Bibelen på hverdagsdansk

1. Mosebog 10:1-32

Noas slægt

1Efter oversvømmelsen fik Noas tre sønner, Sem, Kam og Jafet, selv sønner. Det følgende er en liste over disse sønner og deres efterkommere.

2Jafets sønner hed Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Meshek og Tiras. 3Gomers sønner hed Ashkenaz, Rifat og Togarma. 4Javans sønner hed Elisha, Tarshish, Kittim og Rodanim. 5Fra Jafets efterkommere nedstammer de folkeslag, som bosatte sig i kystlandet og på øerne, hver med deres eget område og sprog.

6Kams sønner hed Kush, Mitzrajim, Put og Kana’an,10,6 Stamfædre til kushitterne (nubierne), egypterne, libyerne og kana’anæerne. 7Kush fik sønnerne Seba, Havila, Sabta, Rama og Sabteka. Ramas sønner hed Saba og Dedan.

8Kush havde også en efterkommer ved navn Nimrod. Han var en heltemodig kriger 9og en enestående jæger. Det er fra ham, man har udtrykket: „En mægtig jæger som Nimrod.” 10Nimrods rige bestod først af byerne Babel,10,10 Eller Babylon. Babel er den hebraiske form og Babylon den græske form for den samme by. Erek, Akkad og Kalne i landet Shinar. 11Senere erobrede han Assyrien, hvor han byggede byerne Nineve, Rehobot-Ir, Kala 12og Resen, som blev rigets hovedstad og ligger mellem Nineve og Kala.

13Mitzrajim blev stamfar til luditterne, anamitterne, lehabitterne, naftuhitterne, 14patrusitterne, kasluhitterne (som filistrene stammer fra) og kaftoritterne. 15Kana’ans ældste søn hed Sidon og blev stamfar til sidonitterne. Han blev også stamfar til hittitterne, 16jebusitterne, amoritterne, girgashitterne, 17hivvitterne, arkitterne, sinitterne, 18arvaditterne, zemaritterne og hamatitterne. 19Kana’anæernes slægter bredte sig efterhånden, så deres grænser nåede fra Sidon i nord til Gerar og Gaza i syd—og østpå til Sodoma, Gomorra, Adma og Sebojim ved Lasha. 20Alle disse folk er Kams efterkommere, opregnet efter deres slægter, sprog og territorier.

21Sem, der var storebror til Jafet,10,21 Nogle fortolker den hebraiske tekst (ordret: bror til Jafet, den store), som om Jafet var ældst, men de fleste mener, at Sem var storebror til Jafet. Sådan har den græske oversættelse, Septuaginta (LXX), også forstået teksten. fik også en række sønner, og han blev gennem Eber stamfar til hebræerne. 22Sems sønner var Elam, Ashur, Arpakshad, Lud og Aram. 23Arams sønner hed Utz, Hul, Geter og Mash. 24Arpakshad blev far til Shela, som blev far til Eber. 25Eber fik to sønner. Den første søn hed Peleg,10,25 Det betyder „splittelse”. for det var på hans tid, at jordens befolkning adskiltes i forskellige sproggrupper og spredtes ud over jorden. Den anden søn hed Joktan, 26og han blev far10,26 På hebraisk skelnes der ikke mellem „far” og „stamfar”. til Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, 27Hadoram, Uzal, Dikla, 28Obal, Abimael, Saba, 29Ofir, Havila og Jobab. 30Joktans efterkommeres område strækker sig fra Mesha til Sefar i bjergene mod øst. 31Disse folk er Sems efterkommere, opregnet efter deres slægter, sprog og territorier.

32Alle disse etniske grupper nedstammer altså fra Noas sønner. Efter oversvømmelsen blev jorden befolket med disse folkeslag.

Nova Versão Internacional

Gênesis 10:1-32

A Origem dos Povos

1Este é o registro da descendência de Sem, Cam e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do Dilúvio.

Os Jafetitas

2Estes foram os filhos10.2 Filhos pode significar descendentes ou sucessores ou nações; também nos versículos 3, 4, 6, 7, 20-23 e 29. de Jafé:

Gômer, Magogue, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás.

3Estes foram os filhos de Gômer:

Asquenaz, Rifate e Togarma.

4Estes foram os filhos de Javã:

Elisá, Társis, Quitim e Rodanim10.4 Alguns manuscritos dizem Dodanim.. 5Deles procedem os povos marítimos, os quais se separaram em seu território, conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações.

Os Camitas

6Estes foram os filhos de Cam:

Cuxe, Mizraim10.6 Isto é, Egito; também no versículo 13., Fute e Canaã.

7Estes foram os filhos de Cuxe:

Sebá, Havilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá.

Estes foram os filhos de Raamá:

Sabá e Dedã.

8Cuxe gerou10.8 Gerar pode ter o sentido de ser ancestral ou predecessor; também nos versículos 13, 15, 24 e 26. também Ninrode, o primeiro homem poderoso na terra. 9Ele foi o mais valente dos caçadores10.9 Hebraico: valente caçador diante do Senhor., e por isso se diz: “Valente como Ninrode”. 10No início o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné10.10 Ou e todos eles, na terra de Sinear10.10 Isto é, Babilônia.. 11Dessa terra ele partiu para a Assíria, onde fundou Nínive, Reobote-Ir10.11 Ou Nínive com as praças da cidade, Calá 12e Resém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade.

13Mizraim gerou

os luditas, os anamitas, os leabitas, os naftuítas, 14os patrusitas, os casluítas, dos quais se originaram os filisteus, e os caftoritas.

15Canaã gerou

Sidom, seu filho mais velho, e Hete10.15 Ou os sidônios, os primeiros, e os hititas, 16como também os jebuseus, os amorreus, os girgaseus, 17os heveus, os arqueus, os sineus, 18os arvadeus, os zemareus e os hamateus.

(Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. 19As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom, iam até Gerar, e chegavam a Gaza e, de lá, prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, chegando até Lasa.)

20São esses os descendentes de Cam, conforme seus clãs e línguas, em seus territórios e nações.

Os Semitas

21Sem, irmão mais velho de Jafé10.21 Ou Sem, cujo irmão mais velho era Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Héber.

22Estes foram os filhos de Sem:

Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã.

23Estes foram os filhos de Arã:

Uz, Hul, Géter e Meseque10.23 Alguns manuscritos dizem Más..

24Arfaxade gerou

Salá10.24 A Septuaginta diz gerou Cainã, e Cainã gerou Salá., e este gerou Héber.

25A Héber nasceram dois filhos:

um deles se chamou Pelegue, porque em sua época a terra foi dividida; seu irmão chamou-se Joctã.

26Joctã gerou

Almodá, Salefe, Hazarmavé, Jerá, 27Adorão, Uzal, Dicla, 28Obal, Abimael, Sabá, 29Ofir, Havilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã.

30A região onde viviam estendia-se de Messa até Sefar, nas colinas ao leste.

31São esses os descendentes de Sem, conforme seus clãs e línguas, em seus territórios e nações.

32São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra, depois do Dilúvio.