Bibelen på hverdagsdansk

1. Mosebog 10:1-32

Noas slægt

1Efter oversvømmelsen fik Noas tre sønner, Sem, Kam og Jafet, selv sønner. Det følgende er en liste over disse sønner og deres efterkommere.

2Jafets sønner hed Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Meshek og Tiras. 3Gomers sønner hed Ashkenaz, Rifat og Togarma. 4Javans sønner hed Elisha, Tarshish, Kittim og Rodanim. 5Fra Jafets efterkommere nedstammer de folkeslag, som bosatte sig i kystlandet og på øerne, hver med deres eget område og sprog.

6Kams sønner hed Kush, Mitzrajim, Put og Kana’an,10,6 Stamfædre til kushitterne (nubierne), egypterne, libyerne og kana’anæerne. 7Kush fik sønnerne Seba, Havila, Sabta, Rama og Sabteka. Ramas sønner hed Saba og Dedan.

8Kush havde også en efterkommer ved navn Nimrod. Han var en heltemodig kriger 9og en enestående jæger. Det er fra ham, man har udtrykket: „En mægtig jæger som Nimrod.” 10Nimrods rige bestod først af byerne Babel,10,10 Eller Babylon. Babel er den hebraiske form og Babylon den græske form for den samme by. Erek, Akkad og Kalne i landet Shinar. 11Senere erobrede han Assyrien, hvor han byggede byerne Nineve, Rehobot-Ir, Kala 12og Resen, som blev rigets hovedstad og ligger mellem Nineve og Kala.

13Mitzrajim blev stamfar til luditterne, anamitterne, lehabitterne, naftuhitterne, 14patrusitterne, kasluhitterne (som filistrene stammer fra) og kaftoritterne. 15Kana’ans ældste søn hed Sidon og blev stamfar til sidonitterne. Han blev også stamfar til hittitterne, 16jebusitterne, amoritterne, girgashitterne, 17hivvitterne, arkitterne, sinitterne, 18arvaditterne, zemaritterne og hamatitterne. 19Kana’anæernes slægter bredte sig efterhånden, så deres grænser nåede fra Sidon i nord til Gerar og Gaza i syd—og østpå til Sodoma, Gomorra, Adma og Sebojim ved Lasha. 20Alle disse folk er Kams efterkommere, opregnet efter deres slægter, sprog og territorier.

21Sem, der var storebror til Jafet,10,21 Nogle fortolker den hebraiske tekst (ordret: bror til Jafet, den store), som om Jafet var ældst, men de fleste mener, at Sem var storebror til Jafet. Sådan har den græske oversættelse, Septuaginta (LXX), også forstået teksten. fik også en række sønner, og han blev gennem Eber stamfar til hebræerne. 22Sems sønner var Elam, Ashur, Arpakshad, Lud og Aram. 23Arams sønner hed Utz, Hul, Geter og Mash. 24Arpakshad blev far til Shela, som blev far til Eber. 25Eber fik to sønner. Den første søn hed Peleg,10,25 Det betyder „splittelse”. for det var på hans tid, at jordens befolkning adskiltes i forskellige sproggrupper og spredtes ud over jorden. Den anden søn hed Joktan, 26og han blev far10,26 På hebraisk skelnes der ikke mellem „far” og „stamfar”. til Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, 27Hadoram, Uzal, Dikla, 28Obal, Abimael, Saba, 29Ofir, Havila og Jobab. 30Joktans efterkommeres område strækker sig fra Mesha til Sefar i bjergene mod øst. 31Disse folk er Sems efterkommere, opregnet efter deres slægter, sprog og territorier.

32Alle disse etniske grupper nedstammer altså fra Noas sønner. Efter oversvømmelsen blev jorden befolket med disse folkeslag.

New International Version

Genesis 10

The Table of Nations

1This is the account of Shem, Ham and Japheth, Noah’s sons, who themselves had sons after the flood.

The Japhethites

The sons[a] of Japheth:

Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek and Tiras.

The sons of Gomer:

Ashkenaz, Riphath and Togarmah.

The sons of Javan:

Elishah, Tarshish, the Kittites and the Rodanites.[b] (From these the maritime peoples spread out into their territories by their clans within their nations, each with its own language.)

The Hamites

The sons of Ham:

Cush, Egypt, Put and Canaan.

The sons of Cush:

Seba, Havilah, Sabtah, Raamah and Sabteka.

The sons of Raamah:

Sheba and Dedan.

Cush was the father[c] of Nimrod, who became a mighty warrior on the earth. He was a mighty hunter before the Lord; that is why it is said, “Like Nimrod, a mighty hunter before the Lord.” 10 The first centers of his kingdom were Babylon, Uruk, Akkad and Kalneh, in[d] Shinar.[e] 11 From that land he went to Assyria, where he built Nineveh, Rehoboth Ir,[f] Calah 12 and Resen, which is between Nineveh and Calah—which is the great city.

13 Egypt was the father of

the Ludites, Anamites, Lehabites, Naphtuhites, 14 Pathrusites, Kasluhites (from whom the Philistines came) and Caphtorites.

15 Canaan was the father of

Sidon his firstborn,[g] and of the Hittites, 16 Jebusites, Amorites, Girgashites, 17 Hivites, Arkites, Sinites, 18 Arvadites, Zemarites and Hamathites.

Later the Canaanite clans scattered 19 and the borders of Canaan reached from Sidon toward Gerar as far as Gaza, and then toward Sodom, Gomorrah, Admah and Zeboyim, as far as Lasha.

20 These are the sons of Ham by their clans and languages, in their territories and nations.

The Semites

21 Sons were also born to Shem, whose older brother was[h] Japheth; Shem was the ancestor of all the sons of Eber.

22 The sons of Shem:

Elam, Ashur, Arphaxad, Lud and Aram.

23 The sons of Aram:

Uz, Hul, Gether and Meshek.[i]

24 Arphaxad was the father of[j] Shelah,

and Shelah the father of Eber.

25 Two sons were born to Eber:

One was named Peleg,[k] because in his time the earth was divided; his brother was named Joktan.

26 Joktan was the father of

Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah, 27 Hadoram, Uzal, Diklah, 28 Obal, Abimael, Sheba, 29 Ophir, Havilah and Jobab. All these were sons of Joktan.

30 The region where they lived stretched from Mesha toward Sephar, in the eastern hill country.

31 These are the sons of Shem by their clans and languages, in their territories and nations.

32 These are the clans of Noah’s sons, according to their lines of descent, within their nations. From these the nations spread out over the earth after the flood.

Notas al pie

 1. Genesis 10:2 Sons may mean descendants or successors or nations; also in verses 3, 4, 6, 7, 20-23, 29 and 31.
 2. Genesis 10:4 Some manuscripts of the Masoretic Text and Samaritan Pentateuch (see also Septuagint and 1 Chron. 1:7); most manuscripts of the Masoretic Text Dodanites
 3. Genesis 10:8 Father may mean ancestor or predecessor or founder; also in verses 13, 15, 24 and 26.
 4. Genesis 10:10 Or Uruk and Akkad—all of them in
 5. Genesis 10:10 That is, Babylonia
 6. Genesis 10:11 Or Nineveh with its city squares
 7. Genesis 10:15 Or of the Sidonians, the foremost
 8. Genesis 10:21 Or Shem, the older brother of
 9. Genesis 10:23 See Septuagint and 1 Chron. 1:17; Hebrew Mash.
 10. Genesis 10:24 Hebrew; Septuagint father of Cainan, and Cainan was the father of
 11. Genesis 10:25 Peleg means division.