Bibelen på hverdagsdansk

1 Peter 2

1Læg derfor al ondskab til side, hvad enten det er falskhed, hykleri, misundelse eller sårende ord.

Kom til Jesus og lad ham forme jer

2-3 Har I oplevet Herrens godhed?[a] Så stræb efter at opleve endnu mere af hans godhed. Som nyfødte børn begærligt sutter mælk i sig, skal I blive ved at suge til jer af den åndelige, uforfalskede mælk,[b] så I kan vokse i jeres frelse. 4-5 Kom til Jesus, som er den dyrebare, levende sten, der blev udvalgt af Gud som hjørnestenen i det nye åndelige tempel, selvom han blev vraget af de menneskelige bygmestre, det jødiske præsteskab. Lad ham bruge jer som levende sten, når han bygger sit nye tempel. I skal være et nyt, helligt præsteskab, der med hjælp fra Jesus Kristus bringer åndelige ofre, som Gud med glæde kan tage imod. Skriften siger det sådan:

„Jeg lægger på Zions bjerg[c]
    en udvalgt og dyrebar hjørnesten.
De, der tror på ham,
    vil ikke blive skuffede.”[d]

For jer, som tror på Jesus, er han den dyrebare hjørnesten. Men for dem, der nægter at tro på ham, opfyldes følgende skriftord:

„Den sten, bygmestrene kasserede,
    blev selve hjørnestenen.”[e]
„…en anstødssten, som de vil snuble over.”[f]

De, der er ulydige mod Guds ord, snubler og falder. Sådan har Gud bestemt det. Men I er blevet en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, ja, Guds ejendomsfolk, så I kan fortælle om, hvor vidunderlig han er, som kaldte jer ud af mørket og ind i sit underfulde lys. 10 I, der ikke før hørte sammen som et folk, er nu blevet Guds folk. I, som ikke kendte til Guds barmhjertighed, har nu erfaret hans barmhjertighed.

Vis et godt eksempel i jeres måde at leve på

11 Elskede venner, i denne verden er vi kun på gennemrejse. Vi bor her en kort tid som udlændinge og fremmede. Derfor opfordrer jeg jer til ikke at bukke under for selvisk begær, for det ødelægger sjælen. 12 Selv når de gudløse taler ondt om jer, skal I opføre jer godt og prisværdigt over for dem, så de må blive tiltrukket ved at iagttage jeres gode liv og gerninger. Så vil de på dommens dag kunne takke Gud for jer.

13 Da I repræsenterer Herren, skal I underordne jer de menneskelige myndigheder, hvad enten det er en konge, som er sat til at regere, 14 eller det er ordensmagten, som straffer forbryderne og påskønner dem, der handler ret. 15 Det er nemlig Guds vilje, at jeres eksemplariske levevis skal lukke munden på dem, som kommer med uovervejede beskyldninger imod jer. 16 Kristus har sat jer i frihed, men brug ikke friheden som en undskyldning for onde handlinger. Nok er I frie, men I er også Guds tjenere. 17 Vis respekt for alle mennesker, og vis jeres kærlighed til alle de kristne. Frygt Gud og respekter kongen.[g]

Lev med Kristus som forbillede

18 I, der er slaver, skal underordne jer under jeres herrer og vise dem respekt. Det gælder ikke kun, hvis jeres herrer er gode og venlige, men også hvis de er hårde og urimelige. 19 For det er prisværdigt, hvis I kan udholde selv en urimelig behandling i bevidstheden om at tjene Gud. 20 Der er ingen ære ved at udholde en straf, I har fortjent. Men finder I jer i at blive straffet, selvom I ikke har gjort noget forkert, så er det al ære værd.

21 Lidelse hører med til det kald, I har fået fra Gud. Kristus viste jer et godt eksempel ved at lide for jer, selvom han intet forkert havde gjort. Følg hans eksempel. 22 Han begik aldrig nogen synd og var helt igennem ærlig. 23 Han svarede ikke igen, når han blev uretfærdigt anklaget. Han truede ikke dem, der mishandlede ham, men han overlod sin sag til Gud, der dømmer retfærdigt. 24 Han tog vores synder på sig, da han døde på korset. På den måde blev vi frigjort fra syndens herredømme, så vi nu kan gøre Guds vilje. Ved hans sår fik vi helbredelse. 25 I var som vildfarne får, men nu har I fået en hyrde, der virkelig har omsorg for jer.

Notas al pie

  1. 2,2-3 Måske en hentydning til Sl. 34,9.
  2. 2,2-3 Eller: „Ordets uforfalskede mælk”, det, som kommer fra Kristus, og som vi drikker ved Åndens hjælp.
  3. 2,6 „Zions bjerg” er den høj i Jerusalem, hvor templet altid er blevet bygget, men ordet henviser nogle gange til hele Jerusalem.
  4. 2,6 Es. 28,16.
  5. 2,7 Sl. 118,22; Matt. 21,42.
  6. 2,8 Es. 8,14, Rom. 9,33.
  7. 2,17 Eller: „kejseren”.

Nádej pre kazdého

Prvý Petrov List 2

Začiatok a rast kresťanského života

1 A tak sa zbavujte všetkých zlých vlastností, návykov a pocitov. Medzi ne patrí nečestnosť, závisť, ohováranie a pretvárka.

Ste ako novorodeniatka v Božej rodine. Ako si novorodeniatko žiada mlieko, tak aj vy by ste mali túžiť po Božom slove -- mali by ste ho čítať a premýšľať o ňom, aby ste rástli vo viere.

Veď ste už sami na sebe poznali Božiu dobrotivosť.

Prichádzajte ku Kristovi, živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu.

Aj vy buďte živými kameňmi, z ktorých sa stavia duchovný dom. Navyše vám Kristus vydobyl právo, aby ste mohli ako sväté kňazstvo bezprostredne pristupovať k Bohu. Prinášajte mu teda duchovné obete svojho čistého života, ktoré rád prijme pre zásluhy Ježiša Krista.

Písmo o tom hovorí takto: Posielam Krista ako starostlivo vybratý, vzácny základný kameň svojej cirkvi a nikdy nesklamem tých, čo v neho veria."

Áno, vám, ktorí veríte, je vzácny, ale neveriacim platia slová Písma: Stavitelia zavrhli kameň, ktorý sa stal základným kameňom;

pre nich je kameňom, o ktorý sa potknú, a skalou, ktorá spôsobí ich pád." Svojím vzdorom voči Božiemu slovu privolávajú na seba to, čo Boh predpovedal -- úplný pád.

Ale vy ste vyvolení samým Bohom ako kňazi Kráľa, ste svätí a čistí, ste jeho vlastným ľudom. To všetko preto, aby ste svedčili iným o tom, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla.

10 Kedysi ste nevedeli o Božej dobrote, a teraz táto dobrota premenila vaše životy.

Ste na svete len hostia

11 Prosím vás, moji milí, žite na tomto svete ako hostia. Váš skutočný domov je teraz v nebi, preto sa zrieknite zlých túžob, ktoré ohrozujú váš život s Kristom.

12 Medzi neveriacimi sa správajte vždy vzorne, aby aj tí, čo o vás hovoria ako o najhorších ľuďoch, nakoniec práve pre vaše dobré skutky museli oslavovať Boha.

13 Ako veriaci rešpektujte predstaviteľov svojej krajiny.

14 Majú povinnosť trestať všetkých, ktorí robia zle, a odmeňovať tých, čo konajú správne.

15 Boh si želá, aby ste svojím príkladným životom umlčali kritiku tých, ktorí odsudzujú Božiu zvesť, hoci nevedia, čo im prináša a neokúsili jej moc.

16 Ale nik z vás by nemal zneužívať túto slobodu a ospravedlňovať ňou svoje zlé správanie. Lebo ste boli oslobodení, aby ste vždy a všade slúžili Bohu.

17 Všetkým ľuďom prejavujte úctu a milujte svojich bratov. Žite v úctivej poslušnosti pred Bohom a vážte si vládu.

Kristus je nám príkladom v utrpení

18 Rešpektujte svojich nadriadených, a to nie iba vtedy, ak sú na vás dobrí a láskaví, ale aj keď sú prísni a tvrdí.

19 Je to prednosť, ak niekto pre vernosť Bohu znáša neprávom utrpenie.

20 Veď aká je to zásluha, keď znášate trest, ktorý vám bol spravodlivo vymeraný? Ale keď konáte dobro, a predsa za to trpíte, Boh to ocení.

21 Takéto utrpenia sú iba čiastkou toho, čo vytrpel pre nás Kristus, ktorý sa stal naším príkladom. Preto ho nasledujte!

22 On nikdy nezhrešil, nikdy z jeho úst nevyšla lož;

23 znášal urážky, ale sám neurážal; keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko nechal na Boha, ktorý spravodlivo súdi.

24 On sám niesol naše hriechy na sebe, keď zomrel na kríži, aby nám dal silu skoncovať s hriechom a žiť novým životom. Jeho utrpenie nás uzdravilo.

25 Boli ste ako ovce, ktoré zablúdili, ale teraz ste navrátení k svojmu pastierovi a strážcovi.