Bibelen på hverdagsdansk

1. Krønikebog 6:1-66

Øvrige berømte efterkommere af Levi

1Som allerede nævnt havde Levi sønnerne Gershon, Kehat og Merari. 2Gershon havde to sønner: Libni og Shimi. 3Kehat havde som nævnt fire sønner: Amram, Jitzhar, Hebron og Uzziel. 4Merari havde to sønner: Mahli og Mushi.

5Blandt Gershons efterkommere var der følgende slægtsoverhoveder: Libni, Jahat, Zimma, 6Joa, Iddo, Zerach og Jeateraj.

7Blandt Kehats efterkommere var der følgende slægtsoverhoveder: Amminadab,6,7 Sandsynligvis skulle der have stået Jitzhar, jf. 2.Mos. 6,21-24 og 4.Mos. 16,1. Kora, Assir, 8Elkana, Ebjasaf, Assir, 9Tahat, Uriel, Uzzija og Shaul.

10Blandt Elkanas efterkommere var der følgende: Amasaj, Ahimot, 11Elkana, Zofaj, Nahat, 12Eliab, Jeroham, Elkana og Samuel.

13Samuel fik to sønner: den første hed Joel og den anden Abija.

14Blandt Meraris efterkommere var der følgende slægtsoverhoveder: Mahli, Libni, Shimi, Uzza, 15Shima, Haggija og Asaja.

Tempelmusikerne af Levis stamme

16-17Kong David udvalgte en gruppe levitter til at stå for lovsangen og musikken i det telt, han havde rejst på Zions bjerg, og hvor han havde anbragt pagtens ark. De udførte deres tjeneste efter de retningslinier, David havde givet dem, indtil Salomon byggede templet.

18-23Tre ledere blev udvalgt til at stå for sangen og musikken sammen med deres sønner. Den øverste leder var Heman af Kehats slægt. Han kunne føre sin slægt tilbage til patriarken Jakob fra sin far, Joel, over Samuel, Elkana, Jeroham, Eliel, Toa, Zuf, Elkana, Mahat, Amasaj, Elkana, Joel, Azarja, Zefanja, Tahat, Assir, Ebjasaf, Kora, Jitzhar, Kehat, Levi til Jakob.

24-28Den næstøverste leder var Asaf af Gershons slægt. Han kunne føre sin slægt tilbage til Levi fra sin far, Berekja, over Shima, Mikael, Ba’aseja, Malkija, Etni, Zerach, Adaja, Etan, Zimma, Shimi, Jahat, Gershon til Levi.

29-32Den tredje leder blev Etan af Meraris slægt. Han kunne føre sin slægt tilbage til Levi fra sin far, Kishi, over Abdi, Malluk, Hashabja, Amatzja, Hilkija, Amzi, Bani, Shemer, Mahli, Mushi, Merari til Levi.

33De øvrige levitter fik hver deres opgave i tjenesten ved Guds telt.

Præsternes opgave

34Det var kun Arons efterkommere, der fik lov at gøre tjeneste som præster. Det var deres opgave at brænde røgelse og ofre brændofre på alteret, og kun ypperstepræsten måtte træde frem for Gud inde i det allerhelligste rum og skaffe soning for folkets synder. Præsterne var ansvarlige for, at de regler og forskrifter, som Gud havde givet sin tjener Moses, blev overholdt til punkt og prikke.

35-38Præsteslægten fra Aron og fremover var som før nævnt: Eleazar, Pinehas, Abishua, Bukki, Uzzi, Zerahja, Merajot, Amarja, Ahitub, Zadok og Ahima’atz.

De byer, der blev givet til Arons slægt og de øvrige levitter

39En række byer og områder blev ved hjælp af de hellige lodder tildelt Arons præsteslægt, som var en del af Kehat-slægten. 40-44Først fik de Hebron i Judas stammeområde med tilhørende græsmarker—de øvrige marker og omliggende landsbyer tilhørte Kaleb, Jefunnes søn. Hebron var en af tilflugtsbyerne. Dernæst fik de i Judas område tildelt Libna, Jattir, Eshtemoa, Hilen,6,40-44 Det samme som „Holon”, jf. Jos. 21,15. Debir, Ashan, Jutta6,40-44 Indføjet fra Jos. 21,16, som har en mere nøjagtig liste. og Bet-Shemesh—alle med tilhørende græsmarker. 45Fra Benjamins stammeområde fik Arons slægt tildelt byerne Gibeon,6,45 Ordet „Gibeon” er faldet ud af teksten her, men indføjet fra Jos. 21,17. Der var altså ni byer fra Judas område og fire fra Benjamins, i alt 13 byer. Geba, Alemet og Anatot med tilhørende græsmarker. Det var i alt 13 byer. 46Derefter fik Kehats øvrige efterkommere ved lodtrækning tildelt ti byer fra Efraims og Dans område samt fra Manasses halve stamme vest for Jordan.6,46 Ordene „fra Efraims og Dans område” er faldet ud af teksten her, men hentet fra parallelstedet i Jos. 21,5. Der var to byer fra Manasse, fire fra Efraim og fire fra Dan, i alt 10, jf. de nærmere detaljer i vers 51-55 og Jos. 21,20-25.

47Gershons efterkommere fik slægt for slægt tildelt 13 byer i Issakars, Ashers og Naftalis område og i Bashan, hvor Manasses anden halve stamme boede.

48Meraris efterkommere fik slægt for slægt tildelt 12 byer i de områder, hvor Rubens, Gads og Zebulons stammer boede.

49Israelitterne tildelte altså ved lodtrækning levitterne en række byer med tilhørende græsmarker. 50Præsterne fik byer tildelt fra Judas, Simeons og Benjamins stammeområder.6,50 Levitterne fik ingen jord, fordi de ikke skulle dyrke jorden, men leve af gaver fra de øvrige stammer. Dog fik de nogle byer, for de skulle jo have et sted at bo og græsmarker til deres husdyr. Præsterne fik de byer, der lå nærmest ved helligdommen i Jerusalem.

51Kehats efterkommere fik som sagt tildelt en række byer fra Efraims stammeområde: 52Det var tilflugtsbyen Sikem i Efraims højland, samt Gezer, 53Jokmeam og Bet-Horon. 54De fik også Ajjalon og Gat-Rimmon6,54 En del af teksten er faldet ud, jf. Jos. 21,23-24.—alle byer kom med de tilhørende græsmarker. 55Manasses halve stamme mod vest afstod byerne Aner og Bileam med tilhørende græsmarker.

56Blandt de byer, Gershons efterkommere fik tildelt, var Golan og Ashtarot med tilhørende græsmarker fra Manasses halve stamme i Bashan øst for Jordan. 57-58Af Issakars stamme fik de Kedesh, Daberat, Jarmut og En-Gannim med tilhørende græsmarker. 59-60Af Ashers stamme fik de Mashal, Abdon, Hukok og Rehob med tilhørende græsmarker. 61Af Naftalis stamme fik de Kedesh i Galilæa, Hammot og Kirjatajim med tilhørende græsmarker.

62Meraris efterkommere fik tildelt Rimmon og Tabor med tilhørende græsmarker af Zebulons stamme. 63-64Fra Rubens stamme øst for Jordanfloden, over for Jeriko, fik de ørkenbyen Betzer samt Jatza, Kedemot og Mefa’at—alle med tilhørende græsmarker. 65-66Gads stamme gav dem Ramot i Gilead, Mahanajim, Heshbon og Jazer—alle med tilhørende græsmarker.

O Livro

1 Crónicas 6:1-81

A descendência de Levi

(Êx 6.16-27; Nm 3.17-20)

1São estes os nomes dos filhos de Levi:

Gerson, Coate e Merari.

2Os filhos de Coate foram:

Amrão, Izar, Hebrom e Uziel.

3Os descendentes de Amrão incluíam:

Aarão, Moisés e Miriam.

Os filhos de Aarão foram:

Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar.

4Os filhos mais velhos das sucessivas gerações de Aarão foram:

Eleazar, pai de Fineias,

5pai de Abisua, pai de Buqui,

6pai de Uzi,

pai de Zeraías,

7pai de Meraiote,

pai de Amarias,

8pai de Aitube,

pai de Zadoque,

9pai de Aimaaz,

pai de Azarias,

pai de Joanã,

10pai de Azarias, o sumo sacerdote no templo de Salomão, em Jerusalém,

11pai de Amarias,

12pai de Aitube,

pai de Zadoque,

13pai de Salum,

pai de Hilquias,

14pai de Azarias,

pai de Seraías,

pai de Jeozadaque,

15o qual foi levado para o exílio, quando o Senhor mandou o povo de Judá e de Jerusalém para o cativeiro sob Nabucodonozor.

16Tal como se disse antes, os filhos de Levi foram:

Gerson, Coate e Merari.

17Os filhos de Gerson foram:

Libni e Simei.

18Os filhos de Coate foram:

Amrão, Izar, Hebrom e Uziel.

19Os filhos de Merari:

Mali e Musi.

Os subclãs dos levitas foram:

20No clã de Gerson:

Libni, Jaate, Zima,

21Joá, Ido, Zera e Jeaterai.

22No clã de Coate: Aminadabe, Coré, Assir,

23Elcana, Ebiasafe, Assir,

24Taate, Uriel, Uzias e Saul.

25O subclã de Elcana, os seus filhos: Amasai, Aimote,

26Elcana, Zofai, Naate,

27Eliabe, Jeroão, Elcana.

28As famílias do subclã de Samuel foram encabeçadas pelos filhos de Samuel: Joel, o mais velho, e Abias, o segundo.

29Os subclãs de Merari foram encabeçados pelos seus filhos:

Mali, Libni, Simei, Uzá,

30Simeia, Hagias e Asaías.

Os músicos do templo

31O rei David nomeou cantores e organizou coros para louvarem o Senhor no templo, depois de ali ter colocado a arca. 32Já antes de Salomão construir o templo do Senhor, estes homens exerciam as suas funções de cantores, diante da tenda do encontro, conforme as normas estabelecidas.

33Estes são os nomes dos antecessores dos líderes dos coros:

Hemã, o cantor, era do clã de Coate; a sua genealogia foi traçada em retrospetiva da seguinte forma:

Joel, Samuel,

34Elcana III, Jeroão, Eliel, Toá,

35Zufe, Elcana II, Maate, Amasai,

36Elcana I, Joel, Azarias, Sofonias,

37Taate, Assir, Ebiasafe, Coré,

38Izar, Coate, Levi e Israel.

39O assistente de Hemã era o seu colega Asafe, cuja genealogia retrospetiva foi traçada da seguinte maneira:

Berequias, Simeia,

40Micael, Baaseias, Malquias,

41Etni, Zera, Adaías,

42Etã, Zima, Simei,

43Jaate, Gerson e Levi.

44O segundo assistente de Hemã foi Etã, representante do clã de Merari, que se mantinha à sua esquerda. Os antepassados de Merari, retrospetivamente foram:

Quisi, Abdi, Maluque,

45Hasabias, Amazias, Hilquias,

46Amzi, Bani, Semer,

47Mali, Musi, Merari, Levi.

48Os seus parentes, todos os outros levitas, foram designados para várias tarefas no tabernáculo. 49Só Aarão e os seus descendentes foram sacerdotes. As suas responsabilidades incluíam os sacrifícios de holocaustos e de incenso, assim como os deveres respeitantes ao interior do santuário, o santo dos santos, o lugar santíssimo, e as tarefas relacionadas com o dia anual de resgate de Israel. Deviam zelar para que todos os detalhes ordenados por Moisés, o servo de Deus, fossem observados.

50Os descendentes de Aarão foram:

Eleazar, Fineias, Abisua,

51Buqui, Uzi, Zeraías,

52Meraiote, Amarias, Aitube,

53Zadoque e Aimaaz.

As cidades dos levitas

(Js 21.4-39)

54Segue-se o relato das cidades e terras atribuídas por sorteio aos descendentes de Aarão, todos membros do clã de Coate:

55Hebrom com os pastos em volta de Judá. 56(Ainda que os campos e os subúrbios tivessem sido dados a Calebe, filho de Jefoné). 57Também as seguintes cidades de refúgio com os pastos em redor: Libna, Jatir, Estemoa, 58Hilem, Debir, 59Asã e Bete-Semes.

60Treze outras povoações, incluindo os arredores de pastagens, entre as quais Geba, Alemete e Anatote, foram dadas aos sacerdotes pela tribo de Benjamim.

61Foram atribuídas por sorteio as terras para serem doadas aos descendentes de Coate que restaram, e receberam dez povoações no território da meia tribo de Manassés.

62Os subclãs de Gerson receberam treze cidades na área de Basã, da parte das tribos de Issacar, de Aser, de Naftali e de Manassés.

63Os subclãs de Merari receberam por sorteio doze cidades, da parte das tribos de Rúben, de Gad e de Zebulão.

64Mais povoações e pastagens em redor foram dadas aos levitas 65(que lhes puseram novos nomes) da parte das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim.

66A tribo de Efraim deu estas cidades de refúgio, com as suas pastagens, ao subclã de Coate:

67Siquem, nas colinas de Efraim, Gezer, 68Jocmeão, Bete-Horom, 69Aijalom e Gate-Rimom.

70As seguintes cidades de refúgio com as suas pastagens foram dadas aos subclãs dos coatitas pela meia tribo de Manassés: Aner e Balaão.

71Foram as seguintes cidades de refúgio, com as suas pastagens, dadas ao clã de Gerson pela meia tribo de Manassés:

Golã em Basã e Astarote.

72A tribo de Issacar deu-lhes Quedes, Daberate, 73Ramote e Anem, mais as pastagens em redor de cada uma.

74A tribo de Aser deu-lhes Abdom, Masal, 75Hucoque e Reobe, com as respetivas pastagens.

76A tribo de Naftali deu-lhes Quedes na Galileia, Hamom e Quiriataim, com as suas pastagens.

77A tribo de Zebulão deu Rimono e Tabor ao clã de Merari, como cidades de refúgio.

78Do outro lado do rio Jordão, em frente a Jericó, a tribo de Rúben deu-lhes Bezer, uma povoação do deserto de Jaaz, 79Quedemote e Mefaate, mais as pastagens ao redor de cada uma.

80A tribo de Gad deu-lhes Ramote em Gileade, Maanaim, 81Hesbom e Jazer, com as respetivas zonas de pastagens em redor.