Bibelen på hverdagsdansk

1. Mosebog 36:1-43

Esaus slægt

1Det følgende er Esaus historie, han som også blev kaldt Edom:

2Esau giftede sig med to kana’anæiske piger: Ada, en datter af hittitten Elon, og Oholibama, en datter af Ana og barnebarn af hivvitten Zibon. 3Han giftede sig også med sin kusine Basemat, en datter af Ishmael og søster til Nebajot. 4Esau og Ada fik en søn, der blev kaldt Elifaz. Esau og Basemat fik en søn, der blev kaldt Reuel. 5Esau og Oholibama fik tre sønner, der fik navnene Jeush, Jalam og Kora. Alle disse sønner blev født i Kana’ans land.

6Senere tog Esau sine koner, sine sønner, sine døtre, hele sin husstand og besætning og alt, hvad han havde samlet sig i Kana’ans land, og flyttede til et andet land af frygt for sin bror Jakob. 7Deres husdyr var jo også blevet alt for mange til, at de som fremmede kunne bo samme sted som de fastboende. Der var slet ikke græs nok. 8Esau slog sig derfor ned i Seirs bjergland.

9Her følger en liste over Esaus efterkommere, edomitterne, som bor i Seirs bjergland:

10-13Ada fødte som sagt Esau en søn, der fik navnet Elifaz, og han fik fem sønner: Teman, Omar, Zefo, Gatam og Kenaz. Elifaz havde også en kone, som hed Timna, og med hende fik han sønnen Amalek.

Esau og hans kone Basemat fik sønnen Reuel, og han fik fire sønner: Nahat, Zerach, Shamma og Mizza.

14Esaus kone Oholibama, en datter af Zibons søn Ana, fødte tre sønner: Jeush, Jalam og Kora.

15-16Esaus sønner og sønnesønner blev stamfædre for de forskellige stammer blandt Edoms folk. De stammer, der er kendt under navnene Teman, Omar, Zefo, Kenaz, Kora, Gatam og Amalek, nedstammer alle fra Elifaz, Esaus og Adas ældste søn.

17De stammer, der er kendt under navnene Nahat, Zerach, Shamma og Mizza, nedstammer alle fra Reuel, Esaus og Basemats søn.

18-19Desuden er der stammerne Jeush, Jalam og Kora, opkaldt efter de sønner, som Esau fik med sin kone Oholibama, Anas datter.

Edoms oprindelige indbyggere

20-21Her følger en liste med navnene på de stammer, som oprindeligt boede i Seirs land: Lotan, Shobal, Zibon, Ana, Dishon, Etzer og Dishan. De er efterkommere af og har navn efter horitten Seirs sønner.

22Lotan, Seirs søn, havde følgende sønner: Hori og Hemam. Lotan havde også en søster ved navn Timna.

23Shobals sønner hed Alvan, Manahat, Ebal, Shefo og Onam.

24Zibons sønner hed Ajja og Ana. Det var Ana, som opdagede en varm kilde i ørkenen, dengang han vogtede sin fars æsler. 25Anas børn var sønnen Dishon og datteren Oholibama. 26Dishons sønner hed Hemdan, Eshban, Jitran og Keran.

27Etzers sønner hed Bilhan, Za’avan og Akan.

28Dishans sønner hed Utz og Aran.

29-30Horitternes stammer i Seirs land hed altså: Lotan, Shobal, Zibon, Ana, Dishon, Etzer og Dishan.

De oprindelige konger i Seirs land

31-39Endnu før der var konger i Israel, herskede følgende konger i det, der nu hedder Edom: Først Bela, Beors søn, fra byen Dinhaba. Da han døde, efterfulgtes han af Jobab, Zerachs søn fra Botzra. Da Jobab døde, efterfulgtes han af Husham fra temanitternes område. Da Husham døde, blev Hadad konge. Han var søn af Bedad og kom fra byen Avit. Det var ham, der besejrede midjanitternes hær i Moabs land. Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka konge. Da han døde, blev Shaul fra flodbyen Rehobot konge. Da han døde, blev Ba’al-Hanan, Ahbors søn, konge. Da han døde, blev Hadar fra Pau konge. Hans kone hed Mehetabel og var datter af Matred, som igen var datter af Mezahab.

40Slægtsoverhovederne i Esaus slægt hed Timna, Alva, Jetet, 41Oholibama, Ela, Pinon, 42Kenaz, Teman, Mibzar, 43Magdiel og Iram. Det område, som hver enkelt slægt boede i, overtog efterhånden slægtens navn.

Nueva Versión Internacional

Génesis 36:1-43

Descendientes de Esaú

36:10-141Cr 1:35-37

36:20-281Cr 1:38-42

1Estos son los descendientes de Esaú, o sea Edom.

2Esaú se casó con mujeres cananeas: con Ada, hija de Elón el hitita; con Aholibama, hija de Aná y nieta de Zibeón el heveo; 3y con Basemat, hija de Ismael y hermana de Nebayot.

4Esaú tuvo estos hijos: con Ada tuvo a Elifaz; con Basemat, a Reuel; 5con Aholibama, a Jeús, Jalán y Coré. Estos fueron los hijos que tuvo Esaú mientras vivía en la tierra de Canaán.

6Después Esaú tomó a sus esposas, hijos e hijas, y a todas las personas que lo acompañaban, junto con su ganado y todos sus animales, y todos los bienes que había adquirido en la tierra de Canaán, y se trasladó a otra región para alejarse de su hermano Jacob. 7Los dos habían acumulado tantos bienes que no podían estar juntos; la tierra donde vivían no bastaba para alimentar al ganado de ambos. 8Fue así como Esaú, o sea Edom, se asentó en la región montañosa de Seír.

9Estos son los descendientes de Esaú, padre de los edomitas, que habitaron en la región montañosa de Seír. 10Los nombres de sus hijos son estos:

Elifaz hijo de Ada, esposa de Esaú; y Reuel hijo de Basemat, esposa de Esaú.

11Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Zefo, Gatán y Quenaz.

12Elifaz tuvo un hijo con una concubina suya, llamada Timná, al que llamó Amalec.

Todos estos fueron nietos de Ada, esposa de Esaú.

13Los hijos de Reuel fueron Najat, Zera, Sama y Mizá. Estos fueron los nietos de Basemat, esposa de Esaú.

14Los hijos de la otra esposa de Esaú, Aholibama, que era hija de Aná y nieta de Zibeón fueron Jeús, Jalán y Coré.

15Estos fueron los jefes de los descendientes de Esaú:

De los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes fueron Temán, Omar, Zefo, Quenaz, 16Coré, Gatán y Amalec. Estos fueron los jefes de los descendientes de Elifaz en la tierra de Edom, y todos ellos fueron nietos de Ada.

17De los hijos de Reuel hijo de Esaú, los jefes fueron Najat, Zera, Sama y Mizá.

Estos fueron los jefes de los descendientes de Reuel en la tierra de Edom, y todos ellos fueron nietos de Basemat, esposa de Esaú.

18De los hijos de Aholibama, hija de Aná y esposa de Esaú, los jefes fueron Jeús, Jalán y Coré.

19Estos fueron descendientes de Esaú, también llamado Edom, y a su vez jefes de sus respectivas tribus.

20Estos fueron los descendientes de Seír el horeo, que habitaban en aquella región:

Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, 21Disón, Ezer y Disán. Estos descendientes de Seír fueron los jefes de los horeos en la tierra de Edom.

22Los hijos de Lotán fueron Horí y Homán. Lotán tenía una hermana llamada Timná.

23Los hijos de Sobal fueron: Alván, Manajat, Ebal, Sefó y Onam.

24Los hijos de Zibeón fueron Ayá y Aná. Este último es el mismo que encontró las aguas termales36:24 aguas termales. Texto de difícil traducción. en el desierto mientras cuidaba los asnos de su padre Zibeón.

25Los hijos de Aná fueron: Disón y Aholibama, hija de Aná.

26Los hijos de Disón fueron Hemdán, Esbán, Itrán y Querán.

27Los hijos de Ezer fueron Bilán, Zaván y Acán.

28Los hijos de Disán fueron Uz y Arán.

29Los jefes de los horeos fueron Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, 30Disón, Ezer y Disán. Cada uno de ellos fue jefe de su tribu en la región de Seír.

Los reyes de Edom

36:31-431Cr 1:43-54

31Antes de que los israelitas tuvieran rey, estos fueron los reyes que reinaron en el país de Edom:

32Bela hijo de Beor, que reinó en Edom. El nombre de su ciudad era Dinaba.

33Cuando murió Bela, reinó en su lugar Jobab hijo de Zera, que provenía de Bosra.

34Cuando murió Jobab, reinó en su lugar Jusán, que venía de la región de Temán.

35Cuando murió Jusán, reinó en su lugar Hadad hijo de Bedad. Este derrotó a Madián en el campo de Moab. El nombre de su ciudad era Avit.

36Cuando murió Hadad, reinó en su lugar Samla, que era del pueblo de Masreca.

37Cuando murió Samla, reinó en su lugar Saúl de Rejobot del Río.

38Cuando murió Saúl, reinó en su lugar Baal Janán hijo de Acbor.

39Cuando murió Baal Janán hijo de Acbor, reinó en su lugar Hadad.36:39 Hadad (mss. hebreos, Pentateuco Samaritano y Siríaca; véase 1Cr 1:50); Hadar (TM). El nombre de su ciudad era Pau. Su esposa se llamaba Mehitabel, y era hija de Matred y nieta de Mezab.

40Estos son los nombres de los jefes que descendieron de Esaú, cada uno según su clan y región: Timná, Alvá, Jetet, 41Aholibama, Elá, Pinón, 42Quenaz, Temán, Mibzar, 43Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom, según los lugares que habitaron.

Este fue Esaú, padre de los edomitas.