Bibelen på hverdagsdansk

2 Mosebog 6

1„Nu skal du få at se, hvad jeg vil gøre ved Farao,” sagde Herren til Moses. „Han skal få min magt at føle, indtil han lader mit folk rejse. Han vil blive så opsat på at komme af med dem, at han nærmest vil jage dem ud!” „Jeg er Herren!” fortsatte han. „Jeg åbenbarede mig for Abraham, Isak og Jakob som den almægtige Gud, men de har ikke til fulde erfaret, hvad mit navn, Jahve. egentlig står for. Jeg indgik en pagt med dem, hvor jeg lovede at give dem og deres efterkommere Kanaʼans land, det land, hvor de boede som fremmede. Jeg har hørt Israels folks klageskrig under deres slaveri i Egypten, og da jeg har indgået en pagt med dem, vil jeg også opfylde det løfte, jeg gav dem.

Sig derfor til israelitterne: ‚Jeg er Herren, og jeg vil befri jer fra slaveriet i Egypten med vældig magt og store undere. I skal være mit udvalgte folk, og jeg vil være jeres Gud. I skal opleve, at jeg er Herren, jeres Gud, og at jeg befrier jer fra slaveriet i Egypten. Jeg vil føre jer til det land, jeg lovede Abraham, Isak og Jakob. Jeg giver det til jer, og det skal være jeres. Jeg er Herren!’ ”

Moses fortalte nu folket, hvad Gud havde sagt, men de ville ikke længere høre på ham. De havde fuldstændig mistet modet på grund af den øgede arbejdsbyrde.

10 Da sagde Herren til Moses: 11 „Gå tilbage til kong Farao og sig til ham, at han skal lade israelitterne rejse ud af Egypten.”

12 „Men Herre!” indvendte Moses. „Når mit eget folk ikke engang vil høre på mig, hvordan kan jeg så forvente, at Farao vil? Jeg duer ikke til at tale!”

13 Alligevel befalede Herren Moses og Aron at gå til kong Farao og forlange, at han skulle lade israelitterne forlade Egypten.

Levis slægt frem til Moses og Aron

14 Følgende personer var overhoveder for forskellige slægter blandt Israels folk:

Israels ældste søn Ruben havde følgende sønner: Hanok, Pallu, Hetzron og Karmi.

15 Simeons sønner hed Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar og Shaul (hans mor var kanaʼanæer).

16 Levis sønner hed: Gershon, Kehat og Merari. Levi blev 137 år gammel. 17 Gershons sønner hed Libni og Shimi. 18 Kehats sønner hed Amram, Jitzhar, Hebron og Uzziel. Kehat blev 133 år gammel. 19 Meraris sønner hed Mahli og Mushi. Disse blev slægtsoverhoveder i Levis stamme ifølge deres slægtsbog.

20 Amram giftede sig med Jokebed, som var hans faster, og de fik sønnerne Aron og Moses. Amram blev 137 år gammel. 21 Jitzhars sønner hed Kora, Nefeg og Zikri. 22 Uzziels sønner hed Mishael, Elsafan og Sitri.

23 Aron giftede sig med Elisheba, som var datter af Amminadab og søster til Nahshon. Deres børn hed Nadab, Abihu, Eleazar og Itamar.

24 Koras sønner hed Assir, Elkana og Abiasaf. De blev overhoveder for familierne i Koras slægt.

25 Arons søn Eleazar giftede sig med en af Putiels døtre, og de fik en søn der hed Pinehas. Alle disse var slægtsoverhoveder inden for Levis stamme med tilhørende familier.

26 Aron og Moses, som er nævnt her i slægtstavlen, er de to mænd, til hvem Herren sagde: „Før Israels stammer ud af Egypten!” 27 Det var dem, som gik til Farao for at få tilladelse til at føre folket ud af landet.

Herrens befaling til Moses og Aron

28 Dengang Herren talte til Moses i Egypten, 29 sagde han til ham: „Jeg er Herren! Sig alt det, jeg pålægger dig, til kong Farao af Egypten.” 30 Men Moses svarede: „Jeg duer jo ikke til at tale! Hvorfor skulle Farao høre på mig?”

New Russian Translation

Exodus 6

1Тогда Господь сказал Моисею:

– Теперь ты увидишь, что Я сделаю с фараоном: под Моей могучей рукой он отпустит их; под Моей могучей рукой он даже прогонит их[a] из своей страны.

2Бог сказал Моисею:

– Я – Господь. 3Я являлся Аврааму, Исааку и Иакову как Бог Всемогущий[b], но под именем Господь[c] они Меня не знали. 4Я заключил с ними завет, чтобы дать им землю Ханаана, где они жили как чужеземцы. 5Теперь Я услышал стон израильтян, которых египтяне сделали своими рабами, и вспомнил об этом завете. 6Итак, скажи израильтянам: «Я – Господь, и Я выведу вас из-под египетского гнета. Я освобожу вас из рабства и спасу вас простертой рукой и великими судами. 7Я сделаю вас Своим народом и буду вашим Богом. Тогда вы узнаете, что Я – Господь, ваш Бог, Который вывел вас из-под египетского гнета. 8Я приведу вас в землю, которую клялся с поднятой рукой отдать Аврааму, Исааку и Иакову. Я отдам ее вам во владение. Я – Господь».

9Моисей передал это израильтянам, но они не послушали его, потому что их дух был сломлен жестокой неволей. 10Тогда Господь сказал Моисею:

11– Пойди, скажи фараону, царю Египта, чтобы он отпустил израильтян из своей страны.

12Но Моисей сказал Господу:

– Если даже израильтяне не слушают меня, как послушает фараон, ведь я так косноязычен?

Родословие Моисея и Аарона

13Господь говорил с Моисеем и Аароном об израильтянах и фараоне, царе Египта, и повелел им вывести израильтян из Египта.

14Вот главы их кланов:

Сыновьями Рувима, первенца Израиля, были Енох и Фаллу, Хецрон и Хармий. Это – кланы Рувима.

15Сыновьями Симеона были Иемуил, Иамин, Огад, Иахин, Цохар и Саул, сын хананеянки. Это – кланы Симеона.

16Вот имена сыновей Левия по их родословиям: Гершон[d], Кааф и Мерари. Левий прожил сто тридцать семь лет.

17Сыновьями Гершона, по кланам, были Ливни и Шимей.

18Сыновьями Каафа были Амрам, Ицгар, Хеврон и Уззиил. Кааф прожил сто тридцать три года.

19Сыновьями Мерари были Махли и Муши.

Это – кланы Левия по их родословиям.

20Амрам был женат на Иохеведе, сестре своего отца, которая родила ему Аарона и Моисея. Амрам прожил сто тридцать семь лет.

21Сыновьями Ицгара были Корах, Нефег и Зихрий.

22Сыновьями Уззиила были Мисаил, Элцафан и Ситри.

23Аарон женился на Елизавете, дочери Аминадава и сестре Нахшона. Она родила ему Надава и Авиуда, Элеазара и Итамара.

24Сыновьями Кораха были Асир, Элкана и Авиасаф. Это – кланы Кораха.

25Элеазар, сын Аарона, женился на одной из дочерей Футиила, и она родила ему Пинехаса.

Это главы левитских родов по кланам.

26Моисей и Аарон – это те, кому Господь сказал: «Выведите израильтян из Египта по их воинствам».

27Это они говорили с фараоном, царем Египта, чтобы вывести израильтян из Египта. Это были те самые Моисей и Аарон.

Аарон говорит за Моисея

28Когда Господь говорил с Моисеем в Египте, 29Он сказал ему:

– Я – Господь. Передай фараону, царю Египта, все, что Я говорю тебе.

30Но Моисей сказал Господу:

– Я так косноязычен – как же фараон послушает меня?

Notas al pie

  1. 6:1 Или: «крепкой рукой он отпустит их … крепкой рукой он выгонит их».
  2. 6:3 Евр.: «Эль-Шаддай».
  3. 6:3 Евр.: «ЙГВГ», см. прим. к 3:15.
  4. 6:16 Вариант имени Гершом.