Bibelen på hverdagsdansk

1. Timoteusbrev 4:1-16

Pas på lovtrældom og falsk lære

1Helligånden gør det helt klart, at i den sidste tid, før Jesus kommer igen, vil nogle af de kristne tage afstand fra troen. I stedet vil de blive ivrige tilhængere af lærere, hvis undervisning er inspireret af bedrageriske og dæmoniske ånder. 2De vil lyve uden at fortrække en mine, for de har mistet deres samvittighed. 3De vil forbyde ægteskab og kræve, at man undgår at spise visse ting, som jo ellers er skabt af Gud, for at de, der tror og kender sandheden, kan spise dem med tak til Gud. 4Alt, hvad Gud har skabt, er nemlig godt, og i stedet for at forkaste det, kan vi spise det med taknemmelighed. 5Gud har jo erklæret, at ingen mad er uren, og desuden takker vi ham for maden. 6Når du forklarer det her for de kristne, er du en god tjener for Jesus Kristus. Du skal hente din styrke fra budskabet om troens betydning og fra den gode undervisning, som du har modtaget. 7Afvis de tåbelige myter, der intet godt fører med sig.

Livet er mere end her og nu

Brug hellere tiden på at øve dig i gudsfrygt. 8Fysisk træning er godt, men giver et begrænset udbytte, for det gavner kun en tid. Gudsfrygt har man derimod stort udbytte af, for det gavner en både her i livet og i den kommende verden. 9Tro mig, og accepter, hvad jeg siger. 10Vi slider og kæmper jo netop, fordi vi har sat alt vores håb til den levende Gud, som giver evigt liv til alle, der tror på Kristus. 11Tilrettevis dem, der tager fejl, og undervis dem om det rette.

Hold dig ikke tilbage

12Lad ingen se ned på dig, fordi du er ung, men vær et forbillede for de troende både med dine ord og med dit liv. Vær et godt eksempel for dem, når det gælder kærlighed, trofasthed og renhed. 13Brug tiden, indtil jeg kommer, til at læse op for dem fra Skriften, til at styrke dem i troen og til at undervise dem. 14Glem ikke den nådegave, du har, den du modtog fra Gud, da menighedens ledere profeterede over dig og bad for dig med håndspålæggelse. 15Giv dig i kast med opgaverne, så vil enhver kunne se, hvordan det vil lykkes for dig. 16Vær bevidst om, hvordan du lever og underviser, og hold ud. Din tjeneste fører jo både dig selv og dine tilhørere frem til det evige liv.

Slovo na cestu

1. Timotejovi 4:1-16

Pavel varuje před falešnými učiteli

1-2Duch svatý nám říká jasně, že v posledních dobách se někteří v církvi odvrátí od Krista a přikloní se k hlasatelům ďábelských nauk, nestydatým lhářům, kteří si už z ničeho nedělají špatné svědomí. 3Ti budou zakazovat manželství a požívání některých pokrmů, i když poučeným křesťanům 4svěřil Bůh tyto věci k radostnému a vděčnému užívání. Vždyť vše, co pochází z Boží ruky, je dobré a nic není zakázané, když za to Bohu děkujeme: 5jeho slovo a naše modlitba to očistily.

Ne spekulace, ale čisté učení

6Budeš-li to takhle učit, bude z tebe dobrý služebník Ježíše Krista. Živ se slovy víry a správným učením, které sis osvojil. 7Nepopřávej sluchu bohaprázdným povídačkám a babským tlachům. Všechen čas a energii zaměř raději na svůj duchovní vzestup. 8Tělesná zdatnost je sice užitečná, ale ta duchovní je nepostradatelná při všem. Cvič se tedy v poslušnosti vůči Bohu, budeš to potřebovat zde a je to dobrý vklad i pro věčnost. 9Toto je pravda, kterou by měl každý uznat. 10A když na to vynakládáme všechny síly, je to proto, že máme naději v živém Bohu, který je zachráncem všech, kdo v něho uvěřili.

11Tomu uč a dbej, aby si to všichni dobře osvojili. 12Nikdo ať tě nepodceňuje pro tvé mládí. Naopak: křesťanům buď vzorem lásky, víry a čistého smýšlení, v řeči i v celém chování. 13Než přijdu, předčítej a vysvětluj Písmo, zvěstuj Boží slovo. 14Nezanedbávej schopnosti, které ti daroval Bůh, když na tebe podle prorockého pokynu starší spoluvěřící s modlitbou vkládali ruce. 15Snaž se je rozvíjet v práci, aby každý viděl, že rosteš a děláš pokroky. 16Své myšlení i jednání podrobuj neustále kontrole. Od pravdy neuhýbej a Bůh požehná tobě i těm, kteří jsou ti svěřeni.