Bibelen på hverdagsdansk

3 Mosebog 14

Regler for renselse efter en smitsom sygdom

11-2 Herren gav derefter Moses følgende anvisninger for, hvordan urene personer kan blive erklæret rene igen:

„Præsten skal gå uden for lejren for at undersøge dem, som er erklæret urene. Hvis præsten kan se, at sygdommen er forsvundet, skal han bede om to levende fugle af den slags, der må spises, noget cedertræ, en purpurrød snor og isopgrene. Tingene skal bruges i renselsesceremonien for dem, som er blevet helbredt. Præsten skal beordre den ene af fuglene slagtet over et lerkar med frisk kildevand. Den anden fugl, som stadig er i live, skal sammen med cedertræet, den purpurrøde snor og isopgrenen dyppes i det opsamlede blod. Så skal præsten syv gange stænke blod over dem, som er blevet helbredt, og erklære dem for raske, idet han slipper den levende fugl løs.

Derefter skal de, som er blevet helbredt, vaske deres tøj, barbere håret af og bade, hvorefter de kan vende tilbage til lejren, men de skal holde sig uden for deres families telt i syv dage. På den syvende dag skal de igen barbere håret af og også øjenbrynene, samt skægget for mændenes vedkommende, og de skal bade og vaske deres tøj igen, før de endelig kan erklæres for fuldkommen helbredt for deres sygdom.

10 Næste dag, altså på den ottende dag, skal de hver tage to vædderlam uden fysiske skavanker, et etårs gimmerlam, også uden fysiske skavanker, seks liter fint mel rørt op i olivenolie og en tredjedel liter olivenolie. 11 Så skal præsten, som har foretaget undersøgelsen, bringe de helbredte og deres offergaver frem for Herren ved indgangen til åbenbaringsteltet. 12 Han skal tage det ene af vædderlammene, det, der skal bruges til skyldoffer, sammen med olivenolien og svinge det foran alteret. 13 Så skal han slagte lammet på det indviede sted, hvor syndoffer- og brændofferdyrene slagtes, og kødet fra dette skyldoffer tilfalder præsten, så han kan spise det. Det er jo indviet til Herren. 14 Derefter skal han tage noget af blodet fra skyldofferet og smøre det på de helbredtes højre øreflip, højre tommelfinger og højre storetå. 15 Så skal han hælde noget af olivenolien i sin venstre hånd, 16 dyppe sin højre finger i det og stænke det syv gange foran Herren, 17 og dernæst smøre noget af olien på de helbredtes højre øreflip, tommelfinger og storetå oven på skyldofferdyrets blod. 18 Når det er gjort, skal han hælde resten af olien i sin hånd over deres hoved. På den måde skal han skaffe dem soning hos Herren.

19 Derefter skal præsten ofre gimmerlammet som syndoffer og udføre forsoningsritualet på de helbredtes vegne. Til sidst skal han bringe det andet vædderlam som brændoffer 20 og ofre det på alteret sammen med afgrødeofferet, så han skaffer dem soning. Da kan de endelig erklæres for rene.

21 Hvis de pågældende imidlertid er fattige og ikke har råd til tre lam, kan de nøjes med at bringe et enkelt vædderlam som skyldoffer. Lammet skal svinges foran Herrens alter som soning for dem. Som afgrødeoffer kan de nøjes med at ofre tre liter fint mel rørt op i olivenolie samt en tredjedel liter olivenolie.

22 De skal så i stedet bringe to turtelduer eller to unge duer, afhængigt af hvad de har råd til. Den ene due skal bruges som syndoffer og den anden som brændoffer. 23 På den ottende dag, efter at de er erklæret rene, skal de bringe dyrene til præsten ved indgangen til åbenbaringsteltet. 24 Han skal så tage lammet og svinge det foran Herrens alter sammen med olivenolien, 25 hvorpå han skal slagte lammet og bringe det som skyldoffer og smøre noget af blodet på de helbredtes højre øreflip, tommelfinger og storetå.

26 Præsten skal nu hælde olivenolie i sin venstre hånd, 27 dyppe sin højre finger i det og stænke det syv gange på Herrens alter. 28 Derefter skal han smøre noget af den tiloversblevne olivenolie på deres højre øreflip, tommelfinger og storetå oven på skyldofferdyrets blod. 29 Den resterende olie i hans hånd skal han hælde ud over hovedet på dem, på hvis vegne renselsesceremonien udføres, og derved skaffe soning for dem hos Herren.

30 Derpå skal han ofre de to turtelduer eller de to unge duer, hvad nu de helbredte kom med. 31 Den ene af duerne skal bruges til syndoffer og den anden til brændoffer sammen med afgrødeofferet. På den måde skal præsten skaffe dem soning hos Herren.”

32 Disse regler gælder for dem, som ikke er i stand til at bringe de ofre, der normalt kræves i forbindelse med renselsesceremonien.

33 Derefter sagde Herren til Moses og Aron: 34 „Når I ankommer til Kanaʼans land, som jeg har givet jer lovning på, kan det ske, at der kommer mug eller svamp i et hus. 35 I så fald skal husets ejer henvende sig til præsten og ikke lægge skjul på sin mistanke om, at der er noget smitsomt i hans hus. 36 Så skal præsten beordre huset ryddet, før han går i gang med at undersøge det, så ikke hele indboet bliver urent. 37 Hvis han i husets vægge opdager grønlige eller rødlige pletter, der går dybere end selve overfladen, 38 skal han afspærre huset i syv dage 39 og derefter komme og inspicere det igen. Viser det sig nu, at pletterne på væggen har bredt sig, 40 skal præsten beordre den del af væggen fjernet og materialerne anbragt på en dertil indrettet losseplads uden for byen. 41 Derefter skal han sørge for, at husets indervægge bliver skrabet grundigt, og at al det afskrabede materiale bliver smidt på lossepladsen uden for byen. 42 Så skal der sættes nye sten ind i stedet for de gamle, og væggen skal pudses med ny mørtel.

43 Hvis pletterne nu viser sig igen, 44 skal præsten komme tilbage og undersøge huset på ny. Hvis han ser, at pletterne har bredt sig, er der tale om noget smitsomt, og huset er urent. 45 Derfor skal han beordre huset revet ned, og han skal sørge for, at både sten, tømmer og puds bliver fjernet og smidt på lossepladsen.

46 Enhver, der overtræder forbudet om at gå ind i det afspærrede hus, skal regnes for uren indtil aften, 47 og enhver, som sover eller spiser i huset, skal vaske sit tøj bagefter.

48 Men hvis præsten ved den næste undersøgelse kan se, at der ikke er nye pletter, skal han foretage den ceremonielle renselse, for huset er nu uden for smittefare. 49 Renselsen foregår ved, at han tager to fugle, et stykke cedertræ, en purpurrød snor og en isopgren. 50 Den ene fugl skal han slagte over et lerkar med frisk kildevand 51-52 og derefter dyppe cedertræet, isopgrenen, den purpurrøde snor og den levende fugl i det opsamlede blod. Så skal han bestænke huset syv gange, for at huset kan blive renset, 53 og lade den levende fugl slippe fri uden for byen. Det er den fremgangsmåde, som må følges, når et hus er urent, og der skal skaffes soning for det, så det kan blive renset.”

54 Det var reglerne for, hvordan man kan fastslå angreb af smitsomme sygdomme 55 på tøj og i huse 56 og i forbindelse med pletter på huden, udslæt og sår. 57 Ved at følge de her regler, kan I afgøre, om der er tale om angreb af en smitsom sygdom eller ej. Derfor blev denne lov givet.

La Bible du Semeur

Lévitique 14

La purification des personnes atteintes

1L’Eternel parla à Moïse en ces termes: Voici la loi concernant la purification de l’homme atteint d’une maladie de peau évolutive: on l’amènera au prêtre, qui sortira du camp pour l’examiner. S’il est guéri de sa maladie de peau, le prêtre ordonnera qu’il apporte en vue de sa purification deux oiseaux purs vivants, du bois de cèdre, du fil rouge éclatant et une branche d’hysope[a]. Le prêtre donnera l’ordre d’égorger l’un des oiseaux au-dessus d’un récipient de terre cuite rempli d’eau de source. Puis il prendra l’oiseau vivant, le bois de cèdre, le fil rouge et l’hysope, et il les trempera avec l’oiseau vivant dans le sang de l’oiseau égorgé, sur l’eau de source. Il en fera sept fois aspersion sur celui qui doit être purifié de son affection de la peau, il le déclarera pur et lâchera l’oiseau vivant dans la nature.

Celui qui est soumis au rite de purification nettoiera ses vêtements, se rasera tous les poils et se lavera à l’eau, ainsi il sera pur. Après cela, il pourra réintégrer le camp, mais il restera hors de sa tente pendant sept jours. Le septième jour, il rasera tous les poils de sa peau, ses cheveux, sa barbe, ses sourcils et tout autre poil, il nettoiera ses vêtements, se lavera à l’eau et alors il sera pur.

10 Le huitième jour, il prendra deux agneaux sans défaut et une brebis dans sa première année, sans défaut, il y ajoutera neuf kilogrammes de fleur de farine en offrande pétrie à l’huile et un demi-litre d’huile. 11 Le prêtre qui procède à sa purification le placera avec tout cela devant l’Eternel à l’entrée de la tente de la Rencontre. 12 Le prêtre prendra l’un des agneaux et l’offrira en sacrifice de réparation avec l’huile offerte; il fera devant l’Eternel le geste de présentation. 13 Il égorgera l’agneau au lieu où l’on immole le sacrifice pour le péché et l’holocauste, dans ce lieu saint; car la victime du sacrifice de réparation revient au prêtre comme le sacrifice pour le péché; c’est une chose très sainte. 14 Le prêtre prendra du sang du sacrifice de réparation, et en mettra sur le lobe de l’oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. 15 Ensuite il prendra le demi-litre d’huile, et en versera un peu dans le creux de sa main gauche. 16 Il y trempera l’index droit et fera sept fois aspersion de l’huile devant l’Eternel. 17 Puis il appliquera de l’huile qui reste dans le creux de sa main sur le lobe de l’oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, à l’endroit où il a mis du sang du sacrifice de réparation. 18 Il versera ce qui reste d’huile dans sa main sur la tête de celui qui se purifie, afin de faire le rite d’expiation pour lui devant l’Eternel. 19 Après cela, il offrira le sacrifice pour le péché afin d’accomplir le rite d’expiation pour celui qui se purifie de son impureté; ensuite il immolera l’holocauste. 20 Il placera l’holocauste avec l’offrande sur l’autel. Ainsi il accomplira le rite d’expiation pour cet homme, et il sera pur.

21 Si l’homme est trop pauvre pour se procurer tout cela, il prendra un seul agneau qui sera offert en sacrifice de réparation avec le geste de présentation pour accomplir le rite d’expiation en sa faveur; il y ajoutera une offrande de trois kilogrammes de fleur de farine pétrie à l’huile et un demi-litre d’huile. 22 Il prendra aussi deux tourterelles ou deux pigeonneaux, selon ses ressources; l’un des oiseaux sera destiné au sacrifice pour le péché, l’autre à l’holocauste. 23 Il les apportera au prêtre le huitième jour, pour sa purification, à l’entrée de la tente de la Rencontre devant l’Eternel. 24 Le prêtre prendra l’agneau du sacrifice de réparation et la mesure d’huile, et il accomplira le geste de présentation devant l’Eternel. 25 Il immolera l’agneau du sacrifice de réparation et il prendra du sang de l’animal pour en mettre sur le lobe de l’oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur l’orteil de son pied droit. 26 Il versera une partie de l’huile dans le creux de sa main gauche. 27 Il fera sept fois l’aspersion de l’huile qui est dans sa main devant l’Eternel avec son index droit. 28 Puis il appliquera un peu de cette huile sur le lobe de l’oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, à l’endroit où il a mis du sang de la victime du sacrifice de réparation. 29 Il versera ce qui reste d’huile dans sa main sur la tête de celui qui se purifie, afin d’accomplir le rite d’expiation pour lui devant l’Eternel. 30 Il offrira l’une des tourterelles ou l’un des pigeonneaux – selon ce que la personne a pu se procurer – 31 comme sacrifice pour le péché, et l’autre comme holocauste accompagnant l’offrande. Le prêtre accomplira ainsi le rite d’expiation devant l’Eternel pour celui qui se purifie.

32 Telle est la loi pour la purification de l’homme atteint d’une maladie de peau évolutive dont les ressources sont insuffisantes.

Le cas des moisissures dans les maisons

33 L’Eternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes: 34 Lorsque vous serez entrés au pays de Canaan que je vous donne en propriété, si je produis une tache de moisissure à une maison du pays que vous posséderez, 35 le propriétaire de la maison ira déclarer au prêtre: «J’ai remarqué une sorte de tache sur ma maison.» 36 Alors le prêtre ordonnera de vider la maison avant qu’il y entre pour examiner la tache, afin que tout ce qui est dans la maison ne devienne pas impur. Puis il entrera pour examiner la maison.

37 Il examinera la tache: s’il voit qu’elle se présente sous forme de plaques verdâtres ou rougeâtres, formant un creux visible dans le mur, 38 il sortira de la maison, se placera à l’entrée et mettra pour sept jours la maison sous séquestre. 39 Il y retournera le septième jour, et s’il constate que la tache s’est étendue sur les murs de la maison, 40 il ordonnera d’arracher les pierres tachées et les fera jeter à l’extérieur de la ville dans un endroit impur. 41 Puis il fera racler toutes les parois intérieures et jeter le crépi ainsi arraché à l’extérieur de la ville dans un endroit impur. 42 On remplacera les pierres enlevées par de nouvelles et l’on prendra un nouveau mortier pour recrépir la maison.

43 Si la tache réapparaît dans la maison après qu’on a enlevé les pierres, raclé et recrépi les murs, 44 le prêtre viendra l’examiner; s’il constate que la tache s’est étendue dans la maison, c’est une moisissure maligne, une sorte d’infection: cette maison est impure. 45 On la démolira. Les pierres, sa charpente et tout son crépi seront transportés à l’extérieur de la ville dans un endroit impur.

46 Quiconque entrerait dans la maison durant toute la période où elle est sous séquestre sera impur jusqu’au soir. 47 Celui qui y coucherait ou qui y mangerait, devra nettoyer ses vêtements.

48 Mais si le prêtre, lorsqu’il vient, constate que la tache ne s’est pas étendue dans la maison après qu’elle a été recrépie, il la déclarera pure, car le mal est guéri. 49 Il prendra, pour purifier rituellement la maison, deux petits oiseaux, du bois de cèdre, un fil rouge éclatant et une branche d’hysope. 50 Il égorgera l’un des oiseaux au-dessus d’un récipient de terre cuite rempli d’eau de source. 51 Puis il prendra le bois de cèdre, l’hysope, le fil rouge et l’oiseau vivant, et il les trempera dans le sang de l’oiseau égorgé, mêlé à l’eau de source, et il en fera l’aspersion sept fois sur la maison. 52 Il purifiera ainsi la maison avec le sang de l’oiseau, l’eau de source, l’oiseau vivant, le bois de cèdre, l’hysope et le fil rouge éclatant. 53 Ensuite il lâchera l’oiseau vivant à l’extérieur de la ville, dans la nature. C’est ainsi qu’il accomplira le rite d’expiation pour la maison et elle sera pure.

Conclusion des lois sur les maladies de la peau et les moisissures à caractère évolutif

54 Telle est la loi concernant toute affection de la peau à caractère évolutif ou teigne, 55 concernant la moisissure à caractère évolutif sur les tissus et dans les maisons, 56 les boursouflures, les dartres et les taches. 57 Cette loi permet de déterminer si une personne ou un objet sont rituellement purs ou impurs. Telle est la loi concernant toutes les formes d’affections de la peau et de moisissures à caractère évolutif.

Notas al pie

  1. 14.4 Petite plante qui pousse sur les murs servant dans les cérémonies de purification (Ex 12.22; Nb 19.6, 18; Ps 51.7; Jn 19.29).