Bibelen på hverdagsdansk

1. Mosebog 10:1-32

Noas slægt

1Efter oversvømmelsen fik Noas tre sønner, Sem, Kam og Jafet, selv sønner. Det følgende er en liste over disse sønner og deres efterkommere.

2Jafets sønner hed Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Meshek og Tiras. 3Gomers sønner hed Ashkenaz, Rifat og Togarma. 4Javans sønner hed Elisha, Tarshish, Kittim og Rodanim. 5Fra Jafets efterkommere nedstammer de folkeslag, som bosatte sig i kystlandet og på øerne, hver med deres eget område og sprog.

6Kams sønner hed Kush, Mitzrajim, Put og Kana’an,10,6 Stamfædre til kushitterne (nubierne), egypterne, libyerne og kana’anæerne. 7Kush fik sønnerne Seba, Havila, Sabta, Rama og Sabteka. Ramas sønner hed Saba og Dedan.

8Kush havde også en efterkommer ved navn Nimrod. Han var en heltemodig kriger 9og en enestående jæger. Det er fra ham, man har udtrykket: „En mægtig jæger som Nimrod.” 10Nimrods rige bestod først af byerne Babel,10,10 Eller Babylon. Babel er den hebraiske form og Babylon den græske form for den samme by. Erek, Akkad og Kalne i landet Shinar. 11Senere erobrede han Assyrien, hvor han byggede byerne Nineve, Rehobot-Ir, Kala 12og Resen, som blev rigets hovedstad og ligger mellem Nineve og Kala.

13Mitzrajim blev stamfar til luditterne, anamitterne, lehabitterne, naftuhitterne, 14patrusitterne, kasluhitterne (som filistrene stammer fra) og kaftoritterne. 15Kana’ans ældste søn hed Sidon og blev stamfar til sidonitterne. Han blev også stamfar til hittitterne, 16jebusitterne, amoritterne, girgashitterne, 17hivvitterne, arkitterne, sinitterne, 18arvaditterne, zemaritterne og hamatitterne. 19Kana’anæernes slægter bredte sig efterhånden, så deres grænser nåede fra Sidon i nord til Gerar og Gaza i syd—og østpå til Sodoma, Gomorra, Adma og Sebojim ved Lasha. 20Alle disse folk er Kams efterkommere, opregnet efter deres slægter, sprog og territorier.

21Sem, der var storebror til Jafet,10,21 Nogle fortolker den hebraiske tekst (ordret: bror til Jafet, den store), som om Jafet var ældst, men de fleste mener, at Sem var storebror til Jafet. Sådan har den græske oversættelse, Septuaginta (LXX), også forstået teksten. fik også en række sønner, og han blev gennem Eber stamfar til hebræerne. 22Sems sønner var Elam, Ashur, Arpakshad, Lud og Aram. 23Arams sønner hed Utz, Hul, Geter og Mash. 24Arpakshad blev far til Shela, som blev far til Eber. 25Eber fik to sønner. Den første søn hed Peleg,10,25 Det betyder „splittelse”. for det var på hans tid, at jordens befolkning adskiltes i forskellige sproggrupper og spredtes ud over jorden. Den anden søn hed Joktan, 26og han blev far10,26 På hebraisk skelnes der ikke mellem „far” og „stamfar”. til Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, 27Hadoram, Uzal, Dikla, 28Obal, Abimael, Saba, 29Ofir, Havila og Jobab. 30Joktans efterkommeres område strækker sig fra Mesha til Sefar i bjergene mod øst. 31Disse folk er Sems efterkommere, opregnet efter deres slægter, sprog og territorier.

32Alle disse etniske grupper nedstammer altså fra Noas sønner. Efter oversvømmelsen blev jorden befolket med disse folkeslag.

Het Boek

Genesis 10:1-32

De nakomelingen van Noach

1Dit zijn de nakomelingen van Sem, Cham en Jafet, de drie zonen van Noach, want na de watervloed werden hun zonen geboren. 2De zonen van Jafet waren Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Mesech en Tiras.

3De zonen van Gomer waren Askenaz, Rifat en Togarma. 4De zonen van Jawan waren Elisa, Tarsis, de Kittiërs en de Dodanieten. 5Hun nakomelingen werden de zeevaarders die langs de kust wonen en ieder een eigen taal hebben.

6De zonen van Cham waren Kus, Misraïm, Put en Kanaän. 7De zonen van Kus waren Saba, Chawila, Sabta, Rama en Sabtecha. 8De zonen van Rama waren Seba en Dedan. Een van de nakomelingen van Kus heette Nimrod. Hij werd de eerste machthebber op aarde. 9Hij was een geweldig jager, door niemand overtroffen. De naam Nimrod werd een begrip voor de mensen. Zij zeiden: ‘Hij is een Nimrod,’ waarmee dan werd bedoeld dat iemand een geweldenaar was. 10De basis van zijn koninkrijk waren de steden Babel, Uruk, Akkad en Kalne in het land Sinear. 11-12 Van daaruit trok hij naar Assyrië en bouwde daar Nineve, Rechobot-Ir, Kalach en Resen. Die laatste stad lag tussen Nineve en Kalach en was de belangrijkste stad van het rijk.

13-14 Misraïm was de voorvader van de Ludieten, de Anamieten, de Lehabieten, de Naftuchieten, de Patrusieten, de Kasluchieten, uit wie de Filistijnen zijn voortgekomen, en de Kretenzers.

15-19Kanaäns oudste zoon heette Sidon en diens broer heette Chet. De volgende volken zijn afstammelingen van Kanaän: de Jebusieten, de Amorieten, de Girgasieten, de Chiwwieten, de Arkieten, de Sinieten, de Arwadieten, de Semarieten en de Hamatieten. De nakomelingen van Kanaän verspreidden zich van Sodom, Gomorra, Adma en Seboïm tot Lesa. 20Al deze volken, die zich overal verspreidden en veel verschillende talen spraken, waren nakomelingen van Cham.

21Eber was een afstammeling van Sem, de oudste broer van Jafet. 22Hier volgen de zonen van Sem: Elam, Assur, Arpachsad, Lud en Aram. 23De zonen van Aram waren Us, Chul, Geter en Mas. 24De zoon van Arpachsad heette Selach en diens zoon heette Eber. 25Eber kreeg twee zonen: Peleg (dat betekent Verdeeldheid, tijdens zijn leven verdeelde God de talen van de mensen) en Joktan. 26-30Joktan was de vader van Almodad, Selef, Chasarmawet, Jerach, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Seba, Ofir, Chawila en Jobab. De afstammelingen van Joktan leefden in het gebied tussen Mescha en het in het oosten gelegen gebergte van Sefar. 31Al deze mensen waren afstammelingen van Sem, verdeeld per geslacht, taal, land en volk.

32Dit was het geslachtsregister van Noach en zijn zonen. Door de geslachten heen verspreidden hun afstammelingen zich over de aarde en vormden zo de volken.