Bibelen på hverdagsdansk

1. Mosebog 36:1-43

Esaus slægt

1Det følgende er Esaus historie, han som også blev kaldt Edom:

2Esau giftede sig med to kana’anæiske piger: Ada, en datter af hittitten Elon, og Oholibama, en datter af Ana og barnebarn af hivvitten Zibon. 3Han giftede sig også med sin kusine Basemat, en datter af Ishmael og søster til Nebajot. 4Esau og Ada fik en søn, der blev kaldt Elifaz. Esau og Basemat fik en søn, der blev kaldt Reuel. 5Esau og Oholibama fik tre sønner, der fik navnene Jeush, Jalam og Kora. Alle disse sønner blev født i Kana’ans land.

6Senere tog Esau sine koner, sine sønner, sine døtre, hele sin husstand og besætning og alt, hvad han havde samlet sig i Kana’ans land, og flyttede til et andet land af frygt for sin bror Jakob. 7Deres husdyr var jo også blevet alt for mange til, at de som fremmede kunne bo samme sted som de fastboende. Der var slet ikke græs nok. 8Esau slog sig derfor ned i Seirs bjergland.

9Her følger en liste over Esaus efterkommere, edomitterne, som bor i Seirs bjergland:

10-13Ada fødte som sagt Esau en søn, der fik navnet Elifaz, og han fik fem sønner: Teman, Omar, Zefo, Gatam og Kenaz. Elifaz havde også en kone, som hed Timna, og med hende fik han sønnen Amalek.

Esau og hans kone Basemat fik sønnen Reuel, og han fik fire sønner: Nahat, Zerach, Shamma og Mizza.

14Esaus kone Oholibama, en datter af Zibons søn Ana, fødte tre sønner: Jeush, Jalam og Kora.

15-16Esaus sønner og sønnesønner blev stamfædre for de forskellige stammer blandt Edoms folk. De stammer, der er kendt under navnene Teman, Omar, Zefo, Kenaz, Kora, Gatam og Amalek, nedstammer alle fra Elifaz, Esaus og Adas ældste søn.

17De stammer, der er kendt under navnene Nahat, Zerach, Shamma og Mizza, nedstammer alle fra Reuel, Esaus og Basemats søn.

18-19Desuden er der stammerne Jeush, Jalam og Kora, opkaldt efter de sønner, som Esau fik med sin kone Oholibama, Anas datter.

Edoms oprindelige indbyggere

20-21Her følger en liste med navnene på de stammer, som oprindeligt boede i Seirs land: Lotan, Shobal, Zibon, Ana, Dishon, Etzer og Dishan. De er efterkommere af og har navn efter horitten Seirs sønner.

22Lotan, Seirs søn, havde følgende sønner: Hori og Hemam. Lotan havde også en søster ved navn Timna.

23Shobals sønner hed Alvan, Manahat, Ebal, Shefo og Onam.

24Zibons sønner hed Ajja og Ana. Det var Ana, som opdagede en varm kilde i ørkenen, dengang han vogtede sin fars æsler. 25Anas børn var sønnen Dishon og datteren Oholibama. 26Dishons sønner hed Hemdan, Eshban, Jitran og Keran.

27Etzers sønner hed Bilhan, Za’avan og Akan.

28Dishans sønner hed Utz og Aran.

29-30Horitternes stammer i Seirs land hed altså: Lotan, Shobal, Zibon, Ana, Dishon, Etzer og Dishan.

De oprindelige konger i Seirs land

31-39Endnu før der var konger i Israel, herskede følgende konger i det, der nu hedder Edom: Først Bela, Beors søn, fra byen Dinhaba. Da han døde, efterfulgtes han af Jobab, Zerachs søn fra Botzra. Da Jobab døde, efterfulgtes han af Husham fra temanitternes område. Da Husham døde, blev Hadad konge. Han var søn af Bedad og kom fra byen Avit. Det var ham, der besejrede midjanitternes hær i Moabs land. Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka konge. Da han døde, blev Shaul fra flodbyen Rehobot konge. Da han døde, blev Ba’al-Hanan, Ahbors søn, konge. Da han døde, blev Hadar fra Pau konge. Hans kone hed Mehetabel og var datter af Matred, som igen var datter af Mezahab.

40Slægtsoverhovederne i Esaus slægt hed Timna, Alva, Jetet, 41Oholibama, Ela, Pinon, 42Kenaz, Teman, Mibzar, 43Magdiel og Iram. Det område, som hver enkelt slægt boede i, overtog efterhånden slægtens navn.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 36:1-43

Urmașii lui Esau

(1 Cron. 1:35-42)

1Aceasta este istoria1 Vezi nota de la 2:4. lui Esau, adică Edom:

2Esau și‑a luat soții dintre fiicele lui Canaan: pe Ada, fiica hititului Elon, pe Oholibama, fiica lui Ana, fiul hivitului Țivon, 3și pe Basmat, fiica lui Ismael și sora lui Nebaiot.

4Ada i l‑a născut lui Esau pe Elifaz, Basmat i l‑a născut pe Reuel, 5iar Oholibama i‑a născut pe Ieuș, pe Ialam și pe Korah. Aceștia au fost fiii lui Esau, care i s‑au născut în țara Canaan.

6Esau și‑a luat soțiile, fiii, fiicele, pe toți robii6 Lit.: sufletele, sensul fiind cel menționat în text. din casa lui, vitele, toate animalele și averile pe care le‑a strâns în țara Canaan și a plecat de lângă fratele său, Iacov, într‑o altă țară, 7pentru că bunurile lor erau prea multe ca ei să locuiască împreună. Țara în care locuiau nu mai avea loc pentru turmele lor. 8Astfel, Esau, adică Edom, s‑a așezat pe muntele Seir.

9Aceștia au fost urmașii lui Esau, tatăl edomiților din muntele Seirului.

10Iată care au fost numele fiilor lui Esau:

Elifaz, fiul Adei, soția lui Esau;

Reuel, fiul Basmatei, soția lui Esau.

11Fiii lui Elifaz au fost:

Teman, Omar, Țefo, Gatam și Chenaz.

12Timna era țiitoarea12 Vezi nota de la 22:24. lui Elifaz, fiul lui Esau; ea i l‑a născut lui Elifaz pe Amalek. Aceștia au fost nepoții Adei, soția lui Esau.

13Aceștia au fost fiii lui Reuel:

Nahat, Zerah, Șama și Miza. Aceștia au fost nepoții Basmatei, soția lui Esau.

14Aceștia au fost fiii Oholibamei, soția lui Esau și fiica lui Ana, fiul lui Țivon: ea i‑a născut lui Esau pe Ieuș, pe Ialam și pe Korah.

15Iată care au fost căpeteniile fiilor lui Esau:

fiii lui Elifaz, întâiul născut al lui Esau au fost:

căpetenia Teman, căpetenia Omar, căpetenia Țefo, căpetenia Chenaz, 16căpetenia Korah , căpetenia Gatam, căpetenia Amalek. Acestea au fost căpeteniile lui Elifaz în Edom; aceștia au fost nepoții Adei.

17Aceștia au fost fiii lui Reuel, fiul lui Esau:

căpetenia Nahat, căpetenia Zerah, căpetenia Șama, căpetenia Miza. Acestea au fost căpeteniile lui Reuel în țara Edomului; aceștia au fost nepoții Basmatei, soția lui Esau.

18Aceștia au fost fiii Oholibamei, soția lui Esau:

căpetenia Ieuș, căpetenia Ialam, căpetenia Korah; acestea au fost căpeteniile Oholibamei, fiica lui Ana și soția lui Esau.

19Aceștia au fost fiii lui Esau, adică Edom, și acestea au fost căpeteniile lor.

20Aceștia au fost fiii horitului Seir, locuitorii țării:

Lotan, Șobal, Țivon, Ana, 21Dișon, Ețer și Dișan. Acestea au fost căpeteniile horiților, fiii lui Seir, în Edom.

22Fiii lui Lotan au fost Hori și Hemam. Sora lui Lotan a fost Timna.

23Aceștia au fost fiii lui Șobal:

Alvan, Manahat, Ebal, Șefi și Onam.

24Aceștia au fost fiii lui Țivon:

Aia și Ana; el este Ana, cel care a găsit izvoarele în pustie, pe când păștea măgarii tatălui său, Țivon.

25Aceștia au fost copiii lui Ana:

Dișon și Oholibama, fiica lui Ana.

26Aceștia au fost fiii lui Dișon:

Hemdan, Eșban, Itran și Cheran.

27Aceștia au fost fiii lui Ețer:

Bilhan, Zaavan și Akan.

28Aceștia au fost fiii lui Dișan:

Uț și Aran.

29Acestea au fost căpeteniile horiților:

căpetenia Lotan, căpetenia Șobal, căpetenia Țivon, căpetenia Ana, 30căpetenia Dișon, căpetenia Ețer și căpetenia Dișan. Acestea au fost căpeteniile horiților, potrivit cetelor lor în țara lui Seir.

Regii Edomului

31Regii care au domnit în Edom, înainte ca vreun rege să domnească peste fiii lui Israel31 Sau: înainte ca vreun rege israelit să domnească peste ei., au fost:

32Bela, fiul lui Beor, a domnit în Edom; numele cetății sale era Dinhaba.

33Când Bela a murit, Iobab, fiul lui Zerah, din Boțra, a domnit în locul lui.

34Când Iobab a murit, Hușam, din țara temaniților, a domnit în locul lui.

35Când Hușam a murit, Hadad, fiul lui Bedad, cel care i‑a învins pe midianiți la Moab, a domnit în locul lui. Numele cetății sale era Avit.

36Când Hadad a murit, Samla, din Masreka, a domnit în locul lui.

37Când Samla a murit, Saul din Rehobotul de lângă râu37 Probabil Eufratul. a domnit în locul lui.

38Când Saul a murit, Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a domnit în locul lui.

39Când Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a murit, Hadar a domnit în locul lui; numele cetății sale era Pau. Numele soției sale era Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Me‑Zahab.

40Numele căpeteniilor care provin din Esau, după clanurile și regiunile lor, sunt următoarele:

căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet, 41căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon, 42căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibțar, 43căpetenia Magdiel și căpetenia Iram.

Acestea au fost căpeteniile Edomului, potrivit teritoriilor lor în țara pe care o stăpâneau. Esau a fost tatăl edomiților.