr, der ikke kan anvendes som offerdyr, skal man føre dyret til præsten, 12så han kan vurdere dets pris, og den vurdering kan ikke ankes. 13Ønsker giveren nu at løskøbe dyret, kan han gøre det ved at betale vurderingssummen plus 20 procent.

14Har nogen lovet at give sit hus til Herren, skal præsten vurdere husets værdi, og den vurdering kan ikke ankes. 15Hvis giveren ønsker at tilbagekøbe huset, skal han betale vurderingssummen med et tillæg på 20 procent.

16Har nogen lovet at give et stykke af sin slægtsjord til Herren, skal jordens pris vurderes efter, hvor meget såsæd, der skal bruges til at tilså jordstykket med byg, 50 shekel pr. tønde27,16 På hebraisk: „en homer”. Størrelsen af dette rummål kendes ikke med sikkerhed, men anslås normalt til ca. 220 liter. En dansk tønde er ca. 130 liter. såsæd. 17Dette beløb skal gælde, hvis jorden bliver givet i et jubelår. 18Men sker det efter et jubelår, skal vurderingssummen udregnes i forhold til antallet af de årsafgrøder, der er tilbage indtil næste jubelår, så beløbet bliver reduceret. 19Ønsker giveren senere at tilbagekøbe sit jordstykke, skal han betale vurderingssummen med et tillæg på 20 procent. 20Men hvis han ikke køber jorden tilbage inden jubelåret, eller hvis præsten allerede har solgt den videre, kan jorden ikke senere købes tilbage af den oprindelige ejer. 21Når jubelåret kommer, og jordstykket gives fri, skal den tilhøre Herren og overdrages til præsternes brug.

22Hvis nogen har købt et stykke jord, som ikke er hans egen slægtsjord, og ønsker at give jorden til Herren, 23skal præsten vurdere jordens værdi efter, hvor lang tid der er til jubelåret. Giveren skal så i stedet for jorden straks betale et beløb svarende til præstens vurderingssum. 24Når jubelåret kommer, skal jorden overdrages den oprindelige ejer, som i sin tid solgte den. 25En shekel sølv skal vejes efter den standardvægt, der bruges i helligdommen.27,25 Standardvægten for en shekel menes at have været ca. 10 gram.

26Ingen kan give den førstefødte kalv eller det førstefødte lam eller kid til Herren, for det førstefødte tilhører i forvejen Herren. 27Men hvis det førstefødte dyr er af den slags, der ikke kan bruges som offerdyr, skal ejeren betale præsten vurderingsprisen med et tillæg på 20 procent, og hvis ejeren ikke vil løskøbe dyret, skal præsten sælge det til en anden for vurderingssummen. 28Men alt, som betingelsesløst er helliget Herren, hvad enten det drejer sig om mennesker, dyr eller arvet jord, kan ikke købes tilbage eller sælges, for det er helligt og tilhører Herren ubetinget. 29Hvis et menneske er skyldig til døden, kan det ikke købes fri mod at betale en løsesum. Det menneske skal dø.

30En tiendedel af landets korn- og frugthøst er helliget Herren og tilhører ham. 31Hvis nogen ønsker at betale med rede penge i stedet, skal han betale vurderingssummen med et tillæg på 20 procent. 32Også hver tiende af jeres hornkvæg og småkvæg skal gives til Herren. 33I må ikke skele til om dyrene er gode eller dårlige, når I betaler jeres tiende til Herren. Et lovet dyr kan ikke senere ombyttes med et andet. Kommer nogen med et andet dyr, skal begge dyr tilfalde Herren, og de kan ikke købes fri med penge.”

34Det var, mens Moses opholdt sig på Sinaibjerget, at Herren gav ham alle de her love, som skulle gives videre til Israels folk.

Swedish Contemporary Bible

3 Moseboken 27:1-34

Ersättning till Herren

1Herren talade till Mose: 2”Säg till israeliterna att när någon genom ett särskilt löfte bestämts för tjänst inför Herren27:2 En person kunde skänkas till livslång tjänst inför Herren i helgedomen (se 1 Sam 1:11,28); dock fick endast leviterna tjänstgöra där. Här tycks det således vara frågan om lösesumman för en icke-levit som inte kunde tjänstgöra i helgedomen., kan detta värderas enligt följande: 3För en man i åldern 20 till 60 år gäller 50 siklar27:3 1 sikel=12 gram. silver enligt tempelsikeln. 4För en kvinna gäller 30 siklar. 5För en pojke mellan 5 och 20 år gäller 20 siklar och för en flicka 10. 6För en pojke i åldern från en månad upp till 5 år gäller 5 siklar och för en flicka 3 siklar. 7För en man över 60 år gäller 15 och för en kvinna 10 siklar. 8Men om någon är alltför fattig att betala den fastställda summan ska han föras till prästen och prästen ska bestämma värdet efter hans betalningsförmåga, vad han ska betala som har avlagt löftet.

9Om det är ett djur som blivit lovat till Herren och som är acceptabelt som ett offer, är det heligt. 10Man får inte byta ut det eller ersätta gott med dåligt eller dåligt med gott. Om han gör det, är både det första och det andra djuret heligt. 11Men om djuret är orent och inte tillåtet för offer åt Herren, ska det föras till prästen 12och prästen ska värdera det, hur bra eller dåligt det är och det värdet ska sedan gälla. 13Om mannen vill lösa in det, ska han öka dess värde med tjugo procent.

14Om någon vill helga sitt hus åt Herren, ska prästen fastställa dess värde utifrån hur bra eller dåligt det är och det värdet ska sedan gälla. 15Vill den som helgat sitt hus sedan köpa det tillbaka, ska värdet ökas med tjugo procent för att det åter ska bli hans.

16Om en man helgar ett stycke av familjens åkermark till Herren, ska det värderas i förhållande till den mängd utsäde som krävs för att beså det. En åker som kräver 220 liter korn för att besås värderas till 50 siklar silver. 17För den som överlämnar sin åker under friåret ska det värdet bestå. 18Men om det sker efter friåret, ska prästen bestämma värdet i förhållande till det antal år som är kvar till nästa friår och minska värdet utifrån det. 19Om han som helgat åkern vill köpa tillbaka den, ska värdet ökas med tjugo procent och så ska åkern bli hans igen.

20Men om han inte löser in åkern eller om han har sålt åkern till någon annan, får den inte mer återköpas. 21När den blir fri på friåret, blir den helig som en åker vigd åt Herren och den ska ges till prästen.

22Om en man vill helga åt Herren en köpt åker som inte är en del av hans familjeegendom, 23ska prästen uppskatta värdet på den fram till friåret. Mannen ska samma dag ge det fastställda värdet som är helgat åt Herren 24och vid friåret ska åkern lämnas tillbaka till den ursprunglige ägaren vars egendom den var. 25Alla värden ska fastställas efter tempelsikel. En sikel är 20 gera.

26Ingen får helga det förstfödda från boskapen åt Herren, vare sig det är en oxe, ett får eller en get, för det är redan hans. 27Men om det är ett orent djur, ska det friköpas efter det fastställda värdet plus tjugo procent. Om det inte löses tillbaka ska det säljas efter det fastställda värdet. 28Men allt sådant som är vigt åt Herren, något som en man har vigt åt honom av sin egendom – människor, djur eller ärvd mark, ska inte säljas eller återlösas, för det är högheligt inför Herren.

29En människa som vigts åt förintelse får aldrig friköpas. Han måste dö.

30En tiondel av landets alla produkter, vare sig det gäller säd eller frukt, är avskilda och helgade åt Herren. 31Om någon skulle vilja lösa in sitt tionde, måste han lägga tjugo procent till dess värde. 32Vart tionde djur tillhör också Herren både bland nötkreatur och all den småboskap som era herdar räknar in; vart tionde av dem är helgat åt Herren. 33Det ska inte väljas efter vad som är gott eller dåligt och får inte ersättas med något. Om man byter ut ett djur, ska både det ursprungliga djuret och det som valts i dess ställe tillhöra Herren och inte kunna köpas tillbaka.”

34Det här är de bud för Israels folk som Herren gav Mose på Sinai berg.