Bibelen på hverdagsdansk

1. Krønikebog 9:1-44

1Navnene på slægtsoverhovederne i alle Israels stammer findes optegnet i Israels Kongers Bog.

Hjemvendte eksiljøder, især fra Judas og Benjamins stamme

Judas folk blev ført i landflygtighed i Babylonien, fordi de var utro mod Herren og dyrkede afguder.

2De første, som vendte tilbage fra eksilet og bosatte sig i de byer, de oprindeligt kom fra, var præsterne, levitterne og tempeltjenerne, alle fra Levis stamme, samt nogle folk fra de andre stammer.

3En del familier fra Judas, Benjamins, Efraims og Manasses stammer bosatte sig i Jerusalem.

4En af de hjemvendte familier blandt Judas efterkommere var under ledelse af Utaj, søn af Ammihud, søn af Omri, søn af Imri, søn af Bani, som nedstammede fra Peretz, en af Judas sønner. 5En anden familie var efterkommere af Shela. De blev anført af Asaja, der var familiens overhoved. 6Af Zerachs9,6 Shela og Zerach er to af Judas sønner. efterkommere var der en familie, som blev anført af Jeuel.

Fra Judas stamme var der i alt 690 familier, der vendte hjem.

7Fra Benjamins stamme vendte blandt andet følgende tilbage: Sallu, søn af Meshullam, søn af Hodavja, søn af Hassenua; 8Jibneja, søn af Jeroham; Ela, søn af Uzzi, som var søn af Mikri; Meshullam, søn af Shefatja, søn af Reuel, søn af Jibneja. 9Disse mænd var overhoveder for deres familier i Benjamins stamme ifølge slægtsbøgerne, og de anførte en gruppe på i alt 956 familier, der nu vendte hjem.

Hjemvendte præster

10-11Følgende præstefamilier vendte tilbage: Jedaja, Jojarib, Jakin og Azarja. Azarja var den ledende præst ved Guds hus, og han var søn af Hilkija, søn af Meshullam, søn af Zadok, søn af Merajot, søn af Ahitub. 12-13I alt vendte 1760 præster tilbage fra eksilet. De nævnte mænd var hver især overhoved for deres familie—dygtige mænd med ansvar for tjenesten i Guds hus. Blandt dem var også Adaja, søn af Jeroham, søn af Pashhur, søn af Malkija, og Masaj, søn af Adiel, søn af Jahzera, søn af Meshullam, søn af Meshillemit, søn af Immer.

Hjemvendte levitter

14Blandt de hjemvendte levitter var: Shemaja, søn af Hasshub, søn af Azrikam, søn af Hashabja fra Merari-slægten; 15Bakbakkar; Heresh; Galal; Mattanja, søn af Mika, søn af Zikri, en efterkommer af Asaf; 16Obadja, søn af Shemaja, søn af Galal, søn af Jedutun; og Berekja, søn af Asa, søn af Elkana, som boede i Netofa-området.

Hjemvendte tempelvagter

17Blandt de hjemvendte tempelvagter var Shallum, Akkub, Talmon og Ahiman og deres slægtninge. Shallum var leder for dem, 18og hans slægt har altid holdt vagt ved den østlige port ind til tempelområdet, den der kaldes Kongeporten. 19Shallum var søn af Kore, en efterkommer af Ebjasaf af Kora-slægten. Han og hans nærmeste slægtninge, koraitterne, holdt vagt ved indgangen til helligdommen, ligesom deres forfædre havde holdt vagt ved indgangen til åbenbaringsteltet. 20Pinehas, Eleazars søn, var dengang den øverste leder ved åbenbaringsteltet, og Herren velsignede ham.

21På Davids tid havde Zekarja, Meshelemjas søn, ansvaret for, at indgangen til teltet blev godt bevogtet. 22I alt havde David på grundlag af slægtsbøgerne udvalgt 212 dørvogtere, som boede rundt omkring i landsbyerne. På samme måde havde profeten Samuel udvalgt deres forgængere blandt levitterne. 23Disse mænd—og nu deres efterkommere—havde opsynet med Herrens helligdom 24på alle fire sider: mod øst, vest, nord og syd. 25Dørvogterne arbejdede i skiftehold, syv dage ad gangen, og de kom ind fra landsbyerne, hvor de boede, når det var deres tur til at holde vagt 26og hjælpe de fire ledende tempelvagter, som altid var i tjeneste.

De fire ledere havde også ansvar for lagerrummene og skattene i Guds hus. 27De boede tæt ved helligdommen, for de havde altid tilkaldevagt, og det var deres opgave at åbne portene om morgenen.

Andre opgaver for levitterne

28Nogle af levitterne havde ansvaret for de redskaber, der blev brugt til ofringerne. De talte dem, hver gang de blev taget frem, og hver gang de blev lagt til side. 29Andre havde ansvar for helligdommens indbo og forsyningerne af fintmalet mel, vin, olivenolie, røgelse og aromatiske stoffer. 30Men det var præsterne, der blandede røgelsen. 31Levitten Mattitja fra Kora-slægten, Shallums førstefødte søn, havde til opgave at bage de brød, der blev brugt til ofringerne. 32Nogle andre levitter fra Kehats slægt skulle bage de hellige brød og lægge dem frem hver sabbat.

33Tempelsangerne var alle fremtrædende levitter, der boede på tempelområdet. De var fritaget for anden tjeneste og måtte være til rådighed døgnet rundt.

34Alle disse ledende levitter var slægtsoverhoveder ifølge slægtsbøgerne; og de boede i Jerusalem.

Sauls slægt endnu en gang

35En mand ved navn Jeiel grundlagde byen Gibeon og bosatte sig der sammen med sin kone Ma’aka. 36Hans sønner var i rækkefølge efter alder: Abdon, Zur, Kish, Ba’al, Ner, Nadab, 37Gedor, Ahjo, Zekarja og Miklot.

38Miklot blev far til Shima. De boede alle sammen tæt ved deres slægtninge i Jerusalem.

39Ner blev far til Kish, og Kish blev far til Saul. Saul fik sønnerne Jonatan, Malkishua, Abinadab og Eshba’al. 40Jonatan fik sønnen Meribba’al, som fik sønnen Mika. 41Mika fik sønnerne Piton, Melek, Tarea og Ahaz.

42Ahaz blev far til Ja’adda, som blev far til Alemet, Azmavet og Zimri.

Zimri blev far til Moza, 43som blev far til Bina. Bina blev far til Refaja, som blev far til Elasa, som igen blev far til Atzel.

44Atzel fik sønnerne Azrikam, Bokeru, Jishmael, Shearja, Obadja og Hanan.

Japanese Contemporary Bible

歴代誌Ⅰ 9:1-44

9

1イスラエルの民の系図は、一人もらさず、『イスラエル諸王の年代記』に載っています。

ユダは偶像礼拝の罪のために、バビロンに捕囚として引いて行かれました。

捕囚から帰還後、エルサレムに住んだ人々

2以前住んでいた町へ最初に帰還したのは、イスラエルの諸部族の家族、祭司、レビ人、それに神殿奉仕者でした。

3ユダ、ベニヤミン、エフライム、マナセの各部族に属する家族は、エルサレムに帰りました。

4その中に、ユダの子ペレツ氏族のウタイの家族がいました。ウタイはアミフデの子、順次さかのぼってオムリの子、イムリの子、バニの子。

5シェラ人も帰って来た家族の一つで、シェラの長男アサヤと子孫が含まれていました。 6そのほか、エウエルとその同族六百九十人を含む、ゼラフの子孫もいました。

7-8ベニヤミン族の帰還者の中には次の者がいます。セヌアの子ホダブヤの子メシュラムの子に当たるサル、エロハムの子イブネヤ、ウジの子で、ミクリの孫エラ、シェファテヤの子で、レウレルの孫、イブニヤのひ孫に当たるメシュラ。

9彼らはみな家族の長でした。総勢九百五十六人のベニヤミン人が帰って来たことになります。

10-11帰還した祭司は次のとおり。エダヤ、エホヤリブ、ヤキン、神殿の護衛長のアザルヤ。アザルヤはヒルキヤの子で、順次さかのぼってメシュラムの子、ツァドクの子、メラヨテの子、アヒトブの子。

12祭司ではほかに、エロハムの子で、パシュフルの孫、マルキヤのひ孫に当たるアダヤ。また、アディエルの子マサイ。さらに順次さかのぼると、アディエルはヤフゼラの子、メシュラムの子、メシレミテの子、イメルの子。

13総勢千七百六十人の祭司が帰還しました。

14帰って来たレビ人の中に、シェマヤがいました。このシェマヤは、メラリの子孫ハシャブヤのひ孫、アズリカムの孫、ハシュブの子です。

15-16レビ人ではほかに、次の者がいます。バクバカル、ヘレシュ、ガラル、アサフの子ジクリの子ミカの子マタヌヤ、エドトンの子ガラルの子シェマヤの子オバデヤ、ネトファ人の村に住んでいたエルカナの子アサの子ベレクヤ。

17-18門衛はみなレビ人で、その長のシャルムはじめ、アクブ、タルモン、アヒマンがいました。シャルムは今でも東方にある王の門を守っています。

19シャルムの家系は、順次さかのぼってコレ、エブヤサフ、コラに至ります。彼と親族のコラ人は、いけにえをささげる仕事や、先祖が幕屋の管理と警備に当たっていたように、聖所を守る務めにつきました。 20かつてはエルアザルの子ピネハスが、この務めの長でした。主はピネハスとともにいました。

21当時、メシェレムヤの子ゼカリヤが、幕屋の入口の警備についていました。 22この時、門衛として選ばれた人々は二百十二人です。この人々は、系図をもとに村々から選び出され、誠実さを買われて、ダビデとサムエルによって任命されたのです。 23-24彼らとその子孫は、幕屋の管理と警備のため、東西南北の四方に門衛が立ちました。 25彼らの村の同族の者たちが、一週間交替でそれぞれの仕事に当たりました。

26四人の門衛の長はみなレビ人で、神の宮にある特別な部屋や宝物倉を管理するという、特に重要な任務を与えられました。 27そのため、彼らは宮の近くに住み、毎朝、門を開けました。 28彼らのうちのある者は、いけにえをささげるのに用いる各種の器具の管理に当たり、その出し入れの時、一つ一つ数を調べ、点検しました。 29またある者は、聖所の中にある器具や調度の管理、小麦粉、ぶどう酒、香油、香料などの供給の任に当たりました。 30ほかの祭司たちは、香料と香油を調合しました。

31レビ人で、コラ人シャルムの長男マティテヤは、穀物のささげ物で平たいパンを焼く仕事をしました。

32ケハテ氏族のある者は、安息日ごとに並べ替える特別なパンを用意しました。

33-34歌手たちはみな優秀なレビ人で、エルサレムの宮に住み、四六時中その仕事に当たりました。彼らは特に選ばれた者たちで、ほかの責任はいっさい免除されていました。

サウルの系図

35-37キブオンの父エイエルはギブオンに住み、妻はマアカといいました。彼は子だくさんで、その中に次の者がいました。長男アブドン、ツル、キシュ、バアル、ネル、ナダブ、ゲドル、アフヨ、ゼカリヤ、ミクロテ。

38ミクロテは息子のシムアムとともにエルサレムに住み、親族の近くにいました。

39ネルはキシュの父。キシュはサウルの父。サウルはヨナタン、マルキ・シュア、アビナダブ、エシュバアルの父。

40ヨナタンはメフィボシェテの父。メフィボシェテはミカの父。

41ミカはピトン、メレク、タフレア、アハズの父。

42アハズはヤラの父。ヤラはアレメテ、アズマベテ、ジムリの父。ジムリはモツァの父。

43モツァはビヌア、レファヤ、エルアサ、アツェルの父祖。

44アツェルの六人の子は次のとおり。アズリカム、ボクル、イシュマエル、シェアルヤ、オバデヤ、ハナン。