Bibelen på hverdagsdansk

1. Mosebog 10:1-32

Noas slægt

1Efter oversvømmelsen fik Noas tre sønner, Sem, Kam og Jafet, selv sønner. Det følgende er en liste over disse sønner og deres efterkommere.

2Jafets sønner hed Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Meshek og Tiras. 3Gomers sønner hed Ashkenaz, Rifat og Togarma. 4Javans sønner hed Elisha, Tarshish, Kittim og Rodanim. 5Fra Jafets efterkommere nedstammer de folkeslag, som bosatte sig i kystlandet og på øerne, hver med deres eget område og sprog.

6Kams sønner hed Kush, Mitzrajim, Put og Kana’an,10,6 Stamfædre til kushitterne (nubierne), egypterne, libyerne og kana’anæerne. 7Kush fik sønnerne Seba, Havila, Sabta, Rama og Sabteka. Ramas sønner hed Saba og Dedan.

8Kush havde også en efterkommer ved navn Nimrod. Han var en heltemodig kriger 9og en enestående jæger. Det er fra ham, man har udtrykket: „En mægtig jæger som Nimrod.” 10Nimrods rige bestod først af byerne Babel,10,10 Eller Babylon. Babel er den hebraiske form og Babylon den græske form for den samme by. Erek, Akkad og Kalne i landet Shinar. 11Senere erobrede han Assyrien, hvor han byggede byerne Nineve, Rehobot-Ir, Kala 12og Resen, som blev rigets hovedstad og ligger mellem Nineve og Kala.

13Mitzrajim blev stamfar til luditterne, anamitterne, lehabitterne, naftuhitterne, 14patrusitterne, kasluhitterne (som filistrene stammer fra) og kaftoritterne. 15Kana’ans ældste søn hed Sidon og blev stamfar til sidonitterne. Han blev også stamfar til hittitterne, 16jebusitterne, amoritterne, girgashitterne, 17hivvitterne, arkitterne, sinitterne, 18arvaditterne, zemaritterne og hamatitterne. 19Kana’anæernes slægter bredte sig efterhånden, så deres grænser nåede fra Sidon i nord til Gerar og Gaza i syd—og østpå til Sodoma, Gomorra, Adma og Sebojim ved Lasha. 20Alle disse folk er Kams efterkommere, opregnet efter deres slægter, sprog og territorier.

21Sem, der var storebror til Jafet,10,21 Nogle fortolker den hebraiske tekst (ordret: bror til Jafet, den store), som om Jafet var ældst, men de fleste mener, at Sem var storebror til Jafet. Sådan har den græske oversættelse, Septuaginta (LXX), også forstået teksten. fik også en række sønner, og han blev gennem Eber stamfar til hebræerne. 22Sems sønner var Elam, Ashur, Arpakshad, Lud og Aram. 23Arams sønner hed Utz, Hul, Geter og Mash. 24Arpakshad blev far til Shela, som blev far til Eber. 25Eber fik to sønner. Den første søn hed Peleg,10,25 Det betyder „splittelse”. for det var på hans tid, at jordens befolkning adskiltes i forskellige sproggrupper og spredtes ud over jorden. Den anden søn hed Joktan, 26og han blev far10,26 På hebraisk skelnes der ikke mellem „far” og „stamfar”. til Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, 27Hadoram, Uzal, Dikla, 28Obal, Abimael, Saba, 29Ofir, Havila og Jobab. 30Joktans efterkommeres område strækker sig fra Mesha til Sefar i bjergene mod øst. 31Disse folk er Sems efterkommere, opregnet efter deres slægter, sprog og territorier.

32Alle disse etniske grupper nedstammer altså fra Noas sønner. Efter oversvømmelsen blev jorden befolket med disse folkeslag.

Asante Twi Contemporary Bible

1 Mose 10:1-32

Noa Awoɔ Ntoatoasoɔ

1Yeinom ne Noa mmammarima: Wɔn ne Sem, Ham ne Yafet asefoɔ. Wɔwowoo mmammarima nsuyire no akyiri.

Yafet Asefoɔ

2Yafet asefoɔ nie:

Gomer, Magog, Media, Yawan, Tubal, Mesek ne Tiras.

3Gomer asefoɔ nie:

Askenas, Rifat ne Togarma.

4Yawan asefoɔ nie:

Elisa, Tarsis, Kitim ne Rodanim. 5Na wɔn asefoɔ bɛyɛɛ ɛpo so adwumayɛfoɔ wɔ nsase ahodoɔ so a na abusuakuo biara ka ne kasa nko.

Ham Asefoɔ

6Ham asefoɔ nie:

Kus, Misraim, Put ne Kanaan.

7Kus10.7 Kus aman ahodoɔ nson no nyinaa wɔ Arabia. asefoɔ nie:

Seba, Hawila, Sabta, Raama ne Sabteka.

Na Raama asefoɔ nso ne:

Saba ne Dedan.

8Kus woo Nimrod. Na Nimrod bɛyɛɛ ɔkofoɔ kɛseɛ wɔ asase so. 9Na ɔyɛ ɔbɔmmɔfoɔ kɛseɛ a Awurade ahyira no, na wɔbɔ ne din ka asɛm. Na obiara a ɔyɛ akokoɔdurusɛm no, wɔde no toto Nimrod a na ɔyɛ ɔbɔmmɔfoɔ kɛseɛ a Awurade ahyira no no ho. 10Nʼahennie hyɛɛ aseɛ wɔ Babilonia, Erek, Akad ne Kalne a, ne nyinaa wɔ Sinear10.10 Sinear kyerɛ tete Babilonia. asase so. 11Ɔfirii saa asase no so trɛɛ nʼahennie mu kɔɔ Asiria, kɔkyekyeree Ninewe. Rehobot-Ir, Kala ne 12Resen a ɛda Ninewe ne Kala ntam; ɛno na ɛyɛ kuro kɛseɛ wɔ saa ahemman no mu.

13Na Misraim woo

Ludfoɔ, Anamfoɔ, Lehabfoɔ, Naftuhfoɔ, 14Patrusfoɔ, Kasluhfoɔ ne Kaftorfoɔ a wɔyɛ Filistifoɔ10.14 Filistifoɔ ase firi tu firii Kreta (Yer 47.4; Amos 9.7). Mfeɛ ɔha ne dumienu mu a ansa na wɔrewo Kristo no (AWK) na wɔdii Misraim so. Wɔpamoo wɔn firii Misraim no, wɔkɔbɔɔ atenaseɛ wɔ Kanaan mpoano. agyanom.

15Na Kanaan woo nʼabakan

Sidon ne Het. 16Yebusifoɔ, Amorifoɔ, Girgasifoɔ, 17Hewifoɔ, Arkifoɔ, Sinifoɔ, 18Arwadfoɔ, Semarifoɔ ne Hamatifoɔ.

Akyire yi, Kanaanfoɔ mmusua no peteeɛ. 19Kanaan nsase ahyeɛ trɛ firii Sidon kɔduruu Gerar de kɔsii Gasa kɔduruu Sodom ne Gomora, Adma, Seboim de kɔsi Lasa.

20Yeinom ne Ham asefoɔ a wɔn mmusuakuo, wɔn kasa, wɔn nsase ne wɔn aman da wɔn adi.

Sem Asefoɔ

21Sem a na ne nua panin ne Yafet no nso woo mmammarima. Sem nananom ne Eber mma.

22Sem asefoɔ nie:

Elam, Asur,10.22 Asur yɛ Asiria tete din. Arfaksad, Lud ne Aram.

23Aram asefoɔ nie:

Us, Hul, Geter ne Mas.

24Na Arfaksad woo Sela,

ɛnna Sela woo Eber.

25Eber woo mmammarima baanu.

Abakan no din de Peleg a asekyerɛ ne “nkyekyɛmu” ɛfiri sɛ, ne berɛ so na nnipa a wɔwɔ ewiase mu kyekyɛ kɔɔ kasa ahodoɔ mu na wɔbɔ hweteeɛ. Nʼakyiri ba no din de Yoktan.

26Yoktan woo

Almodada, Selef, Hasarmawet, Yera, 27Hadoram, Usal, Dikla, 28Obal, Abimael, Seba, 29Ofir, Hawila ne Yobab.

30Asase a wɔte so no trɛ firi Mesa kɔsi Sefar, ɔmantam a ɛda bepɔ so wɔ apueeɛ fam no.

31Yeinom ne Sem mmammarima, sɛdeɛ wɔn mmusua ne wɔn kasa, wɔn nsase ne wɔn amanaman te no.

32Yeinom ne Noa mmammarima mmusua, sɛdeɛ wɔn awoɔ ntoatoasoɔ te wɔ wɔn amanaman mu. Na ɛfiri yeinom mu na nsuyire no akyiri amanaman petee asase so.