Bibelen på hverdagsdansk

1. Mosebog 10:1-32

Noas slægt

1Efter oversvømmelsen fik Noas tre sønner, Sem, Kam og Jafet, selv sønner. Det følgende er en liste over disse sønner og deres efterkommere.

2Jafets sønner hed Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Meshek og Tiras. 3Gomers sønner hed Ashkenaz, Rifat og Togarma. 4Javans sønner hed Elisha, Tarshish, Kittim og Rodanim. 5Fra Jafets efterkommere nedstammer de folkeslag, som bosatte sig i kystlandet og på øerne, hver med deres eget område og sprog.

6Kams sønner hed Kush, Mitzrajim, Put og Kana’an,10,6 Stamfædre til kushitterne (nubierne), egypterne, libyerne og kana’anæerne. 7Kush fik sønnerne Seba, Havila, Sabta, Rama og Sabteka. Ramas sønner hed Saba og Dedan.

8Kush havde også en efterkommer ved navn Nimrod. Han var en heltemodig kriger 9og en enestående jæger. Det er fra ham, man har udtrykket: „En mægtig jæger som Nimrod.” 10Nimrods rige bestod først af byerne Babel,10,10 Eller Babylon. Babel er den hebraiske form og Babylon den græske form for den samme by. Erek, Akkad og Kalne i landet Shinar. 11Senere erobrede han Assyrien, hvor han byggede byerne Nineve, Rehobot-Ir, Kala 12og Resen, som blev rigets hovedstad og ligger mellem Nineve og Kala.

13Mitzrajim blev stamfar til luditterne, anamitterne, lehabitterne, naftuhitterne, 14patrusitterne, kasluhitterne (som filistrene stammer fra) og kaftoritterne. 15Kana’ans ældste søn hed Sidon og blev stamfar til sidonitterne. Han blev også stamfar til hittitterne, 16jebusitterne, amoritterne, girgashitterne, 17hivvitterne, arkitterne, sinitterne, 18arvaditterne, zemaritterne og hamatitterne. 19Kana’anæernes slægter bredte sig efterhånden, så deres grænser nåede fra Sidon i nord til Gerar og Gaza i syd—og østpå til Sodoma, Gomorra, Adma og Sebojim ved Lasha. 20Alle disse folk er Kams efterkommere, opregnet efter deres slægter, sprog og territorier.

21Sem, der var storebror til Jafet,10,21 Nogle fortolker den hebraiske tekst (ordret: bror til Jafet, den store), som om Jafet var ældst, men de fleste mener, at Sem var storebror til Jafet. Sådan har den græske oversættelse, Septuaginta (LXX), også forstået teksten. fik også en række sønner, og han blev gennem Eber stamfar til hebræerne. 22Sems sønner var Elam, Ashur, Arpakshad, Lud og Aram. 23Arams sønner hed Utz, Hul, Geter og Mash. 24Arpakshad blev far til Shela, som blev far til Eber. 25Eber fik to sønner. Den første søn hed Peleg,10,25 Det betyder „splittelse”. for det var på hans tid, at jordens befolkning adskiltes i forskellige sproggrupper og spredtes ud over jorden. Den anden søn hed Joktan, 26og han blev far10,26 På hebraisk skelnes der ikke mellem „far” og „stamfar”. til Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, 27Hadoram, Uzal, Dikla, 28Obal, Abimael, Saba, 29Ofir, Havila og Jobab. 30Joktans efterkommeres område strækker sig fra Mesha til Sefar i bjergene mod øst. 31Disse folk er Sems efterkommere, opregnet efter deres slægter, sprog og territorier.

32Alle disse etniske grupper nedstammer altså fra Noas sønner. Efter oversvømmelsen blev jorden befolket med disse folkeslag.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 10:1-32

Formarea și răspândirea neamurilor pe pământ

1Aceasta este istoria1 Vezi nota de la 2:4. fiilor lui Noe – Sem, Ham și Iafet – și aceștia au fost fiii care li s‑au născut după potop.

Iafetiții

(1 Cron. 1:5-7)

2Fiii2-4, 6-7, 20-23, 29, 31 În acest capitol, termenul fiii poate însemna descendenți sau chiar neamuri. lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan2 Grecia., Tubal, Meșek și Tiras.

3Fiii lui Gomer au fost: Așchenaz, Rifat și Togarma.

4Fiii lui Iavan au fost: Elișa, Tarșiș, Chitim și Rodanim. 5Din aceștia s‑au răspândit în ținuturile lor neamurile de pe coastă5 Cu referire, probabil, la celebrele popoare ale mării, care au invadat coasta de sud și de est a Mediteranei în perioada aceea., fiecare cu limba lui, potrivit clanurilor5 Grup de familii legate prin relații de rudenie. lor, în neamurile lor.

Hamiții

(1 Cron. 1:8-16)

6Fiii lui Ham au fost: Cuș, Mițrayim6, 13 Mițrayim înseamnă Două Egipturi, cu referire, probabil, la Egiptul de Sus și Egiptul de Jos., Put și Canaan.

7Fiii lui Cuș au fost: Seba, Havila, Sabta, Rama și Sabteca.

Fiii lui Rama au fost: Șeba și Dedan.

8Lui Cuș i s‑a născut Nimrod. Acesta a început să fie un om viteaz pe pământ. 9El a fost un vânător viteaz înaintea Domnului. De aceea se spune: „Ca Nimrod, vânător viteaz înaintea Domnului.“ 10El a domnit la început peste Babel, Erec, Akkad și Calne, în țara Șinar10 Babilonia..10 Sau: Babel, Erec și Akkad – toate în țara Șinar. 11Din acea țară, el s‑a dus în Așur11 Asiria. și a construit Ninive, Rehobot‑Ir, Calah 12și Resen, care este între Ninive și Calah; aceasta este cetatea cea mare.

13Din Mițrayim provin ludiții, anamiții, lehabiții, naftuhiții,

14patrusiții, casluhiții și caftoriții; din casluhiți provin filistenii.

15Lui Canaan i s‑a născut Sidon, întâiul său născut, și Het;

16din Canaan provin și iebusiții, amoriții, ghirgașiții,

17hiviții, archiții, siniții,

18arvadiții, țemariții și hamatiții.

După aceea, clanurile canaaniților s‑au răspândit, 19iar hotarele lor se întindeau de la Sidon spre Gherar, până la Gaza și apoi spre Sodoma, Gomora, Adma și Țeboim, până la Lașa.

20Aceștia au fost urmașii lui Ham, potrivit clanurilor lor, potrivit limbilor lor, în țările și în neamurile lor.

Semiții

(1 Cron. 1:17-23)

21I s‑au născut fii și lui Sem, fratele mai mare al lui Iafet. Sem a fost tatăl tuturor fiilor lui Eber.

22Fiii lui Sem au fost: Elam, Așur, Arpahșad, Lud și Aram.

23Fiii lui Aram au fost: Uț, Hul, Gheter și Maș.

24Lui Arpahșad i s‑a născut Șelah,

iar lui Șelah i s‑a născut Eber.

25Lui Eber i s‑au născut doi fii: numele unuia era Peleg25 Peleg înseamnă împărțire., pentru că în timpul vieții lui a fost împărțit pământul, iar numele fratelui său era Ioktan.

26Lui Ioktan i s‑au născut Almodad, Șelef, Hațar-Mavet, Iarah,

27Hadoram, Uzal, Dikla,

28Obal, Abimael, Șeba,

29Ofir, Havila și Iobab. Toți aceștia au fost fiii lui Ioktan.

30Regiunea în care locuiau se întindea de la Meșa spre Sefar, muntele de la răsărit.

31Aceștia au fost urmașii lui Sem, potrivit clanurilor lor, potrivit limbilor lor, în țările lor și potrivit neamurilor lor.

32Acestea au fost clanurile fiilor lui Noe, potrivit urmașilor lor, în neamurile lor. Din ei s‑au răspândit neamurile pe pământ, după potop.