Bibelen på hverdagsdansk

1 Peter 2

1Læg derfor al ondskab til side, hvad enten det er falskhed, hykleri, misundelse eller sårende ord.

Kom til Jesus og lad ham forme jer

2-3 Har I oplevet Herrens godhed?[a] Så stræb efter at opleve endnu mere af hans godhed. Som nyfødte børn begærligt sutter mælk i sig, skal I blive ved at suge til jer af den åndelige, uforfalskede mælk,[b] så I kan vokse i jeres frelse. 4-5 Kom til Jesus, som er den dyrebare, levende sten, der blev udvalgt af Gud som hjørnestenen i det nye åndelige tempel, selvom han blev vraget af de menneskelige bygmestre, det jødiske præsteskab. Lad ham bruge jer som levende sten, når han bygger sit nye tempel. I skal være et nyt, helligt præsteskab, der med hjælp fra Jesus Kristus bringer åndelige ofre, som Gud med glæde kan tage imod. Skriften siger det sådan:

„Jeg lægger på Zions bjerg[c]
    en udvalgt og dyrebar hjørnesten.
De, der tror på ham,
    vil ikke blive skuffede.”[d]

For jer, som tror på Jesus, er han den dyrebare hjørnesten. Men for dem, der nægter at tro på ham, opfyldes følgende skriftord:

„Den sten, bygmestrene kasserede,
    blev selve hjørnestenen.”[e]
„…en anstødssten, som de vil snuble over.”[f]

De, der er ulydige mod Guds ord, snubler og falder. Sådan har Gud bestemt det. Men I er blevet en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, ja, Guds ejendomsfolk, så I kan fortælle om, hvor vidunderlig han er, som kaldte jer ud af mørket og ind i sit underfulde lys. 10 I, der ikke før hørte sammen som et folk, er nu blevet Guds folk. I, som ikke kendte til Guds barmhjertighed, har nu erfaret hans barmhjertighed.

Vis et godt eksempel i jeres måde at leve på

11 Elskede venner, i denne verden er vi kun på gennemrejse. Vi bor her en kort tid som udlændinge og fremmede. Derfor opfordrer jeg jer til ikke at bukke under for selvisk begær, for det ødelægger sjælen. 12 Selv når de gudløse taler ondt om jer, skal I opføre jer godt og prisværdigt over for dem, så de må blive tiltrukket ved at iagttage jeres gode liv og gerninger. Så vil de på dommens dag kunne takke Gud for jer.

13 Da I repræsenterer Herren, skal I underordne jer de menneskelige myndigheder, hvad enten det er en konge, som er sat til at regere, 14 eller det er ordensmagten, som straffer forbryderne og påskønner dem, der handler ret. 15 Det er nemlig Guds vilje, at jeres eksemplariske levevis skal lukke munden på dem, som kommer med uovervejede beskyldninger imod jer. 16 Kristus har sat jer i frihed, men brug ikke friheden som en undskyldning for onde handlinger. Nok er I frie, men I er også Guds tjenere. 17 Vis respekt for alle mennesker, og vis jeres kærlighed til alle de kristne. Frygt Gud og respekter kongen.[g]

Lev med Kristus som forbillede

18 I, der er slaver, skal underordne jer under jeres herrer og vise dem respekt. Det gælder ikke kun, hvis jeres herrer er gode og venlige, men også hvis de er hårde og urimelige. 19 For det er prisværdigt, hvis I kan udholde selv en urimelig behandling i bevidstheden om at tjene Gud. 20 Der er ingen ære ved at udholde en straf, I har fortjent. Men finder I jer i at blive straffet, selvom I ikke har gjort noget forkert, så er det al ære værd.

21 Lidelse hører med til det kald, I har fået fra Gud. Kristus viste jer et godt eksempel ved at lide for jer, selvom han intet forkert havde gjort. Følg hans eksempel. 22 Han begik aldrig nogen synd og var helt igennem ærlig. 23 Han svarede ikke igen, når han blev uretfærdigt anklaget. Han truede ikke dem, der mishandlede ham, men han overlod sin sag til Gud, der dømmer retfærdigt. 24 Han tog vores synder på sig, da han døde på korset. På den måde blev vi frigjort fra syndens herredømme, så vi nu kan gøre Guds vilje. Ved hans sår fik vi helbredelse. 25 I var som vildfarne får, men nu har I fået en hyrde, der virkelig har omsorg for jer.

Notas al pie

  1. 2,2-3 Måske en hentydning til Sl. 34,9.
  2. 2,2-3 Eller: „Ordets uforfalskede mælk”, det, som kommer fra Kristus, og som vi drikker ved Åndens hjælp.
  3. 2,6 „Zions bjerg” er den høj i Jerusalem, hvor templet altid er blevet bygget, men ordet henviser nogle gange til hele Jerusalem.
  4. 2,6 Es. 28,16.
  5. 2,7 Sl. 118,22; Matt. 21,42.
  6. 2,8 Es. 8,14, Rom. 9,33.
  7. 2,17 Eller: „kejseren”.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Pedro 2

1Chaimanta cunanca, millai ruranata, umanata, mishqui shimi jayaj shungu canata, shujtajpajta munanata, pitapish mana alli nishpa huashalla parlarinata saquichij. Cunanlla huacharishca huahuacuna lechellata munanachij shina, imahuan mana chagrushca, Diospaj Shimillata yachanata munaichij. Alli huiñaj shina, chaicunata yachashpami, cancunaca quishpiringuichij. Apunchij Jesús alli cashcata ña yachashca cashpatajca, chashnami cana canguichij.

Cristoca causaj Rumimi, Pai agllashcacunapish causaj rumicunami

Apunchij Jesusca causacuj Rumimi, Paipajman c'uchuyaichigari. Paitaca, runacunaca mana munashpami shitashcacuna. Paicuna shitajpipish, Taita Diospajca achca valij cajpi, Paica agllashca Rumimari. Cancunapish causaj rumicunami canguichij. Diosca cancunahuanmi, Paipaj Espiritupaj huasita shayachicun. Chashna rurajpimi Diospaj Espíritu yachachishcata ruraj, Taita Diospajlla curacuna tucushcanguichij. Chaimantami, Jesucristomanta Dios chasquinallata causanguichij. Chashna cajpimi, Dios Quillcachishcapica:

«Huasita rurai callarinapaj agllashca, sumaj,
yallitaj valij Rumitaca Sionpimi churani.
Pipish Paita crishpaca, mana pingai tucungachu» ninmi.

Cristota crij cancunapajca, Paica sumajmari. Ashtahuanpish mana crijcunapajca, cashna nishcami pajtashca:

«Huasita rurajcuna mana nishpa shitashca Rumillatajmi,
    huasichi callarinapaj agllashca Rumi tucushca.»

Shinallataj:

«Chai Rumillatajmi ñitcarina Rumipish,
    churarishpa urmana jatun Rumi tucushca» nishcami.

Paicunaca, Diospaj Shimita mana caźusha nishcamantami, chashnaca ñitcarincuna. Paicunataca, ñaupamanmi chashna tucuchun nishca.

Ashtahuanpish cancunaca, Dios agllashcacunamari canguichij. Jatun Mandajpajta ruraj curacuna, Diospajlla ch'icanchishca llajta, Dios randishca gentecunami canguichij. Cancunata amsamanta sumaj achij luzman llujshichij Taita Dios rurashca, mancharina allicunata huillachun agllashcacunami canguichij. 10 Cancunaca, ñaupaca mana Diospajchu carcanguichij, ashtahuanpish cunanca Diospajmari canguichij. Ñaupaca, mana llaquishca carcanguichijchu, ashtahuanpish cunanca Dios llaquishcami canguichij.

11 Quiquin llajtamanta caruyashpa, shujtaj llajtacunapi causacuj c'uyashca huauquicuna, cancunapaj almahuan macanacucuj millai munaicunataca amataj rurapanguichijchu. 12 Diosta mana rijsijcunapaj ñaupajpipish, alli causanguichij. Chashna alli causajpica, huañuchijcunata shina cunan p'iñacushpapish, cancuna imatapish allita rurashcata ricushpaca, imalla rurashcata Dios ricuchij punllapica, Taita Diosta sumajyachingacunami.

Mandajcunata caźunami

13 Cancunaca, Apunchij Jesuspajmi canguichij. Chaimanta cai pachapi pushachun churashca mandajcunatapish, tucuicunapaj jahuapi tiyacuj jatun mandajtapish caźuichijlla. 14 Shinallataj millaita rurajcunataca huanachichun, allita rurajcunataca alli nichun, churashca mandajcuna cashcamantami llajtata mandajcunatapish caźuna canguichij. 15 Mana imata yachaj, ch'ahuanyashcacunata upallachingapajmi, Taita Diosca cancunataca chashna alli causachun munan. 16 Cunanca, huatashca shinamantaca cacharishcami canguichij. Chashna cashpapish, ‘Ña cunanca cacharishcami canchij’ nishpaca, ñataj ima millaitapish ruranguichijman. Chashna ruranapaj randica, Taita Diosta servijcuna shinataj causaichij. 17 Pita ama yanganchichijchu, crijcunapura c'uyanacuichij, Taita Diosta manchaichij. Llajtata jatun mandajtapish caźuichij.

18 Amopaj runacunaca, cancunapaj amocunataca tucuipi alli caźuichij. Ama alli, c'uyaj amocunallata caźuichijchu, millai amocunatapish caźuichijlla. 19 Taita Diospaj ñaupajpi alli cangaraicu allita ruracushcamanta, yangalla llaquichijpi chai llaquita apashpaca, allitamari ruranguichij. 20 Cancunallataj juchata rurashcamanta cancunata llaquichijpi, llaquita apashpaca, ¿ima allitataj ruranguichigari? Ashtahuanpish allita rurashca jahua cancunata llaquichijpi, llaquita apajpica, Taita Diosmari cancunataca alli ninga. 21 Chashna llaquita apachunllatajmi, cancunataca agllarca. Cristoca, Pai rurashcata ñucanchij catichunmi, ñucanchijmanta llaquita apashpa huañurca. Cancunapish Paipaj chaqui sarushcata catishpa, llaquitaca apaichijlla.

22 «Paica, ima juchata mana rurarcachu, pita mana umarcachu.» 23 Maijan c'amijpipish, Jesusca mana tigrarishpa c'amircachu. Pi llaquichijpipish, ‘Cantapish tigra llaquichishami’ mana nircachu. Chaipaj randica, tucui imatapish cashcata ricuj Diospaj maquipi mingarcallami. 24 Cristollatajmari ñucanchij juchacunataca, Paipaj aichapi apashpa, caspipi chacatashca huañurca. Chaimanta ñucanchijca, juchata rurangapajca huañushca shinami canchij. Cunanca, Dios munashca shinami causana canchij. Paita chugrichishcamantami, cancunaca alliyachishca canguichij. 25 Cancunaca ñaupaca, chingarishca ovejacuna shinami purij carcanguichij. Chashna cashca cashpapish, cunanca cancunata Michij, cancunapaj almata Huaquichijpajmanmi cutirircanguichij.